Mahabarata, Partawiraya [28]


Pamalêsipun Aswatama dhatêng sirnaning sudarmanipun kacariyos wontên ing Surtikaparwa. Aswatama badhe anyidra wadya Pandhawa ingkang sami tilêm, ananging cuwa dene pinambêngan dening Krêpa, supados sampun damêl makatên. Ewadene Aswatama mêksa lajêng pangkat dhatêng wiwara pakuwon Pandhawa.

Aswatama kacêgatan dening satunggaling kawontênan ingkang sakalangkung sakti, botên tumama dening sadaya dêdamêlipun. Ing nalika wau Aswatama angèsthi Bathara Rudra, adamêl latu kurban, ingkang kinurbanakên badanipun, wasana tampi nugrahanipun Bathara Mahadewa sagêd kadumugèn sêdyanipun. Ing pêtênganing wanci dalu manjingipun dhatêng pakuwon, lajêng amarwasa mêngsahipun ingkang sami tilêm. Ingkang rumiyin piyambak Drêstajumna, lajêng putranipun Drupadi, lajêng sanès-sanèsipun kajawi para putranipun Pandhu, Satyaki, tuwin Kesawa, ingkang wêkdal punika botên wontên ing ngriku. Aswatama wangsul dhatêng panggenanipun Duryudana, Krêpa, tuwin Kartawarma, nyariyosakên sirnaning para mêngsahipun.

Taksih wontên soroting raos bingahipun Duryudana, inggih punika kabingahanipun kang wêkasan, ngantos ngandika: sira kabèh padha sêtya tuhu, sira padha kabêgjan, kariya slamêt, têmbe padha sapatêmon manèh anèng kaswargan. Sasampunipun ngandika makatên, Duryudana lajêng anilar kawadhaganipun.

Ing nalika Yudhisthira mirêng pawartos ingkang anyêdhihakên wau, lajêng animbali Dèwi Drupadi, kalayan raos sêdhih ingkang tanpa upami. Drupadi prasêtya, badhe anganyut tuwuh manawi Aswatama botên pinêjahan, utawi sêsotya rêrêngganing sirah, ingkang kadèkèk wiwit lairipun punika botên katampèkakên ing sariranipun. Bima nêdya ngupaya Aswatama, Kesawa dhawuh dhatêng Yudhisthira tuwin Arjuna supados sami tumut numpak ratanipun Wrêkudara, amargi Bima botên kawawa anadhahi bramastra, ingkang Aswatama sagêd sangêt anglêpasakên. Continue reading Mahabarata, Partawiraya [28]

Ki H. Sukardji Sabdo Carito : Begawan Tri Purbo Jati


Berikut adalah koleksi dari Mas Iwan Rianto yang disampaikan untuk kita semua, moga dapat menambah wawasan kita tentang berbagai pagelaran wayang dengan berbagai dalang di seantero Nusantara ini.

Matur nuwun Mas Iwan sharingnya.

__________________

nuwun mas prabu menika kula badhe sharing malih file audio ingkang samenika saking dhalang (alm) Ki H.Sukardji Sabdo Carito saking blitar kanthi lampahan begawan tri purbo jati. Ki sukarji menika kuncara ing blitar-kediri-tulungagung-malang antawis tahun ’90an saderengipun era ki sukron suwondo.

Asma sabdo menika paringanipun ki nartosabdo labet ki sukarji menika nggih nate nyantrik dateng semarang. Ing tahun ’80an lumantar ki Kondo Murdiyat Saking Tulungagung ki Sukarji dipuntepangaken kaliyan ki nartosabdho sahenggo ki sukarji dados siswanipun mila sekedhik kathah wonten miripipun kaliyan ki narto langkung-langkung ing adegan ‘bantahan/perdebatan antar tokoh’.

makaten info tentang ki sukarji..

menika link-ipun:

http://www.4shared.com/audio/QHyDT7d0/01_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/a8SoCjWp/02_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/izoNWm2e/03_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/Sjp1oPzm/04_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/tEPKnDfm/05_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/I1f2F2PG/06_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/W0wFaf0i/07_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/hq95USAe/08_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/sZnpo_FS/09_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/nB2XhROQ/10_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/8Qd52yAg/11_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/HIwiY2DL/12_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/844vDkbG/13_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/DHRHmf0l/14_TRI_PURBO_JATI.html

sugeng midhangetaken, wass.wr.wb

 

 

 

Mahabarata, Partawiraya [27]


Dintên kaping wolulas, Salya ingkang kapilih dados senapatining wadya Kurawa. Lêlampahan ingkang botên sapintêna dangunipun punika kacariyos wontên ing Salyaparwa.

Têtindhihing wadya Pandhawa Sang Yudhisthira, campuhipun wadya Pandhawa kalihan Kurawa sakalangkung rame. Marambah-rambah Yudhisthira tinêmpuh dening mêngsahipun, nanging ingkang nêmpuh wau malah kasêsêr, amargi lajêng tinalabung saking kanan kering, wasana Yudhisthira ingkang rata sapangiridipun sampun sirna dangu, amênthang langkapipun, mantêk mantra lajêng linêpasakên, Salya kenging dhadhanipun, lajêng anggêblag dhawah ing siti.

Kajawi ingkang pinasrahan layoning senapati, sadaya taksih sami anglajêngakên prangipun, ngantos para putranipun Dritarastra kantun kalih, inggih punika Suyudana kalihan Sudarsa. Dangu-dangu kantun Duryudana piyambak, satunggal kemawon sampun botên wontên ingkang ambiyantu anggènipun prang, mila Duryudana lajêng anilar rata ingkang pangiridipun sampun pêjah, lumajêng nilar paprangan sêsingidan ing talaga, toya piniyak saking pangwasaning Masi, lajêng sêsingidan ing dhasaring toya.

Wadya pêpilihaning Kurawa ingkang wahana rata kantun tiga: Krêpa, Aswatama tuwin Kartawarma, ananging Duryudana botên wuninga bilih taksih wontên ingkang kantun, kagalih sampun sirna sadaya.

Sarêng katiganipun wau dipun cariyosi Sanjaya ing pundi pasingidanipun Sang Duryudana, dalunipun lajêng sami anusul kairit dening Sanjaya. Katiganipun atur pamrayogi supados Duryudana angêdali prang malih, nanging Suyudana botên amituruti kabêkta saking kasayahan saha katêlasan upacaraning prang. Para tuwaburu ingkang langkung sacêlakipun ngriku mirêng anggènipun sami wiraosan wau, dados mangrêtos manawi Duryudana nêdya sêsingidan ing salêbêting talaga, para tuwaburu wau lajêng ngaturi uninga dhatêng Pandhawa. Mila Pandhawa sagêd priksa ing pundi pasingidanipun Suyudana.

Yudhisthira manantang supados Duryudana mêdal saking toya, amangun prang ngrêbat kaprabonipun. Duryudana mangsuli, manawi sampun lêrêm sawatawis Duryudana sagah badhe angêdali prang malih. Nanging Pandhawa mêksa manantang, wangsulanipun Duryudana sêmu pangerang-erang, mratelakakên manawi sadaya kêkasihipun sampun sami sirna, panganggêpipun bawana sampun risak, sariranipun amung badhe lumêbêt ing wana kemawon, sarta sampun lila Yudhisthira jumênêng nata amêngku nagari ingkang sampun sonyaruri wau. Continue reading Mahabarata, Partawiraya [27]

Mahabarata, Partawiraya [26]


Dintên paprangan kaping nêmbêlas, winastan Karnaparwa. Karna kajumênêngakên senapati. Ramening paprangan botên suda malah andados, Karna ajêng-ajêngan prang kalayan Nangkula, ngantos kusiripun, kapalipun tuwin dêdamêlipun Nangkula sami sirna. Ananging Nangkula botên pinêjahan, angèngêti kasagahanipun dhatêng Dèwi Kunthi. Nangkula kinalungan kêndhênging gandhewa lajêng kauculakên.

Yudhisthira ugi botên karsa amêjahi Duryudana ingkang nandhang kanin ngantos kantu, dening dêdamêlipun, mila botên linampus amung angèngêti dhatêng pangancam-ancamipun Bima. Kanugrahan ing dintên punika kakêkap dening Arjuna, amargi Arjuna sagêd ambibarakên mêngsahipun, sapêngkêring mêngsah Arjuna katingal ngalela wontên sanginggiling rata ingkang pangirid kuda pêthak, kinusiran ing dewa.

Dalu punika Karna sampun anamtokakên, bilih enjingipun nêdya tandhing kalayan Arjuna. Mila sarêng Hyang Pratônggapati sampun katingalan ing têmbinging langit iring wetan, inggih punika dintên paprangan kaping pitulas, Karna lajêng nêdya anêtêpi prasêtya, badhe amungkasi prangipun, punapa Arjuna, punapa sariranipun ingkang kaparèng tiwas. Karna nyuwun dhatêng Prabu Salya, narendra ing Madras, supaya kaparêng angusiri ratanipun, dados botên kuciwa ajêng-ajêngan kalihan Arjuna.

Sakawit Prabu Salya sangêt dukanipun, amargi panêdhanipun Karna makatên wau, kagalih anyênyamah dhatêng kaprabonipun. Nanging Duryudana lajêng angarih-arih, sarta mrayogèkakên Salya mituruti sapanêdhanipun Karna, karantên sang prabu badhe têtimbangan kalihan Sri Krêsna, sarta ngèngêtakên bilih Sang Hyang Brahma pribadi ugi nate angusiri ratanipun Bathara Rudra. Kalampahan ratanipun Adipati Karna kinusiran dening Prabu Salya. Dintên punika kathah cipta sasmita ingkang kirang prayogi amargi kusir kalihan ingkang numpak sampun botên golong, inggih punika Salya anguwus-uwus dhatêng dêgsuranipun Karna, sarta lajêng angalêmbana dhatêng mêngsahipun. Continue reading Mahabarata, Partawiraya [26]