Rama tundung


Rama Sinta
Cuplikan deskripsi indah perjalanan Rama Sinta
saat terusir dari Ayodya ….
by Ki Nartosabdho lakon Rama Gandrung

Panging gering angawe-awe
kaya ngampirake tindaknya sang satria gung
raja putra ing Ngayodya
putra Sri Dasarata ingkang kekasih
Raden Rama ya Raden Regawa

Pranyata satria bagus tanpa cacat
tembene kang amulat kinarka dewa darat
cahya wening sumamburat
katitik sangka luhuring darajat
lamun kadulu suwe-suwe tan prabeda kaya wujuding jimat
akeh para manungsa-manungsa kang padha kepikat
darbe niyat supaya bisa lan sesandingan kalawan satria kang prabane kaya cahyaningrat

Denya kesah saking negara Ayodya dening sawargi ingkang rama
winatesan kawanwelas warsa laminipun
nedhenge temanten enggal mila garwa tan purun pisah sarema
anenggih raja putri ing Mantili dirja
putrine Sri Janaka ingkang sesilih Rekyan Sinta

Wanodya sulistya ing warna dasar pinter angedi busana ngadi sarira
trusing driya hangularum
ora jeneng mokal
denya nandang sungkawa nganti jagat saisine datan kuwawa anampani
sungkawane Dewi Sinta

Manuk-manuk kang padha mencok panging kayon
pating carowet ocehe
parandene dupi mulat tindaknya Dewi Sinta
cek klakep kaya binungkem
sami mandap sangking epang andekur
yen manungsaa kaya sung pembage
dateng rawuhe sang putri linangkung
kali cilik kang padha mambeg sakara banyune kemricik
ebahing toya labet denya kepengin tumingal marang sulistyaning warni Dewi Sinta
mina-mina alit kang mapan ana ing kana pating carungup
padha ngatonake sirahe
awit denya anginceng sarta angenginjen anglirik
namatake marang sulistane Dewi Sinta
Padas turi padha ambrol
Watu gedhe padha gathuk
watu cilik padha gatik
upamaa wujude manungsa padha saur-sauran
takon genti tinakon

Suket grinting kang wus aking karana dangu tan kejawahan
parandene ketetesan kringete Dewi Sinta
sanalika subur semi angrembuyung
walang-walang kang padha menclok
ing witing sida guri padha mabur pating kleper
angubengi lenggahane Dewi Sinta
yen manungsaa sung pembagya dateng rawuhe
sang putri agung sekaring kedaton Mantili anenggih Rekyan Sinta
mega putih anggung lumayang mayungi dateng bentering surya
angayomi rekyan Sinta aja nganti kaladuk langking pakulitane
awit sangka kasorote bagaskara
Nadyan tindake sakedap kajengklok sakedap kesandung
parandene Dewi Sinta saklimah datan kapireng sesambate
karana anggung gegandengan asta lan ingkang raka Raden Regawa

Kalau ada salah kata akibat salah dengar atau salah tulis
mohon dimaafkan karna cubluknya penulis belaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s