Category Archives: Tokoh Ramayana

Sarpakenaka


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=12464

Dewi Sarpakenaka, raseksi kang seneng dhemenan

Sebutan Sarpa ing basa Jawa ngemu teges ula kang duwe wisa. Kenaka tegese kuku. Sarpakenaka duweni pusaka arupa kuku lincip lan landhep, kang ngamot wisa.

Sarpakenaka kuwi anake wadon Resi Wisrawa lan Dewi Sukesi, putu Prabu Sumali raja nagara Alengka. Sedulure Sarpakenaka ana telu, yakuwi Prabu Dasamuka, Raden Kumbakarna lan Gunawan Wibisana.

Watake Sarpakenaka ora beda karo watake Dasamuka, kejem, ngendel-endelake nepsu birahine, buktine raseksa cacah wolu kabeh didadekake bojone. Para raseksa kuwi Ditya Karadusana (Jambumangli), Ditya Wirupaksa, Ditya Animpraba, Ditya Pratamadagni, Ditya Wilugangsa, Ditya Puntadagsa, Ditya Prajangga lan Ditya Margangsa. Saliyane bojo cacah wolu kuwi, Sarpakenaka uga seneng dhemenan karo raseksa prajurite Dasamuka. Ditya Marica, raseksa kaprecayane Prabu Dasamuka uga dadi dhemenane.

Awit cilik, Sarpakenaka pancen diuja dening ibune, amarga siji sijine wong wadon ing kulawargane. Amarga kuwi, Sarpakenaka gedhene dadi raseksi kang murka lan kejem.

Nalika Sri Rama, Dewi Shinta lan Leksmana netepi laku ing alas Dandaka, Sarpakenaka meruhi pondok Sri Rama ing papan kono. Nalika nyedaki pondok, Sarpakenaka weruh Leksmana sing rupane bagus banget. Sarpakenaka dadi kedanan lan njaluk supaya dipek bojo Leksmana. Nanging Leksmana ora gelem, lan marai Sarpakenaka nesu banjur wadul marang Prabu Dasamuka. Wusanane, Dasamuka nyolong Dewi Shinta lan digawa mlayu ing Alengka.

Tibaning perang gedhen ing Alengka, Dewi Sarpakenaka ngajokake kabeh bojone sing cacah wolu mau. Nanging siji mbaka siji kabeh bojone mau mati kabeh ing alaga. Ditya Animpraba mati digada Jaya Anila. Ditya Pratamadagni lebur dadi awu amarga diobong geni gaweyane Kapi Anggeni, lan liya-liyane.

Meruhi bojone padha gugur ing paperangan, Dewi Sarpakenaka nesu banget. Dheweke banjur maju ing alaga lan wadyabala wanara dijaring nganggo kembene nganthi ora ana wanara siji sijia sing bisa ucul, kajaba Anoman lan Jaya Anila. Gunawan Wibisana banjur ngakon Leksmana supaya nggodha Sarpakenaka. Manawa wus lena amarga nyawang rupa baguse Leksmana, kembene Sarpakenaka supaya cepet dibrodol.

Siasate Wibisana iki dilakokake dening Leksmana. Sarpakenaka pancen lena tenan nyawang rupa baguse Leksmana kang kaya Bathara Kamajaya. Anoman banjur tumindhak. Kemben Sarpakenaka dibrodol nganti ewonan wanara ing njerone bisa metu kabeh. Sarpakenaka dhewe bisa dipateni sawuse kuku-kukune dicabut dening Anoman. ::Damar Sri Prakoso::

Gunawan Wibisana


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=12487

Gunawan Wibisana setya ing kabecikan

Raden Gunawan Wibisana dadi siji-sijine anak lanange Dewi Sukesi kang awujud manungsa, amarga sedulur liyane yakuwi Dasamuka, Kumbakarna utawa Sarpakenaka wujude raseksa lan raseksi.

Bapake jenenge Resi Wisrawa, anake Resi Supadma saka pertapan Dederpenyu. Wibisana mujudake titisane Bathara Wisnu Anjali, mulane awewatak wicaksana lan mesthi mehak mring bebener. Bojone Gunawan Wibisana jenenge Dewi Triwati, saka kahyangan minangka paringane Sanghyang Manikmaya. Saka jejodhoane iki, Wibisana nurunake anak cacah loro yakuwi Dewi Trijata lan Raden Dentawilukrama. Raden Gunawan Wibisana mapane ing kasatriyan Kuntara. Minangka satriya kang mehak kabecikan, Wibisana rila misah saka para sedulure lan melu Sri Ramawijaya.

Manunggale Wibisana marang Sri Ramawijaya kawiwitan nalika Dasamuka nyolong Dewi Shinta. Wibisana dhewe ora sarujuk karo patrape kakange kuwi, amarga minangka raja gung, Dasamuka bisa nyidrani prajane dhewe lan bangsa Alengka. Ora pantes manawa raja sing samesthine dadi panutan malah tumindak ala, ngrebut bojone liyan. Dasamuka sing ora gelem nampa tanggapane Wibisana, banjur ngusir Wibisana saka Alengka.

Tekane Wibisana menyang pesanggarane Sri Rama ing Swelagiri sajane ora disenengi dening Narpati Sugriwa. Minangka adine Dasamuka, Wibisana bisa wae dadi telik sandine raja Alengka. Nanging Sri Rama duweni panyawang liyan, manawa nyawijine Wibisana mbelani kabecikan. Kasunyatane, Wibisana bisa menehi pepeling lan dadi ahli strategi perang kang apik.

Kiprahe Wibisana akeh banget, antarane mrakarsani gawe tambak kanggo kretege wadyabala wanara nalika nyabrang samudra saka Swelagiri menyang Alengka. Wibisana uga kerep menehi pituduh bab wadi lan kasektene wadyabala Alengka.

Sawuse Alengka bisa dikuwasani lan rajane wus tumeka ing pati, Gunawan Wibisana diprecaya Sri Rama dadi raja ing Alengka. Sawuse sakabehe nagari wus ayem tentrem, Gunawan Wibisana masrahake Alengka marang anake, Raden Dentawilukrama. Jeneng Alengka banjur diganti dadi Singgelapura, dene Wibisana milih netepi urip dadi pertapa nganti tutup yuswa. ::Damar SP::

Kusalya


DEWI KUSALYA/KESALYA dikenal pula dengan nama Dewi Ragu (Pedalangan Jawa) atau Dewi Sukasalya (Pustaka Raja). Ia putra Prabu Banaputra, raja negara Ayodya dengan permaisuri Dewi Barawati, putri Prabu Banawa. Dewi Kusalya berwajah sangat cantik, anggun penampilannya dan diyakini sebagai titisan Bathari Sri Widowati.

Saat berusia remaja, Dewi Kusalya menderita penyakit lumpuh yang tak tersembuhkan oleh para tabib. Prabu Banaraja akhirnya mengeluarkan sayembara, barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit Dewi Kusalya dialah yang akan menjadi jodohnya. Penyakit Dewi Kusalya akhirnya dapat disembuhkan oleh Resi Rawatmaja, brahmana tua dari pertapaan Puncakmolah yang memiliki Cupu Astagina beriisi air mujarab Mayamahadi pemberian Sanghyang Narada.

Peristiwa tersebut membangkitkan amarah Prabu Dasamuka raja negara Alengka yang langsung menyerang Ayodya, membunuh Prabu Banaputra. Prabu Dasamuka juga mengejar Dewi Kusalya ke pertapaan Puncakmolah, membunuh Resi Rawatmaja dan menyiksa Garuda Sempati. Dewi Kusalya yang berhasil meloloskan diri akhirnya sampai ke pertapaan Yogisrama, di hutan Dandaka meminta pertolongan Resi Yogiswara. Di pertapaan Yogisrama itulah Dewi Kusalya bertemu dengan Dasarata, calon suaminya yang telah ditetapkan oleh Dewa.

Dewi Kusalya kemudian dinikahkan dengan Dasarata oleh Resi Yogiswara. Setelah itu mereka kembali ke negara Ayodya untuk membangun negara itu dari puing-puing kehancuran. Dari perkawinan tersebut Dewi Kusalya memperoleh seorang putra yang diberi nama ; Ramawijaya/Ramaragawa.

Kekayi


DEWI KEKAYI adalah putri Prabu Kekaya, raja negara Padnapura. Konon sesungguhnya Dewi Kekayi adalah putri Prabu Samresi, raja Wangsa Hehaya. Prabu Samresi terbunuh mati dalam pertempuran melawan Ramaparasu, dan Dewi Kekayi yang masih bayi berhasil diselamatkan oleh emban Matara yang kemudian diangkat anak oleh Prabu Kekaya.

Dewi Kekayi sangat menginginkan dan bercita-cita menurunkan raja. Berkat ketekunannya bertapa ia dapat diperistri Prabu Dasarata, raja negara Ayodya. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh tiga orang putra, masing-masing bernama; Barata, Satrugna dan  Dewi Kawakwa.

Atas jasanya menyelamatkan nyawa Prabu Dasarata, Dewi Kekayi dijanjikan hak atas tahta dan negara Ayodya untuk putranya. Janji Prabu Dasarata itu ditagihnya menjelang penobatan Ramawijaya, putra Prabu Dasarata dengan permaisuri Dewi Kusalya. Dewi Kekayi juga meminta agar Prabu Dasarata mengusir Ramawijaya dari negara Ayodya dan tidak boleh kembali selama waktu 13 tahun. Permintaan Dewi Kekayi tersebut dikabulkan oleh  Prabu Dasarata,  yang menyebabkan Prabu Dasarata jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Cita-cita Dewi Kekayi menurunkan raja terpenuhi, walau Barata putranya hanya bersedia menjadi “raja wakil” sebelum Ramawijaya kembali ke Ayodya. Selama itu Dewi Kekayi hidup bahagia di bawah perlindungan Prabu Barata.

Leksmana


LEKSMANA atau Laksmanawidagda adalah putra Prabu Dasarata, raja negara Ayodya dengan permaisuri kedua Dewi Sumitra, putri Prabu Ruryana raja negara Maespati. Ia mempunyai empat orang saudara seayah lain ibu masing-masing bernama ; Ramawijaya/Ramadewa, dari permaisuri Dewi Kusalya, dan Barata, Satrugna serta Dewi Kawakwa ketiganya putra Prabu Dasarata dengan permaisuri Dewi Kekayi. Leksmana bertempat tinggal di kesatrian Girituba. Ia seorang satria brahmacari (tidak kawin). Mempunyai watak halus, setia dan tak kenal takut. Sejak kecil Leksmana sangat rapat dan sangat sayang kepada Ramawijaya. Leksmana diyakini sebagai titisan Bathara Suman, pasangan Bathara Wisnu.

Dengan setia Leksmana mengikuti Ramawijaya menjalani pengasingan selama 13 tahun bersama Dewi Sinta. Ketika Dewi Sinta diculik Prabu Dasamuka dari tengah hutan Dandaka dan disekap di taman Argasoka negara Alengka, Leksmana membantu perjuangan Ramawijaya  merebut dan membebaskan kembali Dewi Sinta dari sekapan Prabu Dasamuka. Di dalam perang besar Alengka, Leksmana banyak menewaskan senapati ulung andalan negara Alengka. Ia menewaskan Dewi Sarpakenaka serta Indrajid/Megananda, keduanya adik dan putra kesayagan Prabu Dasamuka.

Setelah berakhirnya perang Alengka dan Ramawijaya beserta Dewi Sinta kembali kenegara Ayodya, dengan setia Leksmana tetap membantu Prabu Ramawijaya mengatur tata pemerintahan negara Ayodya. Ia meninggal dalam usia lanjut, dan jenazahnya dimakamkan di gunung Kutarunggu  berdampingan dengan makam Prabu Ramawijaya.

http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=12415

Leksmana, satriya digdaya kang netepi brahmacari

Raden Leksmana kang uga disebut Widagda, Murdaka yakuwi putra Prabu Dasarata, raja Ayodya kang dhaup lawan Dewi Sumitra.

Leksmana yakuwi satriya brahmacari, satriya sing wadat utawa ora bakal kawin salawase urip, lan mapan ing Girikestuba.

Awit cilik Leksmana diwulang dening Resi Wismamitra (Begawan Wasista) supaya sukmbene nalika wus gedhe dadi satriya digdaya, mbelani kabecikan lan njejegake adiling tatanan donyan. Leksmana uga dadi seksi kawine Sri Rama, kakange karo Dewi Shinta, putri Prabu Janaka raja Mantili.

Sanajan Sri Rama sedulur bedha ibu, nanging katresnane Leksmana marang Sri Rama temen-temen. Leksmana uga melu ngumbara ing alas Dandaka, nalika Sri Rama lan Dewi Shinta metu saka karaton Ayodya jalaran Dewi Kekayi njaluk supaya putrane, raden Bharata sing jumeneng nata ing Ayodya.

Nalika Sri Rama ngoyak kidang kencana jilmane Kala Marica, Leksmana pasrahi njaga Dewi Shinta. Nanging liya pamikirane Dewi Shinta. Dheweke ngira manawa Leksmana duwe niyat pengin ngepek dheweke amarga ora ngrewangi Sri Rama ngoyak kidang kencana.

Leksmana dhewe dadi bingung meruhi kahanan kaya mangkono. Karo ngampet isin, Leksmana sumpah bakal nglakoni brahmacari, yakuwi ora kawin utawa wadat. Papan panggonane Dewi Shinta banjur dipageri nganggo rajah. Sawuse nitip pesen supaya Dewi Shinta njaga awake dhewe, Leksmana banjur lunga nyusul Sri Rama.

Sawuse Leksmana lunga, Prabu Dasamuka banjur nyolong Dewi Shinta lan digawa menyang Alengka. Wusanane, kahanan kuwi njalari perang gedhen ing Alengka antarane Sri Rama lan sawadyabala wanara kalawan Dasamuka lan para butha.

Ing perang gedhen kuwi, Leksmana bisa mateni para senapati utama Alengka, kayata Ditya Mintragna sing nemoni pati jalaran dipanah gulune. Raden Trinetra, Trikaya, Trisirah, padha nemoni pati jalaran kudanan panah Naracabala sing cacahe nganthi ewonan. Narantaka lan Dewantaka sing nyoba mblirit uga wusanane mati adus getih amarga awake dhedhel dhuwel kena panah Naracabala sing dipanahake dening Leksmana.

Meruhi adhi-adhine mati kabeh, Indrajit banjur ngetokake mantra sirep Meganandha, sahingga wadyabala wanara padha turu angler. Semono uga Sri Rama lan Leksmana. Amung Gunawan Wibisana sing isih bisa melek amarga duweni ajian kanggo nglawan sirep Megananda. Indrajit nesu lan ngajak tandhing Wibisana.

Para wanara sing sadurunge keturon angler banjur padha tangi amarga kebrebegen perang tandhing antarane Indrajit kalawan Wibisana. Wusanane Indrajit bisa dipateni Leksmana sawuse dikandhani carane ngasorake Indrajit dening Gunawan Wibisana. ::Damar Sri Prakoso::

Ramawijaya


RAMAWIJAYA dikenal pula dengan nama Ramayana, Ramaragawa, Ramacandra, Ramabadra, Rawadewa dan Raguputra. Ia merupakan putra tunggal Prabu Dasarata, raja negara Ayodya dengan permaisuri Dewi Kusalya. Ramawijaya mempunyai empat orang saudara seayah lain ibu masing-masing bernama ; Leksmana/Leksmanawidagda dari permaisuri Dewi Sumitra, Barata, Satrugna dan Dewi Kawakwa dari permaisuri Dewi Kekayi.

Rama adalah titisan Dewa Wisnu yang bertugas menciptakan kesejahteraan dunia. Ia berjuang bersama adiknya, Leksmana. Rama menikah dengan Dewi Sinta, titisan Bathari Sri Widowati. putri Prabu Janaka raja negara Mantili. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra masing-masing bernama; Lawa dan Kusya.

Rama berkedudukan sebagai putra mahkota Ayodya. Tapi ia gagal naik tahta karena Prabu Dasarata terpaksa memenuhi tuntutan Dewi Kekayi yang menghendaki Barata sebagai raja Ayodya. Rama bahkan harus meningggalkan Ayodya, menjalani pengasingan selama 13 tahun. Berbagai dharma satria telah dilaksanakan oleh Ramawijaya. Ia telah mengalahkan dan menyadarkan Ramaparasu yang salah menjalankan dharmanya. Rama juga membunuh Resi Subali, putra Resi Gotamadari dari pertapaan Grastina/Daksinapata karena bersikap angkara murka. Terakhir, Rama  berhasil, membunuh Prabu Dasamuka, raja negara Alengka, yang bukan saja menculik Dewi Sinta, tetapi juga telah berbuat angkara murka dan menimbulkan berbagai kesengsaraan umat Ancapada.

Setelah berakhirnya perang Alengka dan 13 tahun hidup dalam pengasingan, Rama kembali ke negara Ayodya. Ia naik tahta negara Ayodya, menggantikan Prabu Barata yang mengundurkan diri. Ramawijaya meninggal dalam usia lanjut dan jenazahnya dimakamkan di gunung Kutarunggu.

Raden Barata


Raden Barata adalah anak Raja Ayodya, Prabu Dasarata dari istri Dewi Kekayi. Meski sesungguhnya bukan putra mahkota, namun ia diusulkan oleh ibunya untuk menjadi raja menggantikan ayahnya. Bagaimana kisahnya?

Tersebutlah di negara Ayodya. Meski rajanya, Prabu Dasarata sudah beristri cantik Dewi Kausalya (Ragu), namun masih ingin mempersunting wanita lain. Memang, mula-mula sang raja begitu gusar karena sudah bertahun-tahun menikah, belum juga dikaruniai keturunan. Berbagai upaya telah dilakukan, namun belum kunjung berhasil.

Hidup menjadi raja dengan disanding istri cantik, pertama-tama memang menyenangkan. Namun, karena belum punya anak maka hidupnya terasa hampa. Padahal, menurut tabib istana, Prabu Dasarata dan Dewi Ragu sama-sama sehat dan tidak mandul. Saking pusingnya, sang raja sering pergi jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas.

Secara kebetulan, Prabu Dasarata bertemu dengan Dewi Kekayi, salah seorang putri negara tetangga. Perasaan hampa sang prabu terasa terisi oleh kecantikan dan senyum manis sang dewi. Tak hanya perasaan simpatik yang menyelimutinya. Tapi juga cinta yang begitu mendalam. Meski Dewi Kekayi setengah jual mahal, namun wanita ini juga memberikan ‘tanda lampu hijau’ pada Prabu Dasarata.

Dewi Kekayi pun menuruti keinginan Prabu Dasarata. Namun, putri jelita ini memasang jerat (jebakan). Sebab, ia bersedia menjadi istri Prabu Dasarata dengan syarat kalau punya keturunan, anaknya itulah yang harus menggantikan Prabu Dasarata sebagai Raja Ayodya. Tanpa sadar, Prabu Dasarata pun menyanggupinya.

Akhirnya, jadilah Dewi Kekayi sebagai istri kedua Prabu Dasarata. Putri cantik jelita yang kemayu ini pun diboyong ke istana Kerajaan Ayodya. Meski menjadi istri kedua, diam-diam ia ingin selalu tampil dan mendapat perhatian lebih ketimbang Dewi Kausalya.

Nyaris Lupakan Janji

Selang beberapa tahun, ternyata para istri dan selir Prabu Dasarata mengandung dan melahirkan. Dari Dewi Kausalya lahir bayi laki-laki diberi nama Raden Rama. Dari Dewi Kekayi lahir bayi laki-laki diberi nama Raden Barata. Dari istri-istri yang lain lahir juga bayi laki-laki, diberi nama Raden Laksmana Widagdo dan Raden Satrugna.

Setelah anak-anaknya dewasa, Prabu Dasarata merasakan usianya sudah semakin tua (lanjut). Ia bermaksud untuk lengser keprabon (mengundurkan diri) dan menyerahkan tahta kepada anaknya yang tertua dari permaisuri (istri pertama) yakni Raden Rama yang terlahir dari Dewi Kausalya.

Semua punggawa dan keluarga kerajaan pun menyetujuinya. Apalagi, kini Raden Rama sudah punya istri, Dewi Sinta, putri dari Kerajaan Mantili. Dengan demikian, sudah sangat pantas untuk dinobatkan sebagai raja. Apalagi, Raden Rama tidak saja dikenal tampan dan berbudi pekerti luhur. Tapi juga, sangat sakti, ahli berperang dan sangat memahami ilmu ketatanegaraan.

Menjelang penobatan Raden Rama menjadi raja, tiba-tiba muncul Dewi Kekayi yang melakukan aksi protes. Dengan lantang dan sangat berani, Dewi Kekayi membeberkan masa lalunya bersama Prabu Dasarata. Padahal, ketika itu di tengah-tengah pasewakan (pertemuan) agung kerajaan. Sesuai janji Prabu Dasarata, maka Barata yang lebih berkah menjadi raja.

Betapa terkejutnya Prabu Dasarata mendengar protes Dewi Kekayi. Rasanya bagai disambar petir di siang bolong. Dengan penuh keterpaksaan, Prabu Dasarata mengabulkan protes itu. Di luar dugaan, ternyata Dewi Kekayi masih minta syarat tambahan. Apa itu? Menurutnya, belum cukup aman jika keputusannya hanya menobatkan Barata menjadi raja. Kalau Rama masih di istana kerajaan, maka dia bisa mengganggu. Karena itu, ia minta agar Rama dan istrinya diusir dan dibuang ke hutan selama 13 tahun. Setelah itu, barulah boleh kembali pulang ke istana.

Keketusan Dewi Kekayi terasa menghantam hati Prabu Dasarata yang sudah tua. Penyakit jantungnya pun langsung kambuh. Sang raja lanjut usia itu pun jatuh pingsan. Hingga akhirnya tak bangun-bangun, karena menghembuskan nafas yang terakhir alias mangkat. Seluruh keluarga Ayodya pun meratapi kematiannya.

Ternyata, Raden Barata tidak bersedia dinobatkan menjadi Raja Ayodya. Ia tahu diri, bahwa dirinya bukan putra mahkota. Ia tidak sependapat dengan ibunya. Sebab, yang sesungguhnya putra mahkota adalah Raden Rama. Maka, meski Raden Rama dan istrinya, Dewi Sinta, yang dikawal Raden Laksmana menjalani hidup sebagai orang buangan di hutan belantara, Raden Barata tetap menyusulnya. Secara khusus ia minta kepada Raden Rama untuk kembali ke istana dan dinobatkan menjadi raja. Tapi, Raden Rama menolaknya. Raden Barata pun sungkem dan menangis di pangkuan kakak sulungnya itu. Barulah Raden Rama melontarkan sebuah kebijakan: memberikan sepasang terompahnya sebagai simbol (wakil) dirinya menjadi ‘raja’ yang diemban oleh Raden Barata. Barulah Raden Barata menerima dan kembali ke istana Ayodya.

http://opensource.jawatengah.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=254.

Kisah Arjunasasrabahu


 

arjunasasrabahu_solo

Terlahir dengan nama Arjunawijaya, putra tunggal Prabu Kartawijaya ini, setelah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja negara Maespati dikenal dengan Prabu Harjunasasrabahu. Gelar ini diberikan karena ketika ia bertiwikrama, wujudnya berubah menjadi brahala sewu – raksasa sebesar bukit, berkepala, seratus, bertangan seribu yang keseluruh tangannya memegang berbagai macam senjata sakti.

Tiwikrama menjadi brahala-sewu dilakukan oleh Prabu Arjuna Wijaya tatkala berperang melawan Bambang Sumantri, duta kepercayaannya dalam meminang putri Magada. Dewi Citrawati. Bambang Sumantri yang dengan kesaktiannya telah berhasil mengalahkan lebih dan seribu raja dari berbagai negara yang ingin memperebutkan Dewi Citrawati, hanya bersedia menyerahkan Dewi Citrawati apabila Prabu Arjuna Wijaya berhasil mengalahkan dirinya. Ini sesuai dengan tekad Bambang Sumantri sejak meninggalkan pertapaan Ardisekar, di mana ia hanya akan mengabdi pada raja yang akan mengalahkan kesaktiannya.

Continue reading