BERBURU KASET AUDIO ING KALANING LIBURAN KECEPIT


Liburan Hari Kejepit tanggal 23 Maret wingi kula sampun ancang-ancang badhe ngeteraken lare mbajeng seminar lan ngiras pantes tuwi lare bontot ingkang taksih kuliah wonten njaban kitha Jakarta. Lha keleres malih, sampun sewulan menika kula mboten nate convert audio awit mboten wonten bahan malih kangge ngisi audio wonten blog, angkahipun mangke sekaliyan berburu wayangan audio wonten kitha alit ingkang samangertos kula taksih wonten kaset audio wayangan.

Ndilalah kaya tumbu oleh tutup, Mas Edy Listanto ngabari lewat SMS menawi Mas Santoso ingkang pidalem wonten ing Bandung kersa nelpon sekedhap malih. Mekaten isinipun SMS.

Mboten watawis menitan, Mas Santoso sampun ngebel. Ngobrol gendhu raos saking kareman ringgit umumipun, melembar kareman khusus midhangetaken KNS, lajeng MaS Santoso kersa nitip ringgitan saking Ki Sugino.

Jum’at enjang, kula sampun dugi toko kaset. Pilah pilih angsal 8 lakon saking Ki Sugino lan 1 lampahan saking Ki Timbul Hadi Prayitno.

Kaset saking KNs wonten kalih ingkang kasedhiyaaken wonten toko. Nanging kalih kalihipun sampun wonten ing unggahan “wp”.

Image

Janipun kejawi 8 lampahan saking Ki Sugino ingkang kula pendhet, taksih watawis 10 langkung lampahan saking dalang sanesipun antawisipun Ki Anom Suroto, Ki Manteb Sudarsono lan Ki Sugino piyambak ingkang dereng sempat kula boyong awit keterbatasan dana. Dene lampahan ingkang katindakaaken dening Ki Hadi Sugito ingkang nalika samanten kula prangguli sampun gusis tanpa tilas.

Senajan makaten, toko sampun paring kalodhangan saged mesen lampahan ingkang dipun keparengaken badhe dipun pundhut mangke. kanthi sarana transfer lan kekirim lewat ekspedisi kiriman.

Ing mriku sampun wonten pribadi ingkang nulis lampahan ingkang dipun kersaaken lan kula ugi nambahi nulis lampahan saking Ki Nartasabdo lan Ki Sugino ingkang kula kajengaken. Amargi mboten apal lampahan saking Ki Hadi Sugito ingkang sampun minggah lan dereng, mangke mbokmenawi lajeng kita lantaraken dhateng toko pesenanipun.

Kados kecathet ing ngandhap, menika lampahan ingkang kula pendhet lan mbaka setunggal badhe kula aturaken kaliyan panjenengan sedaya.

 1. Kresna Dhuta
 2. Pendhawa Kependut
 3. Rama Tambak
 4. Aswanikumba-Kumba-kumaba Lena
 5. Antasena Ngraman
 6. Suryandadari
 7. Praconadewa Gugat
 8. Kuntul Wilanten (Ki Timbul Hadi Prayitno)

Nuwun sewu lampahan Karno Tandhing (KSSC) lan Salya gugur (KSSC) Pundutanipun Mas Santoso dereng wonten.

Senajana mekaten, ing wekdal ingkang mboten lami malih, badhe kula inggah lampahan ing ngandhap:

 1.  Lahiripun Wisanggeni (Ki Sugino) paringanipun Mas Supri Banyumas.
 2.  Anoman Obong (Ki Sugino) paringanipun Radio Mutiara Bandung lumantar Mas Rony Subari. Lan
 3. Antasena Takon Rama, (Ki Sugino) ugi paringanipun Radio Mutiara Bandung.

Senajan no 2 lan no 3 seri terakhir teksih cicir wonten seri pungkasan, nanging tetep kula unggah sinambi ngentosi bokmenawi wonten ingkang aba menawi kagungan jangkepipun.

Maturnuwun Mas Marmin mBanyumas sing kersa rawuh wonten ing gubug tinggalan wong tuwa lan Kang Supri lan Mas Marmin sepindhah malih sing mpun maringi buah tangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s