Ki Sugino Siswocarito : Wisanggeni Murca


Digitalized by MasPatikrajaDewaku.

Makarya bareng karo Radio Mutiara AM Bandung

Lha kiye inyong teka maning. Sekiye lakon sing tek unggah lakon ana gegayutane karo Wisanggeni. Mesthine para rawuh neng “wayangprabu” mligine wong penginyongan pada ngarep arep sebab angger Dalang Gino nyuwarakena Wisanggeni jan cocog banget karo selerane wong penginyongan padha. Sebab kiye mung audio, dadi ya wis klop banget denggo ngayalena kepriwe sosok Wisanggeni angger dirungu suarane lewat Dhalange sing jan timbrene serak serak. Angger ana gambare, jane sih tambah seneng maning angger weruh aglang-eglenge Antasena. Jan klop banget angger Antasena ketemu karo Wisanggeni. Sayange, tokoh Wisanggeni neng lakon kiye jan mung kocap thok.

Lah ngomongena lakon kiye, sing judhule Wisanggeni murca. Murca maring ngendi ya kang? Terus kepriwe gegeyutane karo Gatutkaca, Dewi Suryawati lan Dewi Galawati? Tek critani disit sarwa sethithik denggo pengantar donlot kiye.

Kocapa neng Neng Negara Petapralaya, ana ratu sing jejuluk Darma Radeya utawa Darma Dewa. Lah sapa maning kiye. Sing ngadhep neng ngarsane Sang Prabu sing lagi nganakena pasowanan, ora kejaba putrane sing aran Raden Surya Kesuma lan Patih Jayasaraba.

Nalika semana Prabu Darma Radeya lagi sungkawa, awit putrane sing aran Dewi Suyawati nuju dadi kembang lambe, dilamar dening ratu selawe negara. Ana maning sing dadi pikirane, senajan bungahe kayangapa, angger para ratu akeh sing seneng karo putrane, tapi angger jenenge wong wadon, ora nana jamake ngewayuh kakung. Apa maning angger mikirena pengincim incim sekang para raja sing angger ora bisa bisa nggayuh Dewi Suryawati, bakal gawe karangabang ngrusak negara Petaperlaya.

Lewih sedhih maning rawuhe Pendita Drona, sing nambah “daftar panjang” daftar penglamar Dewi Suryawati. Mesthine tekane Drona tumrape penonton sih jan marahena nyengit, tapine gawe ger-geran. Sekang putege Prabu Darma Radeya, Pendita Drona karo Adipati Karna dikon ketemu dewek karo Dewi Suryawati, apa gelem diboyong karo Pendita Drona maring Negara Ngastina dadi sisihane Raden Lesmana Mandrakumara.

Tapi tankocapa, bareng teka maring keputren, neng kono ana Antareja sing main tembak langsung alias “shortcut” mlebu maring petamanan njedhul lewat bumi. Antareja duwe karep sing padha, arep mboyong Suryawati. Antareja ngajak Dewi Suyawati bali maring Sumurupas, ora usah nganggo matur maring ramane.

Suryawati sing ora kepareng melu, mlayu diuber karo Antereja, kepapag karo Adipati Karna. Sulaya rembug dadi peperangan. Lagi Adipati Karna ngunus Kunta Druwasa arep merjaya Antareja, Raden Antasena njedhul nyandhak Antereja mundur.

Apa maning kiye jajal kang, kenangapa Antareja ketemu karo Antasena neng petamanan Petaperlaya. Jan jane kiye loro-lorone anak Werkudara, anu pada diutus karo ramane, kon padha nggoleti ilange Raden Gathutkaca. Koh jebule pada pating bedhengus neng kene sih ya? Raden Antareja blaka angger dheweke kepengin nggarwa Dewi Suryawati. Rembuge kepriwe? Mangga digatekena neng bagiyan 4A.

Senajana kaya kuwe, Antasena sing ngerti angger patrape Adipati Karna sing ngumbar senjata Konta kuwe jane nyalahi empan papan.  Mulane Antasena sing temandang ngadhepi kridhane Adipati Kana. Lepase Kunta Druwasa ditampani karo Antasena, ora papa, malah senjata Kunta dibuang karo Antasena. Lagi Drona arep maju, dipisah karo Pati Jayasaraba. Loro-lorone pihak ditimbali karo Prabu Darma radeya. Wose Dewi Suryawati nyuwun kudangan wujud jago kate mas sing bisa kluruk unine Jagad Dewa ya Bethara. Lha kiye sih! Sing duwe jago kate sing kluruke Jagad Dewa Bethara ora nana liya kejaba Drona dhewek. Jere!

Kepriwe terusane kang? Kepriwe “hubungane” karo Gathutkaca sing lagi tapa neng alas Mandhalasraya detunggoni karo kewan sing wujud sardula. Apa ana “hubungane” Gathutkaca karo sing jeneng Dewi Suyawati lan Dewi Galawati.

Terus apa maning sambung rapete antara jago kate sing kluruke Jagad Dewa ya Bathara karo Wisanggeni?

Angger wis ana sing ngerti ya sukur. Tapi kayangapa-a angger Kaki Gino gole mayangena lakon Wisanggeni Murca, kayane njenengan rugi angger ora migatekena kewasisane. Tela angger crita wayang, kayane ending-e si akeh sing wis ngerti. Tapi jan-jane wayang kuwe bisa ndadekena kenikmatan batin angger inyong sampeyan pada migatekena gendhinge, ya suluke, lekak lekuke suara sindhene lan sepiturute. Malah jere kang Kang Tohirin, krungru kecreke Dalang Gino be jan rasane anu marem banget.

Mulane ora aneh angger akeh sedulur kita sing angel degiring sekang bab kecrek utawa keprak utawa kepyak kebiasaane ngrungokena wayang. Ana sedulur sing angger ora nganggo kepyak sing suarane thing thing thing  . . . . . .  ya trima ora nonton apa ngrungokena wayange. Senajana suara thing thing decampur karo crek crek senajana mung semendhing bae, anu terus ana sing ngilari. Jere ora murni maning. Ora karuwan rasane.

Tapi tumrape inyong sih ya kang, arepa keprak suara thing thing (ora nganggo Ayu) apa suara crek crek, esih bae dearani wayang. Dadi tetep dadi kekareman. Paribasane panganan, arepa gudheg, sega liwet, sroto-mendhoan (matur nuwun mendhoane kang Budi Susilo) malah keredhok ya inyong ora ngilari. Akeh sing bisa dinikmati, akeh uga aneka rupa asupan gizi (jiwa) sing mlebu ngawak denggo nguwati jiwa-raga. Nggih napa nggih? Nggiiiih . . . . . .

Mangga dirahabi wayangan Banyumasan niki. Link-e kang? Mangga link sing wis didandani neng KENE

16 thoughts on “Ki Sugino Siswocarito : Wisanggeni Murca”

 1. Inyong melu madan gasik ben ning ngarep ndarane lah…. biasane telat ora keduman koh. Maturnuwun……

 2. @Kang Tohirin
  Mangga Kang. Wis suwe ora keton deneng?, mandan kelangan inyong.

  @Ki Ali Jawa Ngapak.
  Hoo llahh . . . ngger kepengin salaman ya klik bae gambare inyong sing neng nduwur kae, kakine. Maturnuwune sami – sami

  @Mas Joko.
  Mangga Mas Joko. Empun kathah koh sing sami nyenggeti.

  @Kang Supri
  Pancen angger kesuwen, ana bae sing ngregeli. Aja nganti gela kaya kang Udi.
  Nuwun sewu Laire Wisanggeni angel tangguhe akeh sing plead pleod.

  @ Kang Widi
  Sami sami atuh akang. Mangga yeuh diunduh . . . .

 3. nungsung warta kangmas Patikraja… Ngentosi tambahan lampahan saking suwargi Ki Hadi Sugito kok moten nambah2… nderek ngempal kaliyan sederek2 Mbanyumas kagem anget-anget ing mangsa rendheng niki… menapa malih sinambi ngunjuk teh poci lan dhahar mendoan.. jan nyamleng saestu.

 4. Lha mboten etang wanci menawi menikmati teh poci kaliyan mendoan. Wong tengah ndalu mawon nyamleng kok. :)
  Menawi unggahan KHS utawi gagrak Mataraman sanesipun, kula malah ngentosi panjenengan anggenipun badhe paring kaset.

 5. Nuwun sewu ndara patik raja,kula ajeng ndownload niki?

  Ki ali sugeng,ajeng perang kalih kula napa,he?

 6. Kang mbok gadah lakon sewise bratayuda ora tau krunggu ya mbok ana pile ………………….

 7. kang mas patiraja, dipun tepangaken kula karto saking sawangan kec. ajibarang, manggon neng kelurahan halim jaktim

 8. Matur kesuwun…matur kesuwun…mas patikrajadewaku,
  Sanajan nyong keri tetep arep melu ngunduh lakon iki,.

  Salam rahayu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s