Boma Narakasura, Prabu

Boma Narakasura iku sejatiné putrané Bathara Wisnu patutan karo Bathari Pertiwi, putriné Sang Hyang Nagaraja, déwaning naga kang mapan ing Kahyangan Sumur Jalatunda. Nalika isih mudha tumaruna asmané Radèn Suteja iya Setija. Wujudé wayang, satriya bambangan bagus lan alus. Radèn Setija duwé kadang taruna tunggal rama-ibu, jenengé Dèwi Siti Sendari (Siti Sundari).

Ngupadi sudarma

Bareng wis diwasa, Radèn Setija pamit marang ingkang éyang Sang Hyang Nagaraja dalah ingkang ibu, Dèwi Pertiwi saperlu arep ngupadi sudarmané. Déning Sang Hyang Nagaraja, Setija diparingi priksa menawa ingkang rama kuwi déwa ing Kahyangan Untarasegara bebisik Bathara Wisnu. Nanging wektu iku, Bathara Wisnu wis manitis ana anggané nata Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Mula déning ingkang éyang Sang Hyang Nagaraja, Setija banjur didhawuhi ngawu-awu sudarmané ing negara Dwarawati.

Minangka tandha bukti yèn Setija iku isih putrané Bathara Wisnu banjur diparingi pusaka Kembang Cangkok Wijayamaya (Wijayamulya). Pusaka iku mbiyèn kagungané Bathara Wisnu kang daya khasiaté bisa kanggo nguripaké wong kang mati nanging isih ana sajabané garising pepesthèn (takdir).

Setija banjur budhal saka Kahyangan Sumur Jalatundha saperlu ngupadi sudermané. Tekan padharatan, Setija kepingin nyoba kasektèné pusaka kembang Cangkok Wijayamaya. Ing kono Setija weruh ana “ancak” (nam-naman saka bambu kang dianggo wadhah sesajèn) nuli diungkuli kembang saéngga bisa salah kedadèn dadi buta (raksasa) kang banjur kaparingan praceka (jeneng) Ditya Ancakogra. Semono uga bangkéné manuk Dara (basa Indonésia :bangkai merpati) diungkuli kembang sanalika malih dadi buta aran Ditya Maudara, bathangé kethèk malih dadi Ditya Yayahgriwa, lan sapituruté. Ing tembé, kabèh buta-buta iku dadi balané Raden Setija.

Nalika wis tumeka ana Dwarawati banjur nyuwun diaku putra déning Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Kresna uga ora kabotan waton Setija bisa ngalahaké nata ing Trajutrisna iya Surateleng kang awujud raseksa jenengé Prabu Bomanthara kang ngraman ana kahyangan Suralaya.

Sadurungé maju ana paprangan, Setija dijedhi (dijenang) ing kawah Candradimuka kanggo ngembari kadigdayané Prabu Bomantara. Amarga dijedhi ora mati, Bathara Guru banjur paring tambahan jeneng Narakasura lan diparingi ngampil pusaka Cis Jaludara kanggo nandhingi pusakané Prabu Bomantara aran Kiai Garugiling. Wasana Setija bisa ngasoraké yudané Prabu Bomantara, srana ditamani pusaka cis Jaludara, pusakané Bathara Guru. Prabu Bomantara sirna margalayu, sukmané manjing ing ragané Setija. Rèhné kapanjalman yitmané Prabu Bomantara, Setija uga sangsaya digdaya, nanging wataké uga banjur malih dadi angkara murka.

Jumeneng nata

Sasirnané Prabu Bomantara, Setija uga banjur diaku putra dening Prabu Sri Bathara Kresna lan banjur dililani jumeneng nata ing negara Trajutrisna iya Surateleng kanthi jejuluk Prabu Setija Bomanarakasura. Patihé wujud buta, aran Patih Pancatnyana.

Saterusé pusakané Prabu Setija kang aran kembang Cangkok Wijayamaya uga banjur disuwun déning Prabu Kresna saperlu diblengketaké karo Kembang Wijayakusuma.

Garwané Prabu Setija kuwi cacah loro, yakuwi siji, Dèwi Agnyanawati (kang banjur direbut karo adhiné kuwalon, Samba Wisnubrata), loro, Dèwi Mustikawati kang banjur peputra Radèn Kismaka.

Pralaya

Prabu Setija kuwi sejati pancèn digdaya jalaran duwé aji Pancasonya Wreksaning Bhumi, mula Setija ora bakal bisa mati yèn isih kambah lemah (bhumi). Senadyan mengkono, kabèh makhuk kuwi nduwèni sipat apes. Setija uga bisa disirnakaké kanthi ditibani pusaka Senjata Cakra déning ramané piyambak, Prabu Kresna, jalaran wani nyirnakaké Samba kanthi dijuwing-juwing (disebit-sebit) lan wis gawé lingsemé Arjuna. Kuwandhané Prabu Setija Bomanarakasura kang wus ketaman Senjata Cakra lan kumleyang ing angkasa banjur disaut déning Gathotkaca lan dipapanaké ana anjang-anjang kencana (kang dumadi saka pusakané Setija aran Gamparan bungkul Kencana lan topeng waja agemé Gathutkaca ing lakon rebutan Kikis Tunggarana). Temah Prabu Setija tumekaning pati.

Sumber : http://jv.wikipedia.org/wiki/Bomanarakasura

 

Bomanarakasura adalah putera Prabu Kresna dengan Dewi Pertiwi, ia sangat sakti. Dimanapun ia mati, bila tubuhnya tersentuh pada bumi ia dapat hidup kembali, hinega ia tak dapat dikalahkan. Dan juga ia bermusuhan dengan orang-orang Pandawa, pernah suatu ketika ia membunuh Raden Arjuna.

Kematian Arjuna ini, membuat murka Prabu Kresna, karena Prabu Kresna merasa berat kepada Pandawa: Maka Prabu Kresna mengatakan membunuh Prabu Boma. tetapi karena kesaktian. Prabu Boma itu, tak dapat dikalahkannya.

Maka teringatlah Prabu Kresna, bahwa adalah kematian Prabu Boma itu dirahasiakan oleh ibu Boma, Dewi Pertiwi. Prabu mendapatkan Dewi Pertiwi di Saptaputala, menanyakan pada Dewi Pertiwi rahasia tersebut.

Dewi Pertiwi tak keberatan menjawab pertanyaan Prabu Kresna itu, sebab yang bertanya itu ramanda Prabu Boma sendiri. Sepeninggal Prabu Kresna, Dewi Pertiwi merasa menyesal telah membuka rahasia kematian puteranya itu.

Benar, lantaran Prabu Kresna membela pihak Pandawa, yang Pandawa itu terhitung juga musuh Boma, maka berangkatlah Prabu Kresna dengan Prabu Boma itu. Pada waktu Prabu Boma perang berkendara seekor burung garuda bermuka raksasa bernama Wilmuka, burung itu dapat juga membantu berperang, ia dapat mematuk dan memupuh, tetapi kemudian Prabu Boma dan kendaraannya telah mati bersama-sama karena dipanah dengan Cakra oleh Prabu Kresna dan mayat Prabu Boma jatuh di jala-jala hingga tak mengenai bumi. Habislah riwayat Prabu Bomanarakasura.

Mula-mula Prabu Boma waktu masih anak-anak bernama Bambang Sutija. Setelah dewasa. Bambang Sutija menanyakan ramandanya pada ibu, setelah diterangkan bahwa ia adalah putra Sri Kresna, pergilah Bambang Sutija ke negeri Dwarawati, negeri Prabu Kresna.

Lantaran kesaktian Bambang Sutija, ia diminta oleh Dewa untuk membunuh seorang raja di negeri Trajutrisna. Pergilah Bambang Sutija ke negeri Trajutrisna, perang dengan raja dinegeri itu bernama Prabu Bomantara, Bambang, Sutija dapat mengalahkan Prabu Bomantara, lalu kemudian badan halus Prabu Bomantara masuk ke Bambang Sutija, kemudian Bambang Sutija menjadi raja di Trajutrisna. bernama Prabu Bomanarakasura.

BENTUK WAYANG

Prabu Boma bermata telengan, hidung dempak, berjamang tiga susun, berpraba. Kain kerajaan lengkap.

Sedjarah Wayang Purwa, terbitan Balai Pustaka juga tahun 1965. Disusun oleh Pak Hardjowirogo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: