Tag Archives: ki timbul cermo manggolo

Audio KTCM Mbangun Candi Sapto Renggo


Radio Suara Parangtritis RSP Jogja

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Selamat Tahun Baru 2014 semoga kita semua menjadi insan yang semakin berkualitas.

Di awal tahun 2014 ini Radio Suara Parangtritis berbagi koleksi wayang kulit. Kali ini kembali kami share untuk anda semua pecinta wayang kulit sebuah rekaman audio pentas wayang kulit dari Ki Timbul Cermo Manggolo (KTCM) dengan lakon Mbangun Candi Sapto Renggo.

Meskipun sudah diposting sebelumnya lakon ini dalam format video, kami ingin berbagi kepada anda dalam bentuk audio. Silahkan mendengarkan di sini

http://www.4shared.com/folder/kSqxj97d/KTCM_-_Mbangun_Candi_Sapto_Ren.html    (tolong dihapus bila link bisa dibuka)
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

KTCM “Duryudana Lena” Video


Kami sharing koleksi dari Pak Sugiran berupa pagelaran wayang kulit bersama dalang Ki Timbul Cermo Manggolo mengambil salah satu lakon Baratayudha yaitu “Duryudana Lena” yang merupakan rekaman dari siaran langsung TVRI Jogja.

Matur nuwun Pak

Disk-1

Disk-2

Disk-3

Disk-4

Disk-5

Disk-6

Disk-7

Ki Timbul Hadiprayitno : KUNTULWILANTEN


Ki Timbul Hadiprayitno yang ingkang kula mangertosi, inggih menika satungaling Dhalang Gagrag Metaraman ingkang kukuh nidakaken ing bab pedhalangan pakem. Urut urutaning jejeran ngantos tancep kayon, sedaya dipun tindakaken kanthi patitis ing salebeting garis sastra pedhalangan ingkang jangkep. Liripun, Ki Timbul disiplin nindakaken kados pundi ngecakaken ukara sastra utawi basa pocapan lan janturan ingkang leres, suluk Metaraman ingkang baku, lan sabetan ingkang sae. Dramatisasi adegan ingkang dipun garap dening Ki Timbul menika salah satunggaling bab ingkang menjila katandhing kaliyan dalang Metaraman sanesipun.

Setunggaling conto ingkan kapethik saking jejeran wontening Negari Slagahima nalika ngrembag ruwet rentenging kawontenan ingkang saweg damel para rawuh ing pagelaran kados dene mlebet ing swasana lampahan, kados kapetha ing ngandhap menika. Nalika samanten, Prabu Wiwanadewa ndangu ingkang putra magepokan kaliyan putri sekar kedhaton. Makaten kirang langkung pangandikanipun Prabu Wiwanadewa dhumateng ingkang putra, Bimakurdha;

Sambetipun wonten ing mriki lan ing mriki

Ki Timbul Cerma Manggala : Rama Nitik


Makarya Sesarengan Kaliyan Radio Mutiara AM Bandung

Dening : MasPatikrajaDewaku

Sumangga Para rawuh ing wayangprabu.com, menika audio MP3 Rama Nitik ingkang kapanggungan dening Ki Timbul Cerma Manggala.

Waranggana:   Nyi Maria Magdalena Rubinem

Nyi Painah

Link                 http://www.mediafire.com/?ku3f9sldlzy9w

Sugeng Midhangetaken

KTCM : Rama Nitik


(Makarya sesarengan Paguyuban Pecinta Wayang  kaliyan Radio Mutiara AM Bandung)

Dening: MasPatikrajaDewaku (PPW . 11-01-0006)

Nuwun para rawuh ing wayangprabu.com.

Yektosipun lampahan Rama Nitik saking Ki Timbul Hadi Prayitno menika sampun nate kaunggah ing wayangprabu.com nalika semanten. Nanging gandheng wonten sawatawis perangan wonten ingkang ical lan mboten sampurna audionipun, samangke Radio Mutiara AM Bandung paring palilah ngampilaken kaset ringgit purwa lampahan Rama Nitik ingkang katindakaken dening swargi Ki Timbul.

Sinten ta para sutresnaning kabudayan jawi, mliginpun ringgit purwa, ingkang mboten mangertos sinten Ki Timbul? Dhalang ingkang kagungan karisma ageng. Dhalang ringgit purwa gagrag Mataraman ingkang lebda nggelar ringgit kanthi sanggit antawecana ingkang mranani. Dhalang ingkang saged angobah panggung kados dene jagad alit ingkang nganyutaken para pamirsa dhateng jagading ringgit ingkang kedadosan nalika semanten?

Samangke Ki Timbul ingkang sampun sumare ing kelanggengan, taksih nilaraken wujuding pagelaran audio Ringgit Purwa ingkang saged kita rahabi kanikmatanipun. Wujuding audio ingkang badhe kula inggah ing wekdal ingkang mboten dangu malih link-ipun.

Dene lampahan Rama Nitik menika nyata, menawi wujud lampahan ingkang kagubah dening empu Jawi. Titikanipun wonten cariyos aslinipun antawisipun Baratayuda lan Ramayana mboten wonten sambung rapetipun. Nanging nyatanipun, Kitab Ramayana lan Baratayuda dening empu pawayangan saged kacampur (blend together) dados setunggal kados dene gesang ing satunggaling wanci .

Mangsa transisi antawisipun jaman Rama kaliyan Jaman Pandhawa, kanthi mulus nyambung wonten lampahan menika. Lampahan Rama Nitik menika wujuding wekdal ingkang kapisanan wonten pepanggihan antawisipun Prabu Rama Wijaya ing Pancawati sawadya balanipun lan Para Pandhawa.

Conto lampahan sanesipun ing mangsa transisi antawisipun Ramayana kaliyan Mahabrata, ugi kakarang dados lampahan carangan, ing lampahan nalika Sang Kumbakarna manjing manunggal ing sariranipun Raden Wrekudara, nyantosani geneping bayu, nalika lampahan Wahyu Makutharama. Lan malih mboten sekedhik lampahan ingkang jinisipun sami kaliyan gegepokan antawisipun Ramayana lan Mahabarata. Kados dene suksmanipun Prabu Dasamuka ingkang nami Dasakumara, dereng wonten kapokipun mbebujung kepengin ngalap wanita titisan Widawati. Inggih pun Wara Sumbadra ingkang “notabene” kalampah ing epos Baratayuda, ugi kacariyos ing lampahan Ringgit Purwa.

Malah wonten ing perangan adegan pungkasan lampahan menika wonten perangan  ingkang sangsaya negesaken sambunging cariyos Ramayana lan Mahabarata. Nalika Batara Naradda tumurun misah badhe bandayudanipun Prabu Ramawijaya lan Prabu Kresna, Batara Naradda paring katrangan bilih kekalihipun taksih tunggal dharah.

Jalaran, nalika semanten putranipun Prabu Rama ingkang kajibah babat wana ing Mandura, nama Batlawa, lajeng apeputra Prabu Basukesthi. Lah Prabu Basukesthi inggih Prabu Basukethi wau peputra nami Prabu Kunthiboja. Dene Prabu Kunthiboja kita mangertosi inggih menika kangjeng ramanipun Prabu Kresna.

Ing lampahan menika, Prabu Rama dening Bathara Naradda kapurih nitik jagadipun Prabu Kresna, menapa kepareng Prabu Rama manunggal sajiwa kaliyan Sri Kresna. Dados sejatinipun, wonten malih sajuga  lampahan ingkang dados sambetaning lampahan Rama Nitik, inggih menika Rama Nitis utawi Wahyu Reksaningrat.

Ing pagelaran ringgit purwa kanti lampahan Rama Nitik dening Ki Timbul Hadi Prayitna, cariyos menika kawiwitan jejer ing Nagari Cintakapura. Nalika semanten Prabu Puntadewa kaseban dening sedaya kadang. Andher sowanipun para ari lan kadang sepuh nata nDwarawati, Prabu Sri Batara Kresna.

Salebeting pasowanan, Prabu Punta nyarawide’aken sasmitaning jawata lumantar ing pasupenan, menawi nagara ing Amarta keblaburan banjir ludira. Sinaosa para kadang kedeyan sami kasempyok ing bebaya, wondene saged uwal saking ing memala. Sasampunipun sedaya saged kalis ing rubeda, sawetawis wekdal dipun waspadaaken, ludira ingkang blabur temah dados tirta ingkang wening, anyuceni para kadang. Malah sedaya kalangkung ngenguwung tejanipun.

Kedadak salebeting para Pandawa sami ngeningaken cipta muji marang jawata mugi kalis ing sambekala, wonten sowanipu utusan saking manca negari. Wonten sowanipun wanara ules seta ingkang damel cingaking para kang mara seba. Sabab wekdal menika nembe manggihi wujuding wanara seta tur saged amatrap kadi dene jalma manungsa. Mila gya dinangu wanara ingkang nembe minggah paseban dening Prabu Puntadewa.

Sang wanara seta ngaken nami Raden Anoman, utusan saking negari Pancawati. Dene sang dinuta ngaturaken wosing jejibahan, ingkang nyuwun garwa Amarta ingkang sesilih Dewi Wara Drupadi, nedya kaboyong dhateng ing negari Pancawati..

Raja ing Pancawati, Sri Batara Rama, mireng pawarta, menawi Raja ing Amarta punika nalendra ingkang watak lila dunya tekeng palastra. Mila Sang Prabu Ramawijaya sedyanipun namung neter, sepinten yektosipun pawarta ing kapireng ing tambang rawat-rawat ingkang binandhung ing karna lumantar mbok bakul sinambi wara.

Temtu kemawon para kadangipun Prabu Puntadewa mboten nyarujuki, temah Raden Sadewa menyat saking palenggahan, nyuwun palilah kaliyan ingkang raka Prabu Puntadewa, sedyanipun mangsulaken duta saking Pancawati.

Ing mriki, kekiyatan sanggit antawecana KI Timbul saged kapirsanan. Cobi mangke panjenengan saged midhangetaken, antawecana saking Prabu Punta kaliyan ingkang rayi lan Prabu Kresna,  nalika Anoman nyuwun palilah mboyongi Wara Drupadi, nanging kapenggak dening Raden Sadewa.

Puntadewa: Dimas Sadewa, ingkang paring dawuh  mangsulake Anoman kuwi sapa?

Sadewa: Mboten wonten

Puntadewa: Amarga apa sira banjur mbalekake Anoman?

Sadewa: Amargi badhe nggayuh kangmbok Wara Drupadi

Puntadewa: Dimas ora rila? Wara Draupadi kuwi kuwajibamu apa kuwajibane pun kakang?

Sadewa (gragapan): Noknon inggiiih. Kuwajibanipun Kaka Prabu.

Puntadewa: Apa dimas ora enget yen pun kakang nalendra ingkang lila dunya tumekaning pati? Senajanta amung garwa, ana kang nggayuh patine pun kakang bakal tak ulungke. Sing duwe kuwajiban wae arep ngulungke, lah sira sing ora duwe kewajiban kok ora ngulungake.

Sadewa: Nun inggiiiih (dipun bayangaken menawi Raden Sedew mundur-angluh)

Ing mriki conto sekedhik petikan saking adegan jejeran. Gancaring antawecana ingkang kados mekaten menika ingkang asring nganyut para pamriksa mlebet ing jagading ringgit.

Ugi nalika Prabu Kresna kawayangaken kanthi liringing netra nyasmitani Raden Werkudara supados api-api sarujuk kaliyan lekasipun Prabu Puntadewa. Intonasi jawab swanten para rayi ingkang sarujuk namung wonten lathi, nambahi kiyating karakter antawecana. Lan nalika Anoman sampun kalilan wangsul, lajeng Wrekudara murina kaliyan Prabu Kresna. Adegan menika mesthi damel panjenengan mesem ngemataken rembugipun.

Kathah malih pirembagan antawisipun para tokoh ringgit ingkang karaos sem, nges, banyol lsp. ingkang menthes saking Ki Timbul lan yektos kagungan vocal powefull. Sedaya menika katindakaaken kanthi renggep, saking kawitan dumugi babaring lelampahan.

Alur cariyos temtu para rawuh sampun mangertosi. Ing mriki ugi wonten pambidhunging turun Prabu Dasamuka ingkang nami Prabu Begasura saking ing Negari Bikukung dhateng Prabu Rama. Nanging saged kawangsulaken dhateng negari Bikukung kaliyan Para Pandhawa.

Senajan panjenengan para rawuh ing wayangprabu.com sampun nate ngundhuh inggahan ingkang rumiyin, mboten wonten lepatipun menawi panjenengan nambahi perangan ingkang kirang, ing bab segment icaling perangan utawi nambah kualitas audio ingkang kirang sae.

Linkipun badhe kula inggah ing wekdal sanesipun sasampunipun sedaya saged minggah ing net.

Nuwun.

KTCM – Rabine Wisnu


Satu lagi sharing dari pecinta wayang, kali ini Mas Iman http://www.samhan.mediaX9.com dari Radio Samhan AM dengan dalang Ki Timbul Cermo Manggolo. KTCM membawakan lakon klasik berjudul “Rabine Wisnu”.

Seilahkan menikmati disini

Sekilas cerita kelahiran Wisnu

Sang Hyang Pramesti Guru, akan mengawinkan Batara Wisnu dengan Dewi Pratiwi, putri Batara Ekawara dari Kahyangan Ekapratala. Untuk melaksanakan niat tersebut Batara Guru mengutus Batara Narada untuk menjemput Dewi Pratiwi. Namun ternyata Dewi Pratiwi menolak jemputan itu karena ia mempunyai permintaan atau syarat, ia hanya akan menikah dengan pria yang dapat membawakan bunga Wijayakusuma.

Sementara itu pada suatu malam Endang Sumarsi putri Begawan Kesawasidi dari Pertapaan Argajati – bermimpi bertemu dengan Batara Wisnu.

Pagi harinya ia minta kepada ayahnya agar mencarikan orang yang menjadi idamannya itu. Sang Begawan menuruti permintaan putrinya untuk kemudian pergi mencari. Tak berapa lama kemudian Begawan Kesawasidi bertemu dengan Batara Wisnu yang diiringi oleh Semar, Gareng dan Petruk. Kesawasidi mengutarakan maksudnya, namun ternyata Batara Wisnu menolak. Baru setelah dengan kekerasan, Wisnu menuruti kehendak Kesawasidi.

Setelah tiba di Pertapaan Argajati, Batara Wisnu segera dinikahkan dengan Endang Sumarsi. Setelah beberapa hari tinggal di pertapaan, Batara Wisnu mengatakan kepada mertuanya bahwa ia mencari bunga Wijayakusuma dan minta pertapa itu membantunya. Sang Kesawasidi yang memiliki bunga itu tidak keberatan dan memberikan Wijayakusuma sebagai sarana untuk mengawini Batari Pratiwi.

Setelah Batara Wisnu mendapatkan bunga Wijayakusuma, segera menuju Ekapratala.

Sementara itu Prabu Wisnudewa, raja raksasa dari Garbapitu juga melamar Batari Pratiwi. Setelah mendengar laporan patihnya bahwa calon mempelai putri menginginkan bunga Wijayakusuma, ia sangat bergembira, sebab sang Raja mempunyai banteng yang berwarna biru hitam pada lehernya terdapat cangkok/cabang dari bunga Wijayakusuma.

Karenanya ia segera berangkat ke Kahyangan Ekapratala. Namun, betapa kecewanya karena setelah tiba di Kahyangan Ekapratala, ternyata Batari Pratiwi telah dinikahkan dengan Batara Wisnu. Hal ini membuat Prabu Wisnudewa murka.

Bersama bala tentaranya, Prabu Wisnudewa menyerang serta berusaha merebut Batari Pratiwi. Peperangan terjadi, Prabu Wisnudewa dan banteng yang aneh dapat dibunuh Wisnu dan keduanya menyatu (merasuk) pada tubuh Wisnu. Demikian pula, Cangkok Wijayakusuma akhirnya menyatu dengan bunganya.

KTCM “Dasamuka Lena”


Berikut ini kembali Radio Suara Parangtritis AM 828 KHz yang beralamat di Jl. Parangtritis km. 22 Tegalsari Donotirto Kretek Bantul Yogyakarta 55772 telp. (0274) 368123 mempersembahkan koleksi wayang dari dalang kenamaan dari Bantul Yogyakarta, siapa lagi kalau bukan Ki Mas Bekel Timbul Cermo Manggolo dengan lakon Dasamuka Lena. Harapan kami semoga semakin menambah koleksi di Blog Wayang Prabu.

URL untuk Dasamuka Lena – Ki Timbul Hadi Prayitno

 1. http://www.4shared.com/audio/dMmzoJOO/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_00.html
 2. http://www.4shared.com/audio/yzuiwwKA/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_01.html
 3. http://www.4shared.com/audio/VRlrNG2-/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_02.html
 4. http://www.4shared.com/audio/K2I36kGJ/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_03.html
 5. http://www.4shared.com/audio/wH9Ma-lv/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_04.html
 6. http://www.4shared.com/audio/KZZgc8J1/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_05.html
 7. http://www.4shared.com/audio/xXh9VCXa/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_06.html
 8. http://www.4shared.com/audio/zPiqlp2N/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_07.html
 9. http://www.4shared.com/audio/hZjr2FMY/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_08.html
 10. http://www.4shared.com/audio/x_b_u-bA/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_09.html
 11. http://www.4shared.com/audio/hil_d9Xf/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_10.html
 12. http://www.4shared.com/audio/qpv359Ft/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_11.html
 13. http://www.4shared.com/audio/pr3oe0f2/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_12.html
 14. http://www.4shared.com/audio/sskqHjwn/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_13.html
 15. http://www.4shared.com/audio/6c3dsfJj/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_14.html
 16. http://www.4shared.com/audio/8G5kF20C/Dasamuka_Lena_Timbul_HP_15.html
 17. http://www.4shared.com/audio/czW4uua6/Gd_Penutup_Dasamuka_Lena_Timbu.html