Tag Archives: ki sugino siswocarito

KSSC “Kangsa Adu Jago”


Berikut kiriman seseorang yang berupa pagelaran Wayang Kulit dengan lakon “Kongso Adu Jago” bersama dalang Almarhum Ki Sugino Siswocarito. Silahkan di unduh link di bawah:

kangsadewa

Part 1: http://www.sendspace.com/file/lj8vy4
Part 2: http://www.sendspace.com/file/ge8jan
Part 3: http://www.sendspace.com/file/cnbn4c
Part 4: http://www.sendspace.com/file/gwsxmv
Part 5: http://www.sendspace.com/file/lhivw6
Part 6: http://www.sendspace.com/file/zamy4z

Ki Sugino Siswocarito : UNDUR-UNDUR KAJONGAN


Prabu Kresna sing diampingi Setyaki nimbali para patih yakuwe Patih Udawa, Patih Nirbita, patih Andakasura, Patih Sucitra, Patih Tambakganggeng, Patih Drestaketu, Patih Gagakbongkol lan Patih Prabakesa. Rika apal ora patih sekang ngendi bae? Angger durung apal rungokena maning lakon kiye.

Para patih ditimbali sebab ilange Raden Arjuna karo Raden Werkudara, mangkane perang Bratayuda mbutuhena kesektene kekarone.

Lakon seri Bratayuda kiye wis ilang sekang Jumbofile. Jan inyong gela banget. Wis komplen bola bali, tapi ora nana wangsulan sekang provider-e.

Ora arep gawe kuciwane para sedulur pendhemen Ki Sugino, kiye bribik-bribik tek unggah maning lakon kiye neng mediafire. Muga muga ora ilang maning senajana jere angger ora tau diundhuh ya wekasane ilang uga.

Manggga, angger sing durung tau DL, link-e neng kene:

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 1A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 1B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 2A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 2B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 3A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 3B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN4A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 4B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 5A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 5B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 6A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 6B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 7A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 7B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 8A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 8B

Ki Sugino Siswocarito : RAMA TAMBAK


Prajurit Pancawati salebeting samudra ngadhang raksasa saking Ngalengkadiraja ingkang wola-wali ngrisak bangunaning tambak.

Para sturesnaning ringgit mesthi sampun mangertosi lampahan Ramayana ingkang setunggal menika. Sasat saben dhalang sampun nate manggungaken lampahan Rama Tambak ingkang yektos dados satunggaling lampahan ingkang anggadhahi panggenan ingkang mirungan wontening salebeting sanubari. Kadhang, lampahan menika kapanggungaken mligi kagem mengeti utawi kagungan makdsud kangge upacara ingkang tumuju dhumaten keslametan.

Ing mriki Ki Sugino nggelar lampahan Rama Tambak ingkang kagelar wujud serial ingkang kawiwitan saking lampahan Anoman Dhuta lan dipun pungkasi lampahan Rama Nitis.

Ingkang kepareng mundhut audionipun kula aturi klik ing MRIKI

——————————————————————————————-

Innalillahi wa Inna Illaihi Roji’un.
Ndherek ngaturaken bela sungkawa. Sampun kapundhut ing ngarsanipun 
Gusti Allah, Ibu Roni Subari, garwanipun Bapak Roni Subari, 
Sekretaris Paguyuban Pecinta Wayang (PPW)
Mugi ingapuran sedaya dosa kalepatan lan katampi ing ngarsanipu 
Gusti Allah sedaya amal ibadahipun.
Dene ingkang tinilar, sageda kiyat imanipun lan tabah nampi 
pacoban punika.
 
Amin.

Saking Admin lan sagunging para rawuh ing “wayangprabu.com”

Ki Sugino Siswocarito : Gareng Dadi Ratu


Oleh: MasPatikraja
Post yang ke 100

Cerita carangan dari Ki Sugino kalau kita perhatikan mempunyai kemiripan satu sama lain. Kita ambil contoh disini adalah yang berhubungan dengan lakon yang kali ini akan kami share kepada teman teman. Cerita antara Gareng Dadi Ratu, Durna Gemblung dan Gareng Larung atau Wader Bang Sisik Kencana.

Semua lakon yang saya sebut adalah menceritakan Pendita Durna yang masih saja mengincar Srikandi setelah sekian lama Srikandi dipersunting oleh Raden Arjuna

Raden Janaka ketamuan Pendita Druna dan Prabu Baladewa. Pandita Druna memancing di air keruh ketika Wara Sembadra sedang sakit. Ia menuduh Srikandi sebagai biang dari sakitnya Wara Sembadra

Continue reading

Ki Sugino Siswocarito : Wisanggeni Krama


Dening: MasPatikraja

Wonten ing lampahan Wisanggeni Krama dhalang sanesipun ing gagrak Surakarta, menawi katandhingaken lampahan saking gagrag mBanyumasan tetela benten sanget. Contonipun panjenengan saged mbetenaken lampahan menika kaliyan lampahan ingkang sami, ingkang kagelar dening Ki Nartosabdo.

Wonten ing pagelaranipun Ki Nartasabda, Wisanggeni krama pikantuk Dewi Mustikawati ingkang nyuwun bebana tigang perkawis ingkang winasatan tiga mustika, inggih menika mustikaning geni, mustikaning angin lan mustikaning banyu.

Raden Wisanggeni – Koleksi Mas Agus “Mahesa Jenar” Wiyarto

Mustika tetiga menika nyatanipun sampun sumandhing wonten ing caketipun Raden Wisanggeni, awit mustika menika awujud garwanipun ingkang ramanipun, Raden Janaka, inggih menika  Dewi Dersanala ingkang putrinipun Bathara Brama dewaning agni, Dewi Barunawati ingkang putrinipun Bathara Baruna dewaning tirta lan Dewi Marutawati putri saking Bathara Bayu.

Continue reading

Ki Sugino Siswocarito : Brajadenta mBalela


Dening MasPatikrajaDewaku (PPW 11-01-0006)

Makarya sesarengan kaliyan Radio Mutiara AM Bandung)

 

Pasugatan ingkang kepareng kula unggah menika ringgit Banyumasan ingkang katindakaken dening Ki Sugino Siswocarto. Lampahan menika taksih koleksi kaset saking Radio Mutiara AM Bandung. Maturnuwun sepindhah malih kula aturaken dhumateng para pangarsa Radio Mutiara AM Bandung ingkang sampun kesdu paring palilah ngampilaken kaset menika lumantar sumitra kula saking Bandung, Pak Roni Subari . Senajan menika kaset sampun umur watawis 30 tahun kepengker lan track swantenipun taksih mono, nanging mawola-wali kula sebataken, file menika taksih kenging kawastanan taksih sae tumrap upaya nguri-uri kabudayan ringgit purwa mliginpun gagrag Banyumasan. Sakalangkung mligi, ringgit purwa ingkang katindakaken dening dhalang ingkang dados panutan, tumraping panggungan gagrag Banyumasan, Ki Sugino Siswocarito.

Saksampunipun asil convert digital sawatawis kula simpen lan nengga wekdal kaunggah ing wayangprabu.com, ndilalah ingkang siap tayang kanthi laju bit 128Kbps kados biyasanipun, mboten saged kaunggah amargi perangkat komputer wonten nggriya crash.

Untungipun, menika khas tiyang Jawi, senajanta crash nanging taksih untung, file ingkang kula simpen alit-alit laju bit-ipun taksih kula simpen wonten ing external hard disc. Mila inggih mboten wonten pilihan, file ingkang wujudipun file mini menika ingkang kula aturaken kaliyan para pandhemen ringgit, mliginipun ringgit purwa gagrak mBanyumasan saking Ki Sugino.

Senajanta mekaten wonten watawis lampahan inggih menika Anoman Obong-Ki Sugino, Semar mBangun Kahyangan-Ki Sugino, Antasena Takon Rama-Ki Sugino, Pergiwa Ratu-Ki Anom Suroto lan sawatawis lampahan wayang kulit lan wayang golek malih kedah dipun ambali proses konvert-ipun menawi files mboten saged kapulihaken mangke.

Dene cariyos Brajadenta mBalelo menika keleresan kados sampun wonten ingkang request nalika semanten, saking salah satunggaling tamu ingkang paring comment wonten ing unggahan ingkang sampun. Mugi mugi, lampahan menika saged damel marem tumraping ingkang sampun nyuwun lampahan menika mliginipun, lan para sutresna wayang Ki Sugino umumipun.

Lampahan Brajadenta mBalela menika kawiwitan jejeran ing negari Pringgandani, ngrembag bab

sampun tigang pisowanan dene Brajadenta mboten marak seba. Mila Prabu Anom Gathutkaca nyuwun pamanggih kaliyan Raden Brajamusti.

Mboten nami Raden Brajamusti tumbak cucukan, dene Raden Brajamusti matur walaka, namung aturipun menika amargi anjagi karahayuning praja. Amargi kadang Braja menika dados saka guruning kekiyatan Pringgandani.

Aturipun Raden Brajamusti dhumateng ingkang pulunan, Raden Gathutkaca, bilih Dewi Pandhansari, garwanipun Raden Brajadenta, menika ingkang yektosipun dados tuk sumbering tumindakipun Raden Brajadenta ingkang tindak ngraman, mbalela, mbondhan tanpa ratu, mirong kampuh jingga.

Dewi Pandhansari mboten rena menawi namung dados garwanipun Adipati ing Glagah Tinunu.

Senajana makaten, Raden Gathutkaca ingkang mangertos larah larahipun dene Brajadenta nindakaken kraman, malah yektos badhe paring kalenggahan Praja Pringgandani dhumateng ingkang paman, Brajadenta, kanthi  lila legawa.

Nanging Raden Brajamusti mboten sarujuk, lajeng mijangaken larah-larahing kadang Braja

mboten kenging nglungsuri kalenggahanipun ingkang rama Prabu Trembuku. Saterasipun Praja Pringgandani kedah kebawah keprentah dening turuning wiji luhur. Prastawa menika kawijangake dening Raden Brajamusti, wontening lampahan ingkang kasebat Arjuna Liyep. Selajengipun ugi ngengeti bilih Negari Pringgandani sampun kedunungan boyongan wujuding manungsa saking manca ingkang dedunung ing salebeting praja, temah Praja Pringgendani dados negari ingkang reja.

Raden Brajamusti lajeng dipun paringi purbawasesa kapurih ngarih-arih ingkang raka Raden Brajadenta, supados lerem anggenipun madeg ngraman. Dene  iguh pertikel kados pundi anggenipun paring wewarah kasumanggaaken, ingkang wigati ing mangke sampun ngantos andadosaken daredah lan pasulayan.

Saksampunipun Raden Brajamusti bidhal dhateng ing Kasatriyan Glagah Tinunu, Raden Gathutkaca kadunungan raos ingkang tidha-tidha. Amargi mangertosi bilih watak wantunipun para kadang Braja menika gampil mulad menawi kecenthok ing tembung sora. Lajeng Raden Gathutkaca jengkar anjampangi lampahipun Raden Brajamusti lan Brajawikalpa.

Kocap kacarita nalika semanten Raden Brajadenta saweg kaadhep dening punakawan Togog lan Sarahita. Raden Brajadenta nyuwun aturipun Ki Tejamantri larah larahipun dene ingkang rama, Prabu Trembuku maringaken negari Pringgandani dhumateng ingkang wayah Raden Gathutkaca. Lajeng konsultan para sabrang menika negesaken tembung warisan lan warasan. Puntoning rembug, Togog malah dipun jempalani kaliyan Raden Brajadenta amargi mboten narimah kaliyan aturipun Togog lan mboten ndadosaken rena ing penggalihipun Raden Brajadenta.

Leres pandhuganipun Raden Gathutkaca, Raden Brajadenta lan kadangipun anem sami bandayuda pungkasanipun, saksampunipun rembag sarana aris mboten saged angrampungi damel. Pancakara rame andadosaken kadang Braja sami nglumabarah. Raden Gathutkaca ingkang lajeng nyepeng pedhang Sukayana kagunganpun Raden Brajadenta lan badhe kawangsulaken dateng ingkang paman, kawastanan bilih plunanipun badhe nyirnakaken Raden Brajadenta. Rumaos ajrih, Raden Brajadenta lumajar keplayu anggendring kininten menawi badhe kapejahan.

Plajaripun Raden Brajadenta lajeng kacemplung ing Sumur-upas wonten ing tlatah Pasetran Gandamayit. Dene Raden Gathutkaca ingkang nginten menawi ingkang paman sirna, lajeng getun kepara malah nandang raga rikala sampun kondur dhateng Praja Pringgendani.

Lampahan malembar dumugi Negari Ngastina, amargi ing mriku Dewi Banowati kacidra asmara dening Raden Gathutkaca tiron lajeng Sang Prabu Duryudana utusan Pendita Durna kinen paring lapuran kaliyan para kadang Pandhawa kapurih ngrangket Raden Gathutkaca ingkang tindak culika.

Sanalika kebranang raosipun Raden Werkudara lan Raden Arjuna mireng palapuranipun Pandhita Durna. Kalih-kalihipun satriya Pandawa tanpa pamit nilar pasewakan kanthi pamrih ingkang benten.

Kados pundi ramenipun Ki Sugino anggenipun nggancaraken lampahan Brajadenta mBalela? Para rawuh ing wayangprabu.com kula aturi ngundhuh file ingkang senajanta alit alit, nanging tumrap kula, menika dereng ndadosaken degradasi saking aslinipun ingkang wujud kaset.

 

Menika link-ipun:    http://jumbofiles.com/user/Samudrianto/67609/Brajadenta_mBalela

Ki Sugino Siswocarito : Wisanggeni Murca


Digitalized by MasPatikrajaDewaku.

Makarya bareng karo Radio Mutiara AM Bandung

Lha kiye inyong teka maning. Sekiye lakon sing tek unggah lakon ana gegayutane karo Wisanggeni. Mesthine para rawuh neng “wayangprabu” mligine wong penginyongan pada ngarep arep sebab angger Dalang Gino nyuwarakena Wisanggeni jan cocog banget karo selerane wong penginyongan padha. Sebab kiye mung audio, dadi ya wis klop banget denggo ngayalena kepriwe sosok Wisanggeni angger dirungu suarane lewat Dhalange sing jan timbrene serak serak. Angger ana gambare, jane sih tambah seneng maning angger weruh aglang-eglenge Antasena. Jan klop banget angger Antasena ketemu karo Wisanggeni. Sayange, tokoh Wisanggeni neng lakon kiye jan mung kocap thok.

Lah ngomongena lakon kiye, sing judhule Wisanggeni murca. Murca maring ngendi ya kang? Terus kepriwe gegeyutane karo Gatutkaca, Dewi Suryawati lan Dewi Galawati? Tek critani disit sarwa sethithik denggo pengantar donlot kiye.

Kocapa neng Neng Negara Petapralaya, ana ratu sing jejuluk Darma Radeya utawa Darma Dewa. Lah sapa maning kiye. Sing ngadhep neng ngarsane Sang Prabu sing lagi nganakena pasowanan, ora kejaba putrane sing aran Raden Surya Kesuma lan Patih Jayasaraba.

Nalika semana Prabu Darma Radeya lagi sungkawa, awit putrane sing aran Dewi Suyawati nuju dadi kembang lambe, dilamar dening ratu selawe negara. Ana maning sing dadi pikirane, senajan bungahe kayangapa, angger para ratu akeh sing seneng karo putrane, tapi angger jenenge wong wadon, ora nana jamake ngewayuh kakung. Apa maning angger mikirena pengincim incim sekang para raja sing angger ora bisa bisa nggayuh Dewi Suryawati, bakal gawe karangabang ngrusak negara Petaperlaya.

Lewih sedhih maning rawuhe Pendita Drona, sing nambah “daftar panjang” daftar penglamar Dewi Suryawati. Mesthine tekane Drona tumrape penonton sih jan marahena nyengit, tapine gawe ger-geran. Sekang putege Prabu Darma Radeya, Pendita Drona karo Adipati Karna dikon ketemu dewek karo Dewi Suryawati, apa gelem diboyong karo Pendita Drona maring Negara Ngastina dadi sisihane Raden Lesmana Mandrakumara.

Tapi tankocapa, bareng teka maring keputren, neng kono ana Antareja sing main tembak langsung alias “shortcut” mlebu maring petamanan njedhul lewat bumi. Antareja duwe karep sing padha, arep mboyong Suryawati. Antareja ngajak Dewi Suyawati bali maring Sumurupas, ora usah nganggo matur maring ramane.

Suryawati sing ora kepareng melu, mlayu diuber karo Antereja, kepapag karo Adipati Karna. Sulaya rembug dadi peperangan. Lagi Adipati Karna ngunus Kunta Druwasa arep merjaya Antareja, Raden Antasena njedhul nyandhak Antereja mundur.

Apa maning kiye jajal kang, kenangapa Antareja ketemu karo Antasena neng petamanan Petaperlaya. Jan jane kiye loro-lorone anak Werkudara, anu pada diutus karo ramane, kon padha nggoleti ilange Raden Gathutkaca. Koh jebule pada pating bedhengus neng kene sih ya? Raden Antareja blaka angger dheweke kepengin nggarwa Dewi Suryawati. Rembuge kepriwe? Mangga digatekena neng bagiyan 4A.

Senajana kaya kuwe, Antasena sing ngerti angger patrape Adipati Karna sing ngumbar senjata Konta kuwe jane nyalahi empan papan.  Mulane Antasena sing temandang ngadhepi kridhane Adipati Kana. Lepase Kunta Druwasa ditampani karo Antasena, ora papa, malah senjata Kunta dibuang karo Antasena. Lagi Drona arep maju, dipisah karo Pati Jayasaraba. Loro-lorone pihak ditimbali karo Prabu Darma radeya. Wose Dewi Suryawati nyuwun kudangan wujud jago kate mas sing bisa kluruk unine Jagad Dewa ya Bethara. Lha kiye sih! Sing duwe jago kate sing kluruke Jagad Dewa Bethara ora nana liya kejaba Drona dhewek. Jere!

Kepriwe terusane kang? Kepriwe “hubungane” karo Gathutkaca sing lagi tapa neng alas Mandhalasraya detunggoni karo kewan sing wujud sardula. Apa ana “hubungane” Gathutkaca karo sing jeneng Dewi Suyawati lan Dewi Galawati.

Terus apa maning sambung rapete antara jago kate sing kluruke Jagad Dewa ya Bathara karo Wisanggeni?

Angger wis ana sing ngerti ya sukur. Tapi kayangapa-a angger Kaki Gino gole mayangena lakon Wisanggeni Murca, kayane njenengan rugi angger ora migatekena kewasisane. Tela angger crita wayang, kayane ending-e si akeh sing wis ngerti. Tapi jan-jane wayang kuwe bisa ndadekena kenikmatan batin angger inyong sampeyan pada migatekena gendhinge, ya suluke, lekak lekuke suara sindhene lan sepiturute. Malah jere kang Kang Tohirin, krungru kecreke Dalang Gino be jan rasane anu marem banget.

Mulane ora aneh angger akeh sedulur kita sing angel degiring sekang bab kecrek utawa keprak utawa kepyak kebiasaane ngrungokena wayang. Ana sedulur sing angger ora nganggo kepyak sing suarane thing thing thing  . . . . . .  ya trima ora nonton apa ngrungokena wayange. Senajana suara thing thing decampur karo crek crek senajana mung semendhing bae, anu terus ana sing ngilari. Jere ora murni maning. Ora karuwan rasane.

Tapi tumrape inyong sih ya kang, arepa keprak suara thing thing (ora nganggo Ayu) apa suara crek crek, esih bae dearani wayang. Dadi tetep dadi kekareman. Paribasane panganan, arepa gudheg, sega liwet, sroto-mendhoan (matur nuwun mendhoane kang Budi Susilo) malah keredhok ya inyong ora ngilari. Akeh sing bisa dinikmati, akeh uga aneka rupa asupan gizi (jiwa) sing mlebu ngawak denggo nguwati jiwa-raga. Nggih napa nggih? Nggiiiih . . . . . .

Mangga dirahabi wayangan Banyumasan niki. Link-e kang? kiye ora kelalen koh inyong:  http://www.mediafire.com/?vs7adscxwksff

Ki Sugino Siswo Carito : Petruk Idu Geni (Audio)


Makarya bareng karo Radio Mutiara AM Bandung.

Dening : MasPatikrajaDewaku (PPW 11-01-0006)
Mangga lah para sedherek. Kiye Lakon Petruk Idu Geni
Dalang             : Ki Sugino Siswo Carito.
Karawitan        : Mudha Budhaya.
Pangarsa          : Ki Sugino Siswo Carito
Kendhang         : Ki Rasito.
Waranggana     : Nyi Suryati, Nyi Wahyuni, Nyi Suwarti.

KI SUGINO SISWOCARITO : GARENG LARUNG


(Makarya bareng antarane PPW karo Radio Mutiara AM Bandung).

Dening : MasPatikrajaDewaku. (PPW No 11.01.0006)

Gareng larung kayane memper karo lakon Gareng Dadi Ratu sing inyong esih simpen konvertane. Kenangapa sih ora dibagi lan esih tek simpen? Sebab kaset sing gemiyen disilihi karo Kang Tohirin, esih kurang sekaset. Inyong esih duwe pengarep-arep, muga muga esih ana sedulur sing kagungan lakon kiye sing jangkep. Terus dikirimaken maring inyong dinggo njuguli. Jan pangarep-arepe inyong keleksanan, senajana ora pada, tapi memper.

Kebeneran sekang PPW pusat mBandung sing dipangarsani Pak Roni Subari olih lakon Gareng Larung kiye sekang Radio Mutiara AM Bandung. Matur Nuwun kagem Bapak-bapak Pangarsane Radio Mutiara Bandung lan sedaya jajaranipun, sing empun kersa paring palilah ngampilaken.

Bareng tek jajal ngemataken alur critane Gareng Larung kiye, ya pancen memper. Bedane sejen perekam lan sejen wektu lan sejen sanggite. Dadi inyong arep ngunggah dhisit sing versi lengkap sekang mBandung. Mengko inyong arep ngunggah loro-lorone supaya penjenengan padha bisa milih sing pedhes apa sing asin, aya kuwe.

Kaset sing sekang mBandung kiye padha kaya sing wis tau tek unggah wingi yakuwe lakon Siluman Naga Putih sekang bab rekamane. Rekaman kopian. Tapi senajana rekaman kopian, tapi kaset kiye jan cling banget koh para sedulur. Dadi rasane kepenak banget gole ngonvert. Ora kakehan ngulik nganah-ngeneh, asile jan apik banget.

Sing tek omong mau, dilihat dari perspective crita (alala . . . . apa kiye), pancen mandan padha alur critane karo Gareng Dadi Ratu.  Dimulai sekang jejer Negara nDwarawati. Neng pasowanan agung kiye, Nata nDwarawati lagi rembugan karo Raden Samba putrane, Raden Setyaki adi ipene, karo Patih Udawa, sedulur sejen biyung.

Sing derembug kejaba raharjaning praja, uga sing penting, ana pawarta angger rayine Prabu Kresna, Wara Sumbadra, lagi nandhang gerah. Sekehing usada wis ditamakena, tapi ora nana sewiji jenis usada sing kewawa gawe pulihe Wara Sembadra.

Lagi eca imbal wacana, dumadakan kesaru geger ing pangurakan, ana raseksa sak giri suta pepe neng alun alun. Bareng didangu, niate raseksa sing aran Ditya Kala Sudarapati arep sowan marang ngarsane Prabu Kresna. Wusana niyate Ditya Kala Sudarapati dikeparengaken munggah sitihinggil.

Kocapa, bareng niate Ditya Kala Sudarapati diaturaken neng ngarsane Prabu Kresna, Raden Samba maju wawan rembug karo Ditya Kala Sudarapati. Neng atine Raden Samba kebranang, tapine kanti ulat lan tembung sing diplomatis, Raden Samba matur ririh. (cara sekiyene kepala boleh panas, tapi hati harus tetap adem). Kenangapa sih jane?

Sebab Ditya Kala Sudarapati diutus karo ratu gustine sekang Negara Jongparang, jejuluk Prabu Sudaradewa, supaya tuku Sekar Cangkok Wijayakusuma, denggo tumbal neng Negara Jongparang. Pira regane kembang Cangkok Wijayakusuma arep dituku. Neng kene, dhalange nyindir perkara korupsi para pejabat sekiye neng Negara Indonesia.

Sebabe kang, Ditya Kala Sudarapati anu arep numpangi, tegese enggane regane satus ewu, kon ditulis neng kwitansi rongatus ewu. Jan ora gemiyen ora siki deneng lah!

Raden Samba nyaguhi. Tapi dol tinuku arep dileksanani neng alun-alun. Neng kene inyong kemutan karo lakon Durna Gemblung. Nalika semana utusan sekang Negara Ngrancang Kencana, yakuwe Patih Kala Lodra arep nyuwun Dewi Jembawati. Alure meh padha, tapi sebab kiye lakon sing nindakena Dalang Gino, ya ora mboseni. Kaya kuwe mbokan para sedulur nggih? Nggiiiiiiih!!

Bareng metu neng njaba, Patih Kala Lodra jan bombong banget. Togog karo Sarawita sing maune matur, angger jejibahan sing kaya kuwe derasa abot, nyatane kedadiane jan entheng kemlentheng temenan. Tapi Togog malah nyalahena gustine. Awit Togog ngerti angger kiye mesti pokale Raden Samba. Bener bae, kembang Wijayakesuma kena dituku, tapi nganggo ndhase Patih Kala Lodra.

Ana maning kang, nang jejeran candake, Taman Maduganda. Nalika kuwe Dewi Wara Sembadra lagi nandhang raga dirawuhi Pendita Drona. Neng kono, Pendita Drona matur karo muride, Raden Janaka, gerahe Wara Sembadra ana sing maeka. Sing nindakaken paeka, ora nana liya marune dewek, yakuwe Wara Srikandhi. Neng kene ana maning, inyong dadi kemutan karo lakon Durna Gemblung. Angger Durna Gemblung, Drona njaluk banten kuncunge Semar, lah angger Gareng larung Drona njaluk atine Gareng, sing disanepakena ati aking.

Neng pungkasane crita mangga para rawuh mengko pada tek paringi perbedaan antarane lakon Gareng Larung karo lakon Gareng Dadi Ratu. Mangga kari, milih sing endi sing arep deundhuh. Sukur arep ngunduh loro-lorone. Tekade lakone beda sanggite ya beda.

Angger lakon Gareng Larung, matine Gareng pancen arep dearah atine, tapi angger lakon Gareng Dadi Ratu, matine Gareng sekang sebab nyewek jala pusaka. Tapi ending-e pada, Nala Gareng sing dadi sekti bisa mateni ratu tokoh antagonis, ketemu karo Dewi Wara Sembadra karo Wara Srikandi. Bareng Nala Gareng nganggo agemane ratu sing dadi tokoh antagonis kuwe, Nala Gareng menjelma dadi ratu sekti. Turan, Wara Sembadra karo Wara Srikandi uga digandheng karo Nala Gareng, api-api dadi bojone. Dadi kiye lakon Gareng Larung mandan kaya cerita campuran antarane Drona Gemblung karo Gareng Dadi Ratu

 Senajana kaya kuwe, wong kiye kiprahe Dalang Gino, kabeh maen koh. Dideleng sekang crita lan sanggite, apa maning rekamane. Loro-lorone esih pada cling. Setereo!!  Kiye kang folder link-e :

Gareng Larung        : http://www.mediafire.com/myfiles.php#7278f2x7485ja

KSSC : Petruk Idu Geni (Sinopsis)


(Makarya bareng kalih Radio Mutiara AM Bandung)

Dening: MasPatikrajaDewaku. (PPW 011-01-0006)

Para rawuh teng wayangprabu.com kabeh bae. Ora tek wiji-wiji endi sing kelebu seneng karo Gagrak Solo tapi seneng Mataraman, sing seneng gagrak Mataraman tapine uga seneng gagrak Soloan. Kelebune penjenengan sing ora ke-etung kelompok sing biasa, alias kelompok luar biasa, kaya penjengan sing seneng gagrak Banyumasan tapi seneng gagrak Solo karo Mataraman. Sapa sih kang?. Mangga niki onten malih lakon sekang Ki Sugino Siswocarito sing mesthi bae wayangan gagrak Banyumasan.

Lakon carangan sing marakena para sutresnane Ki Sugino mandan penasaran, kenangapa ana lakon sing judule kayong mendeni banget. Petruk Idu Geni!! Biasa kang, kiye sih jenenge model dodolan sing menjual ala sales. Dagangan jere kudu duwe selling point, yakuwe salah sijining factor sing arane differensiasi. Pembeda antarane produk siji lan sijine, bedane yakuwe,  judul sing mendeni. Angger neng dunia blog supaya para rawuh neng blog-e pada ketarik maca, penulis uga diwajibena kreatif gole ngetrapena judul. Angger judule aneh, bombastis lan liya liyane sing menarik, paling ora pengunjunge ngeklik. Perkara mengko arep nerusena maca apa ora, kiye ya perkara mengko.

Kuwe anu bab dodolan lan perkara judul artikel blog. Tapine anu kaset sing tek trima sekang panjenengane Pak Roni Subari kiye koleksi kaset kagungane Radio Mutiara AM Bandung, kejaba judule sing medeni. Suarane jan esih gandhang, jan esih maen. Senajana kiye terbitan wis lawas banget antarane tahun 1982. jan lawas temenan turan klasik gaya mayange. Kayane malah angger nonoman sing sekiye pada rawuh maring wayangprabu lan dadi fans Ki Sugino, mesthine akeh sing durung lair

Crita Petruk Idu Geni kayane ana sing wis tau request. Malah ana maning sing coment angger penjenengane wis duwe wujud digital sing durung tau diunggah. Nuwun sewu nggih mase sing kagungan digital conversion, kula unggah mawon sing teng tangan kula mergane kula enggih mpun sumedya mung kari ngunggah tapi internete mandan lelet, dadi sing tek unggah sinopsise      disit.. Sing wis suwe ngenteni, ora suwe maning angger wis munggah net kabeh, link-e arep tek tidhokena

Lakone dhewek, Petruk Idu Geni kiye pancen lakon carangan ala Gino. Ndeyan neng tlatah liya ora nana lakon sing alur crita apa maning judhule pada karo lakon kiye. Lakone nyritakena pokale Prabu Duryudana sing diombyongi karo Pendhita Drona gole arep ngrebut Wahyu Cakraningrat sing wis manjing manungal karo Raden Abimanyu.

Niyate Prabu Duryudana gole kepengin ngrebut wahyu kiye, awit kepengin ditrimakaken karo putrane Sang Prabu sing aran Lesmana Mandra Kumara. Awit sapa sing kadunungan wahyu kiye dicritakena bakal bisa nurunaken raja-raja tanah Jawa.

Bareng niyate mau dicritakena karepe karo para sing lagi rembugan neng Pasewakan agung Ngastina, Prabu Baladewa nyarujoni, senajan Angkawijaya kuwe plunane. Sing penting menurut Prabu Baladewa  cilike aja nglarani, gedhene aja nganti gawe pepati. Tapi kocapa, bareng ditawakena karo Adipati Karna, Raja Awangga kiye ora setuju. Malah ngendika angger Pendhita Durna wis minger kiblate.

Kocapa, Bambang Aswatama sing ora trima, nantang Adipati Karna. Dilayani! Tapi para sedulur, tekade Drona gole nyanggupi arep ngrebut wahyu Cakraningrat nyatane kesaguhane di back-up karo  denawa cacah loro sing aran  Dhendha Swala Yaksa lan Dhendha Swala Pati sekang Guwa Maya Siluman. . Dadi, Drona wanine mung angger ana balane.

Adipati Karna tandhing yuda karo Aswatama. Mesthi bae Aswatama kasoran. Senajana sekti kaya ngapa, tapi Adipati Karna nglawan srayane Drona sing wong loro duwe nyawa siji, nyatane Adipati Karna kasoran, malah kebuncang adoh mbuh ngkana tibane.

Prabu Baladewa sing maune serujuk, wusanane mbalik tingal. Raja Mandura nututi kebuncange Adipati Karna arep paring tetulung karo adi ipene..

Neng ngendi tibane Kang? Ora liya anu neng ngarepe Sang Begawan Kalinglingan. Sapa sih ya kang sing jenenge Begawan Kalinglingan? Lah kiye sing dadi role crita. Sekang sektine Begawan Kalinglingan, bisa mengerteni endi sing jeneng Bawor, ambi Gareng, senajana durung tau ketemu.

Agi Begawan Kalinglingan ketemu karo Bawor gole nakoni Bawor kaya kiye, – Sapa jenengmu Bawor ? -  Semana uga lagi nakoni Gareng ya monine takon jeneng nyebutena jenenge Gareng. Jelas bae wong Begawan Kalinglingan kuwe pancen Kanthong. Saking sektine Kanthong alias Petruk, bisa idu geni. Lah kiye, mulane lakone disebut Petruk Idu Geni. Paham nggih sedulur?

Kejaba crita ngarah patine Abimanyu, neng lakon kiye uga ana pemintane Pandhita Drona gole ngarah Jamus Kalimasada. Utusan karo Dhenda Swala Yaksa maring Ngamarta. Senajana babak belur dijotosi karo Wrekudara, tapi wusanane, jamus Kalimasada bisa dicekel, merga olih palilahe Prabu Puntadewa sing wis terkenal anu duwe watak rila dunya trusing patine. Perkara dunya sing wujude Layang Jamus Kalimasada mesti bae dituruti panjaluke Dhendha Swala Yaksa.

Kepriwe para sedulur, cara kepriwe baline Layang Jamus maring asale maning maring Ngamarta? terus sapa sejatine Dhendha Swala Yaksa ambi Dhendha Swala Pati? Anggere ana sedulur pada sing wis tau ngrungokena apamaning angger wis tau duwe kasete, mesthine si ya wis ngerti alur lakone. Tapine angger perkara Dalang Gino angger mbabar lakon, kayane para sedulur pada mesthi kangen karo kepriwe kakine Gino gole nglakokena wayangan Banyumasan klasik kaya sing tau ditindakena jaman gemiyen nalika tahun antarane 80’an. Jan, ngangeni temenan koh!!

Kayane wis ora bakal ana maning pegelaran klasik kaya kiye. Sebab, siki angger ndalang, kakine sing wis sepuh anu wis ditambal ambi limbukan karo dagelan sing mandan suwe. Lha kiye tumrape inyong, kurang sari aya kuwe. Siki kadhang-malah sering, putune sing ngganti kakine, sasat malah kakine gole mayang mung rong jam-telung jam thok

Kiye konvertane tek gawe sekaset selakon. Angger njenengan sreg ambi cara sing kaya kiye, inyong ya manut. Tapi angger njaluk depripil sing cilik-cilik kaya biasane, ya njenegan ngendika bae karo inyong. Mengko tek timbang kurang lewihe. Mangga dienteni link-e.