Tag Archives: wayang

Struktur Adegan Pagelaran Wayang Golék


wayang golek

Struktur atawa runtuyan pagelaran wayang Golék sacara umum biasana saperti ieu di handap (Salmun, 1986: 185-190), nya éta:

1) Tatalu. Asal kecapna tina talu nu hartina ngamimitian (bubuka) nabeuh gamelan wayang ditembangan ku Juru Sindén, nu tujuanana pikeun ngumpulkeun heula nu lalajo (Danadibrata, 2002: 684). Dina waktu tatalu, dalang naék-naékeun sawatara wayang kana jagat. Jejer nu mimiti disebutna manggung, waktuna bada Isa.

2) Manggung. Biasana dalang nyokot salasahiji jejer, upama baé di Astina, di Amarta, atawa di Dwarawati. Nya di dieu mimitina mangkat téh, dalang ngawangun pilakoneun, upamana baé; rék ngalamar, rék ngawinkeun, rék nyusul nu leungit, rék nyiar tumbal nagara atawa naon baé.

3) Kadatonan. Raja anu tadi magelaran (tapa) téh balik ti paséban ka karaton. Biasana Prameswari katut para garwa sok dipaparin terang putusan séba tadi. Ti dieu Sang Raja kacaritakeun lamun aya hal nu pohara parnana, sok indit ka panyepén muja (semédi). Ku sawatara dalang ieu hal sok diliwat, dianggap henteu penting.

4) Gempungan. Kacaritakeun di luareun paséban ngatur pilakueun indit, ngajalankeun putusan di paséban tadi. Lamun bada magelaran, pamingpin di éta nagara ngatur sakumna para baladéwa jeung prajurit éta nagara luyu jeung hasil mupakatna.

5) Di nagara séjén. Biasana ratu buta, magelaran ngabarempagkeun anu cara putri anu kauni dina adegan II (Manggung) di luhur. Biasana sok tuluy ngutus patihna.

6) Patih ngatur balad. Ka nagara anu rék dijugjug téa, dipingpin ku salasaurang patih. Biasana buta pangkat tumenggung ngaranna téh sok maké “Kala” atawa “Jaya”.

7) Di pagelaran séjén. Lamun nu dina adegan II (Manggung) jejer Astina, ayeuna jejer Amarta atawa sabalikna, anu maksudna cara adegan II jeung adegan V (di nagara séjén).

8) Tatan-tatan, maksudna cara dina adegan IV (gempungan) jeung adegan VI (patih ngatur balad), malah biasana mah ku dalang sok diliwat baé, tara ngatur barisan deui, tapi dianggap enggeus. Continue reading Struktur Adegan Pagelaran Wayang Golék

Sejarah Wayang Golek


Rama Sinta Golek blepotan

Wangenan Wayang

Wayang asal kecapna tina bayang, nu hartina nya éta lalakon wangwangan adeg-pangadegna jelema boh lahirna boh batinna, diwujudkeun ku peta-peta modél wangwangan jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirig ku gamelan saléndro, ditanceb-tancebkeun dina gebog cau (Danadibrata, 2006: 739). Ruhaliah (2002: 52) nétélakeun yén wayang asal kecapna tina wa jeung hyang. Wa nya éta wadah, hyang nya éta déwa.

Wayang nya éta sarupa jejelemaan tina kulit atawa tina kai nu diibaratkeun anu dilalakonkeunana dina carita Mahabarata, Ramayana, jsté. Dina pagelaran wayang, Ki Dalang biasana sok dipirig ku gamelan jeung sindén (KUBS, 1995: 561).

Wayang nya éta hiji wangun seni pagelaran dina wangun drama nu has, nu
ngawengku seni sora, seni sastra, seni rupa, seni musik, seni tutur, seni lukis jeung réa-réa deui (Pasha, 2011: 17). Nurutkeun Pranowo (2011: 1) wayang nya éta salasahiji wangun téater tradisional nu pangbuhunna.

Sajarah Wayang

Nurutkeun Mulyono (Pranowo, 2011: 1) wayang geus aya ti jaman Néolithikum, nya éta kira-kira 1500 saméméh maséhi. Wayang nya éta pintonan dina wangun téater tradisional nu pangbuhunna. Suryana (2002: 51) nétélakeun yén perkara wayang geus aya bukti tinulisna, nya éta dina prasasti Tambaga taun 840 M (762 saka). Dina éta prasasti ditulis ngeunaan hiji pagawéan nu hartina tukang wayang, dalang nu sebutanana aringgit. Kitu deui dina prasasti Ugrasena (896 M) dituliskeun ngeunaan pagelaran kasenian, salasahijina “parbwayang” atawa pagelaran wayang. Lian ti éta dina mangsa kakawasaan Raja Balitung, pagelaran wayang geus aya nu diguratkeun dina prasasti Balitung taun 907, kalimahna: “Sigaligi mawayang buat Hyang, macarita Bhima Kumara”. Hayang nyaho di sakweh ning carita ma: Damarjati, Sanghyang Bayu, Jayasena, Sedamana, Pu Jayakarma, Ramayana, Adiparwa, Korawasarma, Bimasorga, Rangga Lawe, Boma, Sumana, Kala Purbaka, Jarini, Tantri, sing sawatek carita ma mémén tanya (Danasasmita, 1987: 83).

Hartina nya éta lamun hayang nyaho sakabéh carita saperti Damarjati,
Sanghyang Bayu, Jayasena, Sedamana, Pu Jayakarma, Ramayana, Adiparwa, Korawasarma, Bimasorga, Rangga Lawe, Boma, Sumana, Kala Purbaka, Jarini, Tantri; sakabéh carita tanyakeun ka dalang (Danasasmita, 1987: 107).

Rassers (Pranowo, 2011: 3) nétélakeun yén pagelaran wayang Jawa lain
asli karya asli urang Jawa. Pagelaran wayang nu aya di Jawa nya éta hasil titiron nu geus aya di India. Di India geus aya pagelaran bayang-bayang mirip jeung pagelaran wayang di Jawa.

Schlegel (Pranowo, 2011: 3), méré sawangan yén dina kabudayaan Cina kuna aya pagelaran sarupa wayang. Dina waktu pamaréntahan Kaizar Wu Ti, kira-kira 140 saméméh maséhi, aya pagelaran bayang-bayang sarupa wayang. Tuluy ieu pagelaran sumebar ka India, tuluy ti India dibawa ka Indonesia. Pikeun ngadeudeulan ieu hal, dina majalah Koloniale Studien, saurang penulis méré sawangan ayana sasaruaan kecap antara basa Cina, Wayaah (Hokian), Wo-yong (Kanton), Woying (Mandarin), nu hartina pagelaran bayang-bayang, sarua jeung wayang dina basa Jawa. Continue reading Sejarah Wayang Golek

Macan


MACAN. Ketika lakon Basudewa Grogol banyak binatang yang dihalau para punggawa agar mendekati pepanggungan dimana Raja Basudewa telah siap dengan busurnya. Binatang-binatang buruan itu antara lain macan, kijang, singa dll.

Grogol artinya berburu. Para raja jaman dahulu mempunyai sebuah gaya hidup untuk berekreasi. Salah satu hobby Basudewa adalah melakukan perburuan dengan membuat grogolan. Sayang ketika Basudewa grogol, isterinya Dewi Maerah dikerajaan Mandura cinidrengresmi ‘diperkosa’ oleh seorang raksasa bernama Gorawangsa yang menyamar sebagai Prabu Basudewa.

Sumber : Buku “Rupa & Karakter Wayang Purwa” oleh Heru S. Sudjarwo, Sumari dan Undung Wiyono, penerbit Kakilangit Kencana cetakan ke-1 Mei 2010

KONTRIBUSI POSITIF VI


Beberapa waktu yang lalu PPW jatim menerima kiriman paket istimewa yaitu pita kaset wayang kulit sebanyak 8 pcs, lakon SETO NGRAMAN dalang ki Hadi Sugito dari Mas Budi Susilo Raharjo dari Tangerang

tampak depan pita kaset

tak hanya itu PPW jatim masih punya 1 lakon lagi pita kaset lakon Nayarana Begal dalang Ki Kondo Moerdiyat dari Tulungagung

ini adalah koleksi dari ADS FM TRENGGALEK

Proses convert menggunakan :

Tokoh Dewa


Sumber tulisan dan gambar dari :

  1. Buku “Rupa & Karakter Wayang Purwa” oleh Heru S. Sudjarwo, Sumari dan Undung Wiyono, penerbit Kakilangit Kencana cetakan ke-1 Mei 2010
  2. Buku “Sedjarah Wajang Purwa” oleh Pak Hardjowirogo penerbit PN Balai ustaka Cetakan ke-5 tahun 1968
  3. Website Senawangi
  4. Website Wayang Indonesia
  5. Dan dari sumber-sumber lainnya
Nama Sebutan Deskripsi Singkat Link Referensi

Antaboga

Sang Hyang ANTABOGA, HYANG semasa muda bernama Nagasesa. Ia juga sering disebut dengan nama Hanantaboga, putra Antanaga dengan Dewi Wasu, putri Hyang Anantaswara, dan merupakan keturunan ke empat Sanghyang Wenang dengan Dewi Sayati.Antaboga menikah dengan Dewi Supreti, dan mempunyai dua orang anak, bernama Dewi Nagagini dan Nagatatmala. Walaupun menyandang nama ’naga’ tetapi Nagagini dan Nagatatmala berwujud manusia.Nagagini menikah dengan Bima dan mempunyai seorang anak bernama Antareja.Dalam keadaan biasa Sanghyang Antaboga berwujud manusia, tetapi dalam keadaan triwikrama, tubuhnya berubah menjadi ular naga raksasa. Setiap 1000 tahun sekali, Sanghyang Antaboga mlungsungi’ berganti kulit’.Ia juga memiliki Aji Kawastrawan, yang membuatnya dapat menjelma menjadi apa saja, sesuai dengan yang dikehendakinya. Antara lain ia pernah menjelma menjadi garangan putih (semacam musang hutan) yang menyelamatkan Pandawa dan Kunti dari amukan api pada peristiwa Bale Sigala-gala.(Rupa & Karakter Wayang Purwa oleh Heru S. Sudjarwo)

Asmara

Sang Hyang

SANGHYANG ASMARA adalah Continue reading Tokoh Dewa

Langkung Celak Kaliyan Seni Pedhalangan (2)


Ini adalah tulisan kedua yang melanjutkan pembahasan sekilas tentang seni pedhalangan. Berdasar informasi dari Penulisnya, ini adalah bagian dari sebuah trilogy. Mudah-mudahan nanti dapat dikembangkan lebih luas dan lebih detil dengan harapan pengetahuan kita tentang dunia seni pedhalangan dapat ter-update.

Tidak perlu banyak kata pengantar, mari kita simak tulisan dari MasPatikrajaDewaku di bawah ini

Sumber Gambar : http://www.mission-indonesia.org/images/upload/press-02.jpg

Bagian Kaping Kalih saking Trilogy Cathetan Seni Pedhalangan.

Aspek Drama lan Theater ing Seni Pedhalangan

Seni drama ing pedhalangan mujudaken faktor inti. Layak kasebat mekaten karana seni pedhalangan menika sejatinipun anggelar satunggaling drama lelampahan gegayutan kaliyan praja (negari, state), wangsa (nation) jalma manungsa (pribadi, person) lan sapiturutipun. Dene drama lelampahan kapendhet saking carita Ramayana lan Mahabarata. Awer-awer awujud babon pakem cariyos lampahan mutlak kalampahaken kanthi pathokan saking serat pedhalangan ingkang kalampah.

Senajanta serat kekalih ing nginggil saking babonipun mboten wonten gegepokan setunggal lan setunggalipun, nanging saking wasising mpu Jawi, Ramayana lan Mahabarata saged manjing ajur ajer dados urut lajur.

Lelampahan ingkang kapetha dados wanci transisi jaman Ramayana nyambet ing Mahabarata saged kapriksanan wonten antawispun Rama Nitis, Wahyu Sri Makutha Rama lan sanes sanesipun.

Pengarah utami utawi sutradara ing seni drama pakeliran kasebat dhalang, saweneh wonten ingkang njarwa-dosok: ngudhal piwulang. Dene ingkang sinutradaran menika tokoh ringgit, ingkang sejatosipun mboten saged lelewa tanpa dipun lampahaken dening dhalang.

Margi saking menika, dhalang ing mriki kedah anggadhahi prabot moncering hawi carita, saged misungsung crita dhateng pamriksa/pamiarsa (audience) temah tontonan ingkang kagelar saged dados tepa palupi lan tuntunaning agesang, kejawi srana baku, inggih menika srana panglipuran (hiburan, tontonan).

Dene jangkeping dhalang, ingkang ing seni pagelaran ringgit kados kesebat ing nginggil menika dados peran utami tunggal (role), sa kirangipun kedah andarbeni kagunan kados ing ngandhap:

Dhalang kedah kuwawi anggelar swasana nges yen adeganipun sedhih. Pamriksa saged kanyut ing swasana tintrim, kepara saget nangis menawi dhalang wasis damel sanggit lan adegan dramatis.

Sembada  damel sengsem yen pinuju adegan romantis kanthi pangrakiting tembung manis,nanging yen sereng kados saestu lan sapiturutipun. Senajanta dhalang menika umumipun priya, nanging kedah saged micara gandhes kewes ngujiwat anggenipun nglampahaken ringgit putren. Continue reading Langkung Celak Kaliyan Seni Pedhalangan (2)

Sangkan Paraning Dumadi


Kedaulatan Rakyat 27/01/2008 05:36:48

Yen sira waskita, sampurna ing badanira, sira anggegurua. BEGITULAH salah satu baris ajaran dalam Serat Wulang Reh yang dikutip Agung Webe dalam buku Javanese Wisdom: Berpikir dan Berjiwa Besar, yang diterbitkan Indonesia Cerdas tahun 2007 lalu. Artinya, apabila engkau ingin bijaksana, mencapai kesempurnaan dalam hidupmu, maka bergurulah.

Dalam buku tersebut, lebih lanjut disebutkan, bagi pemimpin, berguru bisa dengan siapa saja. Siapa saja bisa merupakan guru karena apapun yang ada di alam semesta ini akan selalu memberikan petunjuk bagi siapa saja yang mau membaca. Dalam berguru, kita diajak untuk tidak sombong, mau mendengarkan orang lain, berpikiran terbuka. Pemimpin yang bijaksana akan belajar dari siapa saja, kapan saja dan di mana saja.

semar_cirebon1

Kalau kita cermati, masyarakat tradisional Jawa selalu mengajarkan nilai-nilai adiluhung kepada anak-anak mereka lahir ke dunia, yang semuanya bermuara ajaran agar kita selalu eling sangkan paraning dumadi. Sejak bayi lahir, biasanya orangtua telah mengajarkan nilai-nilai luhur dengan simbol-simbol yang diwujudkan sebagai ubarampe upacara ritual, seperti kenduri. Misalnya dalam upacara selapanan atau sepasaran bayi, di antaranya ada golong sasupit kinamping sekul suci. Itu merupakan simbol untuk mengingatkan kita kepada empat sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abubakar, Umar, Usman dan Ali. Kemudian sekul suci ulam lembaran sari untuk memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad (SAW), juga untuk Nabi Rasul sekaligus sebagai simbol permohonan agar orangtua si jabang bayi mendapat keselamatan.

Continue reading Sangkan Paraning Dumadi