All posts by Prabu

Mahabarata, Partawiraya [12]


Anyarêngi lêlampahan punika, Sri Krêsna manggihi Pandhawa, badhe nyariyosakên sababipun dene botên martamu dhatêng Astina anyapih ingkang sami kasukan. Dèwi Drupadi matur sêsambat dhatêng Sri Krêsna. Kula sampun botên gadhah semah, anak, mitra, sadhèrèk tuwin bapa, ugi sampun kecalan paduka, dhuh pangrurahing madu, amargi sadaya wau, punapadene paduka sami manganiyaya, têka amung kèndêl kemawon.

Sri Krêsna mangimur-imur dhatêng Dèwi Drupadi, sarta pratela bilih Dèwi Drupadi badhe dados sorining narendra malih, tur narendra ingkang mangrèh para nata. Sawarga tamtu gumêlar wontên ing dunya, imawat pêcah, jagad sumyur, punapadene sagantên asat, manawi wicantên kula makatên wau botên kalêksanan. Babolèhipun Krêsna botên dados jalaraning kasabaranipun Drupadi, amargi Dèwi Drupadi malah lajêng nyariyosakên tindakipun Yudhisthira, nadyan Yudhisthira sampun minta pangaksama mênggah kalintunipun, ewadene taksih andadra kanêpsonipun, mila Yudhisthira lajêng amêdharakên piwulang luhur bab angêgungakên pangapuntên: manawa wong diunèni kang ora prayoga dening liyan, môngka banjur animbangi muni ala, manawa dicêcamah banjur malês nyênyamah, yèn wong diukum malês ngukum, yèn bapa milara sutane, suta milara bapake, yèn wong lanang matèni bojone, utawa wong wadon matèni priyane, o Krêsna, wong mau apa bisa olèh papan kanggo laire anèng ing dunya. Awit yèn kongsi kaduman papan, pialane mêsthi banjur saya andadra, mula sanadyan kaya apa bae wong gone anyênyamah, kudu kaapura.

Amarga sing sapa kang bisa ngalahake marang kanêpsone dhewe, yaiku wong wicaksana utawa linuwih, sanadyan kang anyênyamah apadene ngilês-ilês mau wong kang dosa. Apura paramarta iku brahma, apura iku kasunyatan, apura iku kalumpukaning panggawene paratapa, apura iku rahayu, mula dunya iki lêstari marga saka apura. Gêgamane para tapa kang dianggo angêyomi lêlakon kang bakal kalakon iku apura, dene apura iku tapabrata. Para wicaksana wajib angêgungake apura, amarga manawa bisa angapura marang sadhengah, iku têkan ing Brahma.

Ananging aturipun Drupadi malah sêmu runtik, sarta botên narimah dhatêng tataning darma. Anggènipun mratelakakên asêmu wêngis, dene Widhi andamêl dolanan dhatêng titahipun amung sakajêng-kajêngipun kemawon, kados lare alit anggènipun nyolahakên utawi angrisak dêdolananipun, punapa ta pigunanipun kasaenan, manawi tiyang sae sagêd kacêmplung ing kasangsaran, nanging tiyang awon manggih kasênêngan.

Dhawuh wangsulanipun Yudhisthira alus nanging aos: sira angluhurake têtêmbungan sarta surasa kang bêcik, ananging sira iku nganggêp kalèru marang Hyang Widhi, o, pramèswarining narendra, sadhengah kang ingsun sambut, ora pisan-pisan ingsun maèlu kadadèhane, mula dak sambut, marga anêtêpi wajib. Ingsun kurban, marga wajib ingsun kurban, ingsun anglakoni kabêcikan, ora marga saka kapengin ngundhuh wohing kabêcikan, ananging mung aja kongsi nêrak pêpacaking Wedha, sarta awèh têtuladan marang sing sapa kang bêcik lan wicaksana. Continue reading

KTCM “Duryudana Lena” Video


Kami sharing koleksi dari Pak Sugiran berupa pagelaran wayang kulit bersama dalang Ki Timbul Cermo Manggolo mengambil salah satu lakon Baratayudha yaitu “Duryudana Lena” yang merupakan rekaman dari siaran langsung TVRI Jogja.

Matur nuwun Pak

Disk-1

Disk-2

Disk-3

Disk-4

Disk-5

Disk-6

Disk-7

Mas Dedek AM : Gatotkaca Jedhi (Video)


Masih ingat dengan Mas Dedek ?

Saya kasih pengingat di link ini

http://wayangprabu.com/2011/06/03/wayangan-amatir-saking-oman/

Semangat Kangmas Dedek adalah semangat yang tak tergerus oleh waktu dan ruang akan cintanya pada budaya negri ini terutama wayang kulit. Meski jauh dari negri ini, namun lihatlah “kadigdayaan’ dan “kaprawiran” nya dalam memainkan wayang wayang dalam lakon “Gatotkaca Jedhi”

Salut buat Mas Dedek Abadi Mawasdiri, ST MT

____________________________________

mas Pranowo,
kados pundi kabaripun ?

pas liburan lebaran kala wingi, keleresan morosepuh kula gadhah damel mantu adik ipar kula. Kala semanten nanggap wayang Mas Medhot Soedarsono (putranipun KMS). Kula ingkang pas wulan puasa kapinujon cuti ing Sragen, gladhen mayang ing daleme mas Medhot tigang dinten pas bibar shalat tarwih.

Ancasing manah, kula badhe “Mucuk’i” wayanganipun mas Medhot.

Menika hasil shooting videonipun kula kintun ing panjenengan. menawi wonten suko lilaning manah monggo dipun share ing web WayangPrabu.

Inggih wayangan kula taksih kathah klinta klintunipun,…uger profesi kula sanes Dalang…sepindah malih namung semangat kula ingkang badhe kula tularaken dhumateng para kadang PPW, ngiras pantes nedahaken ee salah sawijining anggota PPW sithik2 yo iso mayang.

Pancenipun kula kerja ing luar negeri (Oman) tebih saking seni budaya Jawa, nanging kula taksih kepingin nguri-uri seni budaya menika, syukur saged ngraosaken menawi terjun piyambak dados Dalang menika kados menopo.
Menika link youtube ipun, lakon sederhana Gatotkaca Jedhi :

part-1

part-2

part-3

part-4

Mangke sanes wekdal kula inggih badhe kintun wayanganipun Ki Medhot Sudarsono

Gending : CucuR BawuK


Lokananta – ACD 105
Klenengan Nyamleng
Keluarga Karawitan RRI Stasion Surakarta
Pimpinan : P. Atmosunarto.
Bawa : Sastrotoegiyo.
Pesinden : Soemarmi, Toekinem, Toegini.

Side A :
Bawa Sekar Ageng SUDIRAWARNA dawah Gending BONDHET kalajengaken Ketawang RAJASWALA Slendra 9.

Side B :
Gending CUCURBAWUK minggah PAREANOM kalajengaken Ldr. Srikaton terus Ketawang SUKMAILANG Slendra Manyura.

Audio Link : 

http://www.4shared.com/folder/BUQPwq10/ACD-105_Cucur_Bawuk.html

 

by Bram Palgunadi on Monday, December 6, 2010 at 7:16am

Pagelaran wayang, sejak beratus tahun yang lampau, selalu diawali dengan dimainkannya suatu konser karawitan khas, yang mengawali setiap pagelaran wayang. Konser karawitan yang sangat khas ini, lazim disebut ‘talu’ (dalam bahasa Jawa) atau ‘tatalu’ (dalam bahasa Sunda). Konser karawitan ini, dimainkan sekitar satu jam, sebelum pagelaran wayang yang sesungguhnya dimulai. Seluruh filosofi cerita kehidupan manusia, sejak ia belum ada, kemudian lahir, berubah menjadi remaja, menginjak dewasa, dan berubah menjadi tua renta, serta akhirnya sampai pada masa kembali tiada (kembali ke haribaan Yang Maha Kuasa),  diceritakan dan ditampilkan dalam sekumpulan komposisi gendhing(lagu). Ini merupakan ringkasan seluruh kehidupan manusia di ‘alam jana loka’. Sedangkan pagelaran wayang yang dimainkan semalam suntuk (sekitar 7 – 8 jam), sebenarnya hanya merupakan penggalan sepersejuta dari seluruh kehidupan manusia di dunia ini.

Dalam banyak kesempatan, pagelaran wayang (yang manapun), orang atau penonton seringkali tidak mengerti dan tidak memahami secara lengkap, mengapa selalu ada permainan konser karawitan Talu. Bahkan, banyak juga yang beranggapan bahwa dimainkannya gendhing-gendhing Talu hanya sebatas sebagai tanda bahwa pertunjukan wayang hendak dimulai. Ini merupakan pemahaman umum. Sudah barang tentu, setiap daerah mempunyai kekhasan sendiri dalam memainkan gendhing-gendhing Talu.

Di bawah ini, dikutipkan dari buku Serat Kandha Karawitan Jawi, bagaimana gendhing Talu dimainkan, apa tujuannya, apa maknanya, dan apa yang dikandung di dalamnya. Meskipun bahasan ini didasarkan kepada kebiasaan dan tradisi yang berlaku pada pagelaran wayang kulit purwa Jawa, tetapi sebenarnya berlaku universal.

Talu, adalah permainan karawitan atau permainan gamelan, yang mengawali suatu pagelaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini, biasanya talu hanya dimainkan untuk mengawali pagelaran wayang saja. Pada saat talu, biasanya dimainkan gendhîng (lagu) khusus, yang memang digunakan untuk keperluan pengiring taluGendhîng (lagu) pengiring talu ini, lazim disebut gendhîng talu ataugendhîng patalôn. Tidak diketahui dengan pasti, sejak kapan gendhîng talu mulai dimainkan orang sebagai rangkaian gendhîng yang mengawali pagelaran wayang. Tetapi diperkirakan, sudah dimainkan orang sejak ratusan tahun yang lalu.

Permainan gendhîng talu, umumnya bertujuan:

  • Mengubah dan membuat suasana menjadi renggep, regeng, sakral, magis, dan khas wayangan’. Hal ini, disebabkan hanya pagelaran wayang yang menggunakan gendhîng talu untuk mengawali pagelaran. Selain itu, komposisi dan cara memainkan gendhîng talu sangat khas; sehingga memberikan suatu ciri tersendiri.
  • Waktu yang digunakan untuk memainkan gendhîng talu, biasanya relatif lama. Jika dimainkan secara lengkap, biasanya memakan waktu sekitar satu jam. Dalam waktu selama ini, dhalang dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya. Demikian pula para pembantu dhalang dapat menyiapkan segala keperluan dhalang, termasuk menyiapkan dan meletakkan sesajèn(sesajian) di tempat yang sudah ditentukan.
  • Pada pagelaran wayang kulît, bagian akhir permainan gendhîng talu dimainkan dengan cara yang sangat khas. Bagian ini, digunakan untuk mengiring dhalangmenaiki panggûng pagelaran, menuju ke tempat duduknya, yaitu di sebelah kanan kothak wayang (kotak tempat menyimpan wayang). Suasana pada saatdhalang menaiki panggûng pagelaran, biasanya sangat mencekam. Pada saat dhalang mulai menaiki pangung pagelaran, biasanya lampu-lampu penerangan lainnya akan dipadamkan; dan hanya bléncông (lampu penerangan yang dipasang di atas geber/kelîr wayang) yang menyala. Dengan demikian, suasananya menjadi sangat magis.
  • Bagi penonton pagelaran, permainan gendhîng talu digunakan sebagai tanda bahwapagelaran wayang akan segera dimulai. Sedangkan bagi dhalang, permainan gendhîng talu merupakan tanda untuk mempersiapkan diri. Pada saat permainan gendhîng talu diakhiri, dhalang sudah harus duduk di tempatnya, dan siap untuk mengawali seluruh pagelaran wayang.

Gendhîng talu, biasanya mulai dimainkan para panjak, sesaat setelah pengatur acara selesai mengumumkan berbagai macam informasi yang berkait erat dengan pagelaran. Misalnya, siapa yang akan menjadi dhalang, cerita apa yang hendak dibawakan dhalang, siapa pesindhèn-nya, dari kelompok mana panjak yang mengiringi pertunjukan malam itu, siapa yang punya hajat, serta dalam rangka apa pagelaran itu dilaksanakan. Pada saat ini, biasanya penonton yang tidak duduk di ruang tamu resmi, agak tidak tenang. Hal ini, lazimnya disebabkan penonton sibuk menyiapkan dan mengatur tempat duduknya. Mereka mulai mengatur tempatnya, supaya bisa dengan leluasa melihat ke arah geber/kelîr wayang. Di sekitar tempat pagelaran, keadaan biasanya berubah perlahan-lahan menjadi lebih tenang dan hening. Anak-anak berhenti berlarian atau berhenti bermain; dan memperhatikan apa yang sedang terjadi. Continue reading

RIWAYAT BOMA NARA SURA DAN PARA KSATRIA YANG BERPERI-LAKU CANDHALA DAN NISTHA….


by Bram Palgunadi on Tuesday, September 4, 2012 at 10:38am ·

Sesaat setelah Raden Suteja didaulat menjadi Raja di Kerajaan Traju-Trisna, setelah menaklukkan Prabu Bomantara.

Raden Suteja atau Raden Sitija versi Yogyakarta yang gagah….

Cerita aslinya, di masa lampau (ratusan tahun yang lalu), ditulis dalam bentuk karya sastra yang berjudul ‘Kakawin Boma Kawya’. Sedang cerita gubahannya, yang jauh lebih populer di kalangan para penggemar wayang, seringkali dimainkan dalam suatu pagelaran wayang kulit purwa, memakai judul cerita (lakon) ‘Boma Gugur’, ‘Samba Juwing’, atau ‘Gojali Suta’. Cerita yang berpusat pada tokoh Boma ini, merupakan salah satu cerita wayang, yang boleh dikatakan paling banyak versinya.


Raden Suteja, setelah berhasil mengalah Prabu Bomantara, tak sadar lalu berubah peri-lakunya, karena kerasukan sukma Prabu Bomantara yang bertabiat jahat.

Meski pun demikian, setelah ditelusuri, dalam khazanah pagelaran wayang, cerita yang berpusat pada tokoh Boma ini, sebenarnya terdiri atas empat cerita berbeda (tetralogi), yaitu cerita 1) ‘Suteja Takon Bapa’, 2) ‘Rebut Kikis Tunggarana’, 3) ‘Samba Juwing’, dan 4) ‘Gojali Suta’ atau ‘Boma Gugur’. Cerita ‘Suteja Takon Bapa’ dan ‘Rebut Kikis Tunggarana’, biasanya ditampilkan dalam dua cerita yang benar-benar berbeda. Namun, dua cerita yang terakhir, yaitu cerita ‘Samba Juwing’ dan ‘Boma Gugur’, seringkali digabungkan menjadi satu cerita, meski pun sebenarnya merupakan dua cerita yang terpisah.

Boma saat masih muda dan bergelar Raden Suteja atau Raden Sitija.

Cerita ‘Suteja Takon Bapa’ secara ringkas menceritakan saat Raden Suteja (Boma saat masih muda) mempertanyakan siapakah ayahnya yang sebenarnya, dan berusaha menemukan jati dirinya. Pada episode ini, Raden Suteja diminta oleh para dewa, untuk memerangi seorang raja raksasa yang bernama Prabu Bomantara dari Kerajaan Trajutrisna. Cerita ‘Rebut Kikis Tunggarana’, menceritakan peperangan antara Bomanarakasura dengan Gathutkaca, memperebutkan wilayah tak bertuan yang disebut ‘Kikis Tunggarana’. Cerita ‘Samba Juwing’, merupakan bagian yang boleh dikatakan paling menarik dan sangat terkenal, karena menceritakan perselingkuhan Raden Samba, adik tiri Bomanarakasura, dengan Dewi Hagnyanawati, isteri Bomanarakasura; yang berakhir dengan kematian Raden Samba dan Dewi Hagnyanawati. Sedangkan cerita ‘Gojali Suta’, menceritakan peperangan besar antar saudara, yang awalnya dipicu oleh persaingan antara Gathutkaca dengan Bomanarakasura, yang diperuncing dengan peristiwa dipilihnya Gathutkaca sebagai panglima wadyabala Pandhawa dalam Perang Barata-Yudha. Pada episode ini, Bomanarakasura yang merasa lebih sakti dan merasa lebih berhak menjadi panglima perang dibanding dengan Gathutkaca, karena kecewa, akhirnya menantang semua saudara dan bahkan ayahandanya sendiri (Prabu Kresna). Episode ini, berakhir dengan kematian Bomanarakasura di tangan ayahandanya sendiri. Itulah urutan ‘riwayat’ Bomanarakasura secara ringkas, sejak muda sampai akhirnya gugur. Continue reading

Mahabarata, Partawiraya [11]


Bab V Tiga Wêlas Taun Salêbêtipun Kakendhangakên

Kêdah sami nyumêrêpi lêlampahanipun para Pandhawa kalayan garwanipun, salêbêtipun kalih wêlas taun wontên ing wana, tuwin anggènipun anjajah ing parêdèn, sarta salêbêting warsa anggènipun dêdunung wontên ing kitha kalayan manamur. Tiga wêlas taun anggènipun anandhang cobi tuwin anggung sêmang-sêmang. Lêlampahan punika kadamêl kalih parwa, inggih punika kalih wêlas taun sadangunipun wontên ing wana kawastanan: Wanaparwa, dene cariyos lêlampahanipun ing warsa nalika anamur warna, kacariyos wontên ing Wirathaparwa. Wiratha punika asmaning narendra, ingkang nagarinipun dinunungan dening Pandhawa sadangunipun manamur.

Wanaparwa angêwrat lêlampahan pintên-pintên, punika parwa sawingkingipun Santiparwa, kawontênanipun panjang sangêt, sayêktosipun Wanaparwa pantês kapundhi-pundhi, dene panjang tuwin kaèbêkan suraos. Ing ngriku nyariyosakên dongenganipun para rêsi ingkang manggihi para Pandhawa, dongenganipun wau prayogi kangge anggulawênthah, tuwin amulang Pandhawa sadangunipun nandhang papa ing pambucalan. Tamtu tiyang ngrêtos, nanging sasêlaning pakaryanipun kêdah kawaos piyambak. Ing Wanaparwa jêngandika badhe priksa dhatêng lêlampahanipun sang tama, satunggaling awatara, inggih ratuning dewa. Sarta lêlampahanipun Sawitri, ingkang amargi saking bêkti saha juliging pambudinipun, ngantos sagêd angluwari priyanipun saking bêbaya agêng. Punika dongèng ingkang anêngsêmakên sangêt, punapadene babatipun Prabu Nala kalihan garwanipun ingkang akêkasih Dewi Damajanti, tuwin kasangsaranipun ingkang amargi anggènipun rêmên kasukan.

Dados para Pandhawa salêbêtipun wontên pambucalan angsal pitêdah pintên-pintên. Makatên ugi jêngandika inggih badhe manggih sêsêrêpan pintên-pintên, manawi jêngandika karsa mriksani lêlampahanipun para Pandhawa ingkang kawursita ing Wanaparwa wau.

Angkatipun para Pandhawa saking Astinapura, kathahing tiyang ingkang sami andhèrèkakên tanpa wicalan, awit sêdyanipun langkung prayogi andhèrèk dhatêng pambucalan tinimbang kantun wontên ing Ngastina, kaparentah dening Duryudana. Tiyang sami mungêl bilih rêmên dados kanthining kasaenan tinimbang piawon, amargi tiyang ingkang ambiyantu adil, punika sampun anglampahi pitêdahing agami, nanging sintên ingkang atut wuntat tiyang candhala, badhe suda-suda kasaenanipun. Continue reading