Sakipu, Patih

Patih Sekipu atau juga disebut dengan nama Hiranyakasipu, adalah patih negri Gilingwesi. Tangan kanan Prabu Kalapracona.

Sekipu mati di tangan Gatotkaca, pada saat menyerang negri bangsa Dewa, Jonggringsaloka.

________________

Patih Kala Sekipu iku mantrimuka (warangkapraja) ing negara Gilingwesi, patihe Prabu Kala Pracona (Maga Pracona). Wujude buta gedhe, mripate kiyipan, irunge nyanthik palwa, tutuke mrenges. Tokoh iki mung tinemu ing lakon wayang Gathutkaca Lair.

Sawijining dina, Patih Kala Sekipu didhawuhi ratu gustine supaya munggah ing Kahyangan Jonggringsalaka, nglamar Bathari Supraba. Sudhale nganthi wadyabala sagelar sapapan.

Tekan sukuning Gunung Tengguru, wa­dyabala Gilingwesi nuli yasa pasanggrahan. Dene Patih Sekipu ngadhep Bathara Guru, nglamar Bathari Supraba.

Bathara Guru ora marengake, awit jejodhoan iku wus ana paugerane. Yen raseksa jodhone kudu karo raseksi. Ora kena buta nggayuh putri, apa maneh widadari.

Patih Sekipu ora bisa nampa pawadan iku, banjur soroh amuk. Satemah dadi bandayuda ing Repat Kepanasan (alun-alun kahyangan). Para dewa ora ana sing menangmungsuh Patih Sekipu. Patih Sekipu

pancen digdaya. Darbe aji Dhehgenputra. Yen diwateg bisa mijilake Jim setan peri prayangan kang cacahe maewu-ewu, satemah bisa ngebaki paprangan.

Rehne perang okol (tenaga) para dewa kalah, banjur migunakake siasat perang akal. Patih Sekipu diakali. Bathara Marada jaryi bakal maringake Bathari Supraba. Mung ivae, widadari iku tumurune ora kena sawayah-wayah. Patih Sekipu didhawuhi ngenteni tibane dina Anggara Kasih utawa Selasa Kliwat, sasine Jumadilawas, taun Bebas. Bathari Supraba mesthi bakal teka ing negara Gilingwesi.

Sekipu ngeyel. Dina Anggara Kasih utawa Selasa Kliwat iku ora ana, sabab Anggara Kasih iku tegese Selasa Kliwon, dudu Selasa Kliwat. Sasi Jumadilawas iku ora ana, sing ana sasi Jumadilawal. Taun Bebas uga ora ana, sing ana taun Be. Nanging Bathara Marada pancen pinter anggone gawe adu manising rembug, satemah Patih Sekipu bisa dileremake kanggo sawatara wektu.

Dina candhake, Bathara Marada mbo-pong bayi Gathutkaca tumuju pasanggrahane Patih Sekipu. Bayi Gathutkaca diuncalake ing ngarepe Sekipu karo ngendika yen iku jagone para dewa.

Bayi sing lagi umur nembelas dina iku sigra dicandhak Sekipu, digigit gulune. Nanging ora tedhas. Bola-bali dicokot, bayi iku ora bisa mati. Sekipu rumangsa wirang. Bayi iku diuncalake ing ngarepe Bathara Marada, dikon nggedhekake.

Ora nganti ganti dina, bayi Gathutkaca bareng dijedhi ing Kawah Candradimuka bisa dadi jejaka tumaruna, nuli tandhing yuda mungsuh Patih Sekipu.

Patih Sekipu kuwalahan, banjur matak aji Dhengenputra., Sanalika paprangan* kebak dhemit, Jim setan peri prayangan. Manging ora nganti sapanginang, jim setan mau bisa disirnakake dening Gathutkaca. Klebu Patih Sekipq. Dicokot janggane nganti tatas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: