Category Archive: Cerita Basa Jawa

SANJAYA

by

http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=11865 Arya Sanjaya abdi kinasihe Drestarastra Arya Sanjaya kuwi anake Arya Widura utawa Yamawidura lan Dewi Padmarini, anake wadon Prabu Dipacandra. Dene Arya Widura dhewe anake Prabu Kresnadwipayana utawa Begawan Abiyasa, raja negara… Continue reading

Pracona sekti mandraguna gawe wedine para dewa

by

Prabu Pracona iku raja ing nagara Tasikwaja. Wujude raseksa sing sekti mandraguna utawa widigjaya. Prabu Pracona pengin duwe prameswari sawijining widadari ing Suralaya. Prabu Pracona banjur pengin nglamar Dewi Gagarmayang. Dheweke ngutus ditya… Continue reading

Kalabendana tansah nresnani lan ngiringi Gathotkaca

by

Ditya Kalabendana iku anake ragil Prabu Arimbaka, raja nagara Pringgadani. Kalabendana duwe sedulur cacah pitu, yaiku Prabu Arimba, Prabu Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan Prabakiswa utawa Prabakesa. Miturut andharan ing buku Ensiklopedi… Continue reading

Ekalaya kasil ngalahake Arjuna ing kaprigelan manah

by

Ekalaya iku raja nagara Paranggelung. Dheweke duwe jeneng liya Palgunadi Ekalaya. Prameswarine Ekalaya jenenge Dewi Anggraini sing kondhang kasetyane. Ekalaya mujudake raja sinatriya sing adreng nggegulang dhiri ing ilmu kaprajuritan lan ilmu perang.… Continue reading

Janaloka mati diranjap amarga nerak prasetyane dhewe

by

Janaloka iku sawijining cantrik ing pertapan Andhongsekar. Tembung cantrik ateges siswa sawijining pandhita utawa begawan. Janaloka antuk prentah saka begawan gurune supaya ngiringi lungane Dewi Pregiwa lan Pregiwati, anake Endang Manuhara, sing arep… Continue reading

Wisanggeni lair wujud geni lan menjila dadi satriya pinunjul

by

Wisanggeni iku anake Arjuna lan Dewi Dresanala. Dewi Dresanala iku anake Bathara Brahma. Arjuna duwe sisihan Dewi Dresnala nalika Arjuna dadi raja ing Kaindran, jejuluk Prabu Kiritin. Arjuna bisa jumeneng dadi raja ing… Continue reading

Brajadenta nyawiji kalawan ragane Gathotkaca

by

Brajadenta iku anake nomer telu Prabu Arimbaka. Dadi Brajadenta iku ora liya adhine Prabu Arimba lan Dewi Arimbi saka Pringgadani. Tembung Brajadenta ateges sanjata saka gadhing. Brajadenta kerep makili Dewi Arimbi mimpin krajan… Continue reading

Wahmuka lan Arimuka sedulur kakang kawah adhi ari-ari

by

Ditya Wahmuka ora bisa dipisahake kalawan Ditya Arimuka. Kekarone awujud raseksa kembar sing riwayat asal-usule siji. Kekarone metu ing lakon Alap-alapan Triputri, yaiku kedadeyan nalika ana putri telu kembar arep ningkahan bareng. Telu… Continue reading

Dewi Erawati, sisihane Kakrasana sing ora cawe-cawe

by

Dewi Erawati iku anak mbarepe Prabu Salya, raja nagara Mandaraka. Ibune Dewi Erawati jenenge Dewi Setyawati utawa Dewi Pujawati, anake wadon Begawan Bagaspati, pandhita raseksa ing pertapan Hargabelah. Miturut sarasilah Parisawuli, Dewi Erawati… Continue reading

Dewi Surtikanti milih mbela pati sisihane

by

Dewi Surtikanti iku anake Prabu Salya lan Dewi Setyawati utawa Dewi Pujawati. Dene Dewi Setyawati dhewe ora liya anake begawan raseksa sing jenenge Bagaspati ing padhepokan utawa pertapan Hargabelah. Prabu Salya lan Dewi… Continue reading