Category Archives: Guyon Maton Pesbuk

GPP-Guyon Panakawan Pesbukan, tulisan yang pernah dimuat di FB http://www.facebook.com/wayangprabu

Salam Tiga Jari !!!


 

jokowi 2
Janturan negri Nuswantara tahun kaping …..
————————————————————Anenggih sinigeg ing swuh rep data pitana sekaring bawana langgeng. Tiyang ngringgit sedalu mangke nggelar kandha purwa, nggelar jaman purbakala. Pundi ta ingkang minangka purwakaning kandha. Anenggih punika ta gelaring Negari Nuswantara.Swuh wa eka adi dasa purwa. Wa pangaraning wadah, eka marang sawiji, adi linuwih, dasa Sepuluh purwa wiwitaning kandha. Sapta raja sasra bawana mindra. Sapta pitu raja ratu sasra sewu bawana jagad, mindra mider. Midera sajagat rat pramudhita, sanadyan ta kathah titahing dewa ingkang kaungkulan ing akasa kasangga ing pratiwi kaapit ing samodra, nanging candranipun datan kadya ing Negari Nuswantara. Bebasan njajaha sewu negara tan wonten sedasa, ngupaya-a satus tan ganep kalih. Dhasar candrane Negari Nuswantara negari ingkang panjang punjung loh jinawi gemah ripah tata kerta tur raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane, pasir samodra wukir gunung.

Nyata Negari Nuswantara negari ingkang nengenaken pasabinan ngeringaken tegalan, ngungkuraken pagunungan tur mangku bandaran ageng. Loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinuku. Swasana negari mirah boga lan busana, liripun murah sandhang klawan pangan, ngibarat datan wonten para warga ingkang dhahar kirang, nyandhang cingkrang, tandha yen gesangipun sarwa kacekapan. Ingkang wonten karang padesan samya sayuk saeka praya anggenipun mangun karukunan, remen tuntun tinuntunan, daya dinayan, mad sinamadan, tandha yen ing Negari Nuswantara datan wonten warga ingkang remen cecongkrahan.

Dene gemah lampahipun para warga ingkang lumampah dedagangan, dagang alit, dagang ageng sanadyanta dagang lelayaran, siyang pantaraning ratri ndlidir tan ana pedhote, tan ana rubeda ing dedalan. Aman sentosa swasananing praja apa ta tandhane. Wanci dalu tan ana kori ingkang cinengkal lamun rahina tan ana rajakaya ingkang kinandhangan. Samya gelar sepapan wonten ing papan panggonan, wancine Sang Dewangkara mangklung kilen wangsul dhateng kandhange piyambak-piyambak cinandra golong-golong mangetan, golong-golong mangulon tan ana kang kacicir ing dalem sajuga. Ripah werdine para bangsa manca ingkang bebara dhateng Negari Nuswantara candrane jejel riyel pipit aben cukit tepung taritis, papan jembar katingal rupak, ratan jembar katingal ciut saking kathahing para warga.

Pramila yen cinandra Negari Nuswantara dhasar negari ingkang jero tancepe, jembar wewengkone, padhang jagade, adoh kuncarane. Ewadene saking manca praja tlatah sabrang kathah nalendra ingkang sami sumuyut datan karana ginebag ing prang amung kayungyun pepoyaning kautaman. Pendhak warsa kathah ingkang samya asok abon atur bulu bekti wujuding guru bakal guru dadi, peni-peni raja peni. Wonten ingkang saweneh ngaturaken wanodya ingkang endah-endahing warna minangka tandha panungkul.

Dhasar negari ingkang kahayoman mring dewa jinangkung dening para Jawata sajagad rad pilih tandhinge, inggih awit para among praja tansah manunggal tekad kalayan para warga gumregut sengkut nggennya amangun negari kanthi manunggaling cipta rasa budi lan karsa ndadosaken Negari Nuswantara negari ingkang kondhang, negari ingkang sinungkanan dening nalendra manca praja.

Continue reading Salam Tiga Jari !!!

Jokowi untuk Indonesia


 

Jokowi jk
Alhamdulillah … selamat kepada Bapak Jokowi dan JK yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pilpres tahun 2014 ini.
jokowi-dan-wayang-puntadewa

Tugas berat menanti sebagai pemimpin negri yang besar ini, negri dengan beragam agama, budaya, dan karakter warganya.

Negri besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan persoalan yang beragam dan besar pula. Tidak ada masalah tanpa solusi, tidak ada pemimpin tanpa yang dipimpin dan tidak ada pilihan tanpa konsekwensi.

Selaku pecinta budaya negri sendiri yang mungkin selama ini acap diabaikan … titp pesan ya Pak Jokowi … mohon budaya kita lebih diberdayakan dengan perhatian yang lebih intens agar budaya negri dapat berkontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa yang tinggi, terpuji dan mumpuni dalam menghadapi globalisasi yang tak dapat kita hindari kini …

Nggih … Pak Jokowi … sering sering nanggap wayang nggih …. he he he ..

jokowi-kirab wayang
Status ini saya tulis di wall FB PPW : https://www.facebook.com/wayangprabu?hc_location=timeline

 

GMP#23 – Tir-tiran


limbuk-petruk

“Kang, aku mau ketemu karo Cempluk binti Paino ning lor kali mau. Weruh aku dheweke terus ngawe lan takon pawartamu”

“Lha terus mbok jawab kepriye ?”

“Ya tak wangsuli yen Kang Petruk apik-apik wae, ijek tetep lanang, awake tetep kaya genter, irunge tambah njeber, ilere ndlewer …”

“Sing terakhir kuwi mesti mbok tambah-tambahi ya Gong ya … dhasar kurang gawean wae kowe !”

“He he he … ning pastine ana sing nyenengake atimu Kang”

“Apa kuwi Gong ?”

“Dheweke titip salam kanggo Kang Petruk seorang, lan karo mesem semu lingsem ngomong yen tir padha irenge. Apa kamsute ta Kang ?”

“Kabeh tir ya ireng Gong. Trus apa maneh sing dikandake mbakyumu Cempluk kae Gong?”

“Kang Petruk ingin tahu atau ingin tahu banget nih …?”

“Ngapa seh kowe Gong ?!”

“Kasih tahu nggak ya”

“Wis ah … ora usah melu-melu abege, ndadak nganggo centil-centil kemayu ngono. Ora patut kowe Gong !”

“Ya aja nesu ta Kang. Kandane mbak Cempluk, JENANG GULA, Kang”

“Apa ya ngono kandane ta Gong ?”

“Kandane maneh, nganggo parikan Kang

Malem Jumat Kliwon ikut ronda
ditengah jalan terantuk batu
ingat-ingatlah duhai kakanda
ada hati yang tlah lama menunggu

Apa maksude ya, Kang”

“Ehem … mak cleguk aku, mak tratap atiku ! Terus mbakyumu ngomong apa maneh, Gong?”

“Mbak Cempluk terus mesem, ning bubar kuwi terus nglangut. Mbok apakake to Kang?”

“Cah cilik ngerti apa kowe Gong !”

“Hayooo … hayooo … lagi padha tir-tiran ya”

“Embuh Gong”

“Lha kok Kang Petruk dadi grogi ngono”

“Ra aapa-apa kok Gong, kowe aja macem-macem karo Kakangmu ya”

“Halaah kura-kura nesu. Ning sakjatine seneng ta. Nek ngono aku tak nembang wae ya Kang ya”

“Arep nembang apa ?”

“Ngene Kang

Duh wong ayu…
pepujaning ati…
kaya ngene…
wong nandang asmara…

Apa mung awakku dhewe
duh Dewa Jawata kang welas
welasana
mring wak mami

mBesok kapan-kapan
pangkon lan sliramu
tak umpamakna nakhoda
tanpa prau
sasat darat den pepetri
Nyidam Sari asmara

Umpama sliramu sekar melati,
aku kembang nyidam sari.
Umpama sliramu margi wong manis,
aku kang bakal ngliwati.

Sineksen lintange luku,
semana janji prasetyaning ati.
Tansah kumanthil ing netra rinasa,
krasa rasaning ndriya.

Midero sak jagad raya,
kalingana wukir lan samudra.
Ora ilang memanise,
aduuh, dadi ati sak lawase.

Nalika nira ing wengi,
atiku lamlamen marang sliramu.
Nganti mati ora bakal lali,
lha kae lintange mlaku.

Lha kok malah dadi nglangut ngono ….
Kang … kang …. eling Kang, eling Kang !! Sahur …. sahur … sahur … Kang !!!”

GMP#22 – Nguripi Urip (5)


PANAKAWAN

“Terus, menawi kula namung gadhah tenaga, menapa kula saget berbagi kangge tiyang sanes, Ma ?”

“Wah bisa banget kuwi, Le. Miturut Rama, ana lima perkara kang awake dhewe bisa tumindak apik yaiku berbagi karo wong liya”

“Napa mawon niku Ma ?”

“Sing sepisan NGELMU, kapindho KAYA utawa harta, terus WEKTU lan TENAGA, kaping papat OMONGANmu lan sing pungkasan yaiku SIKAPmu”

“Ngelmu menika kados pundi amrih saenipun Ma ?”

“Tak nembang pocung ya Le ya

Ngèlmu iku kalakone kanthi laku
lêkase lawan kas 
têgêse kas nyantosani 
sêtya budya pangêkêse dur angkara

Angkara gung nèng ôngga anggung gumulung 
gêgolonganira 
tri loka lêkêre kongsi 
yèn dèn umbar ambabar dadi rubeda

Beda lamun wus sêngsêm rèh ngasamun 
sêmune ngaksama 
sêsamane bôngsa sisip 
sarwa sarèh saking mardi martotama

“Lha mbok dipunwedarake Ma”

“Ngèlmu itu, harus diperoleh melalui laku, belajar. Dalam belajar niatnya harus kuat & mantap serta harus memiliki watak sabar dan tawakal untuk menghancurkan sifat angkara murka. Angkara murka atau hawa nafsu itu pada kenyataannya berada dalam diri kita sendiri yang meliputi tiga perkara yaitu : alam dunia (badaniyah), alam astral (perasaan) dan alam mental (angan-angan). Sehingga apabila sifat angkara gung itu engkau biarkan saja tanpa engkau mampu mengendalikannya, maka akan membawamu kepada malapetaka dan kesengsaraan dirimu sendiri. Sebaliknya pabila hal-hal negatif itu dapat engkau kendalikan, maka akan menjelma menjadi watak yang baik : sabar, saleh, bersahaja, tulus ikhlas dan pemaaf. Dan tentu saja pada gilirannya engkau dapat berbagi dan memberi pemahaman tentang hidup yang baik dan benar kepada orang lain. Begitu, Le”

 

GMP#21 – Nguripi Urip (4)


semar_jatim

“Ojo sok bingungan, Le. Ojo sok gumunan. Urip kuwi mlaku terus. Pemahaman, kebijakan mestine tambah terus seiring karo urip sing mbok lakoni. Mestine, uwong tambah tuwo, tambah pengalaman, kudune uga tambah paham lan ngerti uripe. Urip mung sakdermo nglakoni. Kuwi bener, ning kudu dilanjutake. Urip kudu dilakoni kanti bener lan pener. Awake dhewe kudu ngerti tujuan urip ning alam donya iki. Nek mung asal-asalan, ya karepe urip dadi ora duwe makna, malah cenderung dadi kerep krasa nek kosong, ora ana manpangate. Kabeh dilakoni jalaran mung rutinitas”

“Wah … taksih bingung kula Rama”

“Ya … ora apa-apa Le. Lha jenenge pangerten kuwi pancen nyata kudu melalui proses kok. Dadi ya wajar wae yen awakmu durung patio dong”

“Lha terus, kados pundi ta ingkang dipun wastani uwong sing paling sae menika Ma ?”

“Lha nek njawab kaya sing mbok takokake kuwi, awake dhewe kudu balik marang karepe Gusti Alah kuwi menciptakan manugsa, Le. Gusti Allah menciptakan manungsa kuwi supaya dadi rahmatan lil ‘alamin, dadi rahmad kanggo alam semesta iki.”

“Wah … rak nggih dados jembar sanget ta Ma, maknanipun ?”

“Lha iya ta, gumantung karo kahanan lan posisi awake dhewe ta Le. Nek awakmu manggon ning dusun kene, ya kepriye caramu kanggo mbangun dusun iki sahingga masyarakate dadi guyub rukun, adil makmur. Apa wae sing mbok duweni, bisa mbok manpangatake kanggo berkarya. Pikiranmu, tenagamu, hartamu lan liya-liyane.”

“Lha menawi, kangge nguripi keluarganipun kemawon sarwi kekirangan kados pundi Ma ?”

“Ya kuwi kuwajibanmu sing utama. Lha nek kowe bisa ndadekake keluargamu dadi keluarga sing apik lan becik, kowe klebu wis nindakake sanggem lan wis bener”

“Lha menawi kula kepengin mbiyantu tetanggi ingkang kekirangan ?”

“Apik kuwi Le, sebab miturut kadis Nabi, sakapik-apike manungsa kuwi yaiku sing paling akeh menehi manpangat kanggo wong liya. Lan uga, ning kuran surat Al Isra’ ayat 7, Gusti Allah ngendika, yen kowe tumindak kabecikan artine kowe tumindak becik marang dirimu pribadi, kosok walike yen awakmu tumindak candala, awakmu dhewe kang bakal nampani bebendune.”

Photo: Nguripi Urip (4)

"Ojo sok bingungan, Le. Ojo sok gumunan. Urip kuwi mlaku terus. Pemahaman, kebijakan mestine tambah terus seiring karo urip sing mbok lakoni. Mestine, uwong tambah tuwo, tambah pengalaman, kudune uga tambah paham lan ngerti uripe. Urip mung sakdermo nglakoni. Kuwi bener, ning kudu dilanjutake. Urip kudu dilakoni kanti bener lan pener. Awake dhewe kudu ngerti tujuan urip ning alam donya iki. Nek mung asal-asalan, ya karepe urip dadi ora duwe makna, malah cenderung dadi kerep krasa nek kosong, ora ana manpangate. Kabeh dilakoni jalaran mung rutinitas"

"Wah ... taksih bingung kula Rama"

"Ya ... ora apa-apa Le. Lha jenenge pangerten kuwi pancen nyata kudu melalui proses kok. Dadi ya wajar wae yen awakmu durung patio dong"

"Lha terus, kados pundi ta ingkang dipun wastani uwong sing paling sae menika Ma ?"

"Lha nek njawab kaya sing mbok takokake kuwi, awake dhewe kudu balik marang karepe Gusti Alah kuwi menciptakan manugsa, Le. Gusti Allah menciptakan manungsa kuwi supaya dadi rahmatan lil 'alamin, dadi rahmad kanggo alam semesta iki."

"Wah ... rak nggih dados jembar sanget ta Ma, maknanipun ?"

"Lha iya ta, gumantung karo kahanan lan posisi awake dhewe ta Le. Nek awakmu manggon ning dusun kene, ya kepriye caramu kanggo mbangun dusun iki sahingga masyarakate dadi guyub rukun, adil makmur. Apa wae sing mbok duweni, bisa mbok manpangatake kanggo berkarya. Pikiranmu, tenagamu, hartamu lan liya-liyane."

"Lha menawi, kangge nguripi keluarganipun kemawon sarwi kekirangan kados pundi Ma ?"

"Ya kuwi kuwajibanmu sing utama. Lha nek kowe bisa ndadekake keluargamu dadi keluarga sing apik lan becik, kowe klebu wis nindakake sanggem lan wis bener"

"Lha menawi kula kepengin mbiyantu tetanggi ingkang kekirangan ?"

"Apik kuwi Le, sebab miturut kadis Nabi, sakapik-apike manungsa kuwi yaiku sing paling akeh menehi manpangat kanggo wong liya. Lan uga, ning kuran surat Al Isra' ayat 7, Gusti Allah ngendika, yen kowe tumindak kabecikan artine kowe tumindak becik marang dirimu pribadi, kosok walike yen awakmu tumindak candala, awakmu dhewe kang bakal nampani bebendune."

GMP#20 : Nguripi Urip (3)


punakawan-011
“Ora usah bingung Thole Bagong, anakku sing nggantenge uleng-ulengan ngungkuli Sule OVJ. Nek bingung klambinmu diwalik wae”

“Wah … wah … wah … jenang gula, kadingaren dinten menika Rama kok jian kathah ndagel niku wonten napa to Ma”

“Eeee … mbergegeg, ugeg-ugeg hmel-hmel sak dulito, langgeng. Ya ora ngono to Le. Lha wong Rama kuwi ya pancen dadi uwong senantiasa happy selalu kok. Lha kuwi Le, salah sijine kunci mangerteni sejatine ngaurip kuwi sing Rama kandakake mau”

“Ingkang pundi Rama ?”

“Lha kuwi mau, mbergegeg, ugeg-ugeg hmel-hmel sak dulito, langgeng. Kowe ngerti ra artine ?”

“Lha menawi kula gampang mawon. Niku nggih mboten benten kaliyan, Mbergogog, usak-usek, ngeyal-ngeyel, sak jeleho, nyamleng.”

“Hush … ana tembung apik-apik kok mbok wolak-walik to Le. Apa kuwi maknane ?”

“Niku nyemoni awake dhewe sing kados kirek Ma. Kados ASU”

“Lha penjelasane kepriye ?” Continue reading GMP#20 : Nguripi Urip (3)

GMP#19 : Nguripi Urip (2)


Punakawan_WP1

“Ma … Rama Semar !!!”

“Ooooooiiii !”

“Ma … Ramaaaa, Rama wonten pundi !?”

“Ana apa ta Le bocah bagus, celak-celuk, bengak-bengok nggoleki Rama. Lha Rama ana ning duwurmu kok”

“Duwur pundi Rama ?”

“Rama ning wuwungan omah, ngresiki genteng karo mrenah-mrenahake men ora bocor nek udan”

“Mandap Ma, anakmu yang ragil ini mau bertanya sesuatu”

“Wis … aku wis mudun. Takon susune sapa, Le ?” Continue reading GMP#19 : Nguripi Urip (2)