Tag Archives: purwokerto

KSSC Gatutkaca Kembar Lima [Audio]


Para sederek sedaya, Matur kesuwun sanget kalih para pandemen ungahan ringgitan saking kula, sing tansah paring dukungan lan kawigatosan kalih napa sing kula tindakaken anggene nginggah lakon-lakon ringgitan mBanyumasan.

Kagem Kamase Prabu sing empun paring warning teng Emperane, Kamase Roni sing empun kersa paring keyakinan teng kula, Kakine Ali Jawa Ngapak, Kang Rakimin, Kang Priyono sing jan kayane wis ngendelong banget. Terus Kang Supri sing kedarang darang ajeng rawuh neng Bekasi. jan pada melas banget inyong koh rasane nganti ora tega Mangga niki sing penjenengan entosi, isine lakon Gatutkaca Kembar Lima, sing wekdal winginane mung kula aturaken crita-resensi kasete tok. Niki Kang Ano, ampun kesuh malih nggih. Matur nuwun katur panjenengan sedaya sing empun paring kawigatosan lan sabar nengga. Terus kula matur nuwun kalih kang Tejo sing ajeng paring sumbangsih napa, mangke kula tek sowan njenengan teng Cilacap. Mangga njenengan sedaya mawon sing penasaran kalih napa sing kula aturaken wingi? Niki link-e dengge mundut : http://www.mediafire.com/?ojassz3r9s8ht

Niki posting sakderenge

http://wayangprabu.com/2011/05/05/gatutkarca-kembar-lima-resensi-kaset/

KSSC : Bawor Dadi Guru, in STEREO !!!


MasPatikrajaDewaku

Para sedulur pada,

Suwe inyong ora katon, koh sepisane teka maning malah ngaturi MP3 lakon sing wis tau diunggah. Tapi aja kesuh disit lah, kiye sing tek unggah lakon Bawor Dadi Guru versi STEREO sing jan cling banget. Ngiras pantes inyong “melakukan” pemanasan sedurunge ngaturena maning lakon lakon liyane sekang Dalang Gino (Kayane ana liyane dalang Gino sing bakal diunggah).

Tek critani disit ya lur, lakon kiye jane wis suwe tek unggah neng Jumbofiles, sekang sumber kaset kagungane Mas Tohirin. Tapi jan inyong maune ngajog banget, file sing gole angele ora karuan ngunggahena maring jaringan. Bareng wis munggah folder-e tapi selawase tek jorena bae, sepisane detiliki maning, koh akeh banget sing pada mritili!! Sing maune jangkep selakon, tapi sing bisa deunduh mung kari patang file. Kesuuuh banget inyong. Domomg koh . . . . . .!!

Tapi untunge, ketunda dibagi, malah teka maning se-set kaset sing lakone pada. Kiye kaset diparingi karo Mas Mardianto Suseno. Kaset kiye jan esih anyar gres, blas durung ana sing pedot, apamaning ngap-ngep. Bareng wis rampung di-convert, folder-e tek unggah maning. Jan rekasa banget koh . . .  tapi marem rasane, cara dalange; mareme tan kinaya ngapa.

Ora tek unggah maning maring Jumbofile sing sekiye, tapi tek unggah neng Mediafire. Muga-muga sih ora ngilang-ngilang kaya angger diunggah neng Jumbofiles. Mulane file siji-sijine sing sekang Mas Mardianto tek tambahi tenger rev.00, dienggo mbedakena antarane file sing dikonvert sekang kasete Mas Tohirin.

Sebab lakon kiye wis tau diunggah senajana versine gemiyen Mono, tapi kayane si alur lakone wis pada paham nggih. Mulane ora nganggo akeh-akeh komentar maning, mangga penjenengan sing kersa mirengaken versi STEREO-ne, penjenengan sing ngarepena suara pilah antarane siji sijine suara instrumen gamelane. Link-e wis sedia neng kene denggo ngunduh.

http://www.mediafire.com/myfiles.php#ronph4hbetf27,1

Mangga lah aja isin-isin. Sing ajeng “nge-re-blog” ya mangga mawon. Ora perlu nganggo repot ijin karo inyong apa Mas Prabu disit, turan ora usah repot “ngonvert”, mung kari lebb … Nylekamin koh. Seeh . . .tela iya kaya kuwe . . . . !!

Gatutkarca Kembar Lima (Resensi Kaset)


By MasPatikrajaDewaku

Para sedulur Sutresna wayangprabu kabeh, giyeh inyong arep ngaturi resensi kaset lakon Gatutkaca Kembar Lima, sing digelar karo Dalang Gino Siswacarita.

Lakon kiye diproduksi Kusuma Record. Angger detiliki tahun produksine ketulis neng sampule tahun 1987. Biasane angger  produksi sekaing Kusuma, ora perlu diragukena mutu audione. Pancen bener, pas tek jajal, jan panjen jreng banget! Setereone pilah, neng sebelah kiwa bonangan karo pekinge pating kemlinting kemlontang, neng sebelah tengen mandan nengah ana suarane gender ngrangiiin banget. Suara tengah suara dalange Gino sing serak serak timbre-ne pas banget. Kepyake ora pati keseron, ya poas maning. Aja maning suara antarane instrument, senajan suara kendang antara ketipung karo bem-e bae suara dibagi antara kiwa karo tengen. Ndean kana kanane niru rekaman band, sing drum-e gebukane sekang kiwa nengen bisa diarah prenahe. Pokoke maen banget.

Kiye perkara prenah instrument sebanding karo efek stereo-ne. Ora kalah apike, tone balans alias kesetimbangan tonal-e. Jan tela iya koh, pokoke angger suara sing esih jangkep kaya kiye senajana durung bisa memeuhi syarat kanggo para audiophile, inyong bisa ngarani mutune esih Hi-Fidelity. Basa ngkenene Setia Tinggi, alias kuwawa (apa kiye, ngomong bisa bae lah) “mereproduksi” suara asli. Suara peking ya krungune peking, suara demung ya persis demung, kendange ora pecah, tetep suara kendang, suara gong-e ora genyeh ora berobah dadi bass., Ana maning suara gamelan dalang apa sindene, kang, senajan suara rek, karo kobonge rokoke dalange bae esih ketangkep neng rekaman, tek rungokena lagi swasana hening Nyi Suryati nglagokaken bawa Putri Kediri, sejrone gara-gara. Sip banget, Yakin!

Continue reading

KSSC Brajamusti


Ki Sugino antarane tahun 1997, Pose neng ngarep daleme Notog-Patikraja.

Niki onten malih para sederek sedaya, wayangan saking Ki Dalang Gino!

Seniki sing ajeng kula aturaken kalih penjengan sedaya, nggih niku lampahan Brajamusti. Singget nggih judule. Niki nggih lakon khas Banyumasan sing teng pengrasane kula, niki mandan onten gesehe kalih alur lakon mainstream.

Niki kaset teksih kagungane Mase Tohirin Purwakerta, sing wedalan onten casinge tertulis tahun ‘79. Rekamane mono ning derekam sae, tegese clarity-ne kinclong, amplitude-e mboten nglunjak lunjak mentog plafon sing marahena sember. Vocal dalang kalih karawitane imbang, tesih saged dinikmati teng sisi karawitan. Mboten kados suara sing nika, kendang keprak sing dominan, nganti kaya suara majruran Arab. Mboten koh, cobi mawon! Malah gendhing karawitan sederenge talu sing onten file 1,  dibikak kalih bawa. Aya niki cakepane: Narpati Darmaputra myang Dananjaya, maturing raka narendra Harimurti, saha waspa ing madya wasanira, katur sadaya ing sang reh Maduretna. Jan, sem pisan koh!

Ning kula sewetawis kecolongan teng kaset no 2 sing madan alon speed-e, dadi effek wow-ne mandan nggangu. Onten malih sewetawis sambungan antar sisi kaset tumpang tindihe (overlap) kedawan. Arep dibaleni tapi wektune mpun meped, kasete ajeng kula wangsulaken teng sing gadeh. Nggih sepuluh puluh para sederek. Kula cobi rekam ulang versi digital-e ngangge pitch sing kula tambahi # (kres) sewetara poin. Tenimbang muter speed motor kaset drive, ning kewatire mengkin mboten saged kula dibalekaken sing pas, mending ngangge cara aya niki. Senajan speed mboten munggah, ning pitch-e mandan memper kalih normal-e. Mudeng napa? Ala belih!

Critane kiyambek niki konflik antawise trah Braja, putra putrane Prabu Trembuku, kalih keponakane kiyambek, Raden Gatutkaca. Lhah Drona sing diutus kalih Prabu Duryudana teng nDwarawati, kepengin ngobaraken konflik, supaya ngembet maring Prabu Boma Narakasura denggo balane Kurawa.

Prabu Kresna senajan titis Wisnu, ning basa kanane nggih tesih “human being”, tegese tesih onten sipat menusane. Tesih kagungan rasa kelimput. Konflik terus melembar ngantos nyangkut, nek crita silate sih, golongan hitam, sing antawise anak buahe Betari Durga, Pandumeya (Pandhumaya) lan Jurumeya (Jaramaya).

Sekang golongan putih, onten Raden Wisanggeni kalih Raden Antasena. Tumrap wayangan Banyumasan, khususon Ki Gino, tokoh kupiya pewayangan Wisanggeni-Antasena jan marakena lakon dadi rame lan angger sing nggarap wasis, njur basa kanane, saged nengsemke, aya niku.

Njenengan sing sami kesengsem kalih vokal-e Dalang Gino mestine paham nggih, kepripun intonasi-ne Wisanggeni nek mijangaken perkara, lan suwarane sing sopran garing, marakena sing krungu dadi kaya dene mirsani langsung teng pakeliran! Yakin!

Angger kula getekena, ringgitan Banyumasan aliran Dalang Gino timbre suarane niki mirip kalih wayangan golek Sunda. Suara gurung. Niki miturut kula. Nek miturut njenengan pripun?

Senajana kriyin onten aliran Banyumasan sing ngangge “suara netral”, seniki mpun kaprah aliran Ginoan niki ditiru kalih para dalang dalang neneman. Ning onten ugi sewetawis sing berusaha ngetop mbekta aliran Banyumasan Banjarnegara-an, sing perek kalih gaya Solo, jaman kriyin jan sae sanget menawi dipanggungaken kalih Ki Surono.

Jane si onten malih aliran sing khas Banyumas banget, nggih niku alirane antawise sing dipanggungaken kalih Ki Sugito Purbocarito. Sing niki jan seni sastra Banyumasane jangkep lan cakepan sulukane khas Banyumasan. Ning emane, seniki kayane mboten enten sing nuruni. Sebabe mugi mugi sih mboten saking gurune sing mboten kepareng nurunaken teng muride, mergi wedi kesaing. Tapi mung “semata-mata” mpun kirang populer kegiles kalih aliran sing disukani kalih para audience-e. Dados tesih onten pengarep arep, ubeng jantrane jaman, nek digarap kanti sae, aliran niki taksih saged ngrembaka malih.

Continue reading

Ki Sugino Siswocarito : Wahyu Tridaya


By MasPatikrajaDewaku

“Giyeh sedulur, inyong teka maning. Tela koh, ya nggawa olih-olih maning sih”

“Gageyan dibukak lah!”

“Mengko disit lah sing mandan sabar ya, ya . . .ya . . .ya kiye, tek bukak lah. Kiye jenenge Wahyu Tridaya”

“Oooh . . . Maen apa ora Mas?

“Ya dijajal dewek, tapi ya kaya biasane inyong critakena sarwa setitik olih olih kiye ya, kiye critane:

Wahyu Tridaya kuwe jere sewijining wahyu sing sapa bisa olih wahyu salah sewiji bisa nggaduh kekuwatan sing arupa Kadigdayan, Kasudibyan, lan Kasentikan. Mulane wahyu Tridaya direbutena karo Prabu Baladewa, Prabu Bomantara, Pendita Drona karo Semar Badranaya.

Crita dibukak jejeran neng Negara nDwarawati, Prabu Kresna lagi duwe krenteg ngupadi wahyu kanggo Putra Trajutrisna, Prabu Boma Nerakasura. Salah sijine wahyu sing dipecah dadi telu, kanggo nggenepi kekarepane Prabu Baladewa lan Pendita Durna, sing uga arep nggolet wahyu.

Kejaba kekarepane Prabu Kresna sing utusan putrane Prabu Boma Narakusura kanggo nggayuh wahyu. Sebab Semar ya duwe kekarepane sing pada. Mulane Semar utusan karo anake, Bawor karo Petruk, nyuwun pengestu maring nDwarawati. Posting wingenane sing judule Petruk Kembar, mung Petruk sing sowan nDwarawati, siki Petruk sowan nDwarawati bareng karo Bawor. Lewih Gino banget. Temenan koh, yakin lah.

Ya mesti bae Prabu Kresna ora mengestoni, malah utusan marang putrane lan para nayaka negara nDwarawati kepurih ngrangket penakawan Bawor Petruk dilebokena pakunjaran.

Kocapa, tingkahe Prabu Kresna ora entuk restu karo Batara Wisnu sing kepanasen sebab ngombyongi angkara putrane, Prabu Sitija. Wekasane Wisnu oncat, ngalih manjing maring ragane Bawor. Bawor dadi sekti mandraguna. Bisa mabur bisa ngerti sedurunge winarah. Wekasane Bawor ora ngrewes karo kewajibane sing wiwitan diparingena karo ramane Semar. Ora usah nganggo kresna kresnanan ya ora papa. Petruk degawa bali mabur karo Bawor sing wis dadi sekti.

Gara-garane senajan mung ana Semar karo Gareng, tapine neng kana menampilkan lagu lagu klasik. Mbak Sunyahni ngaturi lelagon Glatik Glinding sing jan seger sumyah. Kendangan ketipunge jan mbleketaket buket, dibarengi suarane mbak Sunyahni sing anglessss. Jan domong koh, jan nambah umur kayane.

Continue reading

Ki Sugino SC Dasamuka Gugur


Berikut adalah koleksi dari Radio Samhan yang di kirim oleh Kang Bawor Samhan berupa pagelaran wayang kulit gagrak banyumasan bersama dalang Ki Sugino Siswocarito dengan mengambil lakon “Dasamuka Gugur’

Sumber Gambar : http://wayang.files.wordpress.com/2010/07/dasamuka2.jpg

Selamat menikmati

Mewakili para sutresna wayang di blog ini, kami ucapkan terima kasih kepada Radio Samhan, khususnya Kang Bawor.

Matur nuwun