Janaloka

CANTRIK JANALOKA adalah cantrik di pertapaan Andong Sumawi. Cantrik senior itu merupakan orang kepercayaan Begawan Sidik Wacana. Ketika Endang Pregiwa dan Endang Pregiwati cucu sang Begawan ingin mencari ayahnya, Cantrik Janaloka diperintahkan oleh Begawan Sidik Wacana untuk mengawal dan menyertai kedua putri tersebut mencari Arjuna ke Madukara, wilayah kerajaan Amarta. Sebelum berangkat Janaloka disuruh bersumpah untuk tidak berbuat kurang ajar kepada tuannya. Janalokabersedia. Mereka bertiga kemudian melakukan perjalanan ke Madukara. Ditengah hutan Janaloka melanggar sumpahnya sendiri. Ia ingin memperistri Endang Pregiwa dan Endang Pregiwati.

Kutuk pun menjadi kenyataan. Pohon tempat berteduh dikala hujan dan panas tumbang, hampir menimpanya. Mata airpun menjadi kering ketika mau diminumnya. Tak satupun buah dijumpai untuk dimakannya, sehingga Janaloka mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Janaloka akhirnya mati dicincang prajurit Kurawa, yang sedang mencari sepasang patah‘ pengiring penganten’ yang kembar sebagai persyaratan rencana perkawinan Dewi Siti Sundari dengan Laksmana Mandrakumara.

JANALOKA MATI DIRANJAP AMARGA NERAK PRASETYANE DHEWE

Janaloka iku sawijining cantrik ing pertapan Andhongsekar. Tembung cantrik ateges siswa sawijining pandhita utawa begawan.

Janaloka antuk prentah saka begawan gurune supaya ngiringi lungane Dewi Pregiwa lan Pregiwati, anake Endang Manuhara, sing arep nggoleki bapake, Arjuna, menyang Amarta.

Sasuwene ngiringi lungane Dewi Pregiwa lan Pregiwati, Janaloka kudu ngugemi sawetara wewaton. Yen Janaloka wani nerak wewaton kasebut, dheweke bakal nampa bebendu, kelangan papan ngeyup, ngelak, kaluwen lan matine kaningaya amarga dikrubut wong saengga ragane bakal ajur dhedhel dhuwel utawa mati diranjap.

Janaloka dhewe nyatakake bakal ngugemi wewaton sing diandharake begawan gurune iku. Dheweke prasetya bakal njaga Dewi Pregiwa lan Pregiwati nganti bisa sapatemon kalawan bapake, Arjuna, ing Nagara Amarta. Ananging ing satengahing laku, Janaloka ora kuwawa ngampet hardaning asmara meruhi kasulistyane Dewi Pregiwa lan Pregiwati.

Wusana, Janaloka nerak wewaton sing kudune diugemi lan tumindak nerak prasetyane dhewe. Dheweke pengin ngrabi putri loro kasebut. Amarga nerak prasetyane dhewe lan uga nerak wewaton sing diwajibake gurune, wusana Janaloka nampa bebendu kaya sing wus diandharake sadurunge dening gurune.

Papan ngeyupe rikala udan lan panas mesthi rusak, ambruk utawa ajur, tuk lan sumber banyu sing ditekani mesthi banjur garing lan kabeh tetuwuhan sing ana ora bisa dipangan nalika keluwen. Saengga Janaloka nandhang kasangsaya kang prasasat ora bisa disangga.

Patah kembar

Janaloka dadi kaluwen lan ngelak, kodanan lan ora bisa ngeyup sadawane laku ngiringi Dewi Pregiwa lan Pregiwati. Bebarengan kedadeyan iku, antarane Kurawa lan Pandhawa katemben padha-padha pengin mupu Dewi Siti Sendari sing bakal dijodhokake kalawan Leksmanamandrakumara, pangeran pati Astina, utawa kalawan Abimanyu, anake Arjuna.

Kurawa lan Pandhawa kudu bisa minangkani sawetara wewaton minangka ubarampe pikramane Dewi Siti Sendari lan Leksmanamandrakumara utawa Abimanyu. Wewaton sing dijaluk dening putri Dwarawati, anake Prabu Kresna, iku ora liya sapasang patah kembar sing dikarepake minangka bature Dewi Siti Sendari.

Kurawa sing kairingan wadyabala sagelar sapapan banjur ngupaya supaya bisa minangkani panjaluke Dewi Siti Sendari. Dene saka pehak Pandhawa, Abimanyu dhewe sing ngupaya golek patah kembar kaya kekarepane putrine Prabu Kresna iku. Ing satengahing upaya minangkani panjaluke Dewi Siti Sendari, Kurawa sapatemon kalawan Pregiwa lan Pregiwati sing kairing dening Janaloka.

Sawise weruh sapasang putri saka pertapan Andhongsekar iku, Kurawa sedya nggawa menyang Dwarawati didadekake patah kembar kanggo minangkani panjaluke Dewi Siti Sendari. Ananging, Janaloka sing ngiring putri loro iku ora nglilani lan wusana pecah paprangan antarane Janaloka mungsuh 100 sedulur Kurawa.

Pregiwa lan Pregiwati sing meruhi kedadeyan iku banjur mlayu lan wusana tiba ing jurang sing jero. Mbeneri kedadeyan kasebut, Abimanyu liwat lan krungu swarane wanita loro sing kelaran lan njaluk tulung saka jurang ing pinggiring dalan sing diliwati.

Krungu swara kelaran lan panjaluk pitulungan, Abimanyu banjur mudhun tumuju dhasaring jurang lan nemokake ana putri loro sing nembe kelaran. Wusana Abimanyu antuk katrangan yen putri loro kuwi, ya Pregiwa lan Pregiwati, isih sedulure dhewe. Pregiwa lan Pregiwati banjur dijak tumuju Amarta.

Janaloka sing nembe andon yuda nglawan 100 Kurawa wusana kasoran lan mati diranjap. Patine Janaloka kanggo netepi wewaton lan prasetyane. Janaloka mati diranjap dening para Kurawa. Abimanyu sing sapatemon kalawan barisan Kurawa kasil ngasorake awit pambiyantune Gathotkaca.

Amarga kasil minangkani panjaluke Dewi Siti Sendari yaiku patah kembar, sing ora liya Dewi Pregiwa lan Pregiwati, Abimanyu banjur ditetepake dadi jodhone Dewi Siti Sendari. Kedadeyan iki dicritakake ing lakon Pregiwa-Pregiwati. ::Dening: Ichwan Prasetyo::

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: