Category Archives: Cerita Basa Jawa

Cerita wayang dalam Bahasa Jawa

Prabu Dasamuka


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=12392

Prabu Dasamuka ratu sesongaran lan daksiya

Jenenge wektu lair yakuwi Rahwana, nanging amarga duweni rai cacah sepuluh, dheweke uga sinebut Dasamuka.

Rahwana utawa Dasamuka iki nduweni ibu jenenge Dewi Sukesi, putri Prabu Sumali raja Alengka. Bapake Resi Wisrawa, brahmana ing padhepokan Dederpenyu. Manawa digeret garis turunan saka ibune, Dasamuka isih kepetung keturunan Bathara Brahma.

Prabu Dasamuka duwe garwa Bathari Tari, putri Sanghyang Indra. Saka jejodhoan iki sajane nurunake putri titisan Dewi Widowati, nanging amarga arep dirabi dhewe dening Dasamuka, bayi sing lair saka Dewi Tari iki banjur dijupuk Gunawan Wibisana lan dilarung sajroning kupat sinta. Ari-arine disabda dadi bayi lanang lan diwenehi kekuwatan saka mendhung utawa mega. Mula iku, putra Dasamuka iki dijenengake Megananda utawa Indrajit.

Garwa selire Dasamuka akeh banget, antarane Dewi Sayempraba, putri Prabu Wisakarma saka nagari Guwa Windu. Dewi Urangayung, putri Sanghyang Baruna lan nurunake Arya Bukbis. Dewi Pratalawati putri Sanghyang Manikem, nurunake Raden Pratalamaryam. Garwa selir liyane antarane nurunake putra Trinetra, Trisirah, Trimurda, Trikaya lan liya-liyane.

Dasamuka duwe sedulur yakuwi Raden Kumbakarna, Dewi Sarpakenaka lan Gunawan Wibisana. Dene sedulur tunggal bapak beda ibu yakuwi Prabu Wisrawana lan Prabu Danapati, loro-lorone dadi ratu ing nagara Lokapala.

Nalika Prabu Sumali seda, Rahwana jumeneng nata ing Alengka, sesandhingan karo patih Prahasta sing kepetung isih paklike dhewe. Watake Prabu Dasamuka kaya ora ana apike babar pisan. Sesongaran lan seneng daksiya, seneng mateni uwong kanthi cara sing kejem. Dasamuka duwe aji-aji Pancasonya saka Resi Subali. Kasektene aji Pancasonya iki ndadekake Dasamuka ora bisa mati sasuwene awake isih kena lemah.

Saperangan korban sing dipateni Prabu Dasamuka antarane Prabu Danapati raja Lokapala sing isih sedulur dhewe, Bambang Sumantri utawa patih Suwanda saka nagara Maespati. Prabu Banaputra raja Ayodya lan Resi Rawatmaja amarga prakara wanita, yakuwi rebutan Dewi Raguwati. Dene pusaka sing kanggo mateni para korbane, awujud pedang sing jenenge Mentawa.

Prabu Dasamuka sing kepengin duwe garwa jilmane Dewi Sri Widowati banjur nglamar putri nagara Ayodya sing jenenge Dewi Sukasalya utawa Dewi Raguwati, putri Prabu Banaputra. Dewi Sukasalya dijaluk peksa sahengga njalari perang antarane rong nagara kuwi mau. Prabu Banaputra wusanane gugur disabet pedang Mentawa. Resi Rawatmeja sing ngukuhi Dewi Sukasalya uga nemoni pati ing tangane Dasamuka. Dene Dewi Sukasalya njaluk tulung marang Resi Dasarata, lan ing tembe mburi wong loro kuwi bisa jejodhoan lan nurunake Sri Rama.

Ing Serat Ramayana dicritakake manawa Dasamuka kasil anggone nyolong Dewi Shinta, garwane Sri Rama. Wusanane banjur njalari perang gedhen. Ing perang kuwi, Dasamuka bisa dipateni dening Sri Rama. ::Damar Sri Prakoso::

http://www.bausastra.com/main/index.php?do=view&id=4

Dasamuka

Adalah tokoh wayang cerita Ramayana, Dasamuka atau Rahwana adalah putra Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi, putri Prabu Sumali raja negara Alengka. Ia mempunyai tiga orang saudara kandung masing-maasing bernama: Arya Kumbakarna, Dewi Sarpakenaka dan Arya Wibisana. Dasamuka juga mempunyai saudara seayah lain ibu bernama Wisrawana (Prabu Danaraja) raja negara Lokapala, putra Resi Wisrawa dengan Dewi Lokawati.

Dasamuka berwatak angkara murka, ingin menangnya sendiri, penganiaya dan penghianat. Berani dan selalu menurutkan kata hati. Ia sangat sakti. Memiliki Aji Rawarontek dari Prabu Danaraja dan Aji Pancasona dari Resi Subali. Dasamuka menjadi raja negara Alengka mengantikan kakeknya, Prabu Sumali dengan menyingkirkan pamannya, Prahasta. Ia membunuh Prabu Danaraja kakak tirinya dan merebut negara Lokapala.

Dasamuka pernah menyerang Suralaya dan memperoleh Dewi Tari, putri Bathara Indra dengan Dewi Wiyati yang menjadi istrinya dan berputra Indrajid (Megananda). Dasamuka juga menikah dengan Dewi Urangrayung, putri Bagawan Minalodra dan berputra Pratalamayam. Dari beberapa orang istri lainnya, Dasamuka berputra antara lain: Yaksadewa, Trisirah, Trimuka dan Trimurda. Dasamuka sangat menginginkan dapat memperistri wanita titisan Bathari Sri Widowati. Ia pernah mengejar-ngejar Dewi Kusalya, ibu Prabu Rama dan kemudian menculik serta mensekap Dewi Sinta, istri Prabu Rama selama hampir 12 tahun di taman Hargasoka negara Alengka.

Sarpakenaka


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=12464

Dewi Sarpakenaka, raseksi kang seneng dhemenan

Sebutan Sarpa ing basa Jawa ngemu teges ula kang duwe wisa. Kenaka tegese kuku. Sarpakenaka duweni pusaka arupa kuku lincip lan landhep, kang ngamot wisa.

Sarpakenaka kuwi anake wadon Resi Wisrawa lan Dewi Sukesi, putu Prabu Sumali raja nagara Alengka. Sedulure Sarpakenaka ana telu, yakuwi Prabu Dasamuka, Raden Kumbakarna lan Gunawan Wibisana.

Watake Sarpakenaka ora beda karo watake Dasamuka, kejem, ngendel-endelake nepsu birahine, buktine raseksa cacah wolu kabeh didadekake bojone. Para raseksa kuwi Ditya Karadusana (Jambumangli), Ditya Wirupaksa, Ditya Animpraba, Ditya Pratamadagni, Ditya Wilugangsa, Ditya Puntadagsa, Ditya Prajangga lan Ditya Margangsa. Saliyane bojo cacah wolu kuwi, Sarpakenaka uga seneng dhemenan karo raseksa prajurite Dasamuka. Ditya Marica, raseksa kaprecayane Prabu Dasamuka uga dadi dhemenane.

Awit cilik, Sarpakenaka pancen diuja dening ibune, amarga siji sijine wong wadon ing kulawargane. Amarga kuwi, Sarpakenaka gedhene dadi raseksi kang murka lan kejem.

Nalika Sri Rama, Dewi Shinta lan Leksmana netepi laku ing alas Dandaka, Sarpakenaka meruhi pondok Sri Rama ing papan kono. Nalika nyedaki pondok, Sarpakenaka weruh Leksmana sing rupane bagus banget. Sarpakenaka dadi kedanan lan njaluk supaya dipek bojo Leksmana. Nanging Leksmana ora gelem, lan marai Sarpakenaka nesu banjur wadul marang Prabu Dasamuka. Wusanane, Dasamuka nyolong Dewi Shinta lan digawa mlayu ing Alengka.

Tibaning perang gedhen ing Alengka, Dewi Sarpakenaka ngajokake kabeh bojone sing cacah wolu mau. Nanging siji mbaka siji kabeh bojone mau mati kabeh ing alaga. Ditya Animpraba mati digada Jaya Anila. Ditya Pratamadagni lebur dadi awu amarga diobong geni gaweyane Kapi Anggeni, lan liya-liyane.

Meruhi bojone padha gugur ing paperangan, Dewi Sarpakenaka nesu banget. Dheweke banjur maju ing alaga lan wadyabala wanara dijaring nganggo kembene nganthi ora ana wanara siji sijia sing bisa ucul, kajaba Anoman lan Jaya Anila. Gunawan Wibisana banjur ngakon Leksmana supaya nggodha Sarpakenaka. Manawa wus lena amarga nyawang rupa baguse Leksmana, kembene Sarpakenaka supaya cepet dibrodol.

Siasate Wibisana iki dilakokake dening Leksmana. Sarpakenaka pancen lena tenan nyawang rupa baguse Leksmana kang kaya Bathara Kamajaya. Anoman banjur tumindhak. Kemben Sarpakenaka dibrodol nganti ewonan wanara ing njerone bisa metu kabeh. Sarpakenaka dhewe bisa dipateni sawuse kuku-kukune dicabut dening Anoman. ::Damar Sri Prakoso::

Gunawan Wibisana


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=12487

Gunawan Wibisana setya ing kabecikan

Raden Gunawan Wibisana dadi siji-sijine anak lanange Dewi Sukesi kang awujud manungsa, amarga sedulur liyane yakuwi Dasamuka, Kumbakarna utawa Sarpakenaka wujude raseksa lan raseksi.

Bapake jenenge Resi Wisrawa, anake Resi Supadma saka pertapan Dederpenyu. Wibisana mujudake titisane Bathara Wisnu Anjali, mulane awewatak wicaksana lan mesthi mehak mring bebener. Bojone Gunawan Wibisana jenenge Dewi Triwati, saka kahyangan minangka paringane Sanghyang Manikmaya. Saka jejodhoane iki, Wibisana nurunake anak cacah loro yakuwi Dewi Trijata lan Raden Dentawilukrama. Raden Gunawan Wibisana mapane ing kasatriyan Kuntara. Minangka satriya kang mehak kabecikan, Wibisana rila misah saka para sedulure lan melu Sri Ramawijaya.

Manunggale Wibisana marang Sri Ramawijaya kawiwitan nalika Dasamuka nyolong Dewi Shinta. Wibisana dhewe ora sarujuk karo patrape kakange kuwi, amarga minangka raja gung, Dasamuka bisa nyidrani prajane dhewe lan bangsa Alengka. Ora pantes manawa raja sing samesthine dadi panutan malah tumindak ala, ngrebut bojone liyan. Dasamuka sing ora gelem nampa tanggapane Wibisana, banjur ngusir Wibisana saka Alengka.

Tekane Wibisana menyang pesanggarane Sri Rama ing Swelagiri sajane ora disenengi dening Narpati Sugriwa. Minangka adine Dasamuka, Wibisana bisa wae dadi telik sandine raja Alengka. Nanging Sri Rama duweni panyawang liyan, manawa nyawijine Wibisana mbelani kabecikan. Kasunyatane, Wibisana bisa menehi pepeling lan dadi ahli strategi perang kang apik.

Kiprahe Wibisana akeh banget, antarane mrakarsani gawe tambak kanggo kretege wadyabala wanara nalika nyabrang samudra saka Swelagiri menyang Alengka. Wibisana uga kerep menehi pituduh bab wadi lan kasektene wadyabala Alengka.

Sawuse Alengka bisa dikuwasani lan rajane wus tumeka ing pati, Gunawan Wibisana diprecaya Sri Rama dadi raja ing Alengka. Sawuse sakabehe nagari wus ayem tentrem, Gunawan Wibisana masrahake Alengka marang anake, Raden Dentawilukrama. Jeneng Alengka banjur diganti dadi Singgelapura, dene Wibisana milih netepi urip dadi pertapa nganti tutup yuswa. ::Damar SP::

Rajamala


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=11934

Rajamala ora bisa mati waton kena banyu

Rajamala kuwi anake pupon Resi Palasara, saka padhepokan Retawu, lan Dewi Durgandini, anake wadon Prabu Basukesti (raja negara Wirata).

Rajamala cinipta saka mala lelarane Dewi Durgandini utawa Dewi Lara Amis sing diemplok sawijining babon iwak.

Rajamala lair utawa cinipta bebarengan sedulure yakuwi Kecaka utawa Kencakarupa, Upakeca utawa Rupakeca, Setatama, Gandamana lan Dewi Ni Yutisnawati utawa Rekatawati. Rajamala uga duwe sedulur angkat, yakuwi Begawan Abiyasa (anake Resi Palasara lan Dewi Durgandini), Citragada lan Wicitrawirya (wayang sakloron iki anake Dewi Durgandini lan Sentanu, raja negara Astina).

Rajamala awatak atos atine, kendel, pengin menange dhewe lan tansah nuruti hardaning kanepson. Rajamala kondhang sekti mandraguna. Dheweke ora bakal mati angger isih kena banyu. Miturut pepesthene para dewa, mung ana limang satriya sing bisa ngalahake lan mateni Rajamala, yakuwi Resi Bisma, Adipati Karna, Resi Balarama utawa Baladewa, Duryudana lan Bima.

Ing pungkasan uripe, Rajamala nemahi pati ing sawijining paprangan, andon yuda, mungsuh Bima. Nalika kuwi Bima utawa Werkudara urip nyamar ing negara Wirata kanthi jatidhiri Balawa. Lakune Bima saengga nganti kasil mateni Rajamala kuwi kanggo males tumindake Rajamala sing wus nyecamah Salidri, yakuwi jeneng singlone Dewi Drupadi. ::Ichwan Prasetyo::

http://www.bausastra.com/main/index.php?do=view&id=121

Rajamala

Adalah tokoh wayang cerita Mahabarata, Rajamala adalah putra angkat Resi Palasara dari padepokan Retawu dengan Dewi Durgandini putri Prabu Basukesti raja negara Wirata. Ia tercipta dari mala penyakit Dewi Durgandini (Dewi Lara Amis) yang tertelan seekor ikan betina. Ia tercipta berbarengan dengan saudaranya yang lain bernama: Kecaka (Kencakarupa), Upakeca (Rupakenca), Setatama, Gandawana dan Dewi Ni Yutisnawati (Rekatawati).

Rajamala juga mempunyai tiga orang saudara angkat lainnya yaitu: Bagawan Abiyasa putra Resi Palasara dengan Dewi Durgandini, Citragada dan Wicitrawiya, keduanya putra Dewi Duragandini dengan Prabu Santanu raja negara Astina.

Rajamala berwatak keras hati, berani, ingin selalu menangnya sendiri dan selalu menurutkan kata hati. Ia sangat sakti, tidak bisa mati selama masih terkena air. Menurut ketentuan dewata, hanya ada lima orang satria yang dapat mengalahkan dan membunuh Rajamala, yaitu: Resi Bisma, Adipati Karna, Baladewa, Duryudana dan Bima.

Rajamala akhirnya tewas dalam peperangan melawan Bima yang waktu itu hidup menyamar di negara Wirata dengan nama Balawa, sebagai tindakan Rajamala yang ingin menjamah Salidri nama samaran Dewi Drupadi.

Dewi Sritanjung


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=11911

Dewi Sritanjung senapati Astina

Dewi Sritanjung kuwi anake Nakula lan Dewi Srengganawati. Nakula kuwi warga Pandhawa kang dedunung ing Kasatriyan Sawojajar, ing negara Amarta. Dene Dewi Srengganawati kuwi anake wadon Resi Badawanangala, bulus raseksa sing dedunung ing Kali Wailu. Dene miturut Purwacarita, Badawanangala kuwi raja negara Gisiksamodra utawa Ekapratala.

Dewi Sritanjung duwe sedulur tunggal bapa beda biyung, yakuwi anake Dewi Sayati.

Jenenge sedulure Sritanjung yaiku Bambang Pramusinta lan Dewi Pramuwati. Praupane Dewi Sritanjung kondhang sulistya, watake pinter, lantip lan santosa jiwane.
Dheweke mujudake prajurit wanita sing sekti mandraguna lan tangguh tanggon. Piyandele arupa wasiyat wujud cupu isi banyu panguripan. Cupu kuwi paringane ibune. Dewi Sritanjung uga duwe aji pengasihan paringane simbahe.

Wiwit isih bayi Dewi Sritanjung digulawenthah dening simbahe, Resi Badawanangala ing Pertapan Wailu. Sawise perang Bharatayuda sirep Dewi Sritanjung mangkat tumuju negara Astina kanggo nggoleki sudarmane, ya Nakula.

Ing laku nuju Astina, Dewi Sritanjung ketemu Prabu Ajibarang, raja denawa saka negara Gowasiluman ing alas Tunggarana. Ajibarang kasil maeka Sritanjung lan wusana Sritanjung mbiyantu Ajibarang ngrabasa negara Astina.

Ing Astina, Sritanjung ketemu Bambang Widapaksa, sedulure nak sanak, anake Sadewa. Sritanjung lan Bambang Widapaksa sabanjure tembayatan mateni Prabu Ajibarang.
Dening wong tuwa sakloron, yakuwi Nakula lan Sadewa, Dewi Sritanjung dipacangake karo Bambang Widapaksa lan banjur dijodhokake. Sritanjung lan Bambang Widapaksa banjur diangkat dadi senapati Astina kabawah paprentahane Prabu Parikesit. ::Ichwan Prasetyo::

Sritanjung

Adalah tokoh wayang cerita Mahabarata, Dewi Sritanjung adalah putra Nakula dari kesatrian Sawojajar negara Amarta dengan Dewi Srengganawati putri Resi Badawanganala kura-kura raksasa yang tinggal di sungai (narmada) Wailu menurut Purwacarita, Badawanangala dikenal sebagai raja negara Gisiksamodra (Ekapratala). Ia
mempunyai dua orang saudara seayah lain ibu putra Dewi Sayati, masing-masing bernama: Bambang Pramusinta dan Dewi Pramuwati.

Dewi Sritanjung berwajah sangat cantik, cerdas, pandai dan tahan uji. Ia merupakan prajurit wanita yang sangat sakti dan tangguh, serta mempunyai wasiat sebuah cupu berisi “air kehidupan (banyu panguripan)” atas pemberian ibunya dan aji pengasihan pemberian kakeknya. Sejak kecil Dewi Sritanjung tinggal bersama kakeknya Resi Badaqwanangala di pertapaan Wailu.

Setelah berakhirnya perang Baratayuda Dewi Sritanjung pergi ke negara Astina untuk mencari ayahnya. Di perjalanan ia bertemu dengan Prabu Ajibarang raja raksasa dari negara Gowasiluman di hutan Tunggarana yang berhasil menipunya dan diajak bersama-sama menyerang negara Astina.

Di negara Astina Dewi Sri Tanjung bertemu dengan Bambang Widapaksa saudara sepupunya putra Sadewa dengan Dewi Srengganawati. Mereka kemudian bersama-sama membunuh Prabu Ajibarang. Oleh ayah mereka. Nakula dan Sadewa Dewi Sri Tanjung dan Bambang Widapaksa kemudian diperjodohkan dan diangkat menjadi panglima-panglima Astina di bawah pemerintahan Prabu Parikesit.

SANJAYA


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=11865

Arya Sanjaya abdi kinasihe Drestarastra

Arya Sanjaya kuwi anake Arya Widura utawa Yamawidura lan Dewi Padmarini, anake wadon Prabu Dipacandra. Dene Arya Widura dhewe anake Prabu Kresnadwipayana utawa Begawan Abiyasa, raja negara Astina lan Dewi Ambiki utawa Ambalika.

Arya Sanjaya duwe sedulur tunggal bapa biyung sing jenenge Arya Yuyutsuh. Sanjaya dadi andele lan emban pribadine Dristarastra utawa Drestarastra jalaran saka dhawuhe bapake, yakuwi Arya Widura.

Nalika pecah perang Bharatayuda, Sanjaya didadekake sekti mandraguna dening Begawan Abiyasa. Pamrihe supaya Sanjaya bisa meruhi lakune perang Bharatayuda saka njero kraton tanpa kudu meruhi dhewe apa kang dumadi ing perang gedhen-gedhenan antarane kulawarga Pandhawa lan Kurawa kuwi.

Daya kasektene Sanjaya kang mangkene iki kanggo nuruti pepenginane Drestarastra sing wuta nanging pengin weruh lakune perang antarane anak-anake, kulawarga Kurawa, kalawan para Pandhawa.

Prabu Drestarastra lungguh ing dhampar keprabon lan Sanjaya lungguh sila ing jobin, nemplek ing dhampar keprabon sing ana ing njero karaton. Sanjaya ngeremake mripate lan banjur nyritakake kabeh kedadeyan ing perang Bharatayuda kanthi cetha ceples kedadeyan sanyatane.

Prabu Drestarastra ngrungokake kabeh andharane Sanjaya lan wola-wali luhe Drestarastra dleweran nalika krungu siji mbaka siji anake, kulawarga Kurawa, mati ing pabaratan jalaran mbela tumindak lan sikep sing nerak bebener.

Rina lan wengi Sanjaya tansah ngladeni kekarepane Drestarastra. Nalika Bharatayuda wus rampung lan negara Astina dikuwasani dening Pandhawa sing pancen duwe hak, Drestarastra banjur metu saka karaton Astina lan mlebu ing alas gedhe kanggo ngudi kamoksan kairing dening Sanjaya. ::Ichwan Prasetyo::

http://www.bausastra.com/main/index.php?do=view&id=134

Sanjaya

Adalah tokoh wayang cerita Mahabarata, Arya Sanjaya adalah putra Arya Widura (Yamawidura), putra Prabu Krisnadwipayana (Bagawan Abiyasa) raja negra Astina dari permaisuri Dewi Ambiki (Ambalika) dengan Dewi Padmarini putri Prabu Dipasandra. Ia
mempunyai adik kandung bernama Arya Yuyutsuh.

Sanjaya berwajah tampan. Ia mempunyai sifat dan perwatakan: jujur, setia, tekun dan teliti, sangat berbakti dan sangat patuh terhadap orang tua. Selain penyabar, Sanjaya juga pendai bercerita. Oleh ayahnya Sanjaya ditugaskan menjadi pengawal dan pengasuh pribadi Prabu Drestarasta, kakak ayahnya yang memiliki cacat buta kedua matanya sejak lahir.

Pada saat berlangsungnya perang Baratayuda, Sanjaya disaktikan oleh kakeknya Bagawan Abiyasa agar dapat melihat seluruh jalannya pertempuran yang berlangsung di Tegal Kurusetra dari dalam keraton Astina. Hanya dengan memejamkan matanya Sanjaya senantiasa memutarkan dan memaparkan seluruh kejadian di medan perang Baratayuda dengan jelas seperti peristiwanya kepada Prabu Drestarasta yang mendengarkannya dengan tekun dan sesekali menangis sedih bila ada putranya yang gugur.

Setelah parang Baratayuda selesai dan Astina jatuh ketangan Pandawa yang berhak, Sanjaya dengan setia mengikuti Prabu Drestarasta dan Dewi Gandari masuk ke hutan untuk mencari Moksa.

Pracona sekti mandraguna gawe wedine para dewa


sekipu_solo

Prabu Pracona iku raja ing nagara Tasikwaja. Wujude raseksa sing sekti mandraguna utawa widigjaya. Prabu Pracona pengin duwe prameswari sawijining widadari ing Suralaya. Prabu Pracona banjur pengin nglamar Dewi Gagarmayang.

Dheweke ngutus ditya Kasipu kanggo mujudake gegayuhane. Nanging panglamare ditulak para dewa. Pracona banjur mrentah Kasipu supaya ngrabasa Suralaya. Wusana pecah paprangan antarane wadyabalane Pracona sing ditindhihi ditya Kasipu kalawan para dewa ing Suralaya.

Paprangan lumaku rame lan suwe. Wadyabala dewa krasa kasoran ngadhepi panempuhe wadyabalane Pracona lan pangamuke ditya Kasipu. Ditya Kasipu dhewe pancen sekti mandraguna, ora beda kalawan Prabu Pracona.

Continue reading

Kalabendana tansah nresnani lan ngiringi Gathotkaca


kalabendana_sologathutkaca_banyumas

Ditya Kalabendana iku anake ragil Prabu Arimbaka, raja nagara Pringgadani. Kalabendana duwe sedulur cacah pitu, yaiku Prabu Arimba, Prabu Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan Prabakiswa utawa Prabakesa.

Miturut andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, 1991, Kalabendana awujud raseksa kunthing, praupane edhum, ora pinter, jujur, wicarane alus nanging celat. Dheweke duwe rasa sih lan tresna banget marang Gathotkaca, sing ora liya ponakane. Kalabendana ngiringi Gathotkaca tumuju Suralaya nalika arep didu kalawan Prabu Pracona utawa Percona.

Nalika Gathotkaca sing isih bayi didu kalawan Ditya Kasipu utawa Sekipu, utusane Prabu Pracona, dheweke mati amarga dicakot. Kalabendana banjur ngamuk mbela Gathotkaca saengga akeh prajurit pangiringi Kasipu sing mati, wusana Ditya Kasipu kaweden meruhi kridhane Kalabendana.

Continue reading

Ekalaya kasil ngalahake Arjuna ing kaprigelan manah


ekalaya_soloarjuna_cirebon

Ekalaya iku raja nagara Paranggelung. Dheweke duwe jeneng liya Palgunadi Ekalaya. Prameswarine Ekalaya jenenge Dewi Anggraini sing kondhang kasetyane. Ekalaya mujudake raja sinatriya sing adreng nggegulang dhiri ing ilmu kaprajuritan lan ilmu perang.

Dheweke antuk warta yen ing nagara Astina ana sawijining guru sing mulang ilmu manah marang Pandhawa lan Kurawa. Ekalaya banjur nemoni guru kondhang kasebut sing ora liya Resi Drona. Ekalaya ora ditampa dadi siswane Drona. Nanging dheweke panggah pengin meguru marang Drona lan banjur tumuju ing tengahing alas gedhe.

Ing tengah alas iku Ekalaya gawe patung sing wujude memper Drona. Ing papan kono Ekalaya ajar manah kanthi kairingan rasa yakin yen dheweke ditunggoni dening Resi Drona. Saben arep gladhen manah, luwih dhisik Ekalaya timpuh ing ngarepe patung Drona kanggo njaluk pangestu supaya kasil dadi satriya sing wegig temen-temen ing kaprigelan manah.

Continue reading

Janaloka mati diranjap amarga nerak prasetyane dhewe


Janaloka iku sawijining cantrik ing pertapan Andhongsekar. Tembung cantrik ateges siswa sawijining pandhita utawa begawan.

Janaloka antuk prentah saka begawan gurune supaya ngiringi lungane Dewi Pregiwa lan Pregiwati, anake Endang Manuhara, sing arep nggoleki bapake, Arjuna, menyang Amarta.

Sasuwene ngiringi lungane Dewi Pregiwa lan Pregiwati, Janaloka kudu ngugemi sawetara wewaton. Yen Janaloka wani nerak wewaton kasebut, dheweke bakal nampa bebendu, kelangan papan ngeyup, ngelak, kaluwen lan matine kaningaya amarga dikrubut wong saengga ragane bakal ajur dhedhel dhuwel utawa mati diranjap.

Janaloka dhewe nyatakake bakal ngugemi wewaton sing diandharake begawan gurune iku. Dheweke prasetya bakal njaga Dewi Pregiwa lan Pregiwati nganti bisa sapatemon kalawan bapake, Arjuna, ing Nagara Amarta. Ananging ing satengahing laku, Janaloka ora kuwawa ngampet hardaning asmara meruhi kasulistyane Dewi Pregiwa lan Pregiwati.

Wusana, Janaloka nerak wewaton sing kudune diugemi lan tumindak nerak prasetyane dhewe. Dheweke pengin ngrabi putri loro kasebut. Amarga nerak prasetyane dhewe lan uga nerak wewaton sing diwajibake gurune, wusana Janaloka nampa bebendu kaya sing wus diandharake sadurunge dening gurune.

Continue reading