Ki Asep Sunandar Sunarya : Gatotkaca Krama


Kerjasama antawisna PPW jeung Radio Mutiara AM Bandung

Kagarap kana digital ku MasPatikrajaDewaku – PPW011-1-0006

Wilujeng Tahun Enggal 2012 nya baraya sadayana. Awal tahun ieu, abdi bade ngahaturkeun Wayang Golek ti wayangprabu.com, nyarioskeun Gatotkaca Krama.

Ieu lakon nyarioskeun anu halangan nuju Gatotkaca bade kawin jeung Pergiwa.

Kocap kacarita ti Kasatriaan Madukara,  Dipati Arjuna ngabatalkeun pertikahanana Gatotkaca ka Dewi Pergiwa kualatan nampa wangsiting Dewa anu netelahkeun yen pertikahan Gatotkaca jeung Dewi Pergiwa teh bakal sangar.

Narima kaputusan ti Arjuna, kitu teh Bima kacida ambekeunana ka Gatotkaca, sabab pamikirna moal pati-pati Dewa mere wawangsit lamun Gatotkaca teu boga salah, antukna mah Gatotkaca teh disiksa dikaya-kaya.

Lantaran ngrasa era ku balanea jeung kerasa nyeri hate dipegatkeun kacintana ka Dewi Pergiwa katambah deui ku meunang paniksa tinu jada bapa, tungtungna mah Gatotkaca teh putus asa . . .

Sabeda neunggar-neunggarkeun maneh kana cadas nu teuas, terus Gatotkaca nyabut keris Gagak Rancang tuluy ditubleskeun kana awakna. Teu sakara-kara Gatotkaca teh terusna mah ngan . . . . . . . eeeh kumaha nya terasna . . . . . ? Mangga ah bandungan bae sagemblengan ieu lakon Gatotkaca Krama garapan Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya

Ieu pagelaran wayang golek teh, juru kawihna Aan Darwati jeung Nani Hayati. Wira Swara Iin Subarjah, Dedi Rosida. Pirigan Giri Harja III. Juru titena saha MasPatikraja?  Teu aya sanes  . . . .Akang Kustyara kituh.

Mangga diunduh atuh akang . . . . tong era-era nya’ . . . . .

Hatur nuhun oge kanggo Akang Roni Subari nu parantos masihan ieu kaset ti Radio Mutiara nepi ka panangan abdi, janten tiyasa dikonvert ka format digital

Ieu link kanggo ngunduh:

http://www.4shared.com/folder/V7J6UkSw/Gatotkaca_Krama.html

2 thoughts on “Ki Asep Sunandar Sunarya : Gatotkaca Krama”

  1. Tgl 10-12 maret pribados mondok di rorompok abah asep sunandar.
    sabari ngobrol keumpeul ngariung pribados,rerencangan sareng bah asep,pribados ngalamun ningali sosok mantena nu geus rarempog sakitu kolotna masih eksis dina seni.kumaha seni mun anjena maot nya..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s