Tag Archives: resa seputra

Resa Seputra [3]


 

Sang prabu Sumalidewa kondur angedhaton anglangkungi gapura cinapuri tundha pitu palawangane bupati ratu. Sri manganti-anti liripun sri: wadon, manganti-anti: hanunggu. Sinten ta ingkang hanengga konduripun sang prabu, amung ingkang garwa. Sareng kepanggih kaliyan ingkang garwa sang prabu Sumalidewa sigra gandheng asta, manjing dhateng dhatulaya. Wonten dhatulaya mboten enggal dhahar utawi ngenggar-enggar driya nanging sigra lukar busana keprabon, gantos busana kabrahmanan arsa minggah sanggar pamuja brata, meminta sihing bathara mugi Negara Purwacarita tinebihaken ing sengkala tansah kahayoman dening bathara.

Ning lan neng wis manjing wonten salebeting sanggar pamujabrata, sang prabu mantheng anggenipun manembah. Satunggal ingkang kasembah, amung pangwasane Gusti ingkang murbeng jagad. Tan kacariyos sang prabu wonten salebeting sanggar pamuja brata, gantya kang winuwus, kawuwusa ingkang wonten alun-alun Purwacarita, sanggyaning para wadya bala.

Bibar pra wadya bala saka paseban agung sigra pacak baris gawe pager wentis cinandra kadya ri klampis iwak tanpa sela pambarisan. Padha sikep bandhane jurit pedang ligan tombak pating tlolang warastra pating crangap cinandra yayah drajag sewu. Tingkahe pra wadya bala ngembun dhawuhipun sang nalendra pindha ampyak tinebah candrane. Ampyak walang tinebah watang, kaya walang kena tebahing watang. Sigra nuthuk bendhe beri tembang tengara, kapyarsa ngungkung swarane bendhe beri gawe gegere para wadya bala. Gugup gupuh ndadosaken geger mawurahan rebut dhucung salang tunjang. Gegering para wadya bala datan kinocapaken ing dalem sawetawis gantya kang winuwus, kawuwusa Sang Prabu Jalawalikrama kados sinebit talingane, kaya den kilani dhadhane.

Mbrabak ponang wadana, medal saking paseban jumujug alun-alun bangsal kembang sigra angawe abdi kang ndherekaken nggennya prapteng Purwacarita Rekyana Patih Bramangkara. Nampi timbalan saking bendara sigra tumata marak ing ngarsa. Gleyah-gleyah nggennya sowan wonten ngarsane sang prabu kebak prabawa. Candrane Patih Bramangkara kaya satriya kaprabangkara.

Bramangkara : Nuwun mangke sinuwun, gurawalan anggenipun kang abdi marak wonten ngersa dalem sinuwun, nimbali kang abdi wonten wigatos punapa sinuwun.

Jalawalikrama : He… Patih Bramangkara.

Bramangkara : Inggih wonten dhawuh sinuwun.

Jalawalikrama : Ngertenana yen anggonku nglamar dina iki wis cetha ditolak. Natkala sliramu sesasi kepungkur dak utus sowan ana ngersane Sang Prabu Sumalidewa kaya ngapa….

Bramangkara : Inggih kang abdi kautus wangsul rumiyin dhateng Negari Sunggela Manik, ngrantos gusti kula ayu Dewi Sumaliwati anggenipun siram jamas sesuci. Awit badhe nampi lamaran saking gusti kula Prabu Jalawalikrama.

Jalawalikrama : Ning nyatane dina iki aku dibalekna, kaya-kaya Prabu Sumalidewa ora keduga ndeleng Prabu Jalawalikrama.

Bramangkara : Lajeng kersanipun sinuwun. Continue reading Resa Seputra [3]

Resa Seputra [2]


Sumalidewa : Nuwun-nuwun mangke, yen ta kula tingali saking busana sampun cetha yen ta panjenengan punika satunggalipun nalendra. Sang prabu, sawatawis anggen panjenenganipun rawuh wonten paseban Purwacarita mugi klilanana kula ngaturaken pasegahan panakrami konjuk ing ngarsa, nuwun.

Jalawalikrama : Estungkara manik raja dewaku, we lah dalah. Sang prabu…., saderengipun kula ngaturaken punapa ingkang dados kekajengan kula prapteng punika negari, salam kula katur wonten ngarsa panjenenganipun sinuwun ing Purwacarita.

Sumalidewa : Inggih dhawah sami-sami kula tampi, sugeng rawuhipun.

Jalawalikrama : Inggih, pangestu panjenengan, niskala anggen kula prapteng Negari Purwacarita kanthi winantu ing kabasuken, kabasunandha.

Sumalidewa : Sokur mangayu bagya, para warga akrab ing negari pundi paduka.

Jalawalikrama : Inggih, tepangaken, inggih kula ingkang sesasi kepengker ngutus abdi kula Rekyana Patih Bramangkara. Kula Nalendra Sunggela Manik, Prabu Jalawalikrama nami kula sinuwun.

Sumalidewa : Oh….oh..oh, dados panjenengan ingkang jejuluk Prabu Jalawalikrama.

Jalawalikrama : Inggih, calon mantu panjenengan sinuwun.

Sumalidewa : Sang Prabu Jalawalikrama.

Jalawalikrama : Wonten dhawuh.

Sumalidewa : Dados panjenengan ingkang ngutus ingkang abdi Rekyana Patih Bramangkara kinen ngaturaken nawala ingkang isinipun nawala panglamar.

Jalawalikrama : Inggih leres. Kula ngajengaken putra panjenengan ingkang pembarep kusumaning ayu Ni Dewi Sumaliwati. Natkala semanten Rekyana Patih Bramangkara kautus wangsul ing ndalem sawetawis saking Negari Purwacarita ingkang wigatosipun ngrantos wangsulan saking Sumaliwati. Samenika kula sowan wonten ngarsa panjenengan sinuwun, mboten sanes namung sepisan kula nglamar idhep-idhep ngarak.

Sumalidewa : Nglamar tur nggih ngarak.

Jalawalikrama : Inggih.

Sumalidewa : Punapa nggih pitados saestu yen badhe kawula tampi. Continue reading Resa Seputra [2]