Tag Archives: mataram

Babad Tanah Djawi (17)


book babad tanah djawi

Sang dipati ing Pathi pinuju lênggah ing paseban jawi, sangajênge paseban ngriku wontên sela agêng satunggil. Sang dipati sarêng aningali kapenakanipun dhatêng, enggal dipun awe, Radèn Rôngga wau sarèhning ênggènipun lumampah lêrês ing panggenan sela, botên purun nyimpang, sela lajêng katumbuk balêdug. Tiyang ing Pathi sami eram sadaya.

Sarêng sampun lami ênggènipun wontên Pathi, Radèn Rôngga nuntên mantuk dhatêng Matawis. Wontên ing margi ningali tiyang tapa satunggil. Asêsèndhèn wit asêm. Lajêng dipun candhak kasêmpal-sêmpal sampun pêjah, Radèn Rôngga lajêng lampahipun dumugi ing Matawis. Panêmbahan sarêng aningali ingkang putra dhatêng nuntên dipun timbali sarta andikakakên anggêguru dhatêng Ki Juru Martani, supados wêwaha ing kasêktènipun tuwin kasagêdan sanèsipun. Radèn Rôngga matur sandika, lajêng mangkat dhatêng dalêmipun kang eyang Kyai Juru.

Radèn Rôngga wicantên salêbêting manah, “Aku iki wis angluwihi ing sapêpadhaku, môngka isih dikon ênggêguru marang eyang Juru, sing tak guroni apane.”

Lampahipun sampun dumugi ing dalême kang eyang, Kyai Juru pinuju salat wontên ing masjid alit. Radèn Rôngga lajêng lênggah wontên ing undhak-undhakaning masjid, kang dipun damêl sela kumlasa, sela kumlasa wau dipun cublêsi ing dariji dhatêng Radèn Rôngga kados anyublêsi siti ingkang êmpuk. Sela kumlasa pating dharêkok tatu dariji.

Kyai Juru sabakdane salat luhur nuntên mêdal saking masjid. Kagèt aningali ingkang wayah anyublêsi sela, lajêng ngandika, “Radèn Rôngga, watu kocublêsi iku apa ora atos ?”

Sela wau inggih lajêng atos sami sakala, dipun cublês botên pasah, Radèn Rôngga wicantên salêbêting manah, “Bênêr rama Senapati, aku dikon anggêguru marang eyang Juru, wong tuwa mono ora kêna diungkuli marang wong nom, ing kasêktène utawa ngèlmu liyane.”

Radèn Rôngga lajêng nyuwun wulang dhatêng ingkang eyang, Kyai Juru inggih kathah pêparingipun wulang dhatêng ingkang wayah, Radèn Rôngga tumuntên mantuk. Continue reading Babad Tanah Djawi (17)

Babad Tanah Djawi (11)


SUNAN_KALIJAGA

Sang pandhita ngandika, “Yèn kang dadi pakewuhing atinira mangkono, iku gampang bae, kakangiraKi Pamanahan pundhutên prasêtyane, ingsun kang nêksèni.Payo thole Pamanahan, sira prasêtyaa marang adhinira sultan. Ingsun kang nêksèni.”

Ki Pamanahan enggal matur prasêtya, “Sang pandhita, kula mugi sampeyan sêksèni, mênawi kula gadhah cipta badhe jumênêng ratu wontên ing Matawis, utawi sumêjaa angêndhih karaton ing Pajang, awak kula piyambak mugi sampun manggih wilujêng, wikana ingkang wingking-wingking, sintên ingkang sumêrêp ing karsaning Allah.”

Sang pandhita ngandika dhatêng Ki Pamanahan, “Wis cukup prasêtyamu iku, ingsun ya wis anêksèni.”

Wondene Sultan Pajang inggih sampun lêga galihipun, amirêng prasêtyanipun Ki Pamanahan. Nanging botên sumêrêp yèn punika ujar keras. Lajêng ngandika dhatêng Ki Pamanahan, “Dawêg kakang Pamanahan, ing Mataram dika tampani, nanging taksih dados alas.”

Ki Pamanahan inggih sampun anampèni sarta sangêt ing panuwunipun. Sang pandhita ngadika, “Thole Pamanahan, sira nuli ngaliha marang Mataram lan saanakbojonira, sarta ingsun dongakake tulusa ênggonira saduluran lan si thole sultan. Wis padha karia ingsun mulih.” sang pandhita sampun mangkat. Ki Pamanahan inggih sampun mantuk dhatêng ing griyanipun, lajêng pradandosan. Continue reading Babad Tanah Djawi (11)

Wayang Babad Karyane M Sugiarto


17/02/2008 05:52:19

DONYANING wayang werna-werna, wiwit wayang kulit, wayang golek, wayang suket, wayang orang, wayang wahyu tekan wayang kancil. Wektu iki muncul kreasi anyar wujud wayang babad, kang nyritakake sejarah antarane krajan Demak, Mataram, Majapahit kaya sing ditindakake M Sugiarto.

Seniman kethoprak kasebut nggawe puluhan tokoh wayang babad kurang luwih tengahan taun 2007, lan wis bola-bali digelarake sahengga bisa nambah khasanah donyaning pedhalangan. Bab iki, jalaran panjenengane minangka seniman kethoprak lan sutradara siaran pagelaran kethoprak RRI Ngayogyakarta.

Manut M Sugiarto, mula bukane nggawe wayang babad saka asil anggone wawanrembug karo seniman tari Sutopo Tejobaskoro. Seniman kethoprak Samsuri siaran kethoprak diwayangake ing salah sijine radio swasta ing Ngayogyakarta, gagasane Sutopo Tejo Baskoro.

“Kanthi mangkono tuwuh gagasan nggawe wayang babad, nggarap crita sejarah,” mangkono kandhane maneh. Sabanjure nggawe sawetara tokoh antarane Arya Penangsang, Sunan Kudus, Metahun, Sultan Hadi Wijaya lan sapanunggalane. Sepisanan, pagelaran wayang babad kanthi lakon Arya Penangsang Gugur, wektune 2 jam kanggo ngisi acara Wayang Tonil ing RRI Ngayogyakarta, awal Agustus 2007. Diterusake pagelaran ing sawetara panggonan antarane, ing Monumen SO 1 Maret, nggelar crita Pangeran Mangkubumi, ing Kasihan lan Miri Trimulyo Jetis Bantul kanggo acara pengetan genep 1000 dinane R Mangundikara, Rabu (13/2) awan.

Pagelaran wayang babad karyane M Sugiarto suwene 2-5 jam nggunakake iringan gamelan komplit lan waranggana, kayadene pagelaran wayang kulit. M. Sugiarto wiwit ketarik marang jagading pedhalangan nalika asring mbiyantu Pak Gito-Gati. Nanging jalaran luwih nengenake minangka seniman kethoprak, anggone ndhalang nate kandheg. “Sawise nggawe wayang babad iki, semangat kanggo ndhalang tuwuh maneh kanthi tansah ndeleng pagelaran kanggo nambah wawasan. Wektu iki aku lagi nggawe wayang babad nggarap crita saka Cina Sin Djien Kwi kang wis digawe cakrik Jawa lan dikenal crita Manggalayuda Sudira,” kandhane M Sugiarto, kang uga karyawan RRI Ngayogyakarta. (Cil/Top)-k

KR-KHOCIL BIRAWA M Sugiarto ndhalang wayang babad ing Miri, Trimulyo, Bantul.

http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=152827&actmenu=45

Jaman Mataram Wis Nganggo Punakawan


WAYANG KULIT PURWA

28/04/2008 11:41:26

JAMAN Mataram mligine nalikane Amangkurat I kuwasa, wayang purwa wiwit nggunakake punakawan. Kaya kang ditulis dening Soekatno BA ing bukune Wayang Kulit Purwa, Klasifikasi, Jenis lan Sejarahe, mekare wayang purwa ngalami owah-owahan.

Jaman Mataram Mas Jolang (1601-1613), (Panembahan Seda Krapyak) uga nggatekake wayang kulit. Owah-owahan kang ditindakake, gawe wanda (pawakan) anyar. Antarane:

 • Arjuna wanda jimat (jimat = azimat, kesucian),
 • Bima wanda mimis (mimis = pluru = trampil),
 • Suyudana wanda jangkung (jangkung = ngayomi),
 • Raseksa Raton wanda Barong (barong = singa rambut dawa) lan sapanunggalane.

Uga ana dhagelan lan gapet wayang luwih becik.

Jaman Mataram Sultan Agung (1613-1645), wayang digawe kanthi mawerna-werna wujud mripat, kayata: liyepan, dondongan, thelengan, lan sapanunggalane. Uga gawe wanda (pawakan) wayang anyar kayata:

 • Baladewa wanda geger (geger = hura-hura),
 • Kresna wanda gendreh (gendreh = sifat mulya),
 • Arjuna wanda mangu (mangu = ragu-ragu),
 • Sembadra wanda rangkung (rangkung = langsing/singset),
 • Banowati wanda golek (golek = boneka),
 • Semar wanda brebes (brebes = luh utawa kaya arep nangis),
 • Bagong wanda gilut (gilut = ora duwe untu),
 • Semar wanda dhukun (dhukun = tabib),
 • Petruk wanda jlegong (jlegong = dhadha ciut weteng gedhe).

Dipengeti kanthi candra sengkala memet, wujud raseksa rambut geni = Buta Rambut Geni. Unine: Umurubing wayang gumuling tunggal, utawa taun 1563 Saka.

Jaman Mataram, Amangkurat I (1645-1677) Ana rong lakon yaiku:

 1. Lakon Kasepuhan kang digawe Kyai Panjang Mas. Crita iki digelar ana sajroning kraton, kanthi punakawan: Semar, Gareng, Petruk.
 2. Lakon Kanoman kang digawe Nyai Anjang Mas. Crita iki digelarake ing Kadipaten kanthi punakawan: Semar, Gareng, Petruk, Bagong. (Joko S/Top)-k KR-

SUTOPO SGH Punakawan ing wayang purwa koleksine Hadi Sukirno. 1

http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=161138&actmenu=46

Sejarah Wayang Kulit Betawi


http://www.kampungbetawi.com/gerobog/sohibul/sohibul6.php

Sejarah Wayang Kulit Betawi

Konon, ketika Pasukan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram menyerang Belanda ke Betawi, salah sebuah rumah di Jakarta menjadi pos peristirahatan tentara Mataram. Di pos itulah seorang tentara Matarm setiap malam bercerita tentang tokoh-tokoh dan peristiwa pewayangan. Kisah-kisah yang diceritakan ternyata banyak disukai penduduk. Berawal dari sinilah kemudian muncul seni wayang kulit Betawi. Salah satu bentuk teater Betawi, yang penting. Ini cerita sejarah wayang kulit Betawi versi Surya Bonang, seorang dalang terkenal di antara sedikit dalang wayang kulit Betawi yang masih tersisa.

Banyak versi-versi sejarah tentang pemunculan wayang kulit Betawi. Kebanyakan dari versi yang ada mengkaitkannya dengan kehadiran pasukan mataram di Betawi. Terlepas dari benar atau tidaknya versi-versi sejarah lahirnya seni pewayangan di Betawi, yang jelas kehadiran wayang kulit Betawi adalah hasil interaksi dengan budaya para pendatang yang berasal dari Jawa. Oleh karena itu, tak heran antara wayang kulit Betawi dengan Wayang Kulit jawa banyak terdapat kesamaan.

“Pada wayang kulit Betawi, pengaruh Budaya Jawa dapat kita lihat pada boneka wayang yang pipih dan terbuat dari kulit kerbau. Tokoh-tokohnya juga mendekat wayang purwa Jawa,” ujar budayawan Prof Dr Umar Kayam. “Selain itu, reporter yang diambil dalam pewayangan Betawi sama dengan wayang Jawa, diambildari Mahabrata dan Ramayana. Perhatikan pula dialog yang dilakukan oleh dalang. Dialog dilakukan dengan Bahasa Melayu Betawi bercampur Jawa dan Sunda,” jelas Kayam lagi dalam Sarasehan Budaya Jakarta yang diadakan 25-27 juli lalu di taman Mini Indonesia Indah.

Serupa Tapi Tak Sama

Serupa tapi tak sama, ungkapan ini rasanya tepat guna menggambarkan perbandingan antara wayang kulit Betawi dan wayang kulit Jawa. Di antara berbagai persamaan ada pula beberapa perbedaan. Kalau saja kita jeli mengamati bentuk boneka wayang, penampilan wayang Betawi lebih kasar dibangdingkan wayang dari Jawa Barat, tengah atau timur. “Ini sesuai dengan sifat orang Betawi. Orang kita’kan kalau ngomong asal nyerocos saja kagak ada yang ditutup-tutupin, apa adanya,” kata Bonang beralasan.

Selain bentuk fisik boneka wayang, perbedaan juga kita temui pada alat musik yang dipakai. “Musik kita mirip gamelan, tapi bukan gamelan, namanya gambang kromong,” kata Bonang.

Alat-alatnya terdiri kendang, gambang, kromong, kenong, rebab, suling, kecrek, dan gong. Kadang-kadang, disertai pula dengan terompet Cina. Menurut catatan Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya Betawi yang ditulis Srijono, alat musik pengiring wayang kulit seperti yang saat ini kita jumpai, mulai dikenal tahun 1925.

Uniknya, dalam tiap petunjukan wayang kulit Betawi, ada tiga bahasa yang digunakan. ”Kalau ceritanya tentang orang-orang terhormat ya kita pakai bahasa Sunda atau Jawa. Tapi kalau cerita orang biasa kayak Gareng sama Petruk, nah… kita pakai dah bahasa Betawi klotokan. Itu tuh, Betawi yang tulen banget,” jelas Bonang dengan logat Betawinya yang kental.

Lucunya lagi, boneka wayang kulit Betawi justru didapat dari Jawa Tengah. “Kami beli dari Solo dan Yogya terus dipoles-poles lagi dah”. Cerita Bongan. Impor wayang dari Jawa Tenah ini terjadi, sebab menurut penuturan Bonang, Bahan-bahannya sulit didapat, disamping pembuat wayang kulit Betawi secara khusus memang tak ada.

Jika di Jawa umumnya kesenian wayang kulit berasal, dibina dan dikembangkan oleh pihak keraton, maka wayang kulit Betawi sesuai dengan struktur social dalam masyarakatnya yang tak mengenal bentuk kerajaan secara mantap, maka kesenina ini lebih menonjolkan ciri kerakyatan yang sederhana, polos dan suasana akrab yang timbal balik antara penonton dan dalang. Karenanya, jika kita menyaksikan pertunjukan wayang kulit Betawi, maka yang akan lebih sering kita dengar adalah percakapan dalam bahawa Betawi ‘Klotokan’ menurut istilah dalang Bonang. Atau istilah lain mengatakan Betawi ‘ora’ yaitu Betawi pinggiran.

Wayang Tambun

Ada beberapa pengamat yang menjuluki Wayang Betawi dengan sebutan Wayang Tambun. Istilah itu mereka gunakan berdasarkan sejarah penyebaran kesenian Betawi, yang kini kian langka. Wayang kulit Betawi, merupakan salah satu kesenian tradisional Betawi yang berkembang di daerah pinggiran kota Jakarta, yang saat sekarang dikenal dengan daerah Botabek. Karena wilayah penyebarannya di pinggiran Jakarta, khususnya daerah Tambun, Bekasi, maka Wayang Betawi disebut juga Wayang Tambun.

Wilayah penyebarannya antara lain meliputi Kebayoran Lama, Klender, Tambun. Depok dan Tangerang. Bahkan menurut catatan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Betawi, beberapa daerah di Serang, Banten terdapt pula kesenian ini. “Di Jakarta, dalang wayang kulit paling banyak ngumpulnya di daerah Jakarta Timur, Kramat Jati, Pasar Rebo dan sekitar Lubang Buaya sana,” kata Bongang.

Perkembangan Wayang Kulit Betawi sempat mandeg dan hampir saja punah dari panggung kesenian tradisional Betwi. Laju modernisasi yang begitu cepat berikut berbagai tawaran hiburan melalui sarana teknogi elektronik jauh lebih menggiurkan kaum muda Betawi. Mereka sebagai pendukung kebudayaannya, justru enggan mempelajari dan menonton wayang kulit. Bahkan, ada seorang mahasiswa yang mangaku putra asli Betawi bertanya, “Apa ada wayang kulit Betawi?” Aneh memang, tapi nyata. Gejala ini diakui sendiri oleh Surya Bonang, dalang asal Jagakarsa. ”Anak muda sekarang mah nggak suka nonton wayang kulit Betawi. Selain itu juga, jadi dalang imbalannya kecil. Sekarang udah lebih lumayan dah, ada perhatian dari pemerintah,” ungkap Bonang. Memang sejak tahun 1978, pemerintah melalui Pemda DKI mulai memperhatikan bentuk kesenian ini. Perhatian itu antara lain dilakukan dengan bentuk festival, seminar, penataran dan juga publikasi melalui layar kaca. Usaha pemerintah ini membawa hasil. Anak-anak muda Betawi mulai memperhtikan dan menyengangi kembali wayang kulit Betawi yang hampir saja tenggelam di antara bentuk-bentuk kesenian modern . Meski Bonang masih mengeluh. “Sekarang udah banyak anak muda mau perhatiin wayang. Tapi, yang benar-benar jadi dalang susah dicari, yang ada sekarang masih mentah,” tutur Bonang. Masalah regenerasi emang kagak gampang.