Resa Seputra [2]


Sumalidewa : Nuwun-nuwun mangke, yen ta kula tingali saking busana sampun cetha yen ta panjenengan punika satunggalipun nalendra. Sang prabu, sawatawis anggen panjenenganipun rawuh wonten paseban Purwacarita mugi klilanana kula ngaturaken pasegahan panakrami konjuk ing ngarsa, nuwun.

Jalawalikrama : Estungkara manik raja dewaku, we lah dalah. Sang prabu…., saderengipun kula ngaturaken punapa ingkang dados kekajengan kula prapteng punika negari, salam kula katur wonten ngarsa panjenenganipun sinuwun ing Purwacarita.

Sumalidewa : Inggih dhawah sami-sami kula tampi, sugeng rawuhipun.

Jalawalikrama : Inggih, pangestu panjenengan, niskala anggen kula prapteng Negari Purwacarita kanthi winantu ing kabasuken, kabasunandha.

Sumalidewa : Sokur mangayu bagya, para warga akrab ing negari pundi paduka.

Jalawalikrama : Inggih, tepangaken, inggih kula ingkang sesasi kepengker ngutus abdi kula Rekyana Patih Bramangkara. Kula Nalendra Sunggela Manik, Prabu Jalawalikrama nami kula sinuwun.

Sumalidewa : Oh….oh..oh, dados panjenengan ingkang jejuluk Prabu Jalawalikrama.

Jalawalikrama : Inggih, calon mantu panjenengan sinuwun.

Sumalidewa : Sang Prabu Jalawalikrama.

Jalawalikrama : Wonten dhawuh.

Sumalidewa : Dados panjenengan ingkang ngutus ingkang abdi Rekyana Patih Bramangkara kinen ngaturaken nawala ingkang isinipun nawala panglamar.

Jalawalikrama : Inggih leres. Kula ngajengaken putra panjenengan ingkang pembarep kusumaning ayu Ni Dewi Sumaliwati. Natkala semanten Rekyana Patih Bramangkara kautus wangsul ing ndalem sawetawis saking Negari Purwacarita ingkang wigatosipun ngrantos wangsulan saking Sumaliwati. Samenika kula sowan wonten ngarsa panjenengan sinuwun, mboten sanes namung sepisan kula nglamar idhep-idhep ngarak.

Sumalidewa : Nglamar tur nggih ngarak.

Jalawalikrama : Inggih.

Sumalidewa : Punapa nggih pitados saestu yen badhe kawula tampi.

Jalawalikrama : Kedah dipun tampi, kepareng kula boyong, mboten kepareng inggih dinten punika ugi badhe kula boyong dhateng Sunggela Manik. Badhe kula ajak mukti ngawibawa wonten Negari Sunggela Manik dados garwa padmi Prabu Jalawalikrama. Oh…sinuwun kula aturi ngraosaken, yen ta kang putra dados garwanipun Prabu Jalawalikrama dipun timbang kemawon, Negari Purwacarita punika negari alit, negari mboten kondhang, negari mboten kuncara, liripun makaten. Lajeng kang putra dados garwanipun nalendra gung bhirawa ingkang handerbala, ibarat Jalawalikrama punika nalendra ingkang bantalan donya, kinepung bandha. Cetha yen ta ingkang putra punika ibaratipun kurung munggah lumbung. Kirang punapa Jalawalikrama, pramila ampun ndadak kathah-kathah ingkang dipun penggalih, ingkang putra mugi enggala katimbalan supados sumerap piyambak sepinten gagah ngganthenge Jalawalikrama. Yen mangke sampun nyumerapi dhateng kula, oh…. Sinuwun, mboten wande badhe ngrangkul pepada, mboten ngangge dipun tari malih sampun tamtu sumarah dhateng kekajengan kula sinuwun.

Sumalidewa : Mangke rumiyin, mangke rumiyin sang prabu, ndadosaken kawuningan. Ingkang badhe hanglampahi menika sanes kula, nanging anak kula. Kula saget nampi lamaran panjenengan nanging anak kula samangke yen mboten purun kados pundi….

Jalawalikrama : Pintera anak luwih ngerti wong tuwa. Kados pundi kawicaksanan panjenengan Prabu Sumalidewa anggenipun ibarat wesi saget angeluk dhateng kang putra purun dados garwa kula. Yen panjenengan sang Prabu Sumalidewa mboten saget angrum-rum dhateng ingkang putra supados dados garwa kula, nuwun sewu sinuwun, lajeng panjenengan punika tiyang sepuh punapa naminipun. Kedah saget, kedah purun, kedah kula boyong dhateng Sunggela Manik.

Sumalidewa : Yen tetep mboten purun lajeng kados pundi…..

Jalawalikrama : Badhe kula rudaparipeksa, yen ngantos mboten dipun tampi lamaran kula ing dinten mangke. Yen Patih Bramangkara saget dipun wangsulaken dhateng Negari Sunggela Manik, ning sapunika ratune, sing ndugi mriki ratune, sanes patih. Kantun nimbangi kemawon dipun tampi napa dipun tolak. Yen kasantosane para wadya bala, mboten wandeya badhe kula damel sarah mayit, opak-opak segara getih, yen perlu Negari Purwacarita badhe kula damel sungsang bawana balik.

Sumalidewa : We.. lah dalah. Duh sang prabu, inggih nembe katemben punika kula nampi tamu ingkang kirang tata. Tur malih panjenengan punika nalendra, kok mboten pantes yen ta nalendra punika ngucap wonten negarinipun liyan kanthi nilaraken subasita kados panjenengan. Sinuwun yen ngaten mboten ngangge anak kula. Cekap kula kemawon. Dereng dados mantu sampun wani kalih maratuwa, dereng dados anak mantu sampun kados-kados kaduk anggenipun ngendika wonten madyane paseban. Dados, cetha kula mboten saget nampi. Kados pundi kemawon anak kula dereng purun kapundhut garwa dening sinten kemawon. Awit saking punika sang prabu, kula suwun kanthi dhanganging penggalih panjenenganipun Sang Prabu Jalawalikrama kula tolak anggenipun ngajengaken anak kula.

Jalawalikrama : We.. lah dalah..!!

Jalawalikrama : Wah..dak jabel basaku. Hem..najan calon maratuwa yen ucape nyimpang saka weding nalendra sejati, wah.. wajib calon mantu wani karo sliramu. Amit sang prabu, mumpung durung. Yen ora mbok tampa lamarane Jalawalikrama wah…. Rusak negaramu, temen rusak. Tak wenehi wektu ora nganti lingsire srengenge, dak anti ana madyaning alun-alun tinimbang iki mengko geger ana perseban kurang trep mungguhe aku nalendra sliramu ratu, adu jurit ana perseban agung. Alun-alun jembar, tak anti ana alun-alun nganti lingsire srengenge ora antuk kaputusan, tontonen…wah , rusak negaramu. Sawatara aku njaluk ninge rasamu, rasakna tak wenehi wektu sithithik.

Prabu Jala walikrama medal paseban.

Sumalidewa : Mangkupraja…

Mangkupraja : Wonten dhawuh sinuwun.

Sumalidewa : Kaya-kaya ora saranta rasamu.

Mangkupraja : We.. lha dalah sinuwun, sewu lepat raja pinolah, matur duka sakderengipun dene ingkang abdi kala wau kados-kados datan saranta yen ta mirengaken ucap-ucap saking nalendra angkara Sang Prabu Jalawalikrama.

Sumalidewa : Patih, aja disaranani amung tosing balung kandele kulit. Wruhana adu karosan isih unggul adu weninging rasa. Lambarana sarana weninge batin ya yayi. Sing dak kuwatiri Prabu Jalawalikrama iki mokal yen ora nalendra kang digdaya. Jala Walikrama iki mokal yen ta ora pilih ing tandhinge, yen ta ndeleng katuranggan apadene ucape. Mula yayi yen pancene sliramu prasetya marang panjenenganingsun, suka, rila, legawa kanggo nusa lan bangsamu ing Negara Purwacarita, ngayomi marang para warga. Metua njaba, adhepana Prabu Jalawalikrama, ketapna para wadya bala. Sabisa-bisa aturana pangemut yen bisa aja nganti ana panca bakah, sokur bage yen Prabu Jalawalikrama banjur bisa nampa aturmu kersa kondur marang negarane.

Mangkupraja : Mekaten sinuwun…

Sumalidewa : Ya…

Mangkupraja : Menawi mboten purun wangsul dhateng negarinipun..

Sumalidewa : Dosa lara ngideni, dosa pati ora nglilani, awit iku tamu ya yayi. Tamu wajib dikurmati, aja nganti dilarani rasane.

Mangkupraja : Mekaten ngestokaken dhawuh sinuwun.

Sumalidewa : Ya patih….

Mangkupraja : Namung pangestunipun sinuwun ingkang kula suwun.

Sumalidewa : Tak pangestoni aja kaya bocah cilik, sing waspada aja tinggal kaprayitnan, tak rewangi meminta ana ngarsane gusti muga paring pangayoman marang bangsa Purwacarita. Bisa ayem, ayom aja nganti ana rubeda, yayi patih.

Mangkupraja : Inggih mugi mekaten sinuwun

Paripurna anggenipun paring dhawuh Sang Prabu Sumalidewa sigra jengkar saking palenggahan ngagem gamparan bungkul kencana arsa kondur hangedhaton. Minggah sanggar pamujabrata meminta dhateng dewa ingkang Murbeng Kawasa. Rehdene enggal kewala wonten nalendra Sunggela Manik ingkang badhe ngrisak tatanan negari. Sekeling penggalih pramila nggennya lumaksana sakedhap sakedhap kendel. Sareng enget yen ta kairing dening kang garwa gegancangan rancak nggennya lumaku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s