KSSC : Petruk Kembar


by MasPatikrajaDewaku

Kang, inyong teka maning!

Sing tek gawa siki Audio MP3 sekang Ki Sugino. Lakone Petruk Kembar alias Petruk Kelangan Petel.

Lakon kiye jan khas Banyumas banget, nek ora kena diarani Gino banget. Gino gitu loh . . ! Lakon carangan sing ora saben daerah ana. Crita balungane sih mung sekang Si Petruk  sing kelangan petele. Tapi bareng diolah dadi crita, ya maen banget.

Sekang awal jejeran wis metu penakawan, angger kaya kiye lakone, biasane dadi marahi ger-geran. Lah domong koh, lakon kiye jejeran Negara nDwarawati bae wis ketekanan Petruk Kantong Bolong, sing arep nakokena petele. Ilange petele Petruk, jere sekang pituduhe dewa, kudu ditakokena maring Prabu Kresna. Lah bareng Prabu Kresna sing ditakoni, ya ora ngerti babar blas. Petruk ora percaya, meksa! Mesti bae didukani karo Prabu Kresna. Sekang gempunge Prabu Kresna, Petruk dilepasi senjata Cakra. Critane dalange, Petruk durung telas tulising ngaurip. Cakra disaut karo ramane Petruk, sing aran Gandarwa Pati.

Situasi kaya kiye dimampangatena karo Si Kantong, njaluk pitulungane ramane, njaluk pepadang, nuduhaken neng ngendi sejatine petele bisa ditemokena. Petruk manut karo ramane, dituduhena neng ngendi sejatine anane petele sing ilang. Senajan pituduhe ramane mung dinggo srana timbule senjatane, tapi Petruk ya mangkat maring Ngastina, kon nemoni tamu sekang Negara Awang-awang Teja, sing arane Prabu Sangkalawa.

Kang, angger gagrag Banyumas, wa bil khusus Dalang Gino, angger digatekena jan-jane nginduk maring gagrak Jogja karo Solo terus diolah nganggo bumbu ala Banyumasan. (Mulane rasane kaya mendoan ya Kang). Iringane gamelan, sulukane ya kaya kuwe, campuran. Umpamane sulukane ana sing cakepane kaya kiye: //Kresna rumegating cakranira / ginaduh sekar wijaya kesuma / ngelingana segunung rong gunung /  dayane aji Triwikrama //.

Iringane gamelan ya kaya kuwe, campuran Solo kambi Jogja-an. Contone kaya dirongekna sebubare adegan Petruk digawa karo ramane, Gandarwa Pati maring Ngastina. Gamelane ya srepeg Mataraman, mung keprake ora moni ting ting, esih gaya Solo.

Ganti jejer pindo ya disigeg nganggo suluk Mataraman. Senajana ana sewetara dalang Banyumas, utamane aliran Ki Surono, ya esih ngagem patet Kedu dinggo nyingget. Tapi Ki Gino mandan nyengkok Mataraman. Inyong garep takon kang, Sulukan Mataram sing kaya kiye apa jenenge ya kang, inyong olih diwarahi mbokan? Sing aya napa? Aya niki: //miyat langening pamiyat / busana sutra  maneka / rinengga ing kusuma / kang retna abra // gendera layu kumitir / sinerang panderesing maruta // sirna mangkyan / kumlebeting dwaja / syuh brasta wreksa pang kaprapal / puspita panjrahing siti // ron mawur katyuping angin/ kukila ambyar sumebar//.

Kocapa neng Negara Ngastina, Petruk nakokena neng ngendi sejatine senjatane sing ilang, maring Prabu Sangkalawa. Senajana Petruk wis matur menawa mung nakokena, ora ndakwa Prabu Sangkalawa sing nyolong jimate Petruk, tapi tetep bae Prabu Sangkalawa murina. Petruk dikepruk ndase. Tapi jenenge arep diprewasa, Petruk ora meneng bae. Tanding yuda Petruk karo Prabu Sangkalawa, senajana Petruk trataban nyawang sorot netrane Prabu Sangkalawa. Tapine Petruk tetep wani. Tekade esih nyekel senjata Cakra ikih, kaya kuwe pikire Petruk. Cakra dilepasena maring Prabu Sangkalawa. Tapi tetep mblebes, malah Cakra matur karo Petruk, nyalahena petuduhe ramane. Gagal maning Si Kantong, malah siki diwarahi dekon nggolet sing jenenge Begawan Jatikesuma, karo pusakane Prabu Kresna, Cakra.

Aallllaaaaa . . . .  rumit banget sih? Ora lah  kang. . . . . ! Jajal sih depidangetena dewek. Pokoke maen, ora mboseni. Apa maning angger dek critani Petruk kon nggandrung karo Begawan Jatikesuma langsung bae angger wis ketemu. Mulane koh, derungokena gandrungane Petruk nglawan Begawan Jatikesuma.

Usahane Petruk nggoleti senjatane, petel, dicampur karo tingkah-trekahe para Kurawa goli seneng olih bala, Prabu Sanglkalawa, sing sanggup nyirnakena Para Pendawa. Rame! Depirengaken nganti Werkudara tayungan sing jan ngejreng, nggih kang. Terus lanjut nganti tancep kayon.

Ala kuwe kang . . , ana sing nakokena sindene sapa! Niki Mas sindene, Ni Suwarti sekang Notog, nyi Darwati sekang Kediri, Karang Lewas, Nyi Kamsiyah sekang Kaligondang, Purbalingga. Wis? Ana maning kiye! Sing lencir ireng, Nyi Jumirah, karo sing moblong, Nyi Suryati.

Wingi ana sing nyuwun, file-e aja kegeden. Dipiprili sing cilik cilik bae, jere. Mpun Mas! Tapine mboten cilik banget, angger keciliken bit rate, senajana ngunduhe cepet, ning nggih niku, suarane dadi kurang kung, aya niku. Eman eman, kaset sing suara Stereo-ne jan kemencling, aurane semanger, angger keciliken laju bit-e, mengko dadi kaya suara kaleng dolanan mbocah. Sementen kayane mpun pas, nggih? Nggiiiihh . . . .!  Niki file-e mung sekitar 30Mb. Ora kabotan kang ya don lod-e tuli. Inyong ya enteng goli ngunggahen angger gedene mung semene. Jan pas aya kuwe! Nek ajeng ngunduh, nggih teng mriki niki

( http://www.4shared.com/dir/qcXET3u6/petruk.html )

Tek bayangena, angger wis rampung  olihe ngunduh, asile dipidangetakan kalih nylonjor, kayane nylekamin banget ya kang . . .  Tela koh!23 thoughts on “KSSC : Petruk Kembar”

 1. jan pancen iya ….angger blusukan nang wayang prabu ambi nggoleti lakon pesisiran sing anyar pancen mbetaih banget koh. Apa maning nek mas patik tembe upload wayang mbayumasan sing dititipna nang blog wayang prabu, jan rasane bombong banget……alahh kula bombong sanget…..kula bombong sanget …..alaah kula bombong sanget…..jan kaya durna angger agi berag !!!. Janji Mas Prabu karo Mas Patik bisa pada tidhakan nang Lampung, kondure tek sangoni munthul ambi bolet segrobak lah hehehehe. Pokoke terus ditunggu lakon2 selanjute ngiras pantes melu nguri2 kabudayan.
  Salam Wayang

 2. Inyong ya melu bombong angger para sedulur sing kersa nggatekena unggahan sekang wayangprabu pada melu bombong.
  Kepriwe angger inyong ngenyang, inyong meng nganah angger mangsan duren, arep di sangoni olih-olih duren kepriwe?
  Mangga kang Gunis, denikmati mawon nggih suguhane kula kriyin.
  Kelilaaan

 3. kula nuwun…
  Nuwun sewu nggih ndarane,niki kula nggih ajeng matur.kula ajeng ngaturaken .”kesuwun alias matur nuwun” kalih penjenengane mas patik raja lan ndara prabu.kula mpun ndonload kathah lakon wayang dalang gino sing di unggah teng wayang prabu.nggih muga muga mawon kesel e penjenengan ngunggaih wayang dados amal.kula nggih ajeng taken,kenangapa nek file nang 4shared kadang ora bisa di download? Dados kadang mboten enten tukisan *klik disini untuk mendownload file* suwun sanget wangsulanipun.nyuwun pareng…

  1. Ala napa enggih. Kula nyobi mboten kangelan koh. Dicobi malih mangga. Niku nembe digelar wingi siang, jan empun katah sing ngrubung.
   Perkara ngonvert kalih ngunggah rasa kesel nggih kesel, tapi angger ngelingi panjenengan sami bombong (niki sing ngendika Mas Gunis), jan kula nggih dadi melu bombong, aya niku.
   Matur nuwune sami sami nggih. Nggiiihh.

 4. nggih niku nek teng jumbo file tah gampang,kula nek teng 4shared kadang mboten saged.niki nuwun sewu nggih kang,nek enten nyuwun brontolaras tundung rekaman lawas,trus petruk gandrung..jane sih kathah nyuwune sing isin

 5. Idem karo Pak Damarjati, Petruk Edane lah…..
  Durenne wis disiapaken…. mung kari dipaketna.
  Salam Wayang

  1. Mas Gunis kaliyan Mas Priyono,
   Jane kepengin sih kula ngunggah lakon sing penjenengan sami sebat niku. Ning onten tapine, Mas juragan Tohirin dereng gadeh. Mengkin mbokan onten sing ajeng maringi ngampil kaset sing penjenangan sebat teng kula “dengan senang hati” ajeng minangkani pemundut saking penjenengan sedaya. Nggih . . . Nggiiih.
   Sing tesih onten tangan kula Brantalaras Tundung, Semar Walik, Gareng Kembar, Wisanggeni Krama, Wisanggeni Gugat, Wahyu Tridaya kalih Srenggini Takon Bapa.
   Onten tunggale malih, ning mangke angger mpun wonten sing setor malih (hi hi hi . . . , niru Kamase Prabu)

  2. Salam Dureeenn … eh salam wayang …
   MasPatik pasti wis siap dadi juru konvert … kadigdayaanne wis kondang ning jagat
   ning ya kuwi … kudu ana durenne .. eeh kaset-e …
   kepriben kiye … kok keprucut duren bae ….
   he he he …

   1. Betul mas prabu… Kasete kulo asline wis elek banget basa di convert nang mas patikraja aku ngrungokna nganti jan pangling apa kae kasete aku apa dudu…. maen pisan koh… nganggo alat apa jane ya mas patikraja? aku dadi kepengin duwe alate gweh…. tapi larang ndean yah…. eh nuwun sewu kulo mboten pinter basa krama nggih maklum wong kula pujakusuma… putra jawa nanging kesuwen nang sumatera…

    1. Maspatik ki duwe ajian sing jenenge “bak gedubrak”. Jangankan pita kaset wis mbrungkel … lha wong kaset remuk, CD kebeset ae, di pliriki … padha wedi balik maning dadi apik …
     Ning syarate rada angel … mangga konsultasi karo beliau pribadi …
     ehm …..

     1. Ala buset . . . gurune si sapa! Angger kepengin ngerti guru sing ngajari ajian “bak gedubrak”, ora nana liya kejaba sing sok latah nyebut duren maning duren maning.
      Ooolah . . Tela iya koh!

 6. Petruk Kembar kuwe critane kembar plek jiplek karo Petruk Ilang Petele. Paling sing ra pada kaene lho, gara-garane. hehehe…. ndi lah sing duwe versi Ramayane Dalang Gino. Aku ngrungokna Dasamuka gugur koh ra bosen-bosen ya padahal wis tek setel nganti ana ping sepuluan ndean… dadi kepengin judul liane lho… nek ana jane Rama Tambak utawane Kumbokarno Gugur Versi Gino tentunya dunk…. Sing duwe pada di bagi ngeneh koh karo sedulur-sedulure… ya inyong pada!!. Aja mung disimpen nang umah mengko mbok di utik-utik tikus lha…

 7. Cobi tak download kula nggih natel nyelel lakon petruk ilang petele tapi gambare kaset mboten kaya nikin menurup sinopsise maspatikraja kaya niku kayane tak niki lewih rame matur nuwun

 8. aku tembe download 4 file dadi urung tek rungokna,ning crita kiye wis tek rungokna puluhan kali nang radio 15 tahunan mbien wektu esih ng kampung. penikmat wayang tinggal generasi 30 tahunan keatas. miris jane keprie nasib wayang 50 tahun kedepan di saaat kita yg berumuran 30 an dah semakin uzur. garep di turuna ng anake ya angel priben carane,tanggapan wayang wis langka,radio wis jarang sing nyiarna,tv apa maning. dalan siji sijine adalah ngolet produser dan sutradara handal kemudian di filmkan atau di katunkan. semoga generasi banyumas suatu hari nanti akan ada bibit unggul ahli desainer dan grafik yg bisa mencipta animasi hebat. kalau wayang di filmkan kemudian tanpa animasi yang super canggih layaknya holywood mustahil masyarakat mau menontonnya. memang perlu dana sangat besar dan perlu komitmen dari orang banyuamas khususnya. saya berdoa mudah muadahan wayang tak pupus di makan jaman. andai benar wayang suatu hari nanti saya yakin wayang sudah tercoret bukan lagi di dinding gua tapi di dinding server raksasa dunia. jagalah peninggalah nenek moyang kita ini……

 9. aku arep melu nimbrung karo konco konco kabeh nek ana sing duwe wayang lakone petruk ilang petele nyuwun di kirim. aku wis suwe nggoleti kaset sing lakone petruk ilang petele tapi langka ora nemu matur suwun sadulur kabeh…….

  1. Lha kiye lakon Petruk ilang petel-e. Mangga deteliti kriyin crita pengantare sedurunge penjenengan ngunduh critane MP3-ne.
   Angger neng ngendi bae langka, ora nemu, neng wanyangprabu mesti anane.

 10. Matur nuwun sanget dumateng poro kadang ingkang sampun kerso berbagi file lan informasi ngenai bab ringgit purwo, mugi-mugi amal panjenengan sedoyo kagolong salah satunggaling amal kesahenan sangking gusti. Nuwun.

 11. Alhamdulillah kiya, senajan inyong wong enom, ningen jian seneng banget maring wayang apamaning angger nrungokna dalang gino, matur tengkyu kiye maring mas patik.

 12. Jan aku matur nuwun banget, senajan kenang aceh barat Indonesia paling barat nek ana suarane gino ya mbetahi, sepisan maning matur karo maspatikrajadewaku sing nang dunia maya. Aku wis ngunduh kabeh si dalang gino kanggo melekan nek malam minggu.

 13. matur mas Prabu, kulo asli saking Kroya Cilacap.. Jan matur nuwun bangeeeet wonten mas Prabu saged ngobati kula sakalawargo sing agi ngode wonten ing Aceh Barat alis kota meulaboh sing tahun 2004 bersih kena sunami. Tapi saiki masyarakat wis mulai pulih maning. Seneng banget bisa ndengerin dalang Gino.

 14. Kok link tidak sah iki kepriwe yo……getun aq nembu weruh wayangprabu…..cobak mbiyen2 yo…….padahal aq seneng banget amvi wayang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s