KHS : Janaka Papa


Wonten pitakenan, lho MasPatikraja menika rak spesialis ngunggah ringgit Banyumasan. Lha kok samenika andum undhuhan gagrak Metaraman?

Sinaosa kula menika lahir lan nglampahi lare wonten ing tlatah mBanyumas, nanging ing bab gagrak mainstream sanes umumipun mboten wonten raos fanatisme ingkang ngewatesi kekareman. Senajana ing wiwitan alit namung saged nampi gagrak lokal mBanyumas, nanging awit saking imbas informasi ing wekdal rumiyin ingkang ngangseg lan ngicali bentanganing papan lan wekdal, sedaya gagrak ringgit saged dipun rahabi.

Remen dhateng ringgit gagrak Mataram kawiwitan nalika kula mirengaken karya panggung Ki Jaya Kandar nglampahaken epos Ramayana ingkang sakalangkung nengsemaken.  Lajeng katambahan kaliyan dhalang gagrak Mataraman sanesipun kados ta Ki Timbul Hadiprayitna lan Ki Suparman ingkang wasis ngolah detil panggung Mataraman. Puncakipun nalika “wanuh” kaliyan Ki Nartasabda ingkang lebda nggelar sanggit ringgit gagrak Surakarta ingkang sarwi sastra lan kaendahan. Sakmenika bebasan sedaya gagrak lan swanten keprakipun pisan, saged kula tampi sae.

Lah ing mriki wonten titipan saking kadang kita Kangmas Supriyadi saking Sentani, Jayapura ingkang ngersaaken andum kabahagyan dhumateng para kadang sutresnaning ringgit purwa, mliginipun gagrak Mataraman ingkang kagelar dening Ki Hadi Sugito.

Keraya raya pepenginan kangmas Supriyadi menika kalampahaken kanthi tandang. Wujud kaset ringgit komplit sak set, kakintu dhateng kula ing Bekasi. Nunggal kajeng kaliyan kula ingkang remen kutak katik experiment sakathahing prangkat elektronik, wujud audio analog ingkang taksih kemencling menika kula ewahi wujudipun dados kode digital.

Awit saking mutu kaset ingkang taksih dipun jagi sae, proses convert lancar lancar kemawon,. Level amplitudo kiwa tengen stabil, clarity taksih bening cling, detail tonal balance taksih setimbang. Bebasanipun namung klik lajeng saged dipun tilar inggih sampun dados. Lampahanipun piyambak menika wujud “carang dhinapur”, lampahan carangan ingkang karipta dening para wignya carita, njangkepi babon baku pakem wonten ing salebeting  babad Mahabarata.

Matur nuwun, Kangmas Supriyadi.

Hong ilaheng awignam astu (pur)namo sidham. Makaten purwakaning janturan jejeran, ingkang saben pagelaran kocap dening Ki Hadi Sugito. Lampahan dipun bikak jejeran ing Negari ‘Astina

Ing mriku Raden Janaka rawuh wonten pisowanan, badhe nyuwun ngampil Negari ‘Ngastina. Negari badhe dipun ampil awit saking pamothahipun para garwa ingkang sami kesah awit nganggep ingkang garwa, Raden Arjuna, dene mboten saged nyuwun darbenipun Negari ‘Ngastina saking regemaning Prabu Duryudana.

Dereng ngantos wonten putusan saking Prabu Duryudana, Danyang Durna tindak culika. Raden Arjuna dipun tamani senjata Cundhamanik, temah Raden Janaka dumugining pralaya. Kocapa Adipati Karna mboten narimaaken menawi kadangipun kaperjaya dening Pandhita Durna, bela pati, nanging meksa saged kaperjaya ugi.

Raga satriya kekalih kabucal ing samudra, nanging badhar dados naga lan sardula. Kekalihipun ngaken nami Jati Pitutur lan Pitutur Jati. Wangsul kekalihipun dhateng Negari ‘Astina nedya males ukum dhateng Pandhita Durna.

Ing cariyos menika ugi wonten paraga “antah berantah” ingkang kekasih Patih Andayawati, Prabu Kumalawati saking Negari Sunyaluri (Sunyaruri). Wonten malih Raden Sukmasekti lan Raden Sukmalelana.

Cariyos ing nginggil menika sawetawis ingkang kapethik saking preview ingkang wonten ing sampul kaset. Pagelaran ugi karengga dening swantening waranggana Nyi Hadi Sugito, Nyi Susilawardaya lan Nyi Suliyah.

Sakmenika sumangga para rawuh ing “wayangprabu”, kula aturi mundhut ngundhuh. Mboten perlu “serius” kepara “mengerutkan kening” menawi panjenengan midhangetaken pagelaran penuh banyol saking Ki Hadi Sugito ingkang kagungan swanten antep bariton. Pidhangetana kados dene panjenengan midhangetaken music pop-easy listening.

Sumangga.

 1. KHS Janaka Papa 1A
 2. KHS Janaka Papa 1B
 3. KHS Janaka Papa 2A
 4. KHS Janaka Papa 2B
 5. KHS Janaka Papa 3A
 6. KHS Janaka Papa 3B
 7. KHS Janaka Papa 4A
 8. KHS Janaka Papa 4B
 9. KHS Janaka Papa 5A
 10. KHS Janaka Papa 5B
 11. KHS Janaka Papa 6A
 12. KHS Janaka Papa 6B
 13. KHS Janaka Papa 7A
 14. KHS Janaka Papa 7B
 15. KHS Janaka Papa 8A
 16. KHS Janaka Papa 8B

Atau silahkan diunduh disini :

https://indonesiawayang.com/2011/03/18/khs-janaka-papa/

23 thoughts on “KHS : Janaka Papa”

 1. matur nuwun mas patikrajadewaku lan mas supriyadi ingkang sampun paring lampahan ARJUNA PAPA saking suwargi ki hadi sugito. namung ndadosaken kawuningan bilih lampahan punika isinipun sami persis kaliyaan lampahan DURNA PICIS ingkang sampun wonten sak derengipun. matur nuwun…

 2. maturnuwun kawigatosanipun. Nanging kenging kaumpameaken kaliyan gudheg Jogya, menika nangka gori saking Papua, lha kokinipun saking mBanymas. Temtunipun raosipun benten ha ha ha ……..

 3. Wah…wah…wah… Mas Budi Susilo, menawi Mas Aris menika rak begawan tho, biasanipun menawi begawan menika ajur ajer, menawi manjing toya andadosaken tirto, menawi manjing agni andadosaken dahono, menawi manjing maruta lha niku sing radi ewuh nyebataken. ha…ha…ha…ha, Mas Budi Susilo PWR-ipun pundi ?

 4. Mas Roni Subari, inggih monggo dipun tampi kemawon paring dalem Kangmas Patikrajadewaku lan Mas Supriyadi saking Papua kanthi gumbiraning manah kagem njangkepi koleksi suwargi KHS. Kulo saking Candingasinan, Banyuurip, Purworejo, nanging sak menika ngupaya upa wonten ing Jakarta, ngiyup wonten ing Tangerang. Nuwun…

  1. oo njih waah tonggo kecamatan, kula Purwodadi Mas, Mas Budi lha mbok kula aturi ngempal wonten Milis PPW supados regeng, ha…ha..ha kula golek kanca, padahal njih sampun kathah ingkang saking PWR kados Mas Supriyadi njih Kutoarjo lho.

  1. sssst lali kula….. Mas Aris menika tetanggi kula kok, MasPatik mbok dipun priksani Milis tha, panjenengan wonten ndapukan Sekret lho.

   1. Mas Roni, kulo gabung milis sampun dangu, ning mboten aktif, namung supados pikantuk password.. hehehe.. monggo to dipun pirsani. Anggen kula download KHS sampun katam alias komplit. Sakmenika nembe download KTCM, nembe pikantuk 20 lampahan.

 5. Mas Patikrajadewaku, suantenipun jos! nanging nuwun sewu (bisik-bisik) kados pundi carane download? kok namung muncul player, sing diklik sisih pundi?

  1. Nuwun sewu Mas Budi Susilo Purworejo, kula nembe saged paring wangsulan. Mangga klik mawon kotak download kemawon, mangke rak saged dipun simpen wonten document file.
   Wah jane sampun pinter ning sajake Mas Budi menika kados Bima, pinter api balilu., he he he he . . . .

 6. Kang Mas Patikrajadewaku, maturnuwun Panjenengan paring lambahan Arjuna Papa, saget kagem nganyut-nganyut ing panglipur. Sepindah malih matur nuwun salam kagem kanca-kanca sakgotrah engkang cunduk ing wacucal. nwn

 7. melu budhal truk, nderekke ndoro janoko.
  numpak sekuter ijo. telat sithik, pawitan tekad, kae diprepei, dum-duman nuk.
  hehehehe…

  1. Lha mangga Mas Gunarto, lekas kula inggih namung nanem “tetuwuhan” ben wohe diundhuh para kadang ingkang ngersaaken. Ngiras pantes mbagi pasugatan ingkang samenika radi angel lan awis-awis kepranggul

 8. Lampahan punika mboten saged dipun undhuh mawi password “wayangprabu.com_khs”, nyuwun update password-ipun. Matur sembah nuwun.

 9. password enggal sampun di update wonten maillist, monggo pun sambangi maillist-ipun

  kulo blas boten saget download lampahan meniko. nanging menawi saestu lampahan meniko sami kaliyan durna picis, mongko kangge kulo kok lampahan durna picis nggih sami kaliyan karno balelo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s