Tag Archives: wedhatama

KNS Lokananta Serat Wedhatama


http://www.dismarc.org/index.php?form=display&oaiid=SOAS%2F000000MV2236

Title : Serat Wedhatama
Subject: Mangkunegara, IV, Prince of Surakarta, Weda tama.
Subject : Gamelan music
Subject : Sound recordings.
Subject : Songs, Javanese
Subject : Indonesia
Subject : Java
Subject : Music
Subject: Surakarta

Description: 2 sound cassettes 120min.
Description: Lyrics printed on cassette inserts.

Description: Contents: [tape 1]

 1. Lancaran pambuka
 2. Ada-ada pambuka (oleh Ki Anom Suroto)
 3. Ktw. pangkur sari tunggal pelog pathet nem
 4. Ldr.pangkur celuk pelog pathet nem
 5. Ldr. pangkur kawuri pelogpathet nem
 6. Ktw. pangkur ngrenas pelog pathet nem
 7. Ada-ada
 8. Ktw. pangkur lara asmara slendro pathet sanga
 9. Pangkur palaranslendro pathet sanga
 10. Ada-ada
 11. Ktw. sinom wenikenya slendropathet sanga
 12. Ktw. sinom grandhel slendro pathet sanga
 13. Ktw.sinom parijatha slendro pathet menyura
 14. Ada-ada
 15. Ktw. sinomlogondhang pelog pathet barang
 16. Sinom palaran pelog pathetbarang.

Description: [tape 2]

 1. Lancaran pambuka
 2. Ada-ada
 3. Ktw. pocung santi pelog pathet nem
 4. Ktw. pocung wuyung pelog pathet barang
 5. Ktw.pocung dayaguna pelog pathet nem
 6. Ada-ada
 7. Ldr. pocung mulatslendro pathet nem
 8. Ktw. pocung talu slendro pathet menyura
 9. Pocung palaran slendro pathet menyura
 10. Lancaran pambuka
 11. Ada-ada
 12. Ktw. rasamadu pelog pathet barang
 13. Ldr. sribiwadha pelogpathet barang
 14. Ktw. subakastawa pelog pathet barang
 15. Ada2
 16. Ladrang Wahyu Slendro Pathet Menyura
 17. Ketawang Kinanthi Sandhung Slendro Pathet Menyura
 18. Ketawang Pawukir Slendro Pathet Menyura
 19. Kinanthi Palaran Slendro Pathet Menyura

Description: Gamelan music from the Serat Wedhatama by K.G.P.A.A. Mangkunegara IV played by the group Condong Raos, led by Ki Nartosabdo.Female singers: Nyi Sutantinah, Nyi Tugini and Nyi Suyatmi.

Contributor: [Surakarta] : Lokananta Recording, 1983. (role: Publisher)
Contributor: Nartosabdho, Ki. (role: Author)
Contributor: Tugini, Nyi. (role: Author)
Contributor: Suyatmi, Nyi. (role: Author)
Contributor: Sutantinah, Nyi. (role: Author)
Contributor: Condong Raos. (role: Author)
Type: Sound
Place: Library (role: storage)

Lokananta ACD205

Lokananta ACD206

Serat Wedhatama


Sumber : http://sodinco.blogspot.com/2007/11/serat-wedhatama-edisi-lengkap.html

Macapat serat Wedhatama dapat didengar disini

Serat Wedhatama (Edisi Lengkap)

PANGKUR

Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap neng tanah Jawa
Agama ageming aji

Jinejer neng Wedhatama
Mrih tan kemba kembenganing pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yen tan mikani rasa
Yekti sepi asepa lir sepah samun
Samangsane pakumpulan
Gonyak-ganyik nglilingsemi

Nggugu karsane priyangga
Nora nganggo paparah lamung angling
Lumuh ingaran balilu
Uger guru aleman
Nanging janma ingkang wus waspadeng semu
Sinamun ing samudana
Sesadon ingadu manis

Si pengung ora nglegewa
Sangsayarda denira cacariwis
Ngandhar-andhar angendhukur
Kandhane nora kaprah
Saya elok alangka longkanganipun
Si wasis waskitha ngalah
Ngalingi marang si pingging

Mangkono ngelmu kang nyata
Sanyatane mung weh reseping ati
Bungah ingaran cubluk
Sukeng tyas yen den ina
Nora kaya si punggu anggung gumunggung
Agungan sadina-dina
Aja mangkono wong urip

Uripe sapisan rusak
Nora mulur nalare ting saluwir
Kadi ta guwa kang sirung
Sinerang ing maruta
Gumarenggeng anggereng anggung gumrunggung
Pindha padhane si mudha
Prandene paksa kumaki

Kikisane mung sapala
Palayune ngendelken yayah-wibi
Bangkit tur bangsaning luhur
Lah iya ingkang rama
Balik sira sasrawungan bae durung
Mring atining tata krama
Ngon-anggo agama suci

Socaning jiwangganira
Jer katara lamun pocapan pasthi
Lumuh asor kudu unggul
Sumengah sosongaran
Yen mangkono kena ingaran katungkul
Karem ing reh kaprawiran
Nora enak iku kaki

Kekerane ngelmu karang
Kakarangan saking bangsaning gaib
Iku boreh paminipun
Tan rumasuk ing jasad
Amung aneng sajabaning daging kulup
Yen kapengkok pancabaya
Ubayane mbalenjani

Marma ing sabisa-bisa
Babasane muriha tyas basuki
Puruita kang patut
Lan traping angganira
Ana uga angger-ugering keprabun
Abon-aboning panembah
Kang kambah ing siyang ratri

Iku kaki takokena
Marang para sarjana kang martapi
Mring tapaking tepa tulus
Kawawa naheb hawa
Wruhanira mungguh sanyataning ngelmu
Tan mesthi neng janma wredha
Tuwin muda sudra kaki

Sapa ntuk wahyuning Allah
Gya dumilah mangulah ngelmu bangkit
Bangkit mikat reh mangukut
Kukutaning jiwangga
Yen mangkono kena sinebut wong sepuh
Liring sepuh sepi hawa
Awas roroning atunggal

Tan samar pamoring sukma
Sinukmanya winahya ing ngasepi
Sinimpen telenging kalbu
Pambukaning warana
Tarlen saking liyep layaping ngaluyup
Pindha pesating supena
Sumusiping rasa jati

Sajatine kang mangkana
Wus kakenan nugrahaning Hyang Widhi
Bali alaming asuwung
Tan karem karameyan
Ingkang sipat wisesa-winisesa wus
Milih mula-mulanira
Mulane wong anom sami.

TEMBANG SINOM

Nuladha laku utama
Tumraping wong tanah Jawi
Wong agung ing Ngeksiganda
Panembahan Senapati
Kapati amarsudi
Sudaning hawa lan nepsu
Pinesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amamangun karyenak tyasing sasama

Continue reading Serat Wedhatama