Resa Seputra [3]


 

Sang prabu Sumalidewa kondur angedhaton anglangkungi gapura cinapuri tundha pitu palawangane bupati ratu. Sri manganti-anti liripun sri: wadon, manganti-anti: hanunggu. Sinten ta ingkang hanengga konduripun sang prabu, amung ingkang garwa. Sareng kepanggih kaliyan ingkang garwa sang prabu Sumalidewa sigra gandheng asta, manjing dhateng dhatulaya. Wonten dhatulaya mboten enggal dhahar utawi ngenggar-enggar driya nanging sigra lukar busana keprabon, gantos busana kabrahmanan arsa minggah sanggar pamuja brata, meminta sihing bathara mugi Negara Purwacarita tinebihaken ing sengkala tansah kahayoman dening bathara.

Ning lan neng wis manjing wonten salebeting sanggar pamujabrata, sang prabu mantheng anggenipun manembah. Satunggal ingkang kasembah, amung pangwasane Gusti ingkang murbeng jagad. Tan kacariyos sang prabu wonten salebeting sanggar pamuja brata, gantya kang winuwus, kawuwusa ingkang wonten alun-alun Purwacarita, sanggyaning para wadya bala.

Bibar pra wadya bala saka paseban agung sigra pacak baris gawe pager wentis cinandra kadya ri klampis iwak tanpa sela pambarisan. Padha sikep bandhane jurit pedang ligan tombak pating tlolang warastra pating crangap cinandra yayah drajag sewu. Tingkahe pra wadya bala ngembun dhawuhipun sang nalendra pindha ampyak tinebah candrane. Ampyak walang tinebah watang, kaya walang kena tebahing watang. Sigra nuthuk bendhe beri tembang tengara, kapyarsa ngungkung swarane bendhe beri gawe gegere para wadya bala. Gugup gupuh ndadosaken geger mawurahan rebut dhucung salang tunjang. Gegering para wadya bala datan kinocapaken ing dalem sawetawis gantya kang winuwus, kawuwusa Sang Prabu Jalawalikrama kados sinebit talingane, kaya den kilani dhadhane.

Mbrabak ponang wadana, medal saking paseban jumujug alun-alun bangsal kembang sigra angawe abdi kang ndherekaken nggennya prapteng Purwacarita Rekyana Patih Bramangkara. Nampi timbalan saking bendara sigra tumata marak ing ngarsa. Gleyah-gleyah nggennya sowan wonten ngarsane sang prabu kebak prabawa. Candrane Patih Bramangkara kaya satriya kaprabangkara.

Bramangkara : Nuwun mangke sinuwun, gurawalan anggenipun kang abdi marak wonten ngersa dalem sinuwun, nimbali kang abdi wonten wigatos punapa sinuwun.

Jalawalikrama : He… Patih Bramangkara.

Bramangkara : Inggih wonten dhawuh sinuwun.

Jalawalikrama : Ngertenana yen anggonku nglamar dina iki wis cetha ditolak. Natkala sliramu sesasi kepungkur dak utus sowan ana ngersane Sang Prabu Sumalidewa kaya ngapa….

Bramangkara : Inggih kang abdi kautus wangsul rumiyin dhateng Negari Sunggela Manik, ngrantos gusti kula ayu Dewi Sumaliwati anggenipun siram jamas sesuci. Awit badhe nampi lamaran saking gusti kula Prabu Jalawalikrama.

Jalawalikrama : Ning nyatane dina iki aku dibalekna, kaya-kaya Prabu Sumalidewa ora keduga ndeleng Prabu Jalawalikrama.

Bramangkara : Lajeng kersanipun sinuwun.

Jalawalikrama : Iki mau Prabu Sumalidewa dak wenehi wektu sethithik kanggo mikir, yen nganti lingsire srengenge ora antuk keputusan, jebol cepurine Negara Purwacarita. Mula Bramangkara, entenana ana sak ngisore wit gurdha iki, jajal mengko kaya ngapa keputusane Prabu Sumalidewa.

Bramangkara : Lajeng penjenengan dalem sinuwun.

Jalawalikrama : Ingsun bakal mesanggrah ana ing pinggire alun-alun Purwacarita, mengko yen wis nampa keputusan enggal aturna marang ingsun.

Bramangkara : Mekaten sinuwun.

Jalawalikrama : Ya.

Bramangkara : Inggih, menawi mekaten keparenga kang abdi nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu.

Jalawalikrama : Aja kaya bocah, tak pangestoni sing ngati-ati Patih Bramangkara.

Bramangkara : Sendika, mangestokaken dhawuh sinuwun.

<<< ooo >>>

Bramangkara : Lha dalah, ora pangling aku, yen ta iki Patih Purwacarita Rekyana Patih Mangkupraja.

Bramangkara : Ya…. sliramu ora pangling karo aku. Kosok baline aku ya ora lali karo sliramu natkala sliramu sowan ana ngarsane bendaraku Prabu Sumalidewa. Sliramu iki rak Patih Bramangkara.?

Bramangkara : Bener, bener apa kang dadi kandhamu.

Mangkupraja : Bramangkara ana paran.

Bramangkara : Ora ngonone. Sliramu anjog saka paseban mrepegi aku sajak ana wigati.

Mangkupraja : Ngembun dhawuhe bendaraku Prabu Sumalidewa. Nadyan dikaya ngapa bendaraku Dewi Sumaliwati ora bakal kersa yen ta kagarwa dening Prabu Jalawalikrama. Sapisan isih durung kersa kawengku dening priya, angka kapindhone bendaraku isih seneng ndherek kang rama lan ibu sasat ora kena ginggang sarambut. Mula aturna marang bendaramu kang lagi mesanggrah, aturana kondur marang Negara Sunggela Manik.

Bramangkara : Dadi cethane lamaran iki ora ketrima.

Mangkupraja : Ora ketrima..??

Bramangkara : We……lha dalah. Panakawan !! lamarane bendaramu cetha ditolak.

Mujeni : Nuwun sewu ndara, menawi kepareng kula sumela atur.

Bramangkara : Matur apa..??

Mujeni : Tiyang nglamar niku sami kaliyan tiyang njaluk, nun….

Bramangkara : Heh…..

Mujeni : Tiyang nglamar iku sami kaliyan tiyang njaluk.

Bramangkara : Wong nglamar padha karo wong njaluk. Tegese…..

Mujeni : Tiyaang nyuwun utawi tiyang njaluk punika yen diparingi nggih sae, dipun tolak mboten napa-napa lak ngoten-a nun… lha reh dene niki dipun tolak, mangga nun….bendara kula Prabu Jalawalikrama mangga dipun aturi kondur kemawon. Wong gak gelem niku mboten kenging dipun peksa, wong mboten tresna kok, nek dipeksa….. dadia bojo nggih mboten enten rukun-rukune. Gegeeeran mawon, ngoteen…

Bramangkara : Nanging bendaramu wis percaya karo patih Bramangkara. Bisa ora bisa Sumaliwati kudu boyong marang Sunggela Manik.

Mujeni : Lha… yen meksa dipun tolak..?

Bramangkara : Piiira jembare Negara Purwacarita, sepira kekuwatane para wadya balane. Ora kathik nganggo kesuwen bakal silem kabrastha Negara Purwacarita.

Mujeni : Lha… wadya balane eenten niku.

Bramangkara : Kadar piira, iki Patih Mangkupraja iki, oh….Tak anggep ora ana sak pethite kuku ireng kadigdayane karo Patih Bramangkara. Rika lak eruh dhewe, aku lak digdaaaya-a.

Mundhu : Jar-na ae cak, wis jarna dipenggak-a gak gelem, wong kono wong pengkuh kok, wong ngono iku dijak ngidul meksa menggok ngalor.

Mujeni : Iya…

Mundhu : Wis jar-na ae.

Mujeni : Nanging ndara kula niki yo’ napa mawon nggih bendara. Enten cilakane engkin kula niki ndherek susah. Pancene punika namung tiyang setunggal, lha… bendara kula Jalawalikrama taksih mesanggrah. Kinaroyok wadya bala sementen kathahipun, nuwun sewu nun….. kathah apese timbang jayane, kathah kalahe timbang menange. Mumpung dereng kalah mangga ngalah mawon, wong ngalah niku luhur wekasane.

Bramangkara : Cetha panakawan iku nyepelekna aku, iya…. iya !! kepinteren koen (ngaplok). Bramangkara kroyoken aja siji loro, sewu bareng maju gak bakal mundur. Mbok anggep apa aku iki he…. Mbok anggep apa (ngaplok).

Mundhu : Sawangane bodho ning goblog rika iku cak. Iku ngono jragan, bodho…. Jragan iku malah bombongen cik nyah-nyoh ngono lho. Wong jragan di blesna. Heh… yo’ apa ndara iku kondhang, aja mapak wong siji loro wong aku iki tau eruh ditawur wong satus gak mundur kok.

Bramangkara : Sliramu eruh ki’.

Mundhu : Aku saksine, goblog….

Mujeni : Wadhuuh… iya ta ndhu.

Mundhu : Lho iiiya, aja mapak Patih Mangkupraja. Wadya bala endi ki mau…….

Mujeni : Purwacarita.

Mundhu : Iya… dewa ae gak diwedeni kok.

Bramangkara : Iki tau ngerteni.

Mundhu : Aku ngono tau ngerteni, ngono lho. Dene iki mengko mungsuh ndara Patih Mangkupraja ngantek kalah, gedhene ciri ngantek tugel gulune, matek dikubur lak ya uuuuwis-a (dikaplok). Titenana, aku ngomong ngene iki titenana. Ngene lho ngomong iku, lak nggih ngoten nggih ndara patih.

Bramangkara : Kurang ajar…. malah ngapesna aku (plok).

Mundhu : Ngono lho ngomong iku, ditempiling imbuh.

Mujeni : Wak…apa ndhu, olehmu ngomong koen iku.

Bramangkara : Patih Mangkupraja.

Mangkupraja : Ana paran.

Bramangkara : Tak jaluk Sumaliwati.

Mangkupraja : Ana syarate.

Bramangkara : Apa syarate.

Mangkupraja : Iso nglangkahi bangkene Mangkupraja, iso mboyong Sumaliwati.

Bramangkara : Wa.. lha dalah

Dhadha muntab lir kinetab, Netra kocak ngondar andir

Idepnya mangala cakra Mrebabak wadana pindha

kembang wora-wari bang

Mrebabak abang ponang wadana pindha kembang wora-wari bang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s