Makutharama [4]


Citraksi_Raden

Pakeliran Sedalu Natas
(garap tradisi Radya Pustaka)
dhalang:
Ki Purbo Asmoro
S. Kar., M. Hum.

Nalika samana lungguh nggedhangkrang sila tumpang, sikilé kemitir, sedhéla-sedhéla kecoh. Amung kang rayi Sang Citraksa miwah Citraksi ingkang anggung cinaket, merga bisa nutupi wadiné. Nalika samana angentosi bibaring paséwakan udhuning Rekyana Patih Harya Sengkuni, dadya mangkana pangandikaning Sang Dursasana.

DURSASANA: Hé, ha ha ha ha ha ha…. Citraksa.

CITRAKSA: Kula wonten pangandika, Kakangmas.

DURSASANA: Kok krungu gamelan kaé, gamelan apa?

CITRAKSA: Nuwun inggih, menika tiyang Banjarjunut sami nabuh gamelan tosan.

DURSASANA: Hé hé, ‘nggonku ‘nggoné wong sugih kok trima gamelan wesi? Kandhanana, ‘kon ‘nyang nggonku, tak-tukokaké gamelan prunggu. Ha ha ha. Sapa sing ngendhangi Loro Topèng kok dikendhangi ladrang kaé sapa kaé? Bareng kurang selarik: tung-tak-tung-den-tung-den-tung-den. Ha ha ha.

CITRAKSA: Menika ‘nggih tiyang krawitan Banjarjunut.

DURSASANA: Ha, kandhanana, trèmbèlané! Sindhèné sapa kaé kok ‚jarwèng jatma. kuwi piyé? Dibeneraké cathetané ‚jarwèng jalma. ora ‚jatma..

CITRAKSA: Sampun dipun-pernahaken nanging ngèyèl, Kakang.

DURSASANA: Wé, pecaten waé! Lha kaé apa ramé-ramé kaé ‘nèh, Citraksa?

CITRAKSA: Menika tiyang main kecepeng.

DURSASANA: Trondholo kecut! Wong ngendi sing main?

CITRAKSA: Inggih Banjarjunut.

DURSASANA: Trèmbèlané! Olèh kaya sithik wé bedhigasan. Ha ha ha. Wis tak-kandhani, tak-kon golèk ‘nggon sing rada ndhelik. Kandhakna aku nèk isih main menèh, thothoké ndhasé.

CITRAKSA: Inggih Kakang, sampun kula sanjangi. Continue reading Makutharama [4]

Makutharama [3]


Cangik - Limbuk

Pakeliran Sedalu Natas
(garap tradisi Radya Pustaka)
dhalang:
Ki Purbo Asmoro
S. Kar., M. Hum.

Limbukan

CANGIK: Anakku ‘ndhuk, anakku ’nggèr, kowé kok ndomblong bareng nyawang Ingkang Sinuwun kekanthèn asta bakal bojana andrawina ‘ndhuk, kowé kok ndomblong, ’nggèr?

LIMBUK: Ya, ‘Mak. Sinuwun bisa gandhèng asta karo Gusti Putri kaya ngono kok, aku kok ya ora ènèk sing ngandhèng, ya ‘Mak.

CANGIK: Oh, anakku ‘ndhuk. Kowé ‘ki Limbuk mbiyèn, ya wis pol-polé ya gur ngono kuwi.

LIMBUK: Iya iya ‘Yung, iya.

CANGIK: Heeh. ‘Nggèr, kadéwasaning manungsa winates. Kowé lagi semono drajatmu, lagi semono ukurmu. Ora ngukur sapa-sapa, ngukur awaké dhéwé.

LIMBUK: Iya ‘Mak, iya.

CANGIK: Mumpung iki gustimu lagi kepareng dhahar.

LIMBUK: Yèn ngono apa awaké dhéwé ngentèni lorotan, karo isah-isah mengko ya ‘Mak?

CANGIK: Sing dilorot apa? Wong ming timun dicampuri karo ampas kambil.

LIMBUK: Malah sehat.

CANGIK: Heeh, ’nggèr, ’nggèr, iya. Iki kanca pradangga komplit, saka pengrawit kraton.

LIMBUK: Kraton ngendi?

CANGIK: Adhuh ‘dhuh, abdi dalem Mayangkara.

LIMBUK: É ….

CANGIK: Tetunggulé saka Pujangga Laras, mlumpuk dadi siji ana ing kraton iki.

LIMBUK: Iya.

CANGIK: Ayo ‘ndhuk, supaya Ingkang Sinuwun seger ‘nggoné dhahar, nèk krungu swaraning, mirengaké swaraning pradangga.

LIMBUK: Ya. Adat lupiya sing kawuri, Sinuwun kuwi karemané mesthi bangsaning jineman.

CANGIK: Heeh. Karo manèh ya arep ngapa? Mangga nyuwun gungan dhumateng Nyai Bekel ingkang sampun kawentar saindenging Nuswantara swantenipun dipun-dhelikaken wonten ing suwijining srana ingkang saged medal swantenipun.

LIMBUK: Nyai Bekel sapa?

CANGIK: Nyai Bekel Ngatirah.

LIMBUK: Wah, nèk kuwi aku remen. Piyayi kondhang, ’Yung. Continue reading Makutharama [3]

Makutharama [2]


Banuwati Arjuna

Pakeliran Sedalu Natas
(garap tradisi Radya Pustaka)
dhalang:
Ki Purbo Asmoro
S. Kar., M. Hum.

DURYUDANA: Hem. Bapa Durna, nembé mangertos menika manawi Dhimas Permadi oncad saking Kasatriyan Madukara. Manawi ta tetéla mekaten, kula sampun saged anjagèkaken, yèn kula anggadhahi pepénginan badhé ngudi tumuruning kanugrahan, ingkang putra pun Jakapitana tartamtu mboten badhé saged kasembadan.

SANGKUNI: Cetha, manawi Janaka menika tumandang ngupaya wahyu, tartamtu Kurawa mboten badhé ngukup menapa-menapa.

DURNA: ‘Ko ‘sik ‘Dhi Cuni, aja cilik ati. Wong kuwi kudu sing nrima. Narima iku
tumanggaping ati ingkang jembar, ‘ning ya kudu santosa ing sedya.

SANGKUNI: Carané nrima piyé?

DURNA: Aja sok serik, lan aja nduwèni pangira-ira marang liyan. Merga aku wis kandha ing ngarep, yèn ta wahyu kuwi kudu jinangkah lan kudu digayuh. Dhasaring narima siji: narima sak-anané. Liré, upamané nyandhang nganggo lan memangan mung sak-anané, ora ngaya golèk onjo lan ora golèk sing mirasa. Kuwi tegesé wong nrima. Panganan kuwi marakaké apa. Énaké pangan ya wis mung ngana kaé, ora wurung nèk kokèhan panganan énak ya mung lara gula. Banjur narima sakkecekelé. Liré, pangudining raja brana ora nggregut banget, nganti dredah amarga nyahak wewenanging liyan. Sabanjuré narima sakkuwaté. Liré, pangangkating sesanggan ora dirosani ‘ning yèn abot disèlèhaké, mung samurwat klawan drajaté. Banjur uga ana laku nrima yèn ta diseriki, disengiti, ora bakal ngandhut tatuning ati, kepara ngrumangsani lamun ta awaké dhéwé ingkang isih kurang becik déné durung disenengi déning uwong. Nrima yèn diwirangaké. Liré, kinira gawé panasing ati iku kaanggepa ngundhakaké panemu, déné nganti bisa digawé wirang déning wong liya, nedya ngunduri tindaké ingkang nuwuhaké wirang mau. Dadi yèn ta wong iki bisa narima kaya tuladha-tuladha ingkang tak-kandhakaké kabèh mau, saka pangrasaku bakal bisa ènthèng jroning pikiré satemah bisa nampa kanyatan iki, ora susah jubriya menyang sapa-sapa.

DURYUDANA: Bapa Durna.

DURNA: Kula wonten dhawuh. Continue reading Makutharama [2]

Makutharama [1]


duryudana_bokongan_solo

Pakeliran Sedalu Natas
(garap tradisi Radya Pustaka)
dhalang:
Ki Purbo Asmoro
S. Kar., M. Hum.

[Medal parekan, Duryudana, Durna, Sangkuni, Kartamarma.]

Jejer Sepisan: Praja Ngastina

JANTURAN:

Swuh rep data pitana. Anenggih nagari pundi ta kang kaéka adi dasa purwa. Éka sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh, purwa wiwitan. Senadyan kathah titahing déwa ingkang kasongan akasa, sinangga pratiwi, kaapit ing samodra, kathah ingkang anggana raras, nanging datan kadi Nagari Hastina, ya sinebat Nagari Liman Benawi. Mila kinarya bebuka, ngupaya nagari satus datan antuk kalih, sanadyan sèwu ‘tan jangkep sadasa. Dhasar nagari panjang punjung, pasir wukir, loh jinawi, gemah ripah, tata tur raharja.

Panjang: dawa pocapané, punjung: luhur kawibawané, pasir: samodra, wukir: gunung. Negara ngungkuraké pagunungan, nengenaké pasabinan, ngéringaké pategalan, ngayunaké bandaran gedhé. Loh: tulus kang sarwa tinandur, jinawi: murah ingkang tinuku. Gemah: lampahing para nangkodha surya-ratri datan ana pedhoté, labet datan ana sangsayaning dedalan. Aripah: janma manca ingkang samya bebara jejel apipit aben cukit tepung taritis, papan wiyar katingal rupak saking harjaning praja. Ingon-ingon kebo sapi pitik iwèn datan ana cinancangan, yèn ta rina padha aglar ing pangonan, yèn ta wanci surup surya mulih marang kandhangé dhéwé-dhéwé.

Para mantri bupati sapanekaré jangkep sami bijaksana limpad ing kawruh, tansah ambudi raharjaning praja. Senadyan para narakisma, padha ayem tentrem atiné mungkul pangulahing tetanèn. Dhasar negari ingkang gedhé oboré, padhang jagadé, dhuwur kukusé, adoh kuncarané. Bebasan ingkang celak manglung tebih tumiyung. Mboten ing Tanah Jawi kéwala ingkang sami nungkul, sanadyan ing tanah sabrang kathah para raja ingkang sami sumawita, datan karana ginebag ing ajurit, muhung kayungyun poyaning kautaman, samya atur putri minangka panungkul. Ing saben ‘ri kalamangsa, sami asok bulu bekti glondhong pengareng-areng, pèni-pèni raja pèni, guru bakal guru dadi.

Sinten ta jejuluking sri nata ing Ngastina, wenang dèn-ucapna, nenggih Mahaprabu Duryudana, Kurupati, Jakapitana, Hanggendarisuta. Mila jejuluk Duryudana, ateges naléndra ingkang abot sangganing aprang. Kurupati, angratoni darahing Kuru. Jakapitana, duk nalika sang nata sinengkakaké ngaluhur jumeneng naléndra nyata maksih jejaka dèrèng nambut silaning akrami. Déné Anggendariputra, nyata sang nata putra pambayuning Kusuma Dèwi Gendari.

Kacarita, Prabu Duryudana kondhang ing rat naléndra bèrbudi bèrbandha, remen hanggeganjar hangulawisudha, nanging kirang marsudi rèhing tata krami. Kadang satus kang sami nyantana dèn-ugung kesenengané. Marma sagung para kadang sami kaduk adigang, adigung, miwah adiguna, ngendelaké kadanging ratu.

Yèn ta ginunggunga wiyaring jajahan, luhuring keprabon, sayekti saratri datan ana pedhoté, sinigeg ingkang murwèng kawi. Nuju ing hari Soma, sang nata miyos tinangkil munggwing sitinggil binatu rata, lenggah munggwing dhampar denta pinalipit ing kencana, pinatik ing nawaretna. Lèmèk babut prangwedani ginanda wida jebat kasturi, sinebaran kanang sari. Dhasar kinebutan laring badhak kanan-kéring, kongas gandaning nata angèbeki paséwakan.

Rep sidhem datan ana sabawaning walang ngalisik, ron-ronan datan obah, samirana datan lumampah. Ingkang kapiyarsa amung swaraning pradangga hanganyut-anyut binarung ocèhing kukila ingkang méncok ing waringin, miwah sabawaning abdi kriya gemblak kemasan, pandhé, ingkang samya nambut karya. Karengyan saking paséwakan, pating carengklang pating carengkling, imbal gantya lir mandyaraga, werdiné kaya gamelan. Teka amuwuhi asri renggeping panangkilan. Ing alun-alun papandhèn bandéra lelayu payung agung miwah bawat, tinon angendanu pindha mendhung. Para mantri bupati ingkang sami séba, ambèr ambalabar dumugi ing pangurakan yayah samodra pasang.

Nenggih sinten ta ingkang lenggah jajar klawan sang nata. Nenggih pujangganing kraton Begawan Durna ya Sang Kumbayana. Mabukuh marikelu munggwing ngarsa, nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni. Datan kantun pangéran ngiras paniti sastra, Radèn Harya Kartamarma ingkang wus sumahap munggwing ngayun. Dupi wus antara lama dènira lenggah tinangkil, sang nata sasmita mring sang rekyana patih arsa wawan pangandika.

Ladrang SEKAR LÉSAH, sléndro nem, suwuk
Pathet Ageng, sléndro nem

Leng-leng ramya ningkang,
Sasangka kumenyar,
Mangrengga ruming puri,
Mangkin tanpa siring,
Halep nikang umah,
Mas lir murub ing langit,
Tekwan sarwa manik,
Tawingnya sinawung,
Saksat sekar sinuji,
Unggyan Banuwati,
Ywan amrem alangen,
Lan Nata Duryudana.

Ada-ada Girisa, sléndro nem

Leng-leng gatining kang,
Hawan saba-saba,
Nikèng Ngastina,
Samantara tekèng,
Tegal Kuru Narar,
Ywa Kresna laku sirèng,
Parasu Rama Kanwa Janaka,
Dulur Naradha,
Kapanggih ing ika,
Tegal miluri karya.

DURYUDANA: Nuwun mangké ta Bapa, Bapa Durna. Sarawuh Jengandika wonten ing paséwakan, kula ngaturaken pasegahan panakrami. Continue reading Makutharama [1]

Wahyu Cakraningrat [6]


Banowati-Solo

Sorot mancur mencorong
mijil saking putri winongwong,
nenggih Dèwi Banowati, musthikaning uwong.
Nyata ayu akarya lamong,
akèh priya kang kepéngin mboyong,
dadi kembang lambé pating clemong,
akèh kang gandrung kloyong-kloyong.
Lamun Sang Banowati liwat, para priya mung pating plenggong
plompang-plompong ora kuwat ndulu bundering bokong.

Dedegé ora sangkuk,
asta lir gendhéwa tinekuk,
driji kaya saya minggah saya mucuk,
padharan ora mblendhuk,
ponang pocong nyenthing munjuk,
disawang saka mburi cundhuk,
ngiringan mathuk,
ngarep metuthuk.
Bojo kaya Dèwi Banowati sewayah-wayah gathuk,
awan sayuk,
wengi njuk,
luwih-luwih yèn ta ‘bar adus ésuk.

Nyata tetungguling memanis.
Réma njanges semu wilis,
sinom lir ron pakis,
nanggal sepisan kang alis,
lathi abang lir manggis,
janggut nyathis,
pamulu hambenglé kéris.
Yèn dandan ora uwis-uwis.
Payudara lir bluluk kuning dèn prenah mrih manis,
sinangga kemben dadya munjuk sawetawis,
mula ora susah dikepeti wis ésis.

(Pocapan dicuplik dari Ki Purbo Asmoro : Makutharama)

Itulah Dewi Banuwati ! Prameswari Astina, istri satu-satunya Duryudana. Duryudana tiada pernah dan tak akan mencoba untuk mendua. Baginya, cintanya tlah berlabuh di Banuwati seorang. Apatah lagi Banuwati telah memberinya dua orang anak buah hatinya yaitu Lesmana Mandrakumara dan Lesmanawati. Continue reading Wahyu Cakraningrat [6]

Wahyu Cakraningrat [5]


lesmana_mandrakumara_solo
Dengan gaya kemayu, Lesmana Mandrakumara kemudian menyembah menghormat ayahnya seraya berkata :

“Rama, ada apakah kiranya hingga anakmu ini disuruh kesini. Ada sesuatukah yang sangat penting ?”

“Heem … anakku bocah bagus Lesmana, sedang apakah engkau tadi sewaktu pamanmu Kartamarma membawamu kesini ?”

“Rama ini gimana sih, lha wong ditanya kok malah balik nanya”

“Hush … ngger … kalau menghadap sama raja itu harus yang sopan santun, meskipun itu ramamu sendiri tapi tetap saja kamu harus menggunakan tutur kata serta bahasa yang baik dan lemah lembut. Bukannya sama paman-pamanmu engkau telah diberi pelajaran tentang hal itu ?” Sengkuni mengingatkan

“Iya Mbah cilik Ceng, yang paman-paman ajarkan kepadaku ya seperti itu apalagi kalau paman Dursasana, lebih jos lagi”

“He he he … Di Cuni …. cucumu Lesmana memanggil kamu kok terdengar aneh ya … mbah cilik Ceng … he he he” Dorna ikut nimbrung pembicaraan

“Lha itu gara-gara Kakang Dorna juga memanggil aku Cuni, jadinya cucuku Lesmana menyingkat di depan saja jadi Ceng. Tapi ya gimana lagi, lha wong anake ratu je, kalau dimarahi malah nanti aku yang dihajar. Eeeh bocah bagus Lesmana … melanjutkan pertanyaan ramamu tadi, barusan kamu sedang apa tho sebelum datang dipanggil kesini ?”

“Lagi asyik Mbah Cilik, aku lagi asyik maen congklak sama para emban”
“Lha kok maenmu sama emban tho ngger ?” Continue reading Wahyu Cakraningrat [5]

Wahyu Cakraningrat [4]


durna_yogya

“Begini, kalau Di Cuni ingin tahu apa yang disebut dengan wahyu itu, tolong perhatikan dengan benar apa uraianku ini. Wahyu disini, bukan Sri Wahyuni pesinden yang kamu sir itu, atau Wahyudiono tukang kendang gamelan istana. Wahyu adalah salah satu dari kebeuntungan atau anugerah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki dan memancarkan daya linuwih. Adapun wujud dari daya linuwih tadi dapat berupa harta benda, kekuasaan derajat ataupun pangkat. Karena wahyu itu asalnya dari Sang Pencipta Alam maka tidak akan mampu diserupakan dengan kita manusia selaku ciptaanNya. Artinya, tidak bakal bisa kita menghitung ataupun merancang agar si wahyu tadi dapat kita raih. Kemampuan kita sebatas diberi atau menerima bila kita yang dipilih, jadi sebatas hanya nglakoni saja. Itu juga yang menyebutkan orang lain karena sering diri yang kewahyon tadi justru tidak merasakannya.”

“Ooo begitu to Kakang”

“Iya Di Cuni, adapun dari mana asal wahyu tadi berdasarkan ujaran dari para bijak cendekia, sebenarnya hanyalah merupakan hasil dari apa yang diperbuatnya sendiri. Hasil panen dari usahanya menanam dan memelihara, ataupun hasil dari perbuatan baiknya terhadap manusia dan alam ini. Menanam padi tentu kelak akan memanen gabah, namun boleh jadi yang memanen adalah anak cucu kita. Terus bagaimana cara menanam tadi ? Sederhana saja ! Kita harus selalu tapa brata dalam arti hidup kita dipenuhi oleh perilaku utama dilandasi niat, tekad dan hati yan bersih dan mantab untuk meraih kemuliaan hidup. Dijauhkan dari sikap sombong, iri dengki, bermewah-mewah jauh dari kesederhanaan, mengurangi keinginan-keinginan duniawi yang cenderung mementingkan kesenangan semu semata dan selalu mendekatkan diri kepada Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Jadi tapa brata disini artinya bukan saja mengheningkan cipta mencari tempat yang sepi untuk lebih dekat kepada Tuhannya, justru yang paling penting adalah tetap melaksanakan kewajiban selaku manusia namun hati kita selalu tertambat kepadaNya. Bukankah ada istilah tapa ngrame tho Di Cuni ?”

“Mengkono ?”  Continue reading Wahyu Cakraningrat [4]