Gunawan Wibisana


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=12487

Gunawan Wibisana setya ing kabecikan

Raden Gunawan Wibisana dadi siji-sijine anak lanange Dewi Sukesi kang awujud manungsa, amarga sedulur liyane yakuwi Dasamuka, Kumbakarna utawa Sarpakenaka wujude raseksa lan raseksi.

Bapake jenenge Resi Wisrawa, anake Resi Supadma saka pertapan Dederpenyu. Wibisana mujudake titisane Bathara Wisnu Anjali, mulane awewatak wicaksana lan mesthi mehak mring bebener. Bojone Gunawan Wibisana jenenge Dewi Triwati, saka kahyangan minangka paringane Sanghyang Manikmaya. Saka jejodhoane iki, Wibisana nurunake anak cacah loro yakuwi Dewi Trijata lan Raden Dentawilukrama. Raden Gunawan Wibisana mapane ing kasatriyan Kuntara. Minangka satriya kang mehak kabecikan, Wibisana rila misah saka para sedulure lan melu Sri Ramawijaya.

Manunggale Wibisana marang Sri Ramawijaya kawiwitan nalika Dasamuka nyolong Dewi Shinta. Wibisana dhewe ora sarujuk karo patrape kakange kuwi, amarga minangka raja gung, Dasamuka bisa nyidrani prajane dhewe lan bangsa Alengka. Ora pantes manawa raja sing samesthine dadi panutan malah tumindak ala, ngrebut bojone liyan. Dasamuka sing ora gelem nampa tanggapane Wibisana, banjur ngusir Wibisana saka Alengka.

Tekane Wibisana menyang pesanggarane Sri Rama ing Swelagiri sajane ora disenengi dening Narpati Sugriwa. Minangka adine Dasamuka, Wibisana bisa wae dadi telik sandine raja Alengka. Nanging Sri Rama duweni panyawang liyan, manawa nyawijine Wibisana mbelani kabecikan. Kasunyatane, Wibisana bisa menehi pepeling lan dadi ahli strategi perang kang apik.

Kiprahe Wibisana akeh banget, antarane mrakarsani gawe tambak kanggo kretege wadyabala wanara nalika nyabrang samudra saka Swelagiri menyang Alengka. Wibisana uga kerep menehi pituduh bab wadi lan kasektene wadyabala Alengka.

Sawuse Alengka bisa dikuwasani lan rajane wus tumeka ing pati, Gunawan Wibisana diprecaya Sri Rama dadi raja ing Alengka. Sawuse sakabehe nagari wus ayem tentrem, Gunawan Wibisana masrahake Alengka marang anake, Raden Dentawilukrama. Jeneng Alengka banjur diganti dadi Singgelapura, dene Wibisana milih netepi urip dadi pertapa nganti tutup yuswa. ::Damar SP::

One thought on “Gunawan Wibisana”

  1. Terima kasih untuk blog ini, menambah wawasan saya tentang ‘wayang’ di Indonesia. Saya lahir di desa Ngunut, Tulungagung, tahun 1968, dan sekarang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya membuat blog tentang desa kelahiran saya, dan ‘kenangan-indah’ yang selalu muncul di benak saya. Termasuk, waku kecil sering diajak nonton ‘Wayang orang’ – wayang kulit saya jarang nonton. Blog ini akan saya muat di blog saya. Terima kasih! http://ngunuttulungagungjawatimur.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s