Yuyutsuh

Arya Yuyutsuh iku putrane Arya Widura utawa Yamawidura. Arya Widura dhewe putrane Begawan Wiyasa lan Dewi Datri. Arya Yuyutsuh duwe sedulur tunggal bapak ibu sing jenenge Sanjaya.

Dene ibune Yututsuh yaiku Dewi Padmarini. Yuyutsuh lan Sanjaya melu bapak ibune lan dedunung ing kasatriyan Pagombakan. Kasatriyan iki mujudake perangan mburi wangunan Karaton Astina.

Wiwitane kulawarga Arya Widura milih meneng lan ora nemtokake sikep arep mbela Pandhawa apa Kurawa nalika perang Baratayuda arep pecah. Wusana Arya Yuyutsuh nemtokake sikep kang dadi katetepan batine sawise ngliwati laku batin kang abot.

Yuyutsuh netepake sikep milih mbela para Pandhawa. Yuyutsuh duwe panganggep, sawise ngliwati laku batin kang abot, yen para Pandhawa iku pehak sing ngugemi bebener. Dene Kurawa dadi mehak kang nerak wewaler, ora ngugemi bebener, kepara ngiwakake bebener.

Yuyutsuh nganggep para Pandhawa pancen dumunung ing kalungguhan kang bener ing bab cecongkrahan kalawan para Kurawa kanggo ngrebut panguwasa ing Krajan Astina. Miturut Yuyutsuh, Pandhawa iku kang duwe hak marisi panguwasaning Krajan Astina saka Prabu Pandudewanata, panguwasane krajan Astina kang sah.

Nalika Prabu Pandhudewanata surut ing kasedan jati, Pandhawa, para putrane pancen durung cukup dewasa yen dipasrahi tanggung jawab mimpin krajan Astina. Amarga iku banjur diracik Piagam Astina kang disekseni lan ditandhatangani dening kabeh pehak lan kabeh krabat sesepuh Astina.

Ing sajroning piagam iku ditemtokake yen Prabu Drestarastra bakal nglenggahi dhampar keprabon Astina nggenteni Prabu Pandhudewanata nganti para Pandhawa cukup dewasa kanggo mimpin krajan Astina sasurute Prabu Pandudewanata. Yen Pandhawa wus cukup dewasa, dhampar keprabon Astina bakal dipasrahake dening Drestarastra marang Pandhawa.

Ananging, Duryudana lan 100 sedulure gawe ada-ada kanggo nguwasani dhampar keprabon Astina. Duryudana lan para sedulure, Kurawa, dibiyantu dening Arya Sakuni utawa Sengkuni lan Dewi Gendari saengga kasil nguwasani dhampar keprabon Astina sasurute Prabu Pandhudewanata.

Nalika iku, separo saka perangan njaba nagara Astina dijaluk bali dening Pandhawa kanthi cara bedamen lan rembugan kadidene antarane kulawarga dhewe. Ananging saka sikep srakahe Prabu Suyudana utawa Duryudana, wusana Astina tetep diregem dening para Kurawa. Dene Pandhawa disiya-siya lan uripe tansah kaningaya krana tumindake Duryudana sasedulure.

Ora ana saperangan cilik lemah nagara Astina kang dipasrahake marang Pandhawa, arepa sejatine Prabu Suyudana ora duwe hak kanggo nguwasani krajan Astina. Cecongkrahan ing nagara Astina sansaya panas lan wusana nuwuhake perang Baratayuda.

Lelandhesan wawasan kasebut lan antebing rasa sawise mecaki laku batin kang abot, Arya Yuyutsuh banjur nemtokake sikepe, mbela Pandhawa. Nalika perang Baratayuda wus lumaku sawetara wektu, Arya Yuyutsuh banjur nemoni Dewi Wara Sumbadra kanthi pangajab antuk kapercayan saka Pandhawa.
Sawise iku Arya Yuyutsuh banjur ambyur ing perang Baratayuda bebarengan karo para wadyabala kang nyengkuyung Pandhawa. Para prajurit wadyabala Pandhawa ora ana kang cubirya marang tekane Yuyutsuh.

Yuyutsuh dhewe nuduhake kridha kang temen-temen kanggo mbelani Pandhawa ing madyaning pabaratan perang Baratayuda. Yuyutsuh tanpa rangu sedya ngurbanake jiwa lan ragane kanggo mbelani bebener, mbelani Pandhawa. Arya Yuyutsuh gugur ing pabaratan dening tangane Adipati Karna, raja Awangga. ::Dening: Ichwan Prasetyo::

Sumber : http://www.solopos.co.id/soft/index_detail.asp?id=10517

YUYUTSUH

Adalah tokoh wayang cerita Mahabarata, Arya Yuyutsuh adalah putra kedua Arya Widura (Yamawidura) putra Prabu Kresnadwipayana (Bagawan Abiyasa) raja negara Astina dari permaisuri Dewi Ambiki (Ambalika), dengan Dewi Padmarini putra Prabu Dipasandra. Ia mempunyai kakak kandung bernama Arya Sanjaya. Arya Yuyutsuh berwajah tampan. Ia mempunyai sifat dan perwatakan: pemberani, jujur, setia dan teguh dalam pendirian.

Ia tinggal di kesatrian Panggombakan (bagian belakang keraton Astina) bersama kedua orang tuanya. Arya Yuyutsuh menikah dengan Dewi Aditi dan berputra dua orang masing-masing bernama Arya Sunjaya dan Arya Subrasta.

Ketika pecah perang Baratayuda Arya Yuyutsuh dan putranya Arya Sunjaya mengambil sikap memihak pada keluarga Pandawa. Sedangkan Arya Subrasta berpihak pada keluarga Kurawa. Yuyutsuh dan Arya Sunjaya tewas dalam peperangan melawan Adipati Karna raja negara Awangga. Sedangkan Arya Subrasta tewas oleh Abimanyu putra Arjuna dengan Dewi Sumbadra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: