Salam Tiga Jari !!!


 

jokowi 2
Janturan negri Nuswantara tahun kaping …..
————————————————————Anenggih sinigeg ing swuh rep data pitana sekaring bawana langgeng. Tiyang ngringgit sedalu mangke nggelar kandha purwa, nggelar jaman purbakala. Pundi ta ingkang minangka purwakaning kandha. Anenggih punika ta gelaring Negari Nuswantara.Swuh wa eka adi dasa purwa. Wa pangaraning wadah, eka marang sawiji, adi linuwih, dasa Sepuluh purwa wiwitaning kandha. Sapta raja sasra bawana mindra. Sapta pitu raja ratu sasra sewu bawana jagad, mindra mider. Midera sajagat rat pramudhita, sanadyan ta kathah titahing dewa ingkang kaungkulan ing akasa kasangga ing pratiwi kaapit ing samodra, nanging candranipun datan kadya ing Negari Nuswantara. Bebasan njajaha sewu negara tan wonten sedasa, ngupaya-a satus tan ganep kalih. Dhasar candrane Negari Nuswantara negari ingkang panjang punjung loh jinawi gemah ripah tata kerta tur raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane, pasir samodra wukir gunung.

Nyata Negari Nuswantara negari ingkang nengenaken pasabinan ngeringaken tegalan, ngungkuraken pagunungan tur mangku bandaran ageng. Loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinuku. Swasana negari mirah boga lan busana, liripun murah sandhang klawan pangan, ngibarat datan wonten para warga ingkang dhahar kirang, nyandhang cingkrang, tandha yen gesangipun sarwa kacekapan. Ingkang wonten karang padesan samya sayuk saeka praya anggenipun mangun karukunan, remen tuntun tinuntunan, daya dinayan, mad sinamadan, tandha yen ing Negari Nuswantara datan wonten warga ingkang remen cecongkrahan.

Dene gemah lampahipun para warga ingkang lumampah dedagangan, dagang alit, dagang ageng sanadyanta dagang lelayaran, siyang pantaraning ratri ndlidir tan ana pedhote, tan ana rubeda ing dedalan. Aman sentosa swasananing praja apa ta tandhane. Wanci dalu tan ana kori ingkang cinengkal lamun rahina tan ana rajakaya ingkang kinandhangan. Samya gelar sepapan wonten ing papan panggonan, wancine Sang Dewangkara mangklung kilen wangsul dhateng kandhange piyambak-piyambak cinandra golong-golong mangetan, golong-golong mangulon tan ana kang kacicir ing dalem sajuga. Ripah werdine para bangsa manca ingkang bebara dhateng Negari Nuswantara candrane jejel riyel pipit aben cukit tepung taritis, papan jembar katingal rupak, ratan jembar katingal ciut saking kathahing para warga.

Pramila yen cinandra Negari Nuswantara dhasar negari ingkang jero tancepe, jembar wewengkone, padhang jagade, adoh kuncarane. Ewadene saking manca praja tlatah sabrang kathah nalendra ingkang sami sumuyut datan karana ginebag ing prang amung kayungyun pepoyaning kautaman. Pendhak warsa kathah ingkang samya asok abon atur bulu bekti wujuding guru bakal guru dadi, peni-peni raja peni. Wonten ingkang saweneh ngaturaken wanodya ingkang endah-endahing warna minangka tandha panungkul.

Dhasar negari ingkang kahayoman mring dewa jinangkung dening para Jawata sajagad rad pilih tandhinge, inggih awit para among praja tansah manunggal tekad kalayan para warga gumregut sengkut nggennya amangun negari kanthi manunggaling cipta rasa budi lan karsa ndadosaken Negari Nuswantara negari ingkang kondhang, negari ingkang sinungkanan dening nalendra manca praja.

Continue reading Salam Tiga Jari !!!

Jokowi untuk Indonesia


 

Jokowi jk
Alhamdulillah … selamat kepada Bapak Jokowi dan JK yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pilpres tahun 2014 ini.
jokowi-dan-wayang-puntadewa

Tugas berat menanti sebagai pemimpin negri yang besar ini, negri dengan beragam agama, budaya, dan karakter warganya.

Negri besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan persoalan yang beragam dan besar pula. Tidak ada masalah tanpa solusi, tidak ada pemimpin tanpa yang dipimpin dan tidak ada pilihan tanpa konsekwensi.

Selaku pecinta budaya negri sendiri yang mungkin selama ini acap diabaikan … titp pesan ya Pak Jokowi … mohon budaya kita lebih diberdayakan dengan perhatian yang lebih intens agar budaya negri dapat berkontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa yang tinggi, terpuji dan mumpuni dalam menghadapi globalisasi yang tak dapat kita hindari kini …

Nggih … Pak Jokowi … sering sering nanggap wayang nggih …. he he he ..

jokowi-kirab wayang
Status ini saya tulis di wall FB PPW : https://www.facebook.com/wayangprabu?hc_location=timeline

 

Video Ki Cahyo Kuntadi : Abimanyu Dakwa


abimanyu

Masih Koleksi dari Mas Han bersama Ki Cahyo Kuntadi sebuah pagelaran wayang kulit dengan mengambil lakon “Abimanyu Dakwa”

Siapa Ki Cahyo Kuntadi ? Ki Cahyo Kuntadi (Yoyok)adalah putra Dalang Kondang dari Blitar Ki Sukron Suwanda. Ternyata beliau berhasil meraih penghargaan Best Actor dengan lakon ‘Abimanyu Gugur’ dan memenangkan hadiah berupa uang tunai $1000 atau sekitar Rp 10,9 juta pada event “Karnaval Wayang Sedunia” yang berlangsung di Jakarta tahun 2013 lalu. Silahkan baca di http://www.lintas.me/go/hot.detik.com/ki-cahyo-kuntadi-dalang-terbaik-di-festival-wayang-sedunia

Bagian-1

Bagian-2

Bagian-3

Bagian-4

Bagian-5

Bagian-6

Babad Tanah Djawi (11)


SUNAN_KALIJAGA

Sang pandhita ngandika, “Yèn kang dadi pakewuhing atinira mangkono, iku gampang bae, kakangiraKi Pamanahan pundhutên prasêtyane, ingsun kang nêksèni.Payo thole Pamanahan, sira prasêtyaa marang adhinira sultan. Ingsun kang nêksèni.”

Ki Pamanahan enggal matur prasêtya, “Sang pandhita, kula mugi sampeyan sêksèni, mênawi kula gadhah cipta badhe jumênêng ratu wontên ing Matawis, utawi sumêjaa angêndhih karaton ing Pajang, awak kula piyambak mugi sampun manggih wilujêng, wikana ingkang wingking-wingking, sintên ingkang sumêrêp ing karsaning Allah.”

Sang pandhita ngandika dhatêng Ki Pamanahan, “Wis cukup prasêtyamu iku, ingsun ya wis anêksèni.”

Wondene Sultan Pajang inggih sampun lêga galihipun, amirêng prasêtyanipun Ki Pamanahan. Nanging botên sumêrêp yèn punika ujar keras. Lajêng ngandika dhatêng Ki Pamanahan, “Dawêg kakang Pamanahan, ing Mataram dika tampani, nanging taksih dados alas.”

Ki Pamanahan inggih sampun anampèni sarta sangêt ing panuwunipun. Sang pandhita ngadika, “Thole Pamanahan, sira nuli ngaliha marang Mataram lan saanakbojonira, sarta ingsun dongakake tulusa ênggonira saduluran lan si thole sultan. Wis padha karia ingsun mulih.” sang pandhita sampun mangkat. Ki Pamanahan inggih sampun mantuk dhatêng ing griyanipun, lajêng pradandosan. Continue reading Babad Tanah Djawi (11)

Babad Tanah Djawi (10)


Ki_Ageng_Pemanahan

Wadananipun dados rah, ambêngipun kabithi sarwi angêpêl sêkul. Panjang ambêng sigar dados kêkalih, Arya Panangsang enggal jumênêng angrasuk busananing prang, sarta akèn ngambili titihanipun anama Gagak Rimang, nuntên nitih titihan sarwi mandhi waos anama Dhandhang Mungsuh.

Ki Mataun matur, “Bêndara, sampeyan kèndêla sakêdhap, angêntosana bala.Mila makatên, sampeyan punika mêsthi badhe kenging ing gêlar utawi paekan.”

Arya Panangsang botên amirêngakên aturipun Ki Mataun, malah sangsaya sangêt dukanipun kados dipun unggar-unggar.

Nuntên wontên saduluripun nèm Arya Panangsang anama Arya Mataram, enggal murugi sarta matur, “Kakang, sampeyan kèndêl rumiyin, angêntosana bala.”

Arya Panangsang ngandika, “Wis mênênga, aja carèwèt, aku ora wêdi.Wis jamake wong prang iku dikarubut ing akèh.”

Ingkang rayi taksih matur kathah-kathah. Arya Panangsang ngandika bêngis.

“Wis lungaa, aku ora ngajak kowe, sabab kowe sadulurku seje biyung, amêsthi ora kêndêl kaya aku, Arya Panangsang anyèmêthi kudanipun sampun nyandêr ijèn. Arya Mataram mantuk sangêt sakit manahipun. Ki Mataun nututi botên kacandhak. Sabab sampun sêpuh sarta gadhah sakit mêngi. Lampahipun Arya Panangsang sampun dumugi sawetaning bêngawan sore cakêt. Kacariyos wêwalêripun tiyang ingkang rumiyin-rumiyin, yèn tiyang ajêng-ajêngan badhe pêrang, sintên ingkang nyabrang bênawi punika amêsthi apês pêrangipun.

Wondene Ki Pamanahan, kalih Ki Panjawi, tiga Ki Juru, sakawan Radèn Ngabèi, lan sabalanipun sadaya inggih sampun sami mirantos wontên sakilèn bênawi cakêt. Sampun sami aningali yèn Arya Panangsang dhatêng ijèn. Tiyang Sêsela sami suka ing manahipun. Arya Panangsang wicantên sêru, “Hèh wong Pajang, sapa kang awèh layang panantang marang aku, dikêbat nyabranga mangetan, aku karubutên ing akèh, lan wis dhêdhêmênaku yèn prang dikarubut ing akèh.” Continue reading Babad Tanah Djawi (10)