Tag Archives: banyumas

Ki Sugino Siswocarito : Wisanggeni Murca


Digitalized by MasPatikrajaDewaku.

Makarya bareng karo Radio Mutiara AM Bandung

Lha kiye inyong teka maning. Sekiye lakon sing tek unggah lakon ana gegayutane karo Wisanggeni. Mesthine para rawuh neng “wayangprabu” mligine wong penginyongan pada ngarep arep sebab angger Dalang Gino nyuwarakena Wisanggeni jan cocog banget karo selerane wong penginyongan padha. Sebab kiye mung audio, dadi ya wis klop banget denggo ngayalena kepriwe sosok Wisanggeni angger dirungu suarane lewat Dhalange sing jan timbrene serak serak. Angger ana gambare, jane sih tambah seneng maning angger weruh aglang-eglenge Antasena. Jan klop banget angger Antasena ketemu karo Wisanggeni. Sayange, tokoh Wisanggeni neng lakon kiye jan mung kocap thok.

Lah ngomongena lakon kiye, sing judhule Wisanggeni murca. Murca maring ngendi ya kang? Terus kepriwe gegeyutane karo Gatutkaca, Dewi Suryawati lan Dewi Galawati? Tek critani disit sarwa sethithik denggo pengantar donlot kiye.

Kocapa neng Neng Negara Petapralaya, ana ratu sing jejuluk Darma Radeya utawa Darma Dewa. Lah sapa maning kiye. Sing ngadhep neng ngarsane Sang Prabu sing lagi nganakena pasowanan, ora kejaba putrane sing aran Raden Surya Kesuma lan Patih Jayasaraba.

Nalika semana Prabu Darma Radeya lagi sungkawa, awit putrane sing aran Dewi Suyawati nuju dadi kembang lambe, dilamar dening ratu selawe negara. Ana maning sing dadi pikirane, senajan bungahe kayangapa, angger para ratu akeh sing seneng karo putrane, tapi angger jenenge wong wadon, ora nana jamake ngewayuh kakung. Apa maning angger mikirena pengincim incim sekang para raja sing angger ora bisa bisa nggayuh Dewi Suryawati, bakal gawe karangabang ngrusak negara Petaperlaya.

Lewih sedhih maning rawuhe Pendita Drona, sing nambah “daftar panjang” daftar penglamar Dewi Suryawati. Mesthine tekane Drona tumrape penonton sih jan marahena nyengit, tapine gawe ger-geran. Sekang putege Prabu Darma Radeya, Pendita Drona karo Adipati Karna dikon ketemu dewek karo Dewi Suryawati, apa gelem diboyong karo Pendita Drona maring Negara Ngastina dadi sisihane Raden Lesmana Mandrakumara.

Tapi tankocapa, bareng teka maring keputren, neng kono ana Antareja sing main tembak langsung alias “shortcut” mlebu maring petamanan njedhul lewat bumi. Antareja duwe karep sing padha, arep mboyong Suryawati. Antareja ngajak Dewi Suyawati bali maring Sumurupas, ora usah nganggo matur maring ramane.

Suryawati sing ora kepareng melu, mlayu diuber karo Antereja, kepapag karo Adipati Karna. Sulaya rembug dadi peperangan. Lagi Adipati Karna ngunus Kunta Druwasa arep merjaya Antareja, Raden Antasena njedhul nyandhak Antereja mundur.

Apa maning kiye jajal kang, kenangapa Antareja ketemu karo Antasena neng petamanan Petaperlaya. Jan jane kiye loro-lorone anak Werkudara, anu pada diutus karo ramane, kon padha nggoleti ilange Raden Gathutkaca. Koh jebule pada pating bedhengus neng kene sih ya? Raden Antareja blaka angger dheweke kepengin nggarwa Dewi Suryawati. Rembuge kepriwe? Mangga digatekena neng bagiyan 4A.

Senajana kaya kuwe, Antasena sing ngerti angger patrape Adipati Karna sing ngumbar senjata Konta kuwe jane nyalahi empan papan.  Mulane Antasena sing temandang ngadhepi kridhane Adipati Kana. Lepase Kunta Druwasa ditampani karo Antasena, ora papa, malah senjata Kunta dibuang karo Antasena. Lagi Drona arep maju, dipisah karo Pati Jayasaraba. Loro-lorone pihak ditimbali karo Prabu Darma radeya. Wose Dewi Suryawati nyuwun kudangan wujud jago kate mas sing bisa kluruk unine Jagad Dewa ya Bethara. Lha kiye sih! Sing duwe jago kate sing kluruke Jagad Dewa Bethara ora nana liya kejaba Drona dhewek. Jere!

Kepriwe terusane kang? Kepriwe “hubungane” karo Gathutkaca sing lagi tapa neng alas Mandhalasraya detunggoni karo kewan sing wujud sardula. Apa ana “hubungane” Gathutkaca karo sing jeneng Dewi Suyawati lan Dewi Galawati.

Terus apa maning sambung rapete antara jago kate sing kluruke Jagad Dewa ya Bathara karo Wisanggeni?

Angger wis ana sing ngerti ya sukur. Tapi kayangapa-a angger Kaki Gino gole mayangena lakon Wisanggeni Murca, kayane njenengan rugi angger ora migatekena kewasisane. Tela angger crita wayang, kayane ending-e si akeh sing wis ngerti. Tapi jan-jane wayang kuwe bisa ndadekena kenikmatan batin angger inyong sampeyan pada migatekena gendhinge, ya suluke, lekak lekuke suara sindhene lan sepiturute. Malah jere kang Kang Tohirin, krungru kecreke Dalang Gino be jan rasane anu marem banget.

Mulane ora aneh angger akeh sedulur kita sing angel degiring sekang bab kecrek utawa keprak utawa kepyak kebiasaane ngrungokena wayang. Ana sedulur sing angger ora nganggo kepyak sing suarane thing thing thing  . . . . . .  ya trima ora nonton apa ngrungokena wayange. Senajana suara thing thing decampur karo crek crek senajana mung semendhing bae, anu terus ana sing ngilari. Jere ora murni maning. Ora karuwan rasane.

Tapi tumrape inyong sih ya kang, arepa keprak suara thing thing (ora nganggo Ayu) apa suara crek crek, esih bae dearani wayang. Dadi tetep dadi kekareman. Paribasane panganan, arepa gudheg, sega liwet, sroto-mendhoan (matur nuwun mendhoane kang Budi Susilo) malah keredhok ya inyong ora ngilari. Akeh sing bisa dinikmati, akeh uga aneka rupa asupan gizi (jiwa) sing mlebu ngawak denggo nguwati jiwa-raga. Nggih napa nggih? Nggiiiih . . . . . .

Mangga dirahabi wayangan Banyumasan niki. Link-e kang? Mangga link sing wis didandani neng KENE

Gathutkaca Rangsang : KSSC (Sinopsis)


 (Mekarya bareng karo Radio Mutiara AM Bandung)

Dening MasPatikrajaDewaku (PPW 011-01-0006)

Ndeleng kaset kiye sing gambar sampule ana pagelaran panggungan lakon Gatutkaca Rangsang, inyong kemutan karo kaset khas Ki Gino sing versi pagelaran. Kaset versi gambar pagelaran angger tak gatekena jan nyeni banget. Ora ketinggalan ana gambare Bawor, bareng karo tokoh sing dadi rol-e crita. Sayange gambare sampul ora bisa tak muat sebab ireng putih cenderung ireng ndhetheng.

Para sedulur, kaset kiye esih sumbangan sekang Radio Mutiara AM Bandung, sing senajana radio sing madeg neng tanah Pasundan, tapi gandheng akeh banget para sedulur Jawa sing pada mbebara neng kana, mulane Broadcast kiye ngaturaken siaran wayang kulit sing pancen esih akeh sing ngenteni siarane

Tapi angger dirasakena rekamane, jan temenan maen, nyaris ora nana cacade. Mung sewetara neng kaset akhir kaset nomor 5 karo kasete no 6 setengah awal, suarane mandan miring. Dadi angger ora diolah, ya mandan ora ngepenakena. Senajana diolah tapi tetep ora sempurna. Ngapunten nggih para rawuh.

Pagelaran kiye dirawuhi karo Ki Anom Suroto sing kersa nonton rekamane Ki Sugino. Kiye inyong ngerti lagi adegan gara-gara. Rekaman kiye uga padha dirawuhi kanca kanca seniman liyane sekang Klaten.

Senajana kaya kuwi sindhene kabeh sekang tlatah mBanyumas. Tek sebutena, kaya Nyi Kamiyati, gemiyen bojone Ki Dhalang Daulat Karsito. Nyi Jumirah karo ora ketinggalan Ny Suryati. Senajana sindhene mung telu tapi para sedulur pada bisa nggatekena kepriwe suarane para ibu waranggana gole ngaturake lagon sing jan gawe padhange ati.

Lakone dhewek kang, kiye jane terusane rebutan antarane Gathutkaca karo Bomantara neng lakon Kikis Tunggarana. Tela angger Dalang Gino, lakon carangan esih bae ana anakane carangan maning.

Angger Bomantara karo Gatutkaca sing dadi lakon, mesthi ramene. Apamaning angger sing dienggo dredah ora nana liya Kikis Tunggarana alias Alas Tunggul Rana. Para sedulur sing durung tau mirengaken kepriwe sih larah larahe anu alas kiye denggo rebutan antarane kekuatan Pringgendani karo Trajutrisna, kiye tek tirokena sekang Dalang Gino.

Kocapa gemiyen lagi Prabu Trembuku, eyange Gathutkaca,  esih sugeng, ana sawijining  mitrane Prabu Trembuku kang aran Ditya Naga Rangsang. Nalika semana, Naga Rangsang kepareng ngampil wilayahe dinggo dedunung lan ngedegena kraton. Wilayah Pringgendani sing disilih arane Alas Tunggarana. Tapi Nagarangsang esih kebawah dening Prabu Trembuku, mulane saben sawetara wektu, kraton Guwa Langse, kraton sing dibangun Prabu Nagarangsang, Naga Rangsang asung bulu bekti glondhong pengareng areng.

Neng perjanjian silih wilayah kuwe, Naga Rangsang mung diwenehi wektu amung setungkulan, tegese amung saksugenge,  senajan Nagarangsang kagungan putra, kraton Guwa Langse ora dikeparengaken di turun anak putu.

Kocapa Prabu Nagarangsang nalika semana rebutan puta putrine Bethara Bayu kang jeneng Bethari Superti. Lawane nyata lawan sing sekti,  Raja Jangkarbumi kang aran Prabu Nagaraja. Nagarangsang tumekaning Tiwas. Sasirnane Prabu Nagarangsang, para kawula neng Negara Guwa Langse balik maring asale, yakuwe Negara Pringgendani. Kawitan saka kuwe, kraton balik maning dadi alas, tuwuh glagah pengalang alang, pawongan neng kana, ngarani alas Tunggarana.

Awit Nagaraja nganggep menawa deweke sing menang, Nagaraja munggah kayangan ngamuk neng kayangan njaluk Bathari Superti. Senajana titah, parandene Prabu Nagaraja bisa ngalahaken para Dewa, njur Batari Superti diboyong maring Jangkarbumi.

Prabu Nagaraja karo Dewi Superti nduwe turun loro cacahe. Mbarep aran Dewi Pertiwi. Dene sing wuragil aran Raden Pertiwanggana.

Nuju sawijining dina, Dewi Pertiwi klakon bedhang laku peteng sesingidan andon asmara karo Batara Wisnu. Jroning peteng jare anane mung lali. Lha jroning lali nggone bebedhangan sing ana amung rasa mulya. Ora suwe Dewi Pertiwi nggarbini lair kakung sing aran Bambang Sitija.

Nalika semana, ora suwe sekang prastawa kuwe, Wisnu nitis maring Prabu Bathara Kresa. Tapi senajana kaya kuwe, Bambang Sitija sing wis bisa ngalahaken Raja Surateleng, Prabu Bomanarakasura, tetep diaku putra karo Prabu Kresna.

Bambang Sitija, alias Suteja, alias Prabu Bomantara, alias Prabu Boma Narakasura (nunggak semi karo asmane Raja Surateleng) nggenti jeneng Negara Surateleng dadi Negara Trajutrisna.

Lha kiye perkara silih wilayah dadi ngembet tekan anak putu. Prabu Nagaraja sing rumangsa wis bisa ngalahena Raja Guwa Langse Prabu Nagarangsang, nganggep angger patine Prabu Nagarangsang, otomats negara Guwa Langse alias alas Tunggarana dadi darbeke Prabu Nagaraja nganti anak putune.

Paham mbokan para sedulur karo larah-larahe alas Tunggarana sing dadi dredah berkepanjangan? Apa cembenengan anu duwe versi dhewek? Mangga di-share neng kene lah, aja isin-isin. Wong inyong crita ya mung dhasar crita sekang dhalange.

Kaya biasane, desranti disit ya para sedulur, mengko angger link-e wis munggah rika pada tek wehi dalan denggo ngundhuh.

Ki Sugino Siswo Carito : Petruk Idu Geni (Audio)


Makarya bareng karo Radio Mutiara AM Bandung.

Dening : MasPatikrajaDewaku (PPW 11-01-0006)
Mangga lah para sedherek. Kiye Lakon Petruk Idu Geni
Dalang             : Ki Sugino Siswo Carito.
Karawitan        : Mudha Budhaya.
Pangarsa          : Ki Sugino Siswo Carito
Kendhang         : Ki Rasito.
Waranggana     : Nyi Suryati, Nyi Wahyuni, Nyi Suwarti.

KSSC : Siluman Naga Putih (Audio)


Dening: MasPatikrajaDewaku

Pembina Paguyuban Pecinta Wayang,

KTA Nomor : 11.01.0006

Mangga para sutresna, niki link dingge ngundhuh lampahan Siluman Naga Putih.

Dalang             : Ki Sugino Siswo Carito.

Karawitan       : Madya Budhaya

Waranggana    : Nyi Wahyuni

Nyi Suryati

Nyi Titi

Nyi Darwati

Mangga, sugeng midhangetaken.

 1. http://www.mediafire.com/?963256zy3j3gsk2
 2. http://www.mediafire.com/?80hsdm8lpwnihqb
 3. http://www.mediafire.com/?55ci7bsi1s294yb
 4. http://www.mediafire.com/?hrx41xeu2xu7hul
 5. http://www.mediafire.com/?tc7aia03v59zzam
 6. http://www.mediafire.com/?sx4d3itn1s2oiuq
 7. http://www.mediafire.com/?rebxrhkoya3ef1f
 8. http://www.mediafire.com/?514y9mnrnu0td9n
 9. http://www.mediafire.com/?7bwkvh14yvd23ar
 10. http://www.mediafire.com/?3qm5ltinznch8ed
 11. http://www.mediafire.com/?aanqf04jszcc4l4
 12. http://www.mediafire.com/?qpm6o8n33m99553
 13. http://www.mediafire.com/?a5bjlonvo6833bs
 14. http://www.mediafire.com/?01f6m2n6gdra9oc
 15. http://www.mediafire.com/?d661bdb6547bd98
 16. http://www.mediafire.com/?caf9o827583gfb5

KSSC : Rubuhan


Para pengunjung setia “wayangprabu”

Yang kali ini saya unggah, adalah episode terakhir dari seri Baratayuda versi Ki Sugino Siswocarito. (di tlatah Banyumas lebih umum diucapkan sebagai Bratayuda, yang secara arti lebih mengena dari pada Baratayuda atau malah Brontoyudo. Silakan ditelaah).

Dengan unggahan terakhir seri ini, maka kita semua tentunya dapat menarik kesimpulan tentang pagelaran wayang purwa dengan lakon seri Bratayuda versi Ki Sugino kususnya, serta gaya atau gagrak Banyumasan pada umumnya. Namun demikian seperti yang pernah saya sampaikan pada preview unggahan seri Bratayuda ini, bahwa walaupun masih dalam satu gagrak, dalam hal ini gagrak Banyumasan, ternyata yang kami rasakan sendiri dalam kegemaran nonton wayang dengan berbagai dalang di tlatah Banyumas dimasa lalu, terdapat sedikit perbedaan sanggit bahkan alur ceritanyapun ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah bila dibandingkan dengan dalang yang berasal dari gagrak yang sama atau lebih jauh lagi perbedaan dengan gagrak tlatah lain.

Perbedaan mencolok pada pagelaran Baratayuda Ki Sugino salah satunya adalah pada sosok yang begitu kuat keberadaannya pada diri Ki Lurah Semar yang ditokohkan sebagai Batara Ismaya ngejawantah yang memberikan pengayoman dan memberikan banyak keputusan yang menentukan jalannya perang untuk kemenangan pihak Pandawa. Hal ini dapat dikaitkan dengan banyaknya lakon carangan yang menceritakan Ki Badranaya sebagai rebutan oleh pihak yang berseteru dalam perang Baratayuda ini, yang bilamana Kyai Semar ini dapat diboyong, maka akan jayalah pihak yang “memiliki”nya. Perbedaan lainnya pasti sudah tidak asing lagi bagi para pecinta wayang yang tidak fanatik dengan satu dalang atau gagrak saja. Anda pengunjung setia “wp”semua pasti akan dapat menceritakannya

Bagi kami sebagai pengunggah, yang paling kami rasakan adalah, bagaimana dengan sambutan yang antusias dari para penggemar Ki Gino, tergambar dari jumlah klik download yang lumayan banyak pada setiap unggahan yang kami lihat pada folder link upload.

Disisi lain, suguhan yang kami bagikan kepada para penggemar wayang mBanyumasan dari Ki Sugino Siswocarito melalui seri Baratayuda ini, sedikit-banyak menggambarkan, betapa pada masa lalu Ki Sugino ini sangat produktif dalam menyajikan pagelaran wayang melalui audio yang pada saat itu bermediakan pita kaset. Rekaman yang sebagian besar adalah lakon lakon carangan dilengkapinya dengan lakon baku. Salah satu seperti seri Baratayuda, yang pasti sudah dikenal oleh para penggemar wayang.

Sepertinya hal inilah yang membedakan Ki Sigino dengan dalang dalang Banyumas yang lain. Ki Sugino yang besar bersama perkembangan teknologi rekaman yang tidak gentar dengan anggapan, bahwa dengan menyebarkan pagelarannya secara luas, ia tidak akan lagi laku mendalang. Anggapan ini memang ada benarnya bagi yang kurang kreatif, karena penggemarnya bisa saja menjadi bosan dengan alur cerita, sanggit, banyolan dan segalanya yang menjadikan pagelarannya menjadi bersifat statis.

Tetapi hal sebaliknyalah yang terjadi. Kreatifitas beliau tetap memancar walau disana sini memang terjadi copy paste dari satu pangung ke panggung lain. Tetapi secara keseluruhan, semakin banyak dan menyebarnya karya beliau malah menjadikan penggemarnya men-candu lebih dalam lagi masuk ke suasana nikmatnya tutur timbre serak ki Sugino serta lekuk liku cengkok sulukannya ditingkah dengan umpak gender dan grambyangan (CMIIW/ mohon koreksi bila kami salah) di banyak bagian sulukannnya dsb.

Atau sebenarnya malah Ki Sugino yang kecanduan teknologi rekamankah?

Cerita itu dimulai ketika Ki Sugino muda dijadikan kelinci percobaan. Pagelarannya direkam secara amatiran oleh seorang juragan mebel, Pak Mahroji alm. telah diapresiasi oleh masyarakat dengan begitu menggebu-gebu. Disaksikannya sendiri oleh beliau ketika rekaman amatiran itu dimainkan ulang.  Orang-orang berduyun duyun datang mendengarkan suara keajaiban teknologi baru saat itu dan menikmati ulang suguhan sanggit apik yang ia panggungkan saat lalu. Dan dari sini beliau ingin lebih lagi dikenal luas dengan secara intens melakukan rekaman komersil di waktu-waktu sesudahnya. Dan ternyata benar itu yang terjadi, tapi memang sepertinya dua-dua faktor, yaitu penggemarnya makin men-candu dan beliau menjadi lebih tenar, telah menjadi benar adanya.

Gaya Ki Sugino di tlatah Banyumas kini diikuti secara luas oleh dalang muda, sebagaimana Ki HadiSugitodi wilayah Mataraman diikuti oleh banyak dalang muda setelahnya.

Walau tidak dapat sedemikian “jebles” hasilnya seperti yang dipunyai oleh sang mentor dengan orisinalitas-nya, tetapi setidak-tidaknya tanda kebesaran nama Ki Sugino diakui oleh masyarakat yang tinggal atau berasal dari Jawa Tengah bagian barat sebagai mazhab baru pedalangan Banyumasan telah beliau goreskan pada dalang dalang muda yang tumbuh saat ini. Tumbuhnya mazhab Ki Sugino juga merupakan pengisi kekosongan dalang-dalang kondang yang tersangkut politik pada pasca tahun 65, yang sebenarnya dalang-dalang yang tersangkut politik itu hanya menyuarakan apa yang diminta dari penanggap, dalam hal ini partai politik terlarang pada masa lalu.

Tercatat juga, Pedalangan Ki Sugino memang tidak begitu paripurna dalam hal sastra-nya sebagaimana sastra pesisiran yang telah terdeviasi oleh jauhnya letak geografis dan daya nalar sastra masyarakat dari pusat sastra Kraton pada masa lalu, namun hal itu tidak menjadikannya pudar pamornya dipandang dari sudut masyarakat audience-nya. Walau dalam hal penamaan tokoh wayang masih tetap mengacu pada penamaan yang benar dan baku, misalnya tokoh Setyaki masih diucapkan dengan nama yang sama seperti nama baku dalam kitab Baratayuda.

Semoga “sharing” pagelaran seri Baratayuda Ki Sugino Siswocarito menjadikan perluasan cakrawala pandang para pecinta wayang terutama saudara yang tinggal atau berasal dari wilayah “penginyongan” atau lebih lagi bagi yang mau menikmati aneka ragam gagrag.

Suguhan dua lakon seri yang kurang, mudah mudahan pada masa mendatang dapat dilengkapi. Anggap bahwa seandainya nanti seri yang belum sempat ditemukan dan kemudian dibagikan ke para pengunjung wayangprabu nanti, adalah semacam flash-back dari cerita atau lakon yang sudah di-share pada kesempatan ini.

Sekali lagi terimakasih untuk Mas Mardianto Suseno, Purbalingga, atas pijaman kaset-nya untuk sebarkan luas kepada pengunjung “wayangprabu”.

Link unduh: http://www.mediafire.com/?k9foxwal142dr

Aksi Santoso Joko Bledek, Gatotkaca Senopati


Pagelaran wayang Banyumasan bersama Ki Dalang Santoso Joko Bledek dengan mengambil lakon “Gaotkaca Senopati”

Audionya dapat diunduh disini
http://wayangprabu.com/2011/06/06/ki-dalang-santoso-joko-gledek/

Adapun videonya dapat dinikmati di Facebook Page PPW Forum