GMP#23 – Tir-tiran


limbuk-petruk

“Kang, aku mau ketemu karo Cempluk binti Paino ning lor kali mau. Weruh aku dheweke terus ngawe lan takon pawartamu”

“Lha terus mbok jawab kepriye ?”

“Ya tak wangsuli yen Kang Petruk apik-apik wae, ijek tetep lanang, awake tetep kaya genter, irunge tambah njeber, ilere ndlewer …”

“Sing terakhir kuwi mesti mbok tambah-tambahi ya Gong ya … dhasar kurang gawean wae kowe !”

“He he he … ning pastine ana sing nyenengake atimu Kang”

“Apa kuwi Gong ?”

“Dheweke titip salam kanggo Kang Petruk seorang, lan karo mesem semu lingsem ngomong yen tir padha irenge. Apa kamsute ta Kang ?”

“Kabeh tir ya ireng Gong. Trus apa maneh sing dikandake mbakyumu Cempluk kae Gong?”

“Kang Petruk ingin tahu atau ingin tahu banget nih …?”

“Ngapa seh kowe Gong ?!”

“Kasih tahu nggak ya”

“Wis ah … ora usah melu-melu abege, ndadak nganggo centil-centil kemayu ngono. Ora patut kowe Gong !”

“Ya aja nesu ta Kang. Kandane mbak Cempluk, JENANG GULA, Kang”

“Apa ya ngono kandane ta Gong ?”

“Kandane maneh, nganggo parikan Kang

Malem Jumat Kliwon ikut ronda
ditengah jalan terantuk batu
ingat-ingatlah duhai kakanda
ada hati yang tlah lama menunggu

Apa maksude ya, Kang”

“Ehem … mak cleguk aku, mak tratap atiku ! Terus mbakyumu ngomong apa maneh, Gong?”

“Mbak Cempluk terus mesem, ning bubar kuwi terus nglangut. Mbok apakake to Kang?”

“Cah cilik ngerti apa kowe Gong !”

“Hayooo … hayooo … lagi padha tir-tiran ya”

“Embuh Gong”

“Lha kok Kang Petruk dadi grogi ngono”

“Ra aapa-apa kok Gong, kowe aja macem-macem karo Kakangmu ya”

“Halaah kura-kura nesu. Ning sakjatine seneng ta. Nek ngono aku tak nembang wae ya Kang ya”

“Arep nembang apa ?”

“Ngene Kang

Duh wong ayu…
pepujaning ati…
kaya ngene…
wong nandang asmara…

Apa mung awakku dhewe
duh Dewa Jawata kang welas
welasana
mring wak mami

mBesok kapan-kapan
pangkon lan sliramu
tak umpamakna nakhoda
tanpa prau
sasat darat den pepetri
Nyidam Sari asmara

Umpama sliramu sekar melati,
aku kembang nyidam sari.
Umpama sliramu margi wong manis,
aku kang bakal ngliwati.

Sineksen lintange luku,
semana janji prasetyaning ati.
Tansah kumanthil ing netra rinasa,
krasa rasaning ndriya.

Midero sak jagad raya,
kalingana wukir lan samudra.
Ora ilang memanise,
aduuh, dadi ati sak lawase.

Nalika nira ing wengi,
atiku lamlamen marang sliramu.
Nganti mati ora bakal lali,
lha kae lintange mlaku.

Lha kok malah dadi nglangut ngono ….
Kang … kang …. eling Kang, eling Kang !! Sahur …. sahur … sahur … Kang !!!”

GMP#22 – Nguripi Urip (5)


PANAKAWAN

“Terus, menawi kula namung gadhah tenaga, menapa kula saget berbagi kangge tiyang sanes, Ma ?”

“Wah bisa banget kuwi, Le. Miturut Rama, ana lima perkara kang awake dhewe bisa tumindak apik yaiku berbagi karo wong liya”

“Napa mawon niku Ma ?”

“Sing sepisan NGELMU, kapindho KAYA utawa harta, terus WEKTU lan TENAGA, kaping papat OMONGANmu lan sing pungkasan yaiku SIKAPmu”

“Ngelmu menika kados pundi amrih saenipun Ma ?”

“Tak nembang pocung ya Le ya

Ngèlmu iku kalakone kanthi laku
lêkase lawan kas 
têgêse kas nyantosani 
sêtya budya pangêkêse dur angkara

Angkara gung nèng ôngga anggung gumulung 
gêgolonganira 
tri loka lêkêre kongsi 
yèn dèn umbar ambabar dadi rubeda

Beda lamun wus sêngsêm rèh ngasamun 
sêmune ngaksama 
sêsamane bôngsa sisip 
sarwa sarèh saking mardi martotama

“Lha mbok dipunwedarake Ma”

“Ngèlmu itu, harus diperoleh melalui laku, belajar. Dalam belajar niatnya harus kuat & mantap serta harus memiliki watak sabar dan tawakal untuk menghancurkan sifat angkara murka. Angkara murka atau hawa nafsu itu pada kenyataannya berada dalam diri kita sendiri yang meliputi tiga perkara yaitu : alam dunia (badaniyah), alam astral (perasaan) dan alam mental (angan-angan). Sehingga apabila sifat angkara gung itu engkau biarkan saja tanpa engkau mampu mengendalikannya, maka akan membawamu kepada malapetaka dan kesengsaraan dirimu sendiri. Sebaliknya pabila hal-hal negatif itu dapat engkau kendalikan, maka akan menjelma menjadi watak yang baik : sabar, saleh, bersahaja, tulus ikhlas dan pemaaf. Dan tentu saja pada gilirannya engkau dapat berbagi dan memberi pemahaman tentang hidup yang baik dan benar kepada orang lain. Begitu, Le”

 

GMP#21 – Nguripi Urip (4)


semar_jatim

“Ojo sok bingungan, Le. Ojo sok gumunan. Urip kuwi mlaku terus. Pemahaman, kebijakan mestine tambah terus seiring karo urip sing mbok lakoni. Mestine, uwong tambah tuwo, tambah pengalaman, kudune uga tambah paham lan ngerti uripe. Urip mung sakdermo nglakoni. Kuwi bener, ning kudu dilanjutake. Urip kudu dilakoni kanti bener lan pener. Awake dhewe kudu ngerti tujuan urip ning alam donya iki. Nek mung asal-asalan, ya karepe urip dadi ora duwe makna, malah cenderung dadi kerep krasa nek kosong, ora ana manpangate. Kabeh dilakoni jalaran mung rutinitas”

“Wah … taksih bingung kula Rama”

“Ya … ora apa-apa Le. Lha jenenge pangerten kuwi pancen nyata kudu melalui proses kok. Dadi ya wajar wae yen awakmu durung patio dong”

“Lha terus, kados pundi ta ingkang dipun wastani uwong sing paling sae menika Ma ?”

“Lha nek njawab kaya sing mbok takokake kuwi, awake dhewe kudu balik marang karepe Gusti Alah kuwi menciptakan manugsa, Le. Gusti Allah menciptakan manungsa kuwi supaya dadi rahmatan lil ‘alamin, dadi rahmad kanggo alam semesta iki.”

“Wah … rak nggih dados jembar sanget ta Ma, maknanipun ?”

“Lha iya ta, gumantung karo kahanan lan posisi awake dhewe ta Le. Nek awakmu manggon ning dusun kene, ya kepriye caramu kanggo mbangun dusun iki sahingga masyarakate dadi guyub rukun, adil makmur. Apa wae sing mbok duweni, bisa mbok manpangatake kanggo berkarya. Pikiranmu, tenagamu, hartamu lan liya-liyane.”

“Lha menawi, kangge nguripi keluarganipun kemawon sarwi kekirangan kados pundi Ma ?”

“Ya kuwi kuwajibanmu sing utama. Lha nek kowe bisa ndadekake keluargamu dadi keluarga sing apik lan becik, kowe klebu wis nindakake sanggem lan wis bener”

“Lha menawi kula kepengin mbiyantu tetanggi ingkang kekirangan ?”

“Apik kuwi Le, sebab miturut kadis Nabi, sakapik-apike manungsa kuwi yaiku sing paling akeh menehi manpangat kanggo wong liya. Lan uga, ning kuran surat Al Isra’ ayat 7, Gusti Allah ngendika, yen kowe tumindak kabecikan artine kowe tumindak becik marang dirimu pribadi, kosok walike yen awakmu tumindak candala, awakmu dhewe kang bakal nampani bebendune.”

Photo: Nguripi Urip (4)

"Ojo sok bingungan, Le. Ojo sok gumunan. Urip kuwi mlaku terus. Pemahaman, kebijakan mestine tambah terus seiring karo urip sing mbok lakoni. Mestine, uwong tambah tuwo, tambah pengalaman, kudune uga tambah paham lan ngerti uripe. Urip mung sakdermo nglakoni. Kuwi bener, ning kudu dilanjutake. Urip kudu dilakoni kanti bener lan pener. Awake dhewe kudu ngerti tujuan urip ning alam donya iki. Nek mung asal-asalan, ya karepe urip dadi ora duwe makna, malah cenderung dadi kerep krasa nek kosong, ora ana manpangate. Kabeh dilakoni jalaran mung rutinitas"

"Wah ... taksih bingung kula Rama"

"Ya ... ora apa-apa Le. Lha jenenge pangerten kuwi pancen nyata kudu melalui proses kok. Dadi ya wajar wae yen awakmu durung patio dong"

"Lha terus, kados pundi ta ingkang dipun wastani uwong sing paling sae menika Ma ?"

"Lha nek njawab kaya sing mbok takokake kuwi, awake dhewe kudu balik marang karepe Gusti Alah kuwi menciptakan manugsa, Le. Gusti Allah menciptakan manungsa kuwi supaya dadi rahmatan lil 'alamin, dadi rahmad kanggo alam semesta iki."

"Wah ... rak nggih dados jembar sanget ta Ma, maknanipun ?"

"Lha iya ta, gumantung karo kahanan lan posisi awake dhewe ta Le. Nek awakmu manggon ning dusun kene, ya kepriye caramu kanggo mbangun dusun iki sahingga masyarakate dadi guyub rukun, adil makmur. Apa wae sing mbok duweni, bisa mbok manpangatake kanggo berkarya. Pikiranmu, tenagamu, hartamu lan liya-liyane."

"Lha menawi, kangge nguripi keluarganipun kemawon sarwi kekirangan kados pundi Ma ?"

"Ya kuwi kuwajibanmu sing utama. Lha nek kowe bisa ndadekake keluargamu dadi keluarga sing apik lan becik, kowe klebu wis nindakake sanggem lan wis bener"

"Lha menawi kula kepengin mbiyantu tetanggi ingkang kekirangan ?"

"Apik kuwi Le, sebab miturut kadis Nabi, sakapik-apike manungsa kuwi yaiku sing paling akeh menehi manpangat kanggo wong liya. Lan uga, ning kuran surat Al Isra' ayat 7, Gusti Allah ngendika, yen kowe tumindak kabecikan artine kowe tumindak becik marang dirimu pribadi, kosok walike yen awakmu tumindak candala, awakmu dhewe kang bakal nampani bebendune."

GMP#20 : Nguripi Urip (3)


punakawan-011
“Ora usah bingung Thole Bagong, anakku sing nggantenge uleng-ulengan ngungkuli Sule OVJ. Nek bingung klambinmu diwalik wae”

“Wah … wah … wah … jenang gula, kadingaren dinten menika Rama kok jian kathah ndagel niku wonten napa to Ma”

“Eeee … mbergegeg, ugeg-ugeg hmel-hmel sak dulito, langgeng. Ya ora ngono to Le. Lha wong Rama kuwi ya pancen dadi uwong senantiasa happy selalu kok. Lha kuwi Le, salah sijine kunci mangerteni sejatine ngaurip kuwi sing Rama kandakake mau”

“Ingkang pundi Rama ?”

“Lha kuwi mau, mbergegeg, ugeg-ugeg hmel-hmel sak dulito, langgeng. Kowe ngerti ra artine ?”

“Lha menawi kula gampang mawon. Niku nggih mboten benten kaliyan, Mbergogog, usak-usek, ngeyal-ngeyel, sak jeleho, nyamleng.”

“Hush … ana tembung apik-apik kok mbok wolak-walik to Le. Apa kuwi maknane ?”

“Niku nyemoni awake dhewe sing kados kirek Ma. Kados ASU”

“Lha penjelasane kepriye ?” Continue reading GMP#20 : Nguripi Urip (3)

GMP#19 : Nguripi Urip (2)


Punakawan_WP1

“Ma … Rama Semar !!!”

“Ooooooiiii !”

“Ma … Ramaaaa, Rama wonten pundi !?”

“Ana apa ta Le bocah bagus, celak-celuk, bengak-bengok nggoleki Rama. Lha Rama ana ning duwurmu kok”

“Duwur pundi Rama ?”

“Rama ning wuwungan omah, ngresiki genteng karo mrenah-mrenahake men ora bocor nek udan”

“Mandap Ma, anakmu yang ragil ini mau bertanya sesuatu”

“Wis … aku wis mudun. Takon susune sapa, Le ?” Continue reading GMP#19 : Nguripi Urip (2)

GMP#18 : Nguripi Urip (1)


panakawanjpg
“Kang Petruk, nek dipikir alangan lan masalah urip ning ngalam donya kuwi mesti ana wae ya Kang, ora entek-entek. Wis rampung siji, eeee …. njedul liyane. Masalah sing angel wis ana solusine, eeee … teka maneh sing luwih angel, dadi tambah njlimet”

“Ya kuwi Gong sing diarani urip. Yen adem ayem ora ana apa apa, meneng wae, kuwi dudu urip. Yen ora ana masalah utawa karibetan, uwong ora bisa dikandakake yen urip. Nek pengin ora diganggu karo masalah ya gek ndang modar ae Gong”

“Lha lir-e piye Kang ?”

“Halah … tembungmu elok tenan, Gong, katik nganggo lir barang, kaya dalang ae ngango lar lir lar lir”

“He he he … lha kumpulanku dalang dalang je Kang. Piye Kang karepe mau ?”

“Ngene Gong, yen pengin urip sejatine urip yo kudu gelem nguripi uripmu dhewe”

“Tembungmu kok mmmmbuuuuulet ta Kang. Sing simpel wae ta, ben aku gampang ngertine”

“Lha kandane kumpulanmu dalang dalang, mosok ora bisa medarake omonganku mau”

“Dalang dalang kancaku ndalange beda kok Kang.”

“Bedane piye Gong ?”

“nDalange ning pasar pasar utawa nek pas ana ribut-ribut” Continue reading GMP#18 : Nguripi Urip (1)

GMP#17 : Gongwuk


bagong_wanita_solo
“Oalah …. Bawuk … Bawuuuk … kok tega tenan karo pun Kakang yayi …

Esuk nyuling mbengi nyuling
Sing nyuling saka tangga desa
Esuk eling mbengi tambah eling
Sing dieling-eling malah ora rumangsa

Prawan ayu jarike ijo
Nganggo kembang ning duwur dada
Tiwas larabranta ra dadi bojo
Luwih becik mati ra apa-apa

“Weleh … weleh Gong Gong, lha kok nelangsa tenan kowe

Ning mburi omah ana kali
watune akeh banyune mili
mesakake tenan adiku Bagong iki
putus cinta pengin nglalu bunuh diri

Anak bebek jenenge meri
dolan ning sawah ana sing keri
iki Gong tak wenehi tali
kanggo srana kowe bunuh diri

Pak bejo duwe atusan sapi
riyaya kurban ana sepuluh sing mati
mung welingku Gong adiku sing seksi
wanita kuwi ora mung sawiji

“Ning aku wis kebacut jatuh cinta je Kang Gareng karo Bawuk putrine Lik Parto kae”
Continue reading GMP#17 : Gongwuk