Ki Hadi Sugito : WAHYU EKABAWANA


Wonten ing lampahan Wahyu Ekabawana, kalih paraga pandhita ingkang kawit muda mula dados musuh kebuyutan pinanggih malih. Makaping kaping Resi Bisma lan Resi Seta tandhing tiyasa mawarni warni jalaran lan mula bukanipun. Sedaya perang tandhing antawisipun pendhita kekalih sering andadosaken gara-gara sundhul ing Kahyangan Jonggringsalaka. Ngantos ing tembe tempuking Baratayuda Jayabinangun, kekalihipun adu katiyasan ngantos salah satunggalipun tumekaning sirna.


————————————————————————————————————

Kados ingkang kala wingi kula aturaken ing posting Kumbakarna Gugur, samenika kula aturi peparing tali asih malih saking Mas Supriyadi ing tlatah Papua, audio Ringgit Purwa ingkang katindakaaken dening Ki Hadi Sugito.

Nalika semanten Mas Supriyadi saderengipun kintu bahan kaset sampun atur pepenget bilih mutu audio sampun sanget degraded. Nanging sinaosa mekaten, usaha ingkang radi extra sakmboten mbotenipun saged sekedhik ngangkat level gauss kaset ingkang sampun kependhem tebih.

Sami kaliyan garapan Kumbakarna Gugur, audio menika kawaradinaken dumateng sedaya kadang fans Ki Hadi Sugito wujud wma 11 ingkang senajanta file-ipun alit, nanging menawi kagatosaken mboten kraos mudhun kualitasipun menawi katandhing kaliyan MP3, lan ingkang penting compatibilitas utawi saling ketersesuaian-ipun wonten ing meh player saged katampi.

Ugi, kula inggah ing Indowebster, kula angkah mligi kangge murih cepetipun nginggah lan ngundhuh. Amargi kathah para kadang ingkang net-ipun lelet, lan sering kesandhung sandhung. Nanging inggih wonten awonipun, Indowebster menika mboten saged katampi ing mancanegari.

Sumangga para rawuh, kula aturi MLEBET wonten griya yasanipun Kangmas Prabu kangge kula,  ingkang nembe meh tigang wulan menika kula isi piyambak.

3 thoughts on “Ki Hadi Sugito : WAHYU EKABAWANA”

  1. nyuwun pangapunten sak derengipun ,menawi sak ngertos kulo menika sanes ringgit kagunganipun pak Agus Wiyarta ,nanging ringgit koleksi kulo kothak ingkang nomer setunggal ,dene menawi resi Seto kagunganipun pak Agus Wiyarta ngandhap mawi clana cindhe panjang.

  2. Wadhuh, kula ingkang nyuwun duka Mas Sutar. Awit kula pendhet saking ciri pelemahan ingkang sami kaliyan koleksinipun Mas Agus.
    Ngiras pantes kula ugi nyuwun idi palilah saking andika Mas Sutar Winarno, dene mboten mangertosi asal mulanipun ringgit kula tag lan kula waradinaken kagem sedaya sutresna ringgit purwa.
    Sepindhah malih kula ingkang nyuwun pangapunten

  3. Bagong dikasih duit sama Resi Seta kok cuma dapet 25 Rupiah,
    Kasihan banget dech… akhirnya duitnya buat beli Bodrexin…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s