Wayangan Amatir saking Oman (Video)


Patut kita ajungi jempol pada perjuangan dan pengabdian seorang rekan kita Dedek Abadi Mawasdiri, yang dengan segala keterbatasan mampu menunjukan eksistensi dan indahnya budaya wayang di negri orang, di Oman.

Berikut “laporannya” dari beliau serta oleh-oleh video pementasannya

<<< ooo >>>

Pak Roni, mas Prabu, pak Yohanes, mas Daru lan sedherek PPW sedoyo,

Amit pasan kalimantabik, menika kula badhe ngintuni rekaman amatir rikala kula dados dalang Dupak’an ing Indonesian Festival, Muscat Oman 24 Februari 2011. Niat kula namung badhe berbagi pengalaman, semangat (greget) lan pangurbanan. Bot botipun tresna lan kepingin ngrembakaken budaya wayang ing manca negara.

Wonten ing event kala semanten, mboten namung Wayang Kulit ingkang dipun tampilaken, nanging ugi kathah kesenian sanesipun, antawisipun Rampak gendhang, tari piring, pencak silat, peragaan busana adat Nusantara, kuliner Nusantara, dll.

Dados kula naming sakdremi ngisi pengenalan wayang kulit dumateng para expatriat ing Muscat, Oman. Dados performance kula menika tebih saking ingkang dipun wastani Wayangan. Lha iringanipun mawon namung MP3 ingkang dipun edit, keprak & cempolo saking bekas bahan bangunan, salah setunggaling wayang kayon kula print ngangge plotter, dados mboten wonten tatahanipun. Kelir, gawangan, lan “blencong” inggih sak wontenipun…wit pisang menika langka ing Oman, dados menika padosipun ugi angel sanget. Ingkang nyuting ugi piyantun ingkang mboten nate srawung babagan wayang kulit, dados “angle” ipun ugi kirang sae.

Sinaosa mekaten, pinten-pinten kekirangan menika wau mboten ngendhoni semangat kula supados saged ngenalaken wayang ing bumi Oman. Dados kula inggih “PD” kemawon, lha menawi wonten salah lan mboten leresing suluk, antawecono, lan pagelaran, boten wonten ingkang badhe ngertos.

Kinten kula, acara menika saged dados acara sepisanan suanten gamelan ngumandang ing negari Oman.

Skenarionipun, Petruk dados “pembawa acara” saklebeting 25 menit pagelaran wayang2 an. Setunggal mboko setunggal Petruk angenalaken sak peranganing tokoh/karakter wayang, kados to gatutkaca, antareja, Dursosono, kanthi nyaosi conto kabisan lan kasektenipun. Sedoyo antawecono sak gaduk-gaduk kula mawi boso English (jane tumrap kula pribadi inggih kirang trep, nanging kahanan nuntut mekaten).

Gatotkaca saged mahawan gegana, antareja saged ambles ing bumi, dursasana mameraken jogedan kiprahipun (sinaosa mekaten wonten pamundhutan saking panitia supados dipun selingi musik sanesipun gamelan wekdal Dursosono njoged)

Ing pungkasanipun, kula nyaosi conto adegan perang antawisipun Setyaki kalihan tumenggung sabrangan. Kula betah latihan pinten2 dinten supados sabetan wayang kula menika saged pas kalihan irama keprak lan gendangipun, awit iringanipun namung MP3. Kula piyambak saktemenipun dereng nate sinau babagan pedalangan, kula namung remen nonton lan ngrungokaken wayang wiwit taksih alit, pedamelan kula sakmenika inggih tebih saking babagan wayang lan kesenian.

Nanging, bab nyolahaken wayang kula autodidak wiwit lare dolanan wayang kerdus, damelan kula piyambak. Dados alhamdulillah sabetanipun mboten nguciwani para audience expat pinten-pinten negari (antawisipun 400 an penonton). Hehehee mboten nami kula badhe jumawa, paling mboten menika komentaripun rencang2 indonesia lan sak perangan audience.

Nyuwun ngapunten, wonten sakperangan rekaman ingkang dereng saged kula Opload ing youtube.

Maturnuwun,

Dedek

3 thoughts on “Wayangan Amatir saking Oman (Video)”

  1. Jika aku mempunyai jempol yang lebih dari ke empat, pastilah akan aku acungkan semua untuk dedikasinya yang telah diberikan guna memperkenalkan dan mengangkat Budaya Wayang di Manca Negara, dengan segala keterbatasan sarana namun tidak mengurangi rasa kecintaannya terhadap Budaya Wayang Kulit yang Adiluhung, Marilah kita ikuti dan implementasikan kecintaan terhadap Budaya Wayang Kulit mulai dari kita untuk kita dan Bangsa kita. Bravo Mas Dedek

  2. Nyuwun sewu Mas Dedek, penjenengan lak sampun nata nyambutdawel wonten Chevron (was Caltex) to nggih…. Wonten Duri. Kantoripun wonten Old Main Office.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s