Anantareja menggambarkan watak dan budi yang luhur


antareja_yogya

antarejaantareja_banyumas

Di lakon “Bale Gagala” atau “Balegigala Balegagala” dan terkenal juga dengan “Bale Sigala-gala”, Kurawa mempunyai maksud untuk melenyapkan Pandhawa. Namun berdasarkan petunjuk dari Widura, Pandhawa selamat dari bahaya tersebut. Pandhawa dan Dewi Kunti dapat memasuki terowongan didalam bumi dan keluara dari bahaya kebakaran yang dibuat oleh Kurawa.

Pandhawa dan Dewi Kunti sampai di Saptapratala. Disana Bima saling bertemu dengan Dewi Nagagini dan kemudian menikah. Bima dan Nagagini menurunkan anak lelaki yang diberi nama Anantareja.

Di Pustakaraja diceritakan bahwa Anantareja itu adalah nama Anantasena saat dewasa.

Bersamaan lahirnya Anantareja, di Suralaya terjadi peperangan. Prabu Nagabaginda, raja negara Jangkarbumi, menuntut janjinya raja Tribuwana yang akan memberikan Dewi Superti dan kekuasaannyauntuk menguasai semua wilayah dasar bumi.

Akan tetapi Dewi Superti telah diberikan kepada Anantaboga dan juga semua kekuasaannya di wilayah dasar bumi. Para dewa tidak sanggup menghadapi Nagabaginda beserta prajuritnya. Hingga akhirnya para dewa minta pertolongan kepada Anantaboga. Anantareja yang masih bayi dihadapkan melawan Nagabaginda di medan peperangan.

Sebelum diadu melawan Nagabaginda, Anantareja dimandikan dengan air liurnya Anantaboga, sehingga kulitnya kebal (“ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurinda”). Akhirnya Nagabaginda berhasil dibunuh dan jiwanya menjelma pada raga Anantareja.

Selanjutnya, para dewa menyerahkan wilayah dan kekuasaan negara Jangkarbumi kepada Anantareja dengan bergelar Prabu nagabaginda.

Di Purwacarita dan Purwakandha ada penjelasan bahwa Anantareja itu anak sulungnya BIma dan Anantasena anak bungsunya Bima.

Anantareja nggambarake watak lan bebuden kang pinunjul

Anantareja utawa Antareja iku anake Bima sing mbarep. Tembung ananta ateges tanpa wates, dene tembung anantareja ateges kuwasa kang tanpa wates.

Ibune Antareja yaiku Dewi Nagagini, anake Hyang Anantaboga ing Kayangan Saptapratala.

Anantareja, miturut andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, 1991, dumunung ing Saptapratala, melu ibune bebarangan simbahe lan pak cilike, Nagatatmala. Sawise dadi raja, dumunung ing Jangkarbumi lan jejuluk Prabu Nagabaginda, tegese rajane naga.

Ing lakon Bale Gagala utawa Balegigala Balegagala lan kondhang uga kanthi lakon Bale Sigala-gala, Kurawa duwe karep nyirnakake Pandhawa. Ananging kanthi pituduh saka Widura, Pandhawa kalis saka bebaya kasebut. Pandhawa lan Dewi Kunti bisa mlebu ing trowongan sajroning bumi lan metu saka bebaya kobongan sing digawe Kurawa.

Pandhawa lan Dewi Kunti tekan ing Saptapratala. Ing kono Bima sapatemon kalawan Dewi Nagagini, lan kekarone banjur dhaup. Bima lan Nagagini nurunake anak lanang sing dijenengi Anantareja.

Ing Pustakaraja dicritakake yen Anantareja iku jenenge Anantasena nalika dewasa. Mbarengi laire Anantareja, ing Suralaya dumadi paprangan. Prabu Nagabaginda, raja nagara Jangkarbumi, nuntut janjine raja Tribuwana sing arep maringake Dewi Superti lan panguwasane kanggo nguwasani kabeh tlatah dhasar bumi.

Nanging Dewi Superti wus diparingake marang Anantaboga lan kabeh panguwasane ing tlatah dhasar bumi. Para dewa ora kuwawa ngadhepi Nagabaginda sakwadyabalane. Wusana para dewa njaluk pitulungan marang Anantaboga. Anantareja sing isih bayi diadhepake marang Nagabaginda ing pabaratan.

Sadurunge diadu nglawan Nagabaginda, Anantareja didusi nganggo idune Anantaboga, saengga kulite ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurinda. Wusana Nagabaginda kasil dipateni lan jiwane njilma ing ragane Anantareja.

Sabanjure, para dewa maringake tlatah lan panguwasa nagara Jangkarbumi marang Ananatareja kanthi jejuluk Prabu Nagabaginda. Ing Purwacarita lan Purwakandha ana andharan yen Anantareja iku anak mbarepe Bima lan Anantasena anak ragile Bima.

Wayang Anantareja iku nggambarake watak sing menjila, yaiku jujur, anteng, kendel lan jiwa kang ora mingkuh saka ngugemi bebener. Dheweke uga bekti marang wong tuwa, sih marang sing enom lan raket sesambungane kalawan Irawan, anake Arjuna.

Marang mungsuh, Anantareja uga tansah anteng anggone ngadhepi, yen mungsuhe ora ngganggu gawe dheweke uga ora bakal tumindak apa-apa. Nanging yen mungsuhe ngganggu gawe lan ngarah patine, bakal diadhepi kanthi temen-temen nganti mungsuhe iku kalah utawa mati.

Anantareja ora uga seneng nyatur liyan, ora seneng nacad liyan lan ora seneng ndhaku samubarang sing dudu hake. Dheweke uga rila kurban apa wae kanggo kulawarga lan sedulur-sedulure. Anantareja uga gentur pasrahe marang Sing Maha Kuwasa, duwe daya kanggo urip lan mlaku ing sajroning bumi, kulite ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurinda.

Ing perang Baratayuda babak kapindho utawa Tawur, dheweke mlebu ing pabaratan. Anantareja duwe keyakinan yen Pandhawa utawa Kurawa bakal menang ing paprangan iku yen wus ngadani pangurbanan kang sinebut tawur, yaiku ngurbanake jiwa kulawargane. Mula Anantareja dhewe sing maju sedya ngurbanake pribadine kanggo ngudi jayane Pandhawa.

Amarga ora ana sing kuwawa nandhingi kasektene, wusana Anantareja dhewe sing ndilat sikile nalika isih ngambah bumi saengga dheweke mati, dadi kurbane Pandhawa. Kanggo males pangurbanane Anantareja, anake sing jenenge Danurawanda sinengkakake ngaluhur dadi patih njaba ngampingi Prabu Parikesit ing Astina. ::Ichwan Prasetyo::

http://www.solopos.co.id/jajawa/keluaran.asp?id=11073

One thought on “Anantareja menggambarkan watak dan budi yang luhur”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s