Tag Archives: subali

Lalakon Subali


http://majalah-mangle.com/content/detail/171.html

Ku Ki Jatnika

Hiji

DULUR jeung dulur adu jajaten. Adi jeung lanceuk naker wewesen. Itu teuneung, ieu ludeung der tarung anggeus-anggeusan. Karek pungkas upama salasaurang perlaya. Kasebut masih keneh aya sesa nyawa, cadu mungkur, haram ngejat, kajeun ngalungsar bari banusan, raga paturay jeung nyawa. Balukar leuweung salelewek Nagri Kiskenda, lir dicacar bolang. Tatangkalan bra-bru rarubuh, digarulung ku nu tarung…

Matak watir eusi leuweung, pirang-pirang jadi korban. Dalah sato bangsa maung, kerud, begu, atawa gajah, teu kurnag reana nu jadi korban. Bugangna bacacar di mana-mana. Aya nu katinggang tatangkalan, aya nu kababuk rurungkadan cadas. Kawantu rek kabur boro-boro kaburu, lantaran meh salegana alas, jadi lahan tutunggalan.

Najana papak kuda papasangan, munding sakti rarakitan, buhunan lanceuk, lila-lila Subali mimiti katingal unggul. Sababaraha kali Sugriwa kapalingan tampilingna. Kabongohan cabok lanceukna. Untungna teu ngalaman katurelengan. Pohoi naker kaler, kidul, kulon. Bubuhan duanana sarua terah Resi Gotama.

Sri Rama nu majar manusa titisan dewa, lambang kaadilan alam dunya, sakali ieu mah kudu ngalaman salah lengkah. Ponteng teuing ka nu koneng, ceueut teuing ka nu hideung, gampang-hampang mentang jamparing petingan, sasat ka jelama tanpa dosa. Malah henteu wawuh-wawuh acan. Abong raga-badagna tunggal manusa. Teu weleh keuna ku owah gingsir. Kudu bae ngalakonan laku salah.

Dalah Hyang Jagat Dewata, Hyang Guru Otipati, sakedapan ngaraos hemeng. Naha Sri Rama gampang pisan kapangaruhan. Kurang asak tinimbangan, kawas lain terah Wisnu. Namung, saparantos diaji deui, anjeunna sadar. Mahluk naon nu teu keuna ku robah. Dalah harkat dewa, teu mungguh. Buktina rea temen dewa-widadari, kapaksa nandangan hukuman. Diusir ti Kahyangan, diturunkeun harkatna, disaruakeun jeung manusa.

“Naha kalakuan Sri Rama kitu?” teu katingal kureunyungna, Hayng Narada Kabayan Dewa, terang-terang aya payuneun Dewa Guru.
“Nya eta tuh…” walerna.
“Naha bade diantep bae?”
“Ari tos kedah kumaha?”
“Nya matak naon urang harewosan, sugan Wisnu gancang sadar.”
“Namung nasib-takdir Subali parantos aya seseratanana. Tamaha bongan sorangan ongkoh.”
“Kitu onaman moal bade ngalalangkungan,” Hyang Panji Narada amit mungkur. Leos ngantunkeun deui Karaton Jonggringsalaka.

Cukup ngabandungan caritaan Anoman, Sri Rama langsung yakin kana pilihan lakuna. Balukarna saha nu sanggup nadah kalinuhungan pakarang Wisnu: Subali pejah perlaya. Dadana katiuk jamparing lungsuran dewa.

Subali memang lain jelema sampurna. Warugana wae ampir bleg wanara. Awakna pinuh ku bulu. Nya kitu deui raray kagungan, monyet teu dipiceun sasieur. Ana sasauran tara kendat dibarung ku cekrah-cekroh. Tapi, saperti Anoman, iwal wujud warugana, Subali hiji manusa. Malah lian ti jadi raja, ngindung kana kasakten jeung sisifatanana, ku dewa dipaparin gelar Resi: Resi Subali.

Mun tea mah aya kakurang Subali, gurat batu teuas hate, sok dapon ngarasa bener. Sakalina boga tara beunang dihalang-halang. Kanjat disingsieunan harianeun. Ku naon kutan, jirimna manjing wanara. Bleg monyet meh teu dipiceun sasieur. Padahal meleg-meleg putra pandita, turunan widadari ti Kahyangan.

Caturkeun Resi Gotama, kagungn putra tilu, dua pameget, hiji deui si bungsu, kaleresan istri. Nu pameget nya eta Raden Guwarsa jeung Guwarsi. Ari nu istri dipaparin wasta Dewi Anjani. Kawantu tuang ibu, widadari lungsuran kadewatan, jenengan Dewi Indradi, nu pameget karasep si bungsu nu istri harianeun. Geulis beh ditueun geulis.

Continue reading Lalakon Subali

Junaidi Dalang Memble


Koleksi ini pernah saya sharing beberapa tahun yang lalu.

“Kelebihan” Junaidi sering dijadikan sasaran ledekan teman-temannya. Dagelan jaman dulu semisal Srimulat, Basiyo, Yati Pesek dan Junaidi pun sering menyasar kondisi phisik si pelaku. Semisal Mbak Yati yang pesek, si Gogon atau Gepeng yang kurus kering botak jambul, dan untuk Junaidi kelebihannya adalah “memble”, “tuan” (untune kedawan), “sinyo” (gusine menyonyo) dan seabreg sebutan lainnya sebagai bahan lawakan.

Sebenarnya konsep lawakan seperti ini tetap eksis hingga kini. Lihat saja di OVJ, si Pesek Sule, Azis Gagap (yang sengaja meng-gagap-kan diri), atau si Omas, Kiwir dan lain-lain. Sah-sah saja sih. Yang penting itulah upaya kita mentertawakan “kelebihan” diri kita sendiri.

Rekaman Dalang Memble ini menceritakan kisah Cupu Manik Astagina. Yaitu kisah tentang Sugriwa, Subali dan Anjani berubah wujudnya menjadi kera. Juga kemudian lahirnya Anoman, si kera Putih, dari rahim Anjani.

Filename: Junaedi – Dalang Memble – A Cupu Manik Astagina.mp3
Filesize: 25.6 Mb
Download Link: http://jumbofiles.com/nac3nmdhnrk8
Filename: Junaedi – Dalang Memble – B Cupu Manik Astagina.mp3
Filesize: 26.0 Mb
Download Link: http://jumbofiles.com/wn1dt0jg9kfm

Selamat menikmati dan tersenyum-senyum sendiri.

password : wayangprabu.com

Ki Hadi Sugito : Subali Lena


Sosok Subali saya kutip dari WIKI

Bali (Sanskerta: वाली; Valī), atau yang di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan Subali, adalah nama seorang raja Wanara dalam wiracarita Ramayana. Ia merupakan kakak dari Sugriwa, sekutu Sri Rama. Ketika terjadi perselisihan antara kedua Wanara bersaudara itu, Rama berada di pihak Sugriwa. Subali akhirnya tewas di tangan pangeran dari Ayodhya tersebut.

Subali juga dikenal dalam dunia pewayangan Jawa sebagai seorang pendeta Wanara berdarah putih yang tinggal di puncak Gunung Sunyapringga. Ia memiliki Aji Pancasunya (di daerah Sunda disebut Pancasona) yang membuatnya tidak bisa mati. Ilmu kesaktian tersebut diwariskannya kepada Rahwana, musuh besar Rama.

Asal-usul

Nama Subali berasal dari kata bala, yang dalam bahasa Sansekerta bermakna “rambut”. Konon ia dilahirkan melalui rambut ibunya, sehingga diberi nama Bali atau Subali. Setelah dewasa, Subali menjadi raja bangsa Wanara di Kerajaan Kiskenda, sedangkan Sugriwa bertindak sebagai wakilnya.

Menurut versi Ramayana, Subali dan Sugriwa adalah sepasang Wanara kembar yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi berbeda ayah. Keduanya sama-sama putra dewa. Subali adalah putra Indra, sedangkan Sugriwa merupakan putra Surya.

Berbeda dengan versi aslinya, dalam pewayangan Jawa, Subali dan Sugriwa pada mulanya terlahir sebagai manusia normal. Keduanya masing-masing bernama Guwarsi dan Guwarsa. Mereka memiliki kakak perempuan bernama Anjani. Ketiganya merupakan anak Resi Gotama dan Dewi Indradi yang tinggal di Pertapaan Agrastina.

Pada suatu hari Anjani, Guwarsi, dan Guwarsa berselisih memperebutkan cupu milik ibu mereka yang luar biasa indahnya. Hal itu diketahui oleh Gotama. Indradi pun dipanggil dan ditanya dari mana cupu tersebut berasal. Gotama sebenarnya mengetahui kalau cupu itu adalah benda kahyangan milik Batara Surya yang bernama Cupumanik Astagina. Indradi yang ketakutan diam tak mau menjawab. Gotama yang marah karena merasa dikhianati mengutuk istrinya itu menjadi tugu. Ia lalu melemparkan tugu tersebut sejauh-jauhnya, sampai jatuh di perbatasan Kerajaan Alengka.

Meskipun kehilangan ibu, ketiga anak Gotama tetap saja memperebutkan Cupu Astagina. Gotama pun membuang benda itu jauh-jauh. Tanpa sepengetahuan siapa pun, Cupu Astagina jatuh di sebuah tanah kosong dan berubah menjadi telaga. Guwarsi dan Guwarsa begitu sampai di dekat telaga itu segera menceburkan diri karena mengira cupu yang mereka cari jatuh ke dalamnya. Seketika itu juga wujud keduanya berubah menjadi wanara atau kera. Sementara itu Anjani yang baru tiba merasa kepanasan. Ia pun mencuci muka menggunakan air telaga tersebut. Akibatnya, wajah dan lengannya berubah menjadi wajah dan lengan kera.

Anjani, Guwarsi, dan Guwarsa menghadap Gotama dengan perasaan sedih. Ketiganya pun diperintahkan untuk bertapa mensucikan diri. Anjani bertapa di Telaga Madirda. Kelak ia bertemu Batara Guru dan memperoleh seorang putra bernama Hanoman. Sementara itu Guwarsi dan Guwarsa yang telah berganti nama menjadi Subali dan Sugriwa masing-masing bertapa di Gunung dan Hutan Sunyapringga. Ketiga anak Gotama tersebut berangkat ke tempat tujuan masing-masing. Sesuai petunjuk ayah mereka, Anjani bertapa dengan gaya berendam telanjang seperti seekor katak, Subali menggantung di dahan pohon seperti seekor kelelawar, sedangkan Sugriwa mengangkat sebelah kakinya seperti seekor kijang.

Penggabungan silsilah

Versi pewayangan Jawa yang bersumber dari naskah Serat Arjunasasrabahu, sebagaimana yang telah diceritakan di atas, rupanya telah menggabungkan silsilah beberapa tokoh dalam Ramayana.

Continue reading Ki Hadi Sugito : Subali Lena

Ki Enthus Susmono : Sugriwo Subali


Berikut adalah sebuah lakon yang dibawakan oleh dalang “edan” Ki Enthus Susmono mengambil cerita “Sugriwo Subali” yang saya peroleh dari skartosoma.

enthus-susmono-sugriwo-subali

Menceritakan tentang kisah ramayana, kisah resi Gotama dan anak-anaknya Anjani, Subali, Sugriwa. Khas Enthus, kisah dibawakan dengan selingan yang ngedan :)

File-file audionya dalat diunduh disini

Ramayana {bagian 5} – Goa Kiskenda


subali_resi_solo

sugriwa_sololembusuro-solo-kuningmaesosuro-kuning01-solo

Goa Kiskenda adalah sebuah goa besar yang didalamnya berbentuk seperti istana. Goa Kiskenda merupakan tempat tinggal Maesasura dan Lembusura, dua makluk kakak beradik, berbadan manusia berkepala binatang yang memiliki kesaktian luar biasa. Rakyat Goa Kiskenda merupakan beraneka macam hewan ganas. Maesasura dan Lembusura memimpin kerajaan itu dengan sewenang-wenang. Kesaktian yang mereka miliki sangat luar biasa dahsyat.

Suatu saat mereka datang ke Kahyangan mengajukan keinginannya untuk memperistri Dewi Tara putri sang Bathara Indra. Sikap biadad itu menimbulkan kemarahan dewata. Para dewa serta merta menolak mentah-mentah lamaran tersebut. Dua saudara itu tidak bisa menerima penolakan itu. Mereka lalu mengamuk ke Kahyangan. Ribuan tentara biantang dikerahkan untuk menyerang kahyangan. Karena kesaktian keduanya sangat dahsyat, tak satupun para dewa yang dapat mengalahkan Maesasura dan Lembusura.

Dalam keadaan demikian, Bathara Guru mencari cara untuk menumpas wadyabala Goa Kiskenda. Hanya ada satu cara yaitu dengan menggunakan kesaktian kadewatan yang maha dahsyat utnuk mengalahkan mereka. Kesaktian itu bernama aji Pancasona. Namun yang dapat menerimanya harus dia yang berhati luhur dan seorang suci yang mampu mengendalikan segala nafsunya sehingga kesaktian maha dahsyat itu tidak digunakan sewenang-wenang. Para dewa sepakat untuk menyerahkan kesaktian itu ke Subali putra Resi Gotama yang sedang bertapa di Suryapringga.

Bertahun-tahun mereka bertapa mematikan seluruh raga dan memusatkan seluruh pancaran jiwa mereka kepada Sang Pencipta. Tujuan mereka hanya satu memohon ampun kepada dewata atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Suasana hening menjadi semarak saat Bathara Guru ditemani oleh Bathara Narada dan para dewa turun ke marcapada menemui mereka. Subali dan Sugriwa segera dibangunkan dari pertapaannya. Dan berkatalah sang raja dewa bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dengan syarat mereka harus menumpas terlebih dahulu angkara murka yang kini bersemayam di tubuh Maesasura dan Lembusura. Subali dan Sugriwa bersedia. Dan sebelum mereka berangkat secara khusus, Bathara Guru menganugerahkan aji Pancasona kepada Subali dengan harapan Subali dapat menggunakannya demi perdamaian di alam ini.

Dengan kesungguhan hati, Subali dan Sugriwa berangkat ke Goa Kiskenda. Di mulut gua, Subal berpesan pada adiknya untuk waspada dan siap berjaga-jaga. Apabila keluar cairan darah berwarna merah, maka dapat dipastikan bahwa seluruh musuh telah sirna dari muka bumi ini. Namun apabila terjadi genangan darah putih mengalir keluar gua, maka Sugriwa harus segera menutup pintu gua. Setelah Sugriwa menyanggupi, Subali langsung masuk kedalam melabrak Maesasura dan Lembusura.

Pertempuran antara makhluk-makhluk sakti itu tidak dapat dielakkan. Dinding gua seakan runtuh menahan gempuran kesaktian dari kedua belah pihak. Dan hanya berkat kesaktian Subali yang memiliki ajian Pancasona, Maesasura dan Lembusura dapat dibinasakan. Kepala keduanya diadu sehingga pecah berantakan. Otak dari Maesasura dan Lembusura hancur berantakan sehingga meleleh keluar gua. Dari luar gua, Sugriwa menantidengan harap cemas. Dan betapa hancur hati Sugriwa ketika mengetahui bahwa cairan yang mengalir berwarna merah dan putih. Ini berarti Subali mati bersama musuh-musuhnya. Dengan panik Sugriwa mengerahkan seluruh tenaganya dan menghancurkan pintu gua sehingga pintu gua kiskenda tertutup. Dengan kepedihan hati, Sugriwa segera melaporkan hal ini ke kahyangan.

Keadaan menjadi gembira tatkala para dewata mengetahui kabar matinya Maesasura dan Lembusura. Namun keadaan itu berubah menjadi duka saat mengetahui Subali juga mati dalam pertempuran itu. Sugriwa yang telah melaporkan itu kemudian dianugerahi hadiah untuk mempersunting Dewi Tara. Tak lama setelah perkawinan itu Subali tiba-tiba muncul di tengah-tengah keramaian. Subali mengamuk dan menganggap Sugriwa telah mengkhianati dirinya. Sugriwa yang terkejut belum sempat mejelaskan apa-apa sudah langsung dihajar oleh Subali. Kesaktian Subali yang berada jauh diatas Sugriwa membuat Sugriwa semakin tidak berdaya. Bathara Guru datang melerai dan panjang lebar menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

Mendengar hal itu Subali menyesal dan dengan pilu meminta maaf pada adiknya. Cinta Sugriwa yang besar kepada kakaknya itu membuatnya menerima semua yang telah terjadi. Akhirnya Subali yang sudah berdharma sebagai brahmana, menyerahkan goa Kiskenda dan Dewi Tara kepada Sugriwa. Sugriwa kemudian membangun kerajaan kera yang diberi nama Pancawati, sementara Subali melanjutkan tapa bratanya.

Sumber : http://kisah.united.net.kg/