Tag Archives: panakawan

Sang Pamomong


Punakawan

Wahyu Cakraningrat (4)

Prabawaning wahyu kang sumedya
turun ing mercapada miling-miling wonten ing angkasa
gebyar-gebyar pindha ndaru kang sumedya tumibèng bawana
timbuling prabawa dumadi gara-gara tanpa sangkan
swara kaya mecah-mecahna jagad nganti sumundhul ing kayangan Suralaya
clorooot …. gleger
warda wening sirep kocap gara-gara
swara tanpa una tanpa uni
doh lamun jinarwakna
senajan ta katon slaka, slaka cèlèng
intena, inten bumi
para putra-putra bibar saknalika
pungun-pungun tyasira Ki Lurah Semar kanthi anggana raras

Daya perbawa wahyu yang tengah bersiap
turun ke marcapada, dunia, mencari tempat bersemayam sejati
bersinar cerlang layaknya cahya bintang jatuh
munculnya perbawa menciptakan gara-gara tanpa sebab
bersuara seolah memecahkan jagat dan tembus hingga kahyangan Suralaya
meluncur .. cepat menggelegar ..
sosok tua berparas teduh hening redam gara-gara

—-

Setelah mengerti akan tugasnya dan tlah dibekali ilmu serta pitutur luhur dari ayahnya Arjuna serta para sesepuh lainnya, maka segera Abimanyu menjemput para panakawan untuk mendampinginya dalam perjalanannya menuju TKP. Continue reading Sang Pamomong

KHS : Lakon Panakawan


Lakon para Panakawan bersama Ki Hadi Sugito :

PANAKAWAN 2

084.Semar mbangun Kayangan (5) https://indonesiawayang.com/2010/08/02/khs-semar-mbangun-kayangan-live/
059.SEMAR NEGES (11) https://indonesiawayang.com/2010/11/06/khs-semar-neges/
030.Semar Gugat (8) http://www.4shared.com/folder/e2zQCw8x/030.html
010.Bagong Dadi Guru (16) https://indonesiawayang.com/2010/05/15/khs-panakawan-dadi-guru-ratu/
047.BAGONG DADI GURU-2 (15) https://indonesiawayang.com/2010/10/23/khs-bagong-dadi-guru/
011.Bagong Kembar (8) http://www.4shared.com/folder/1Xa1ma_Z/011.html
096.Bagong Dadi Ratu https://indonesiawayang.com/2011/08/04/khs-bagong-dadi-ratu/
026.Petruk Dukun (16) http://www.4shared.com/folder/DqrN_Y9V/026.html
081.Petruk Dadi Ratu (16) http://www.4shared.com/folder/aFUgyv8u/KHS_Petruk_Nagih_Janji.html
082.Petruk Takon Bapa (6) https://indonesiawayang.com/2009/10/01/ki-hadi-sugito-petruk-takon-bapa/
056.PETRUK NGLAMAR (16) https://indonesiawayang.com/2010/11/01/khs-petruk-nglamar/
055.PETRUK GARENG KEMBAR (16) https://indonesiawayang.com/2010/10/31/khs-petruk-gareng-kembar/
016.Gareng Ratu (15) https://indonesiawayang.com/2010/05/15/khs-panakawan-dadi-guru-ratu/

GMP#23 – Tir-tiran


limbuk-petruk

“Kang, aku mau ketemu karo Cempluk binti Paino ning lor kali mau. Weruh aku dheweke terus ngawe lan takon pawartamu”

“Lha terus mbok jawab kepriye ?”

“Ya tak wangsuli yen Kang Petruk apik-apik wae, ijek tetep lanang, awake tetep kaya genter, irunge tambah njeber, ilere ndlewer …”

“Sing terakhir kuwi mesti mbok tambah-tambahi ya Gong ya … dhasar kurang gawean wae kowe !”

“He he he … ning pastine ana sing nyenengake atimu Kang”

“Apa kuwi Gong ?”

“Dheweke titip salam kanggo Kang Petruk seorang, lan karo mesem semu lingsem ngomong yen tir padha irenge. Apa kamsute ta Kang ?”

“Kabeh tir ya ireng Gong. Trus apa maneh sing dikandake mbakyumu Cempluk kae Gong?”

“Kang Petruk ingin tahu atau ingin tahu banget nih …?”

“Ngapa seh kowe Gong ?!”

“Kasih tahu nggak ya”

“Wis ah … ora usah melu-melu abege, ndadak nganggo centil-centil kemayu ngono. Ora patut kowe Gong !”

“Ya aja nesu ta Kang. Kandane mbak Cempluk, JENANG GULA, Kang”

“Apa ya ngono kandane ta Gong ?”

“Kandane maneh, nganggo parikan Kang

Malem Jumat Kliwon ikut ronda
ditengah jalan terantuk batu
ingat-ingatlah duhai kakanda
ada hati yang tlah lama menunggu

Apa maksude ya, Kang”

“Ehem … mak cleguk aku, mak tratap atiku ! Terus mbakyumu ngomong apa maneh, Gong?”

“Mbak Cempluk terus mesem, ning bubar kuwi terus nglangut. Mbok apakake to Kang?”

“Cah cilik ngerti apa kowe Gong !”

“Hayooo … hayooo … lagi padha tir-tiran ya”

“Embuh Gong”

“Lha kok Kang Petruk dadi grogi ngono”

“Ra aapa-apa kok Gong, kowe aja macem-macem karo Kakangmu ya”

“Halaah kura-kura nesu. Ning sakjatine seneng ta. Nek ngono aku tak nembang wae ya Kang ya”

“Arep nembang apa ?”

“Ngene Kang

Duh wong ayu…
pepujaning ati…
kaya ngene…
wong nandang asmara…

Apa mung awakku dhewe
duh Dewa Jawata kang welas
welasana
mring wak mami

mBesok kapan-kapan
pangkon lan sliramu
tak umpamakna nakhoda
tanpa prau
sasat darat den pepetri
Nyidam Sari asmara

Umpama sliramu sekar melati,
aku kembang nyidam sari.
Umpama sliramu margi wong manis,
aku kang bakal ngliwati.

Sineksen lintange luku,
semana janji prasetyaning ati.
Tansah kumanthil ing netra rinasa,
krasa rasaning ndriya.

Midero sak jagad raya,
kalingana wukir lan samudra.
Ora ilang memanise,
aduuh, dadi ati sak lawase.

Nalika nira ing wengi,
atiku lamlamen marang sliramu.
Nganti mati ora bakal lali,
lha kae lintange mlaku.

Lha kok malah dadi nglangut ngono ….
Kang … kang …. eling Kang, eling Kang !! Sahur …. sahur … sahur … Kang !!!”

GMP#22 – Nguripi Urip (5)


PANAKAWAN

“Terus, menawi kula namung gadhah tenaga, menapa kula saget berbagi kangge tiyang sanes, Ma ?”

“Wah bisa banget kuwi, Le. Miturut Rama, ana lima perkara kang awake dhewe bisa tumindak apik yaiku berbagi karo wong liya”

“Napa mawon niku Ma ?”

“Sing sepisan NGELMU, kapindho KAYA utawa harta, terus WEKTU lan TENAGA, kaping papat OMONGANmu lan sing pungkasan yaiku SIKAPmu”

“Ngelmu menika kados pundi amrih saenipun Ma ?”

“Tak nembang pocung ya Le ya

Ngèlmu iku kalakone kanthi laku
lêkase lawan kas 
têgêse kas nyantosani 
sêtya budya pangêkêse dur angkara

Angkara gung nèng ôngga anggung gumulung 
gêgolonganira 
tri loka lêkêre kongsi 
yèn dèn umbar ambabar dadi rubeda

Beda lamun wus sêngsêm rèh ngasamun 
sêmune ngaksama 
sêsamane bôngsa sisip 
sarwa sarèh saking mardi martotama

“Lha mbok dipunwedarake Ma”

“Ngèlmu itu, harus diperoleh melalui laku, belajar. Dalam belajar niatnya harus kuat & mantap serta harus memiliki watak sabar dan tawakal untuk menghancurkan sifat angkara murka. Angkara murka atau hawa nafsu itu pada kenyataannya berada dalam diri kita sendiri yang meliputi tiga perkara yaitu : alam dunia (badaniyah), alam astral (perasaan) dan alam mental (angan-angan). Sehingga apabila sifat angkara gung itu engkau biarkan saja tanpa engkau mampu mengendalikannya, maka akan membawamu kepada malapetaka dan kesengsaraan dirimu sendiri. Sebaliknya pabila hal-hal negatif itu dapat engkau kendalikan, maka akan menjelma menjadi watak yang baik : sabar, saleh, bersahaja, tulus ikhlas dan pemaaf. Dan tentu saja pada gilirannya engkau dapat berbagi dan memberi pemahaman tentang hidup yang baik dan benar kepada orang lain. Begitu, Le”

 

GMP#21 – Nguripi Urip (4)


semar_jatim

“Ojo sok bingungan, Le. Ojo sok gumunan. Urip kuwi mlaku terus. Pemahaman, kebijakan mestine tambah terus seiring karo urip sing mbok lakoni. Mestine, uwong tambah tuwo, tambah pengalaman, kudune uga tambah paham lan ngerti uripe. Urip mung sakdermo nglakoni. Kuwi bener, ning kudu dilanjutake. Urip kudu dilakoni kanti bener lan pener. Awake dhewe kudu ngerti tujuan urip ning alam donya iki. Nek mung asal-asalan, ya karepe urip dadi ora duwe makna, malah cenderung dadi kerep krasa nek kosong, ora ana manpangate. Kabeh dilakoni jalaran mung rutinitas”

“Wah … taksih bingung kula Rama”

“Ya … ora apa-apa Le. Lha jenenge pangerten kuwi pancen nyata kudu melalui proses kok. Dadi ya wajar wae yen awakmu durung patio dong”

“Lha terus, kados pundi ta ingkang dipun wastani uwong sing paling sae menika Ma ?”

“Lha nek njawab kaya sing mbok takokake kuwi, awake dhewe kudu balik marang karepe Gusti Alah kuwi menciptakan manugsa, Le. Gusti Allah menciptakan manungsa kuwi supaya dadi rahmatan lil ‘alamin, dadi rahmad kanggo alam semesta iki.”

“Wah … rak nggih dados jembar sanget ta Ma, maknanipun ?”

“Lha iya ta, gumantung karo kahanan lan posisi awake dhewe ta Le. Nek awakmu manggon ning dusun kene, ya kepriye caramu kanggo mbangun dusun iki sahingga masyarakate dadi guyub rukun, adil makmur. Apa wae sing mbok duweni, bisa mbok manpangatake kanggo berkarya. Pikiranmu, tenagamu, hartamu lan liya-liyane.”

“Lha menawi, kangge nguripi keluarganipun kemawon sarwi kekirangan kados pundi Ma ?”

“Ya kuwi kuwajibanmu sing utama. Lha nek kowe bisa ndadekake keluargamu dadi keluarga sing apik lan becik, kowe klebu wis nindakake sanggem lan wis bener”

“Lha menawi kula kepengin mbiyantu tetanggi ingkang kekirangan ?”

“Apik kuwi Le, sebab miturut kadis Nabi, sakapik-apike manungsa kuwi yaiku sing paling akeh menehi manpangat kanggo wong liya. Lan uga, ning kuran surat Al Isra’ ayat 7, Gusti Allah ngendika, yen kowe tumindak kabecikan artine kowe tumindak becik marang dirimu pribadi, kosok walike yen awakmu tumindak candala, awakmu dhewe kang bakal nampani bebendune.”

Photo: Nguripi Urip (4)

"Ojo sok bingungan, Le. Ojo sok gumunan. Urip kuwi mlaku terus. Pemahaman, kebijakan mestine tambah terus seiring karo urip sing mbok lakoni. Mestine, uwong tambah tuwo, tambah pengalaman, kudune uga tambah paham lan ngerti uripe. Urip mung sakdermo nglakoni. Kuwi bener, ning kudu dilanjutake. Urip kudu dilakoni kanti bener lan pener. Awake dhewe kudu ngerti tujuan urip ning alam donya iki. Nek mung asal-asalan, ya karepe urip dadi ora duwe makna, malah cenderung dadi kerep krasa nek kosong, ora ana manpangate. Kabeh dilakoni jalaran mung rutinitas"

"Wah ... taksih bingung kula Rama"

"Ya ... ora apa-apa Le. Lha jenenge pangerten kuwi pancen nyata kudu melalui proses kok. Dadi ya wajar wae yen awakmu durung patio dong"

"Lha terus, kados pundi ta ingkang dipun wastani uwong sing paling sae menika Ma ?"

"Lha nek njawab kaya sing mbok takokake kuwi, awake dhewe kudu balik marang karepe Gusti Alah kuwi menciptakan manugsa, Le. Gusti Allah menciptakan manungsa kuwi supaya dadi rahmatan lil 'alamin, dadi rahmad kanggo alam semesta iki."

"Wah ... rak nggih dados jembar sanget ta Ma, maknanipun ?"

"Lha iya ta, gumantung karo kahanan lan posisi awake dhewe ta Le. Nek awakmu manggon ning dusun kene, ya kepriye caramu kanggo mbangun dusun iki sahingga masyarakate dadi guyub rukun, adil makmur. Apa wae sing mbok duweni, bisa mbok manpangatake kanggo berkarya. Pikiranmu, tenagamu, hartamu lan liya-liyane."

"Lha menawi, kangge nguripi keluarganipun kemawon sarwi kekirangan kados pundi Ma ?"

"Ya kuwi kuwajibanmu sing utama. Lha nek kowe bisa ndadekake keluargamu dadi keluarga sing apik lan becik, kowe klebu wis nindakake sanggem lan wis bener"

"Lha menawi kula kepengin mbiyantu tetanggi ingkang kekirangan ?"

"Apik kuwi Le, sebab miturut kadis Nabi, sakapik-apike manungsa kuwi yaiku sing paling akeh menehi manpangat kanggo wong liya. Lan uga, ning kuran surat Al Isra' ayat 7, Gusti Allah ngendika, yen kowe tumindak kabecikan artine kowe tumindak becik marang dirimu pribadi, kosok walike yen awakmu tumindak candala, awakmu dhewe kang bakal nampani bebendune."

GMP#19 : Nguripi Urip (2)


Punakawan_WP1

“Ma … Rama Semar !!!”

“Ooooooiiii !”

“Ma … Ramaaaa, Rama wonten pundi !?”

“Ana apa ta Le bocah bagus, celak-celuk, bengak-bengok nggoleki Rama. Lha Rama ana ning duwurmu kok”

“Duwur pundi Rama ?”

“Rama ning wuwungan omah, ngresiki genteng karo mrenah-mrenahake men ora bocor nek udan”

“Mandap Ma, anakmu yang ragil ini mau bertanya sesuatu”

“Wis … aku wis mudun. Takon susune sapa, Le ?” Continue reading GMP#19 : Nguripi Urip (2)

Wawancara eksklusif bersama Arjuna (27)


panakawanjpg

Semar, Gareng, Petruk dan Bagong yang melihat keadaan itu, tergopopoh-gopoh mendapatkan momongannya yang tergeletak tak berdaya. Petruk memijit mijit kaki, sedangkan Bagong mengipas-kipaskan daun waru ke tubuh Pamade. Semar yang sedikit banyak mengerti cara mengatasi masalah pengobatan sibuk memijit dan mengurut tubuh Pamade. Tak lama kemudian Pamade sadar dan membuka matanya.

Melihat momongannya membuka mata, Semar segera menghujani pertanyaan menyangkut sebab musabab peristiwa yang terjadi. “Eeh sampeyan kenapa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah terbiasa sampeyan melawan para raksasa berapa ribu-pun tidak terjadi seperti ini. Apakah sampeyan terkena taring dari para raseksa yang menghadang tadi?”

“Kalaupun aku digigit oleh para raksasa, tidak akan terjadi, taring raksasa itu melukai kulitku”.

“Gimana tadi gus, kenapa bisa terjadi seperti itu?” Begitu juga Gareng dan Bagong ikut menambahi pertanyaan-pertanyaan konyol.

“Kakang, bagaimana aku bisa seperti ini, kakang, Aku tidak kuat bergerak, semua badanku terasa ngilu. Kepala ini terasa berdenyut dan keringat dingin mengalir disekujur tubuh ini”. Dengan masih tetap berbaring, Pamadi menijit kepalanya yang masih juga terasa berat dan pening.

“Eeeh ampuh omongan Surtikanti. Sampeyan-lah yang sebenarnya bersalah. Pada saat ndika hendak pergi waktu itu kan telah diajak mampir oleh putri putri Prabu Salya, Surtikanti dan Banuwati. Sampean tidak mau, ketika diajak oleh Sutikanti. Tetapi ketika diajak mampir oleh Banuwati, sampeyan nurut. Itulah yang membuat Surtikanti kecewa dan menyumpahi sampeyan. Kalau sampeyan lapar jangan sampai menemukan makanan, kalau kehausan jangan sampai menemukan air walau seteguk. Marilah kita berjalan lagi tinggal selangkah lagi kita bakal menemukan pedesaan. Dan disana pasti kita dapat menemukan orang yang memasak makanan. Nanti disana, saya akan mencarikan orang yang mau memberi kita makanan” Semar masih mengingatkan peristiwa tadi dihubungkan dengan kata serapah Surtikanti ketika di Mandaraka.

“Aduh kakang, aku sudah tidak kuat lagi bangun”. Pamade masih mengeluhkan apa yang dirasa. Semar berpikir sejenak, bagaimana caranya mengatasi keadaan yang terjadi tiba-tiba ini.

Sejurus kemudian dipanggilnya ketiga anaknya, “Toleee, Petruk Gareng dan Bagong, ayo kita gendong momongan kita ketempat yang teduh dibawah pohon gendayakan itu”.

  Continue reading Wawancara eksklusif bersama Arjuna (27)