Wawancara eksklusif bersama Arjuna (16)


Palupi

“Boten karaos nggih, nDara Janaka sampun nyarios kathah. nDara Sumbadra, nDara Srikandi nDara Supraba lan nDara Larasati sampun kula tampi cariyosipun. Rak nggih dereng sayah ta nDara ?”

“Wah Gong, nek mung crita ngono wae ora bakal sayah aku. Mung modal abab wae crita karo kowe bisa sedalu natas ora kendat. Beda yen crita karo kangmas Punta, ya aku rada njaga omonganku. Lha nek karo kowe rak yo waton muni wae lan ora ana ewuh pakewuh. Apa maneh nek mbahas perkara wanodyayu garwa garwaku sing tak tresnani kabeh, rak ya ngono tho Gong”

“Nggih sami kaliyan kula menawi mekaten. Nanging bentenipun kaliyan kula menawi ngrembak wanodyayu, njenengan saget crita kanti lancar lan penuh perasaan jalaran yektos nglakeni sebab dados aktor utama, lha nek kula … namung saget crita kanti tembung : jarene, kandane, miturut panemune si anu, ketoke, ngaten nDara … he he he”

“Halah … omonganmu Gong, lha wong kandane Ramamu Semar kowe ya klebu playboy kok ning Karang Kedempel. Sir siranmu akeh, ana sing jenenge Jupe, Soimah, Sahrini, Susi, Pleki, Rani lan ijek akeh maneh. Elok tenan kowe Gong !”

“Wah njenengan ngalem napa ngeyek niku nDara. Lha nggih mboten level ngaten menawi dibandingaken kaliyan njenengan. Bentene malih, nek kula mung saget ngesir, ning duka prawan prawan niku ngesir kula napa mboten. Sajake ya mung seneng mawon kaliyan kula amargi menawi wonten kula suasana dados gayeng lan ger ger-an. Menawi perkawis asmara nggih tebih, tebih sanget … amargi kula nggih ngrumangsani menawi kados mekaten”

“E … Gong, tak kandhani ya, wong wedok kuwi nresnani wong lanang kuwi akeh sing jalaran saka atine, saka becik tumindake. Nek ati atine wis cocok, sanadyan wong lanang rupane ora mbejaji wae bakal gelem dibekteni dadi garwane. Tuladhane wis akeh. Wong uayune uleng ulengan ning oleh bojo sing biasa biasa wae. Pancen ya ana wong wedok sing mung ndelok penampilan wae, golek bojo sing ngganteng rupane, sugih bandane, mulya keturunane. Ning abene nek mengku karep sing kaya mengkono, rumah tanggane biasane ora bakal diparingi katentreman lan endahing katresnan. Dadi nek atimu resik, tumindakmu becik, mengko kowe bakal oleh garwa sing nentremkake ati lan uripmu tansah diparingi berkah saka ngarsaning Gusti”

“Sendika nDara. Lha nek rupa kula kados mekaten, napa saget mangke kula angsal garwa kados nDara Palupi ?”

“Ora ana sing mokal ning donya iki Gong. Kabeh bisa kadaden yen Gusti Pangeran kuwi wis nentokake. Eee …. kosek kosek kosek … kowe ngomong Palupi kuwi mau mung sakarepmu dhewe apa duwe karep liya ?”

“He he he … nglajengaken crita nDara ! Mestinipun njenengan mboten kesupen ta kaliyan nDara Palupi putrinipun Resi Kanwa ing pertapan Yasarata”

“Sing endi ya Gong ?”

“Halaah … njenengan niku kakehan bojo. Sing adoh saka Madukara nganti lali ra kelingan. nDara …. nDara !”

“Ooooo Dik Palupi tho. Ya ora bakal lali aku tho Gong. Ketemu karo garwaku kuwi pas ana kadadeyan jabang tetuka. Critane rame lho Gong !”

“Wah … kersa kula … kersa kula !”

“Ya … pasti Gong …. ning celukna nDaramu Sumbadra, aku tak pijet pijetan sik. Kowe melu ra Gong ?”

“Halah … nDara niku … garahi ngeces mawon !

Photo: Wawancara eksklusif bersama Arjuna (16)

“Boten karaos nggih, nDara Janaka sampun nyarios kathah. nDara Sumbadra, nDara Srikandi nDara Supraba lan nDara Larasati sampun kula tampi cariyosipun. Rak nggih dereng sayah ta nDara ?”

“Wah Gong, nek mung crita ngono wae ora bakal sayah aku. Mung modal abab wae crita karo kowe bisa sedalu natas ora kendat. Beda yen crita karo kangmas Punta, ya aku rada njaga omonganku. Lha nek karo kowe rak yo waton muni wae lan ora ana ewuh pakewuh. Apa maneh nek mbahas perkara wanodyayu garwa garwaku sing tak tresnani kabeh, rak ya ngono tho Gong”

“Nggih sami kaliyan kula menawi mekaten. Nanging bentenipun kaliyan kula menawi ngrembak wanodyayu, njenengan saget crita kanti lancar lan penuh perasaan jalaran yektos nglakeni sebab dados aktor utama, lha nek kula ... namung saget crita kanti tembung : jarene, kandane, miturut panemune si anu, ketoke, ngaten nDara … he he he”

“Halah … omonganmu Gong, lha wong kandane Ramamu Semar kowe ya klebu playboy kok ning Karang Kedempel. Sir siranmu akeh, ana sing jenenge Jupe, Soimah, Sahrini, Susi, Pleki, Rani lan ijek akeh maneh. Elok tenan kowe Gong !”

“Wah njenengan ngalem napa ngeyek niku nDara. Lha nggih mboten level ngaten menawi dibandingaken kaliyan njenengan. Bentene malih, nek kula mung saget ngesir, ning duka prawan prawan niku ngesir kula napa mboten. Sajake ya mung seneng mawon kaliyan kula amargi menawi wonten kula suasana dados gayeng lan ger ger-an. Menawi perkawis asmara nggih tebih, tebih sanget ... amargi kula nggih ngrumangsani menawi kados mekaten”

“E ... Gong, tak kandhani ya, wong wedok kuwi nresnani wong lanang kuwi akeh sing jalaran saka atine, saka becik tumindake. Nek ati atine wis cocok, sanadyan wong lanang rupane ora mbejaji wae bakal gelem dibekteni dadi garwane. Tuladhane wis akeh. Wong uayune uleng ulengan ning oleh bojo sing biasa biasa wae. Pancen ya ana wong wedok sing mung ndelok penampilan wae, golek bojo sing ngganteng rupane, sugih bandane, mulya keturunane. Ning abene nek mengku karep sing kaya mengkono, rumah tanggane biasane ora bakal diparingi katentreman lan endahing katresnan. Dadi nek atimu resik, tumindakmu becik, mengko kowe bakal oleh garwa sing nentremkake ati lan uripmu tansah diparingi berkah saka ngarsaning Gusti”

“Sendika nDara. Lha nek rupa kula kados mekaten, napa saget mangke kula angsal garwa kados nDara Palupi ?”

“Ora ana sing mokal ning donya iki Gong. Kabeh bisa kadaden yen Gusti Pangeran kuwi wis nentokake. Eee …. kosek kosek kosek ... kowe ngomong Palupi kuwi mau mung sakarepmu dhewe apa duwe karep liya ?”

“He he he … nglajengaken crita nDara ! Mestinipun njenengan mboten kesupen ta kaliyan nDara Palupi putrinipun Resi Kanwa ing pertapan Yasarata”

“Sing endi ya Gong ?”

“Halaah … njenengan niku kakehan bojo. Sing adoh saka Madukara nganti lali ra kelingan. nDara …. nDara !”

"Ooooo Dik Palupi tho. Ya ora bakal lali aku tho Gong. Ketemu karo garwaku kuwi pas ana kadadeyan jabang tetuka. Critane rame lho Gong !"

"Wah ... kersa kula ... kersa kula !"

"Ya ... pasti Gong .... ning celukna nDaramu Sumbadra, aku tak pijet pijetan sik. Kowe melu ra Gong ?"

"Halah ... nDara niku ... garahi ngeces mawon !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s