Ki Timbul Hadiprayitno : DORAWICARA


dorawicara copy

Werkudara ilang tak kedhepake. iki ana wong bagus, sapa?!

Kadange sinarawedi para kadang Pendhawa, Pendhita kandhang langit kemul mega mendhang kleyang kabur kanginan.  Tanpa dhangka praja, Begawan Surya nDadari, kang dadi peparabku.

Begawan Surya nDadari?!

Iya!

Yen mengkana, kowe kang nulungi para kadang Pandhawa?

Ora tedheng aling-aling kepara nyata!!

Tak jaluk Puntadewa, Janaka, Nakula, Werkudara. Kowe gawe kagol pikirku nggonku nyampurnaake kadang Pandhawa.

Tak ulungake kadang Pandhawa, manawa wis ilang nyawane Begawan Suryandadari.

Wani mungsuh aku!!

Apa abamu!!

Damu dadi awu!!!

Para rawuh. Kantun sekedhik rekaman Ki Timbul Hadiprayitno ingkang dereng dipun inggah wonten ing internet. Ingkang kula inggah ing dinten menika salah setunggal ingkang dereng nate dipun ungkap, setunggaling lampahan carangan.

Begawan Dorawicara, lampahan ingkang nyariyosaken kados pundi para Sata Kurawa anggenipun ngudi supados para Pendhawa saged sirna lan Bratayuda saged wurung. Temtunipun Negari Ngastina saged lestantun dipun kukuhi dening par kadang Kurawa.

Ing lampahan menika ugi kacariyos emenging batin Adipati Karna ingkang eweuh milih ngeboti kadang tunggal wadhah, inggih menika Kadang Pandhawa menapa ngeboti para kadang Kurawa ingkang sampun maringi kamukten.

Pejahaipun para Pandhawa ingkang badhe dipun ajab dening pendhita neneka ingkang nami Begawan Dorawicara, nuwuhaken pepunton, menawi luwung ajur badan tinimbang kadang sepetarangan dipun perjaya.

Nalika semanten raosipun Adipati Karna kados sinendhal mayang mireng menawi para Kadang Pandhawa kaalap pejahipun dening Begawan Dorawicara lajeng kengetan ugi kaliyan budi kasaenanipun raden Arjuna ingkang presasat matumpa-tumpa. Begawan Dorawicara kadlarung wuwusipun anggenipun sawenang wenang, awit dipun gega dening pra Kurawa. Muntap raosipun Dipati Karna, lajeng Adipati Karna  bandayuda mengsah Begawan Dorawicara, nanging wusanaipun Adipati Karna kasoran.

Adipati Karna kabuncang dhawah ing kisiking seganten tepi wana gung liwang-liwung nami wana Kendhalirasa. Sanget anggenipun prihatos, wusana katulungan dening ingkang rama, Bathara Surya. Prasapanipun kaliyan ingkang rama, piyambakipun nendya ngluwari para Pandhawa ingkang dipun kunjara ing Negari Ngastina.Adipati Karna lajeng dipun puja dados pendhita mudha aran Begawan Suryandadari.

Kados pundi lampahan ingkang rame menika katindakaken dening Ki Timbul Hadiprayitna? Menapa panjenengan ingkang remen kaliyan ungeling karawitan ingkang tonal balance-ipun ngedap-edabi? Mangga para kadang ingkang sampun kersa rawuh kula aturi Klik wonten tautan-tautan ing ngandhap menika:

DORAWICARA1A

DORAWICARA1B

DORAWICARA2A

DORAWICARA2B

DORAWICARA3A

DORAWICARA3B

DORAWICARA4A

DORAWICARA4B

DORAWICARA5A

DORAWICARA5B

DORAWICARA6A

DORAWICARA6B

DORAWICARA7A

DORAWICARA7B

DORAWICARA8A

DORAWICARA8B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s